KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1889.07.15)

Aan den eergisteren vanwege den Algemeenen Nederlandschen Wielrijders- bond gehouden wegwedstrijd op den kunstweg van Marsurn naar Franeker (afstand 50 kilometer) werd deelgenomen door 14 wielrijders. De 1° prijs, gouden med., werd behaald door W. G. Del Baere, te Laren; de 2° prijs, zilv. med., door A. J. Korthals Altes, te Baarn; de 3° prijs, bronz. med., door P. Bohma, te Leeuwarden; de 4° prijs, bronz. med., door H. L. Van Wageningen, te Jelsum.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1890.09.21)

Zondag 21 September j. 1. te Groningen gehouden bondswedstrijd om het kampioenschap op den weg, welke wedstrijd was uitgeschreven door het Bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond en waar de Heer Raland de eerst aankomende was in 2 uur 6 min en de Heer Houtman tweede in denzelfden tijd

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1891.09.27)

Gisteren werd tusschen Amersfoort (Hertekop)—Ede de jaarlijksche wegwedstrijd gehouden om het kampioenschap van Nederland op tweewielers, afstand 50 KM. Om ongeveer elf uur verzamelde zich een zestigtal wielrijders in het hötel „de Schimmel," te Amersfoort en trok vroolijk naar de Hertekop. Voor dezen wedstrijd hadden zich aangemeld: de hh. Delbaeve, Witteveen, Pander, v. d. Griendt, Vlug, Roosdorp, Siewe, Smits, Bultman, Koning, Holst en Meursing.

Van deze kwamen niet op : Pander, v. d. Griendt en Vlug.

Te 1134" uur werd het sein tot afrit gegeven en allen vlogen weg in snellen gang, Delbaere aan het hoofd. Vrij algemeen verwachtte men dan ook, dat hij als eerste zou aankomen. Ongelukkig was echter de band van zijne machine gesprongen en moest hij op een geleende machine den tocht ondernemen, waardoor natuurlijk zijne kansen zeer daalden. Allen reden pneumatic-machines en eenigeu zelfs gewone race-machines van 12 K.G. Holst reed alleen een cushion-safety.

Na een kvartier kwam het bericht door een bode, dat Delbaere ver achter was en de baan-wielrenners Koning, Witteveen, Smits en Roosdorp aan het hoofd waren.

Deze kwamen dan ook te gelijk aan het keerpunt, Delbaere was ongeveer 1 K.M. achter met de overige rijders.

De terugtocht werd snel gereden, ondanks den zeer harden wind. Koning liep nu van de anderen weg en kwam niet zeer vermoeid aan na 1 uur 39 min. 17 2/5 sec. (record), —vroegere tijd 1 uur 46 min. 20sec. van Delbaere, maar op eene machine met soliden band.

Witteveen kwam spoedig daarna in 1 uur 44 min. 16 2/5 sec. Smits was derde in 1 uur 45 min. 46 4/5 sec. Smits had voor een wagen af moeten stappen en kon zoo gauw zijne machine niet weder bestijgen. Hij had daardoor nog al oponthoud; wellicht had hij anders Witteveen dichter op de hielen gezeten.

Daarna kwamen Siewo, Meursing, Bultman, Holst en het laatst Delbaere en Roosdorp, die het opgegeven hadden.

Allen keerden, vol van dezen prachtigen wedstrijd, naar „de Schimmel" terug, waar de Heer Blancke, vertegenwoordigende het bestuur van den A. N. W. B., de prijzen met een toepasselijk woord uitreikte.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1892.10.02)

Door den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond zullen op den straatweg Amersfoort—Ede over een afstand van 50 K.M. de volgende wegwedstrijden gehouden worden om de kampioenschappen van Nederland op den weg, en wel op de safety op Zondag 2 October a.s.

Bij de Zondag te Amersfoort gehouden wielerwedstrijden om het kampioenschap op den veiligheidstweewieler waren opgekomen de heeren, J. J. Ott. Bultman, Haarlemmermeer; J D. Rolandus Hagedoorn, Delft; J. Siep, Arnhem; C. Witteveen Jun, Utrecht; A. Eysink, Amersfoort en H. v. d. Griendt, Haarlem. Met groote snelheid gingen de rijders na het sein van de hoofdconsul af; van allen, (behalve Rolandus Hagedoorn) kon men langentijd opmerken dat zij bjj elkander reden; de laatste was evenwel ongelukkig afgegaan, en kon niettegenstaande zijne talrijke pogingen zijne collega's candidaat-kampioen niet meer inhalen. Ook Bultman viel af, daar de band van zijn pneumatic sprong. Witteveen werd door kramp in zijn beenen verhinderd den strijd te voleinden. Van der Griendt kwam met Eysink na

49 minuten gereden te hebben het eerst aan het eindpunt, 2% miuuut daarna kwamen Siep en Witteveen.

De tweede 25 K.M. werden door Van der Griendt in 47 min. 54 sec. gereden; den afstaad van 50 K. M. had hij dus afgelegd in 1 uur 36 min. 54 sec. Eysink was wat vermoeid geworden en ging minder snel, waardoor Siep hem eenige kilometer voor de eindstreep nog voorbijging en tweede aankwam in 1 u. 39 min. 23 3/5 sec ; Eysink, die derde was, gebruikte 1 u. 41 min. 33 sec. Van der Griendt is dus kam-pioen op den weg op den veiligheidswieler geworden.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1893.09.04)

Op den straatweg van Amersfoort naar Ede (afstand 50 kilometers) werd gister de wielerwedstrijd om het „kampioenschap van Nederland op den tweewieler" gehouden.

De Heer Jaap Eden, uit Haarlem, verwierf het championnaat met een record van 1 uur 34 minuten. Op hem volgde de Heer H. S. de Haas, uit Rhenen in 1 uur, 34 min. 5 seconden, en daarna de Heer Siep, in 1 uur, 34 min. 40 seconden.

De Heer Eden verwisselde onderweg tweemaal van machine.

Door 8 personen werd aan den wedstrijd deelgenomen. De Heer Gorter, uit Zwolle, gaf den strijd op tengevolge van het ontstaan van een lek in den band, en de Heer De Waardt, uit Rotterdam, omdat zijn machine defect geraakte.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1894.10.01)

De wielerwedstrijd om het kampioenschap van Nederland is gisteren op den straatweg Amersfoort—Ede (afstand 50 kilometers) gestreden.

Jaap Eden, van Haarlem, verwierf weder het championat in 1 uur 29 min. 39 sec. Witteveen, van Haarlem, en Spaans, van Utrecht, legden den afstand af in 1-31-30.

Cordang, van Maastricht, Siep, van Arnhem, en Witteveen, hadden het ongeluk te vallen door het slippen van den tandem. Cordang's rijwiel was geheel ontredderd, en daardoor was veel van het interessante van den wedstrijd ontnomen, wijl Jaap nu gemakkelijk winnen kon. Ook de strijd tusschen Witteveen en Siep verloor door dat ongeval veel van zijn aantrekkelijkheid. Het weer was vrij slecht doch de weg goed.

De wedstrijd was uitgeschreven door den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, en werd gehouden op éenpersoons-tweewielers.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1895.09.22)

Voor het kampioenschap op den weg over 50 Kilometer, uitgeschreven door den “A.N. W. B.", dat gisteren verreden werd op den weg Amersfoort—Ede, waren ingeschreven: C. Witteveen, W. Z. v. d. Mey, G. Frohn, M. Cordang, J. N. Doornekamp, P.J. Adrian, J. Vrouwes en Joh. Spaans. Daar Cordang nog niet voldoende hersteld was van zijn val, kon hij niet uitkomen. De uitslag was dat eerstaankomende was Witteveen, tweede Van der Mey een derde Vrouwes,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1896.09.21)

Er zal, schrijft een onzer medewerkers, heel wat hersteld moeten worden aan de rijwielen en de kleeren der wielrijders die Zondag deel hebben genomen aan den wielerwedstrijd om het kampioenschap van Nederland op den weg over 50 K.M., verreden op den straatweg Amersfoort—Ede, en wel ondanks de waarschuwing van den heer Fockema, die met kennersoog den weg bekeken en den droevigen uitslag voorspeld had.

Toch wilden de deelnemers starten en om 11.20 vertrokken ze dan ook, 11 in getal, met tandems, triplets en een quadruplet tot gangmakers. Slechts Van der Mey kon geen gangmakers krijgen, voor geld (hij bood zelfs f 3O) noch goede woorden.

Al spoedig kwamen aan den start bij “De Hertekop" allerhande alarmeerende berichten van gangmakers en deelnemers die geslipt en gevallen waren, weldra gevolgd door de bewijzen van die Jobstijdingen: rijwielen zonder pedalen, gangmakers met gescheurde kleeren en wonden aan arm of been; kort daarop Cordang, die reeds 800 M, (volgens anderen 1500 M.) vóór was en, toen zijn gangmakende triplet kwam te vallen, daar overheen vloog, een meter of wat de lucht in. Hij is er goed afgekomen; een zijner armen was onbeteekenend bezeerd. Het rijwiel van Vrouwes brak in tweeën en ook hij gaf den kamp op. Dee en Heimel waren telkens gevallen en keerden eveneens vóór het keerpunt terug. Om kort te gaan, 't was een droeve boel en allen, die nog weer de terugreis ondernamen, kwamen bij de Hertekop bijna onher- kenbaar aan; meer modder dan mensch.

Van der Meij was eerstaankomende, te 1.30.24; zijn tijd was nu dus 2 uur, 10 min., 24 sec, tegen verleden jaar, toen hij eveneens kampioen werd, in 1 uur 23 sec. Hij werd op den voet gevolgd door J. N. van der Knoop, die slechts één seconde later de eindstreep passeerde; driemaal had hij van machine verwisseld, omdat zijn rijwiel telkens dienst weigerde door de modder. Als derde kwam om 1 u. 35 min. 26 sec. aan den start terug: H. van Koolbergen, om 1 u. 55 min. 16 sec. gevolgd door J, F. Doornekamp, die het ongeluk had gehad op ruim 4 KM. van den start, toen hij reeds mooi vóór was, te vallen en zich vrij ernstig te bezeeren; als vijfde kwam om 1 uur 55 min. 55 sec. terug H. Q. G. Schreiner. Eerst veel later volgden Nolman en Van Doornik, zoodat het elftal weer geheel present was, hetgeen een oud boertje, dat eens was komen kijken, de hartelijk gemeende ontboezeming ontlokte: “gelukkig dat ze allen levend terug zijn". De bovenkamer van  “Hertenkop" geleek wel een lazareth. Eenige onderofficieren van het 6e reg. inf. uit Amersfoort verbonden daar de rijders met de ingrediënten uit het verbandkistje, dat de heer Fockcma gelukkig had meegebracht.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1904.11.06)

Kampioenschap van Nederland op den weg.

De jury van den op 6 Nov. j.l. gehouden wegwedstrijd om het „Kampioenschap van Nederland", heeft in haar vergadering betreffende de ingekomen protesten tegen de wielrenners P. de Roos, W. Mulder en D. J. Bouiande, besloten genoemde rijders te disqualificeeren en:

a. Als kampioen te erkennen en den eersten prijs uit te reiken aan den heer J. J. de Groot, den 2en prijs aan den heer C. van Wiel, den 3en prijs aan den heer M. J.Nigten, den 4en prijs aan den heer J. van der Schaft en den 5en prijs aan den heer K. Pen.

b. De wedstrijd-commissie kennis te geven van dit besluit.

Zulks naar aanleiding dat de eerstgenoemde wielrenners, tegen de bepa- lingen, door motorrijwielen zouden gegangmaakt zijn.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1906.07.22)

Te Rotterdam zijn op het terrein Woudesteijn de wielerwedstrijden gehouden, uitgeschreven door den Ned. Wielerbond. Het publiek was in grooten getalen opgekomen om deze wedstrijden te volgen, waarbij het ging om het weg-kampioenschap. Nu wedstrijden de publieke wegen niet toegelaten werden, hield men ze op dit afgesloten terrein.

De deelnemers aan de wedstrijd waren:

Guillamse en J. H. Oostveen (Arnhem), D. J. Boulande, Joh. 't Hart, C. De Visser, G. C. Damen, N. Van Eenige, M. v. d. Heijden, A. v. Lieshout, W. J. Durenkamp, J. N. Knoops, J. W. v. Hasselt, H. v. Berkel, allen van Rotterdam;  H. J. Gordijn en G. Van Kersen (Dordrecht), A. B. Hege, Jan Tulleken en Schouten (Haarlem), G. C. v. Vliet (Gouda), J. T. Denzler, H. Jonker, W. Zadelhoff, Waterreus, M. P. Nigten, C v. d. Wiel, allen van Den Haag; J. De Jager, N. Hendriks, Jan Van Gent, H. Robijns, J. M. Van Seïiaik, M. Gooy, A. Gerits, L. C. De Vries van Amsterdam, Schieselbusch, Marly, Kidle, Racycle, Van Breda, Bolderwijk (Leiden) en H. J. Groeneveld

(Woerden).

De deelneming aan deze wedstrijden is zoo groot,dat de N. W. B. besloot alle wedstrijden in andere plaatsen af te gelasten. De uitslag was als volgt:

Wegkampioenschap over 30 K.M., zonder gangmaking. 1e pr.. Van Vliet, die van 't begin af de leiding had en daardoor ook de afzonderlijke premies won over 5, 10, 15, 20 en 25 K.M. Hij reed de 30 K.M. in 56 min. 53 sec. Tweede was J. de Jager, te Amsterdam, derde Van Lieshout, vierde Boulande, beiden te Rotterdam.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1907.08.11)

Wegkampioenschap van Nederland. Onder zeer groote belangstelling werden gisteren te Rotterdam de wegkampioensekappen van Nederland, uitgeschreven door den Nederlandschen Wielerbond op Woudesteyn gehouden. De uitslagen waren als volgt:. Wegkampioenschap, langen afst., 30 KM. Er werd gestart voor 14 prijzen door 39 deelnemers. 1e Tulleken, 2e Bloem, Utrecht; 3e 't Hart; 4e Meuleners te Geleen; 5e v. d. Pol, Rotterdam; 6e Bijleveld, Amsterdam: 7e C. Peereboom; 8e J. Peereboom, beiden Vlaardingen ; 9a Schippers, Rotterdam; 10e Van Sprongen; 11e Jacobi, Rotterdam; 12e Jonker, Den Haag.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1909.08.01)

Gisteren werd het kampioenschap van Nederland op den weg Nijmegen—Venloo verreden. De wedstrijd was uitgeschreven door den Ned. Wielerbond. De kampioen werd de heer Chr. Kalkman (Rotterdam) in 3 uur 7 min 31 sec, D. Nijland tweede met ½  wiel. 3. G. Dainea 1 lengte. 4. P. v. Kersen. 5. H. D. Tamse, hoofdpeloton.

Vervolgens kwamen aan: »Achilles«, M. P. Nigten, D. Boula'nde, v. d. Pol, Schippers, Grompt, Trampen, John, etc.

De nieuwelingenwedstrijd over 25 K. M. had tot uitslag: 1. P. v. d. Schee, 2. D. J. v. d. Wiel, 3. W. Koomen, 4. P. v. d. Wiel, 5. G. Beckers, 6. A. ten

Berk de Boer.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1910.07.31)

Zondagmiddag werden op den Arnhemschen straatweg tusschen het Hertehuis bij Amersfoort en Ede de door den N. W. B. uitgeschreven wedstrijden om het kampioenschap van Nederland op den weg en een wedstrijd voor nieuwelingen gehouden; de eerste over 50, de laatste over 25 K.M. Er was zeer veel publiek; de weg was buitengewoon goed in orde, het bleef droog en het was niet overwarm.

Aan den wedstrijd om het kampioenschap namen reel 41 van de 47 renners, die zich hadden doen inschrijven. Zij werden opgesteld ter hoogte van het buiten “Nimmerdors” en vertrokken in kalm gangetje. Iets voorbij het Hertehuis was de eindstreep en daar begon de wedstrijd ook. Reeds om 1 uur 29 minuten en 3o seconden overschreed H. D. Tamse, uit Gouda, de eindstreep. In nog geen anderhalf uur had hij dus de 50 K.M. afgelegd en als eerstaankomende won hij het Kampioenschap van Nederland en werd hij verklaard Kampioen van Zuid-Holland te zijn. Kort na hem volgde H. G. Fransen, uit Hilversum, die daardoor het kampioenschap van Noord-Holland verwierf. Na hen kwamen terug: 3. P. van Kersen, uit Dordrecht; 4. D. M. Nijland, uit Hilversum; 5. H. Hollaar, uit Den Haag; 6. C. van der Wiel, uit Rotterdam, 7. K. C. Schipper, uit Rotterdam. Wijl er te veel publiek op den weg gekomen was, kon de jury den tijd der anderen niet opnemen. Het besloot een nader onderzoek in te stellen, zoodat eerst later definitief zal worden beslist over de prijzen na de 7e en de kampioenschappen de andere gewesten door Noord- en Zuid-Holland. Vervolgens ving de wedstrijd voor nieuwelingen aan. Ook dezen vertrokken — 67 van de 75 die zich hadden aangemeld -  van vóór “Nimmerdors” in een gangetje; doch zoodra bij de streep het teeken was gegeven, dat de eigenlijke wedren was begonnen, trachtten enkelen reeds weg te loopen uit het peloton al in de eerste bocht van den weg, bij Bavoort, volgde door deze onvoorzichtigheid een bijna algemene val, op en over elkaar, tegen de boomen, in de slooten. Eén van de renners brak den linkerpols, een andere kneusde ernstig het linker- sleutelbeen; doch legio het aantal vleeschwonden en het meerendeel der renkarretjes, met houten velgen en alles even licht gebouwd, was hopeloos beschadigd. De omgeving van het Hertehuis geleek al spoedig een groote verbandplaats; enkelen onder de toeschouwers, die een verband-cursus hadden gevolgd, de eerste hulp, terwijl een medisch student en een dokter later de ernstigst gewonden bijstonden. Sommigen, die van een eind ver werden gedragen, bleken slechts door den schrik bevangen en, als gezegd, ernstige verwondingen kwamen niet voor. , Dé uitslag van den nieuwelingen-wedstrijd was:

Nieuwelingen: 1. A. Gailiard, uit Tilburg, die de 25 K. M. afrende in 47 minuten en 55 seconden; 2. W. A. Althuizen, uit Den Haag; 3. H. Paling, uit Woerden; 4. P. Hulleman, uit Gouda; 5. P. Straat, uit Amsterdam.; 6 P. Dijkshoorn, uit Wateringen; 7. A. L. Rutten, uit Amsterdam; 8. A. Stroethoff, uit Amsterdam; 9. S. Wulfse, uit Dordrecht; 10. »N. N.«, uit Apeldoorn; 11. J. Tijsze, uit Amsterdam; 12. J. van de Korve, uit Nijmegen; 13. J. de Jong, uit Utrecht; 14. T. v. Vliet, uit Gouda; 15. H. P. Tammerijn, uit Den Haag en 16. B. van der Kroft, uit Leiden.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1911.07.03)

Op den straatweg tusschen Nijmegen en Roermond is Zondag onder veel belangstelling de wieler-wegwedstrijd gehouden om het Nederlandsch kampioenschap. De gereden afstand Nijmegen—Roermond en terug bedroeg 160 K.M. De uitslag was: 1. K. Schippers (Rotterdam), kampioen van Nederland; 2. P. v. d. Wiel (Rotterdam) ; 3. Gaillard (Tilburg) ; 4. M. Kessels (Heerlen) ; 5. V. v. d. Wiel (Rotterdam) ; 6. H. Martinussen (Gulpen) ; 7. J. Hönemann (Amsterdam) ; 8. P. Gebuis (Rotterdam). Er waren 25 deelnemers. Het vertrek te Nijmegen was te ruim 1 uur, de terugkeer tegen zevenen. De tijd van den winner was 5 uur 49 minuten. De vier eersten kwamen nagenoeg tegelijkertijd aan, na een eindspurt van circa 300 Meter. De renners werden onderweg door een stortbui overvallen en waren zoo bemodderd, dat ze nagenoeg onherkenbaar waren. De wedstrijd voor amateurs over 100 K.M. had tot uitslag: 1. Erkelens (Hazerswoude) ; 2. Wiersma (Amsterdam) ; 3. v. Vliet (Stolwijkersluis). De tijd was 3 u. 34 min.

De wedstrijd voor nieuwelingen over 50 K.M. werd gewonnen door H. de Rijk (Amsterdam), in 1 u. 44 min.; 2e. D. ten Hoonte (Amsterdam); 3e S. J. Hollema (Rotterdam) ; 4e. A. v. d. Boogaart (Helmond) .

Verscheidene deelnemers gaven den strijd op. Ook de houder van het kampioenschap, H, Tamse, te Gouda,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1912.08.26)

WEGWEDSTRIJD ARNHEM-APELDOORN.

Kampioenschap van Nederland op den weg: Arnhem- Apeldoorn twee maal heen en weer, 80 K.M.

Op den straatweg Arnhem—Apeldoorn zijn de kampioenschappen van Nederland verreden, georganiseerd door den Nederl. Wielerbond. Als kamprechter fungeerde luit. L. W. A. van Boxmeer, de heer P. T. de Jong was tijdwaarnemer en de heer P. J. Adrian van Den Haag, commissaris aan het keerpunt. C. Erkelens van Hazerswoude, won de 80 K.M. in 2.45.25 en daarmede het kampioenschap van Nederland. P. C Borremans van Hoogerheide, werd tweede met 9 seconden verschil. De Amsterdammer C. Blekemolen die den rit op 28 Juli reeds volbracht had, werd derde verklaard hoewel hij door machine-defect niet lang kon mededingen. En Wiersma (Amst.) en de Limburger Jos Jansen gaven den strijd op. 8 clubs ieder van 7 renners dingen om het clubkampioenschap van Nederland. Minstens 4 moesten daarvan aankomen en het gemiddelde van hun tijd gaf de klassificatie van het kampioenschap. Het was de Rotterdamsche Club »De Pedaalridders die met haar leden P. v. d. Schee, C. en L. v. d. Wiel en K. C. Schippers de overwinning behaalde. De totale klassificatie van dit clubkampioenschap was als volgt: 1. B. B. C. «De Pedaalridders» gemidd. tijd 2.32.06; 2. «O. D. O.» van Delft, 2.39.09; 3. A.S.C. «Olympia», 2.41.20; A. S. C. «De Germaan», 2.45.50; 5. H. R. V. «Excelsior», 2.46.08. Niet geplaatst: R.R.V. «Apollo» en «De Zwaluwen» Apeldoorn.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1913.09.22)

Zaterdagavond voor een schitterende ontvangst der Nederlandsche deelnemers gezorgd, waarbij het aan hartelijk toasten op de Belgisch-Hollandsche entonte niet ontbrak. Door den B. W. B. werd zelfs een zilveren wissel beker uitgeloofd, voor een jaarlijkschen Holland-België; dus een „Koperen dingetje” op wielergebied! Voor dit “Kampioenschap der Balingen”

hadden- 55 renners ingeschreven, waarvan 28. onafhankelijken, 12 nieuwelingen, 9 amateurs en 6 beroepsrenners. Slechts 4 renners verschenen niet aan den start.

Precies 12 uur viel het startschot voor den 100 K.M. lange wegrace, waaraan deelnamen de beroepsrenners: J. W. de Vries, J. Barendse, P. Gebuis, P. v. d. Wiel en W. v. Lingen; de amateurs: P. Schippers, W. de Jager, A. ten Berk de Boer, Ps. Thomas, J. Franssen en W. v. Hobelen; de onafhankelijken: P. Straat, P. v. d. Schee, S. v. d. Meer, J. Hingsloot, M. v. Dop, D. v. d. Zwaan, J. Verlinden, J. Martinussen, N. Beckers, J. v. d. Wiel, Fr. Wiersma, F. Baay, M. v. d. List, C. J. v. Hooft, W. Polenaars, C. Engelbrecht, C. v. d. Wiel, F. v. Dijk, H. Maes, H. Daamen, M. Freijters, M. Damen, J. Dirven, A. v. Swevelt, J. Smeets, D. Duim, J. Denzier en D. Holtkamp; de nieuwelingen: J. Zonneveld, P. Hulleman, M. Luben, G. Waldner, J. Tegelaar, W. Hollinga, J. Mast, G. Felderhoff, H. Heynings, C. Huyser en J. Nelck.

De weg leverde nogal moeilijkheden op, daar de Belgische keien den Hollanders vreemd zijn, die met het oog hierop niet de gewenschte versnellingen op hun machines hadden, evenmin als de meest geschikte banden.

Niet minder dan 25 renners gaven den strijd dan ook in de eerste 60 K.M. op, teerwijl ook eenige valpartijtjes voorkwamen, waardoor Smeets èn v. Lingen vrij diepe hoofdwonden kregen, De eerste 30 K.M. bestond het hoofdpeloton uit 20 renners, dat te Lier, 6 K.M. voor het keerpunt, reeds tot een 10-tal was geslonken. Aan het keerpunt kwamen Wiersma en Luben het eerst aan (tijd voor 50 K.M. 1 u. 38 min. 40 sec.) gevolgd door J. v. d. Wiel, Waldner, Maas, v. Hilst en v. Hooft. De favoriet P. v. d. Schee, P. v. d. Wiel en. J. Barendse waren reeds vrij ver achter geraakt. De jonge Amsterdammer Wiersma weet dan Luben van zich af te schudden, en wint schitterend in 3 u. 30 m. en 2 sec. Maas (Woensel) en P. v. d. Hilst (Amsterdam) komen 8 minuten later als nr. 2 en 3 binnen, terwijl met enkele minuten verschil de volgende renners op de Zurenborgbaan aankomen: 4.  L. v. d. Wiel (R'dam) 5. C. v. Hooft (Zevenbergen) 6. P. v. d. Wiel (Adam) 7. Martinussen (Gulpen) ; 8. G. Waldnor (Apeldoorn); 9. A. van Swevelt (Voerendaal); 10. M. Luben (Gulpen)  11. W. Tolenaars (Zevenbergen); 12. J. Tegelaar (Apeldoorn); 13. K. Mast (Arnhem); 14. Joh. Zonneveld (Wassenaar).

P. v. d. Wiel won als eerst aankomend beroopsrenner den extra-prijs van 25 gulden, Fr. Wiersma denzelfden prijs als eerste onafhankelijke, v.d . Hilst kreeg als eerste amateur een gouden medaille en Waldnor als eerste nieuweling een verg. zilv. medaille. Daar de wedstrijd tevens voor het provinciaal kampioenschap zou gelden, werd Fr. Wiersma kampioen van N.-Holland, J. v. d. Wiel van Z.-Holland, J. Martinussen van Limburg, H. Maas van N.-Brabant en G. Waldnor van Gelderland. Alles liep vlot en uiterst geregeld van stapel, dank zij dé goede regeling. Moge de Ned. Wieler Bond het volgend jaar zoo’n succes op eigen bodem maar kunnen boeken.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1914.06.28)

Het wegkampioenschap op de 100 KM.

Het 100 K.M. kampioenschap van Nederland op den weg is gisteren op het traject Brussel-Gent en terug verreden. De Nederlandsche Wielerbond was wel verplicht dit kampioenschap buitenslands te houden aangezien in Nederland zelf geen toestemming werd verkregen. Onze landgenooten kregen echter in den vreemde een allerhartelijkst onthaal en de belangstelling voor dezen wedstrijd was zeer groot. Van de 71 ingeschreven deelnemers kwamen inderdaad allen aan de vertreklijn, op zichzelf een bijzonder record. !

Om 11 uur viel het schot. De route liep van Hekelghem, Aalst naar Gent waar gekeerd werd en langs denzelfden weg teruggereden naar Brussel, alwaar op de Karreveld-baan de eindstreep was.

Onmiddellijk nadat het schot weerklonken had, werd een flink gangetje ingezet, hetgeen op dezen mooien weg best ging. Alras deden zich tal van banden en rijwieldefecten voor. De eerste 30 K.M werden in 53 minuten afgelegd. Het leidend peloton geleek een compacte massa. Ettelijke valpartijen waren hiervan het gevolg, waarvan ook de favoriet Blekemolen de

dupe werd.

Was langs den weg de belangstelling reeds zeer groot, te Gent werden de Nederlandsche renners door een enthousiaste menigte opgewacht. Het keerpunt (50 K.M.) werd door het zeer geslonken hoofd-peloton — toen nog uit 22 renners bestaand — in 1 uur 28 min. bereikt

Met den wind In den rug werd de terugtocht aanvaard, waardoor de pace nog sneller werd. Door voortdurend spurten loste ook het leidend peloton zich op.

Bij Assche-Berght waren Kalkman, P. v. d. Wiel, Vlemmix en G. Jansen nog bijeen. De twee eerste genoemden liepen weg en bereikten om 2.15 de wielerbaan.

Hand aan hand reden Gh. Kalkman en P. v.d. Wiel de drie reglementaire rondjes. De wedstrijdcommissarissen lieten toen opnieuw starten, opdat

uitgemaakt zou worden, wien van beiden nu eigenlijk het kampioenschap toekwam. Toen won Gh. Kalkman te Rotterdam, die de 100 K.M. aflegde In 3 uur 1 min.39 sec. Tweede was P. v. d. Wiel te Rotterdam; 3. G. H. Vlemmix te Woensel (eerste onafhankelijke); 4. Fr. Wierma, te Amsterdam; 5. J. v. d. Wiel te Rotterdam; 6. F. Baay, Amsterdam; 7. v. d. Kemenade; 8. v. d. Blesenbos (eerste amateur); 9. Hoek, (eerste nieuweling) en 10. J. J. G. van Asten te 's-Gravenhage.

Kalkman reed, getooid met een trui in nationalekleu ren, een eereronden. waarna hem bloemen werden aangeboden. Het talrijk publiek juichte den nieuwen Nederlandschen kampioen langdurig toe.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1915.07.25)

Betroüwbaarheidskampioenschap. ,N. W. B. De Nederlandsche. Wieler Bond heeft het gisteren met het verrijden van zijn betrouwbaarheids-kampioenschap van Nederland op den weg. waarvoor het traject Amsterdam—Maastricht was uitgekozen, al bijzonder slecht getróffen. toen ‘s ochtends 7 uur van de 93 ingeschreven renners 72 den 240 K.M. langen weg opgingen, regende het, dat hef goot en, hoewel zoo nu en dan gedurende den verderen dag het zonnetje zich weleens het zien, was het wéér over het algemeen zoo abominabel slecht, dat slechts weinigen onder deze omstandigheden er in slaagden , het eindpunt te bereiken. Vier categorieën rijders namen aan den strijd deel. n.l. veteranen, amateurs, professionals en onafhankelijken. Voor de veteranen eindigde de strijd te Nijmegen; zij hadden dus 'n afstand te rijden van ca 100 KM., die in uiterlijk 3 uur moest worden afgelegd. 1ste A Th. Baak uit Amsterdam, 2de C. v. d. Wiel uit Rotterdam, 3de van Eembergen, Den Haag, en 4de E. P. J. Adrian, Den Haag.

Voor de overigen kwam daarna nog het zwaarste werk.  Heel wat gaven dan ook den strijd op, zoo o.a. de favorieten jhr. Bosch Van Drakestein en Blekemolen. Da aankomst had plaats op de wielerbaan te Amby bij Maastricht, waar tot besluit drie ronden moesten worden gereden.Het eerst verschenen op de baan, te 4 uur 51. dik onder de modder natuurlijk, de gebroeders v. d. Wiel, uit Rotterdam. Van hen toonde Rinus v. d. Wiel zich de sterkste, zoodat hij dus den kampioenstitel verwierf vóór zijn broer Piet. Derde was de Rotterdammer B. Gebuis. die te 4 uur 55 arriveerde, vierde de amateur C.D. v d Brézenbos, Amersfoort, te 5 uur 12. vijfde J. J. Wöries, Delft, te 5 uur 12, zesde de beroepsrenner J, Barendse, Rozendaal, te 5 uur 13, zevende P. A. van Vegchel, Doetinchem. te 5 uur 14, achtste G. H. Franssen, Hilversum.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1916.07.23)

Het gisteren verreden kampioenschap voor Nederland op den weg over een route den Haag—Maastricht via Utrecht en Arnhem had tot resultaat.:

1. K. van Nek, 2. Wiersma, 3. Gebuis, 4. W.v. Duyn, 5. Erkelens en 6. de Vries. Enkele minuten later arriveerde als no. 7 Beckers en dan telkens met eenige minuten verschil 8. K. Schippers, 9. Slappendel, 10. Zonneveld. 11. P. Gebuis, 12. Vlemminx, 13. v. Duuren, 14. de Jager. 15. Rutten, 16. Waldner, 17. Treisberg, 18. Stenken en 19. Packbiers. De winnaar had den afstand afgelegd in elf uur 6 min. De 1ste der nieuwelingen was v. Duuren, 1ste beroepsrenners v. Nek, 1ste onafhankelijke v. Duyn en 1ste amateur  Zonneveld.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1917.07.08)

Voor dit kampioenschap, waar in wielersport-kringen steeds groote belang- stelling voor bestaat, hadden zoals we reeds eenige dagen geleden hebben medegedeeld, 48 renners, onder wie de specialiteiten van den weg, inge- schreven.Maar toen dan gisterochtend te Amersfoort het sein tot vertrek werd gegeven, bleken er 12 niet te zijn opgekomen. Onder hen bevonden

zich, om nu maar de voornaamsten te noemen, Blekemolen, v. d. Bogaerd, T. v. Dijk én Ikkelaar, allemaal mannen  dié een heelen gooi naar den kampioenstitel konden doen. Echter, al heeft hun wegblijven, natuurlijk eenigen afbraak gedaan, toch is de strijd zeer spannend en rijk aan emotie geweest en is door een der favoriten, door onzen stadgenoot J. .v. d. Wiel, op faire en fraaie wijze gewonnen. In herinnering zij nog gebracht, dat de rit ging over een afstand van 225 KM. en wel langs de route Amersfoort (Vertrek) – Voorthuizen – Apeldoorn – Deventer – Holten – Rijssen – Almelo - Hengelo – Enschede – Hengelo – Delden – Goor – Diepenheim – Lochem – Warnsveld – Zutphen – Voorst – Apeldoorn – Voorthuizen. Een schoon traject en rijk aan mooie weggedeelten.

Om 9 uur zou het vertrek plaats hebben. Doch aangezien nog op de aankomst van een trein moest worden gewacht welke nog een paar deelnemers zou brengen, werd het half 10 eer, even buiten Amersfoort het sein tot den afrit kon worden gegeven.

Op weg waren toen gegaan.

3 Beroepsrenners: Fr. Hoeks (Hoogerheide), Kl. Van Nek (Amsterdam) en J. v. d. Wiel (Rotterdam).

16 amateurs:  Jhr. Bosch v. Drakestein (Den Haag), J. Stedehouwer (Rotter- dam), H. Nieuwenhuys (Amersfoort, J. de Jager (Amersfoort),  D. Wouters (Ossendrecht),  A. L. Amelsbeek (Amsterdam), H. Nacke (Utrecht}, H. J. Welle (Utrecht), H. J. v. Duuren (Amsterdam), K. Franken (Amsterdam), W. J. Janse (Den Haag), F. Rutten (Den Haag),  A.W. v. d. Enden (Amsterdam), P. Schippers (Rotterdam), C. J. Out (Amsterdam) en H. Gerrits (Rotterdam)

5 Onafhankelijken: A. Peters (Venlo), P. v. d. Berg (Heerlen), A. H. Nankman (Rotterdam, G. Slappendel (Voorburg) en J. de Vries (Simpelveld).

5 nieuwelingen: ps.. „Elswick" (Den Haag), L. J. Franken (Den Haag), P. C. v. Zuylen (Amsterdam), J. Bonebach (Den Haag), L.J. van Dam (Rotterdam)

7 veteranen:  P. J. Adrian (Den Haag), C. v. Wissen (Amsterdam), G. van Eembergen (Den Haag), C. Strookman, (Rotterdam), C. v. d. Poel, (Rotterdam),  C. Huizer (Rotterdam), en C. v. d. Wiel (Rotterdam)

Zes motorwielrijders (automobielen waren ditmaal in met de schaarschte aan bezine niet van de partij) die als pasengiers de controleerende bestuursleden van den N.W.B “achter-op” hadden, volgden de renners.

Hoe wij den rit zouden moeten verslaan was ons – onder deze omstan- digheden – tot kort voor het vertrek nog niet duidelijk. Doch toen werden wij door den bekende Haagschen motorsportman de heer F. Visscher, die met reeds “bevolkten”zijspan reed, uit de moeilijkheid geholpen. Waar plaats was voor twee, was ook plaats voor drie. Er werd een zetel „achter-op" geïmpro- viseerd en alzoo triorijdend hebben wij den geheelen rit meegemaakt.

In tegenstelling met vorige jaren, toen direct na het vertrek een straffe pace werd ingezet, ging het nu in den beginne al zeer bedaard. De nieuwelingen en de veteranen namen de leiding in hand en entoonden allerminst haast om Enschede te bereiken. Doch na een Kilometer of tien begon er schot in te komen.

Voornamelijk door toedoen van v. d. Wiel, Van Nek en den Haagschen amateur Rutten, die verrassend stoer reed, begonnen de eerste achterblijvers te komen. Voorthuyzen werd nog met 30 man en Apeldoorn met 28 man in de hoofdgroep gepasseerd. Doch te Deventer waar de heer W.J. Lugard en kapt. Ochsendorff voor een goede controle en regeling hadden zorg gedragen, was de leidende hoofgroep nog juist 20 man sterk.

In de buurt van Holten echter viel ook deze groep uiteen. De veteraan v.d. Wiel kreeg een kettingbreuk, Hoeks een lekken band, Wouters kwam te vallen, nog een paar slipte in het mulle zand. Van Nek moest ook een band plakken en zo was het, dat Rijssen door een leidende groep van 9 man werd bereikt.

Hieronder bevond zich ook de veteraan P.J. Adrian. Jammer genoeg kwam deze 43-jarige even verder te vallen. Eerts was hij erg ontmoedigd. Maar na een paar minuten ztte hij de gang er weer in.

Contact met de hoofdgroep heeft hij begrijpelijkerwijs niet meer verkregen. Want de renners, die van Nek enige minuten achter zich wisten, hielden er taai de gang in, om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Te Enschede, dat als keerpunt in den rit kon worden beschouwd, arriveerde te 6 min over half 2 Janse, Franken, Rutten, Wouters, Bonebach (allen amateurs) en J. v.d. Wiel (prof). 1 min. later volgden jhr. Bosch van Drakenstein die wegens kramp net voor Enschede had moeten los laten. 2 min later Kl. Van Nek, te 8 min voor 2 amateurs v.d Enden en 5 min later de heer Adrian, die daarmede winnaar werd van den wedstrijd voor veteranen, welke te Enschede eindigde.

Met een kwartier verschil werd de Rotterdammer C. v.d. Poel 2e in deze afdeeling. C.v.d. Wiel (Rotterdam) werd derde.

Het laat zich begrijpen, dat van Nek, die reeds sterk was ingelopen, er een zwaar tempo inzette. En plm. 15 km van Enschede had hij de leidende groep dan ook weer te pakken. Herhadelijk werd er toen gespurt, wat ten gevolge had, dat de hoofdgroep slechts 4 man groot werd, v.d. Wiel, van Nek, Wouters en Rutten.

Doch bij Warnsveld liep andermaal een band van Van Nek leeg. Nu beurtelings de leiding overnemend, zette J. v.d. Wiel en Rutten er zulk een vaart in, dat ook Wouters (bij Zutphen), dat om half 4 werd bereikt, moest los laten. Met een snelheid van 31 km per uur werd door beiden op Voorst aangereden. Doch hier begon de amateur Rutten (een man van bij de 40 jaar en vader van 9 kinderen) last van zadelpijn te krijgen wat tengevolgen had, dat hij J. v.d. Wiel even voor Apeldoorn moest laten schieten.

Geheel alleen en zeker van de overwinning tornde v.d. Wiel tegen den hoogten op en frisch als een hoen passeerde hij onder luid gejuich te 4 uur 59 min. de einstreep te Voorthuyzen.

J.v.d. Wiel, de nieuwe kampioen, die thans bij uitzondering eens niet van pech te lijden had gehad, heeft gedurende den geheelen rit niet de minste verslapping getoond en was na aankomst nog zo los en lenig, dat hij nog voor hij de felicitaties in ontvangst nam, zomaar op den weg, een salto mortale draaide.

6 min. later arriveerde F. Rutten, de eerste amateur, die toch een merkwaardige prestatie heeft verricht. Van moeheid was ook bij hem geen sprake. Alleen maar last van zadelpijn.

Te 5 uur 6 kwam Van Nek. Maar geconstateerd was, dat hij zich de laatste 20 km. had laten gangmaken.Hierover onderhouden, gaf Van Nek te kennen den rit te hebben opgegeven, daar hij alleen reed om winnaar te worden, zodat de jury besluiten moest Van Nek als niet aangekomen te beschouwen.

D. Wouters (Ossendrecht) werd nu derde. W.J. Janse (Den Haag) vierde. Bonebach (Den Haag) vijfde. Jhr. Bosch van Drakesteyn (Den Haag) zesde. A.W. v.d Enden (Amsterdam) zevende. Hoeks (Hoogerheide) achtste. L.J. Franken (Den Haag) negende. J. Stedehouder (Rotterdam) tiende. J. de Vries (Simpelveld) elfde. C. v.d Wiel (Rotterdam) twaalfde. Waarmee C. v.d Wiel de extra-prijs ten deel viel voor den veteraan, welke den geheelen afstand zou hebben afgelegd.Het verschil tussen nummer 1 en 12 bedroeg circa 1 1/2 uur.

De provinciale kampioenen werden in deze rit.

Zuid-Holland: J. v.d Wiel; Noord-Brabant: Wouters; Limburg: de Vries; Noord-Holland: van de Enden; Utrecht: H. Nieuwenhuis, die als 13e binnen kwam.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1918.07.14)

Gisteren is onder de meest gunstige weersgesteldheid het wegkampioenschap 1918 van den Nederlandschen Wielerbond verreden, stipt te 8 uur verschijnen de volgende deelnemers aan den start:

Jhr. Creve, Den Haag; De Vries, Simpelveld; Stout, Elst; Beckers, Klimmen; Tewee, Amsterdam; Bokking, Amsterdam; J. v. d. Wiel Rotterdam; Stede- houder, Rotterdam; v.d. Berg, Heerlen; Savelkouls, Den Bosch; Ditmar, Den Haag; Grafhorst, Den Haag; Slappendel, Voorburg; Jansen, Den Haag; v. d. Ende, Den Haag; Rutten, Den Haag; Ikelaar, Amsterdam; De Jager, Amster- dam; v. Beem. Sloterdyk; De Jong Amsterdam; Otten, Zaltbommel; Frans- sen, Hilversum; Hoeks, Hoogerheide; v.d. Enden, Amsterdam; Middelkoop, Haarlemmermeer: Vermeer, Halfweg; Suyberbuyk, Rozendaal; Bartelen, Nispen;  Snoek, Den Haag; v. d. Berg, Leeuwarden;  Edeling, Den Haag; Ooms, Halfweg; Boonstra, Amsterdam; Scharringhausen, Rotterdam; in totaal 34 deelnemers.

Er werd met een kalm gannentje Amsterdam uitgepeddeld tot voorbij den spoorwegovergang aan de Weesperzijde. Om 5.25 wordt het teeken tot

vertrek gegeven en in een oogwenk is het geheele peloton uit het gezicht verdwenen.

Totale uitslag luidt: 1. en Kampioen Rinus van de Wiel, Rotterdam, rijtijd 6 uur 34 min.; 2. 1ste amateur Snoek, rijtijd 6 uur 34 min.; 3. Grafhorst rijtijd 6 uur 51 min.; 4. Tewes, 6 uur 56 min.; 5. 1ste nieuweling De Jong, 6 uur 56 min.; 6. ----; 7. Fransen,: 8. Snoek,; 9. Ooms; 10. De Vries; 11. Slappendel; 12. Scharringhausen;

Onder de niet-geplaatsten die den rit echter volbrachten, behoorden o.a.: Hoeks, Wouters en jhr. Greve.

Om 11.02 komen de veteranen aan beurt, in welke categorie de bond- voorzitter, de heer Adrian, buiten mededinging rijdt. De race-machine schijnt hij toch niet op stal te kunnen zetten ondanks zijn gelofte van verleden jaar!

In totaal startten in de categorie veteranen tien mededingers, n.l. van Eembergen, Den Haag; Adrian, Den Haag; Stouten, Haarlem; Strook-

man, Rotterdam; Mast, Nijmegen; C. v. d. Wiel, Rotterdam; v. d. Poel, Rotterdam; Kempers, Rotterdam; Sybrants, Amsterdam en v. Wissen, Am

sterdam.

In de vetaranenafdeeling was ditmaal  v. Wissen, de praeses de “Germanen” de gelukkige winnaar van het kampioenschap. Met v. d. Poel, Sybrands en C. v. d. Wiel hadden zij voorbij Amersfoort hun concurrenten achter zich gela-

ten. Vlak voor den kamp-ingang kreeg v. d. Wiel echter een lek bandje, zoodat hij een machine leenen moest om zijn 3 rondjes nog uit te kunnen rijden, terwijl Sybrands kwam te glippen, waardoor hij terrein verloor. In de veteranen-categorie luidt de volledige uitslag:

1. v. Wissen, kampioen, rijtijd 2 uur 43 m.; 2. v. d. Poel, rijtijd 2 u. 43 m.; 3. Sybrands, rijtijd 2 u. 44 m.; 4. C. v. d. Wiel. rijtijd 2 u. 44 m.; 5. Adrian, rijtijd 2 u. 52 m.; 6. Stouten; 7. v. Eembergen;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1920.06.06)

Zondagochtend had volgens de Courant voor cafe Huis ten Halve te Soesterberg het vertrek plaats voor de wedstrijden om het Nederlandsch kampioenschap op den weg, waarin 60 deelnemers uitkwamen, nl. 36 rijbewijshouders, 5 veteranen en 19 nieuwelingen. De route liep van Soesterberg over Apeldoorn, Arnhem, Ede en Amersfoort terug naar Soesterberg een afstand van 120 K.M. Er stond veel wind, hetgeen natuurlijk zijn invloed had op de tijden. Wiersma en lkelaar kwamen tegelijkertijd bij den eindstreep, waar Wiersma met een banddikte verschil eerste werd. Ikelaar is voorbij de eindstreep gevallen, verloor even het bewustzijn, doch kwam spoedig weer bij. Hij protesteerde legen de beslissing van de jury, doch dit protest zal niet worden toegewezen. De uitslagen, luiden:

Amateurs: 1. lkelaar. 4 uur 18 min. 45 sec. (als 2e aankomende.) 2. Doms (als 9e aankomende). 3. v. d. Stel (als 10e aankomende).

Professionals: 1. F. Wiersma. 4 uur 18 min. 45 sec. 2. J. W. de Vries (100 M.) 3. Vlemmix (300 M) 4. Gebuis, 5. Grootveld, 6. Andriesse. 7. Grafhorst. Veteranen: 1. G. v. d. Wiel. 4 uur 30 min. 14 3/5 sec. 2. Jansen. 4 uur 3, min. 29 sec. 3. Buis, 5 uur 23 min. 23 1/5 sec.

Nieuwelingen: 1. Beudcker. 4 uur 31 min. 28 sec. 2. Draaier, 4 uur 34 min. 58 4/5 sec 3. Radslok. 4 uur 55 min. 6 1/5 sec. 4. Kershagen. 5. Heusder. 6. Tellenkamp.

De volgende provinciale kampioenschappen werden behaald: Noord-Holland door Wiersma; Zuid-Holland door Gebuis ; Noord-Brabant Vlemmix en Limburg door J. W. de Vries.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1921.06.21)

Gisteren is te Soesterberg het kampioenschap van Nederland op den weg verreden over een afstand van 120 K.M. Er kwamen 24 amateurs, 26 beroepsrenners, 21 niet-rijbewijshouders, - juniores en 3 seniores uit.

De uitslag was:

Amateurs:  J. Willems, 4 uur 21 min. 19 sec.; 2. A. Krijgsman; 3e K. F. Beudeker;

Professional: 1.  J. v. d. Wiel, 4 uur 11 min. 18 sec.; 2 Grafhorst op 4 min. 3.  Ikelaar; 4. v.d. Stel;

Nieuweling: 1. J. v. d. Berg (geen tijd); 2. Essenberg; 3e v. d. Dussen.

Veteranen: 1. v. d. Wiel (geen tijd).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1922.07.04)

Gistermorgen zijn de Nederlandsche wegkampioenschappen verreden. De weg liep van Arnhem over Ede, Otterloo, Hoenderloo, Ugchelen, Apeldoorn, Twelloo, Deventer, Wilp, Brummen, Dieren en Velp naar Arnhem.

De afstand bedreeg 110 K.M. Te 10 uur ontving de jury, bestaande uit het bestuur van den Nederlandschen Wielerbond en R. E. T. 0., de 75 deelnemers, waarvan 23 professionals, 31 amateurs, 15 nieuwelingen en 6 veteranen.

Te 11 uur werd gestart door dé groep professionals, met tusschenpoozen van 10 minuten gevolgd door de overige categorieën. Een lange fille auto's volgde direct de profs, die in een 30 K.M. gangetje in de richting Ede trapten. Uitgezonderd enkelen, die reeds na eenige K.M. met bandenpech te kampen hadden, bleef men aanvankelijk dicht bij elkaar, zonder dat er ook maar één moeite deed om wat uit te loopen.

Zoo hield tot Apeldoorn een twaalftal den kop, gedurende welken tijd er slechts enkelen afzakten, waaronder de Jager uit Amsterdam, die later echter weer keurig wist in te halen. Na de stempelcontrole te Apeldoorn vormden zich al spoedig twee pelotons, waarvan het eerste, bestaande uit Kl. Van Nek, P. Straat en J. v. d. Hiel een 7 a 800 M. voor was. Zij wisten dezen voorsprong te behouden tot Deventer, waar zij, na de controle gepasseerd te zijn, jammerlijk een verkeerden weg insloegen, waardoor het tweede peloton, bestaande uit de Hagenaars. Stolten, Datema, v. d. Stel en den Groninger Nankman gelegenheid kreeg eenige K.M. voor te komen.

Bij Dieren deed zich nog een incident voor, doordat men de brug over het kanaal open vond. Zonder aarzelen sprongen de leiders echter op het passeerende schip en vandaar aan de overzijde óp den wal om daarna den rit te vervolgen en hierdoor zeker vijf minuten, op de anderen te winnen.

Bij Velp, wist Nankman zich plotseling los te werken; hij liep de anderen ongeveer 300 M. vooruit en bereikte ook met dezen voorsprong te ongeveer half drie de finish. De amateurs bleven aanvankelijk dicht bij elkaar, tot onder Brummen, Maas en v. Dijk plotseling uitliepen, nog eenigen tijd mee elkander reden tot v. Dijk ten slotte de eindspurt inzette en ongeveer 2 K.M. voor Maas de finish passeerde.

Bij het sluiten der controle, die over het gehele traject uitstekend geregeld was, bleken, nog slechts enkele rijders niet binnen te zijn. Van Nek en v. d. Wiel stapten enkele meters voor dé, finish af als protest, omdat hun bij Deventer naar hun meening niet voldoende de weg was gewezen. Tot halfvier werden in het R. E. T. O. clubhuis door den voorzitter van den N. W. B. den heer Viruly de prijzen uitgereikt. De uitslag luidt als volgt:

Profs: 1 Nankman, Groningen, in 3 uur 27 min.; 2. A. G. v. d. Stel, Den Haag (50 M) 3. H. F. Datema, Den Haag (50 M.) 4. H. Stolten, Den Haag (50 M.) 6. KI. v. Nek, Amsterdam;. 7. J. v. d. Wiel, Rotterdam; 8. P. Straat, Amsterdam; 9. J. de Vries, Simpelveld; 10. C. J. H. Franssen, Ubachsberg;

Amateurs: J. G. v. Dijk, Vinkeveen (geen tijd). 2. Joh. Maas, Steen- bergen: 3. H. Beets, Beemster; 4. v. Veen, Den Haag; 5. M. F. v. Dusseldorp, Tilburg; 6.  W.J. Bloos, Amsterdam (allen op 300 meter);  7 A. M. H. Peute, Blerik; 8. J. Vleghaar, Amsterdam. 9. J. Wynands, Amsterdam;

Nieuwelingen: 1. G. G. Bom, Rotterdam (geen tijd): 2. R. F. C. Krigge, Arnhem; 8. P Korstanje, Elden; 4. C. Louwen, Ouderkerk a. d. Amstel; 5. W. J. Meenrink, Elden; 6. L. Meesters, Vlijmen.

Veteranen: 1. J. Sybrands, Amsterdam! 2. A. v. Nieuwkoop, IJmuiden; 3. J. Buis, Halfweg.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1923.07.12)

Ouderaarde schittert. Ikelaar wint het Prof. Kampioenschap*, SOESTERBERG, 12 Juli. — Het was reeds vroeg in den morgen bij Huis ten Halve een gezellige drukte. Uit alle deelen Van het land kwamen zij, de profs, de amateurs, de nieuwelingen, de veteranen, om te strijden om het kampioenschap van Nederland op den weg. Om 10 uur werd het vertreksein gegeven voor de beroepsrijders, van wie de volgende renners startten: Straat, van Melis, Ikelaar, Jacobs, Nankman, (kampioen 1922), Thijsen, de Vries, Biesterveld, van Wijk, Ahaus, Paijmans, den Hartog, de Vreng, Vlemmix, van Hal, Höhle, Wiersma, Coffeng jr., Jansen, Berkven, van der .Wiel, H. en P. H Remmel, Bekkering, van Duijn en Maas (Eindhoven). Van de amateurs verschenen o.a. niet aan den start: Wiechman, jhr. Bosch van Drakestein, van den Bergh, Krabsliuis en N. J, de Jong. De veteranen waren allen opgekomen, terwijl van de ingeschreven nieuwelingen 17 renners niet waren verschenen.

In tolaal startten 162 renners. Tien minuten na elkander vertrokken-de verschillende categorieën. Er werd onmiddellijk een goede gang ingezet. Reeds spoedig vielen de eerste slachtoffers. Geen wonder, het was te voorzien dat de verzengende zonnestralen een rol van beteekenis zouden gaan spelen. Het eerst was het de band van Van der Wiel, die den geest gaf, doch de Rotterdammer heeft na een half uur het hoofdpelebon weer ingehaald. Ook de banden van Hohle en Straal bezwijken, tengevolge waarvan dezen den strijd opgeven. Tot Ede blijft het peleton vrijwel bij elkander. Daarna beginnen de serieuze damarrages, waarvan Abaus, Verweij, Thijssen en de Vries het slachtoffers worden. Zij geven op, evenals Coffeng, die een lekke band krijgt. Spoedig is: echter het pelelon weer bij elkander. In Arnhem is het hoofdpeloton nog steeds bij elkaar, met Van der Wiel en Wiersma aan den kop. De amateurs houden het tempo goed vol en passeeren 10 min. later Arnhem.

Aan de vaste controle te Dieren is Nankman eerste. Wiersma moet opgeven, ten gevolge van een aanrijding met een auto, waarbij zijn machine ernstig beschadigd is. Kort na de profs, passeert de amateur Oudenaarde de controle. Hij is in zijn eentje uitgeloopen en heeft reeds enige minuten voorsprong op de andere amateurs. Intusschen eischen de hitte en de bandenpech steeds meer slachtoffers:. Ook Van der Wiel geeft tusschen Zutphen en Apeldoorn den strijd op. Oudenaarde; trapt inmiddels moedig voort, de jonge: Rotterdammer rijdt schitterend en passeert zelfs, nog vóór Apeldoorn, het profpeloton. Inderdaad een kranig stukje werk. Bij de vaste controle in Apeldoorn is hij ongeveer 2 minuten vóór. Van de profs, noteeren wij bij het hoofd-peleton: Maas (Eindhoven), De Vreng, Bekkering, Paijmans, Van Melis, De Vries, P. H. Remmel en Ikelaar. Bekkering neemt dan den kop, gevolgd door Ikelaar. De jonge Rotterdamsche amateur loopt meer en meer uit en gaat in ongeveer, 15 min. korteren tijd dan de profs, over de eindstreep. In de eindspurt van de profs, word Ikelaar eerste, vóór Bekkering en van Melis. De volledige uitslagen zijn:

Professionals: 1. Ikelaar, (kampioen) tijd. 5 uur 39 min. vier vijfde sec, 2. Bekkering, 3. van Melis; 4. Paijmans, 5, Maas; 6. de Vreng; 7 van Wijk, 8. Berkvens.

Amateurs: 1. Oudenaarde (kampioen) tijd 5 uur 24 min. 15 sec.; 2 van Dijk; 3 Maas; 4 Bremer; 5 van den Berg; 6. Tewes; 7 Kuis; 8. Cornelisse, 9. Koppen 10 Zonneveld.

Nieuwelingen: 1. Bon (tijd 5 uur 41. min. 23 .sec.; 2. Tewes; 3 Terbache; 4, de Jong; 5 Brouwer; 6 van der Aar; 7. Suurland; 8. R. de Vos; 9 Knijff;

Veteranen: 1. Sybrandts, tijd niet- opgenomen; 2 Nieuwkoop, 3 Gooy; 4.-

Jong, 5 Maring; Na afloop deelde de heer Viruly, voorzitter van den N. W. B, de prijzen uit. Hij bracht een speciaal woord van dank aan den minister van Waterstaat voor de toestemming, welke deze ditmaal verleend heeft voor dezen wegwedstrijd.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1925.06.25)

Kampioenschap van Nederland op den weg.

Een nabeschouwing.

Een onzer Haagsche sportcorrespondenten schrijft ons het volgende:

In ons avondblad van Dinsdag schreven wij, in ons voorwoord van den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland op den weg. letterlijk het volgende: „een wegwedstrijd is niet een ritje, een vlak en gelijk, matig ritje, zooals er hier in Nederland vaak van gemaakt wordt, doch het behoort te zijn een geweldige, haast mateleozo strijd van begin tot eind. Dat wij zoo heel weinig wegrenners bezitten, die aan buitenlandsche renners het hoofd kunen bieden, valt voor een groot deel hieraan toe te schrijven, dat men hier te lande sinds jaar en dag den wegwedstrijd te veel „op zn Hollandsch”heeft gereden d.w.z. er niet telkens en telkens moedig tusschen uit is getrokken, doch en groupe bijeen is blijven zitten en het op oen eindspurtje heeft laten aankomen. En daar behoeft men toch niet eerst een 170 km. voor hebben afgelegd".

Wij spraken daarbij de hoop uit, dat de wedstrijd om het kampioenschap van Nederland zich van veel van zijn voorgangers zou onderscheiden, edoch, deze hoop is ijdel gebleven.

De rit van gisteren is weer op z’n Hollandsch verlopn. De amateurs, (want over hen hebben wij het hier speciaal, omdat alleen deze categorie uitkomt in het wereldkampioenschap op den weg dat over nauwelijks zes weken op hetzelfde traject wordt verreden) hebben het weer op een spurtje laten aankomen. Met 14, 15, 16 man bijeen boemelden zij de laatste 40 km. gemoedelijk naar het eindpunt toe, ieder atuk voor stuk. in, de meening, dat hij in den eindspurt er een ernstigen gooi naar zou doen. En met een beetje meer zelfkennis had het toch velen duidelijk moeten zijn, dat zij in den eindspurt kansloos waren ten eerste al omdat men verzuimd had den sprinter Leo Leene van zich al te schudden, die nu de hoogste kans had en ten tweede omdat de Amsterdammer Muller nog in de ploeg zat die na Leene, wat den sprint betreft, de hoogste aanspraken kon doen gelden. Toch boemelde men maar door, zich blind starende op den sprint en dat het ten slotte niet tusschen Leene en Muller is gegaan, valt alleen te wijten aan de valpartij, welke 600 meter van de eindstreep plaats had.

In den beginne, neen tot over de helft toe, dus ongeveer 100 K.M. lang, ging het zooals het behoorde te gaan. Er werd gedemarreerd, men trok er telkens aan en wij zagen dan ook het verschijnsel, dat de afstand de ploeg opknabbelde. Telkens en telkens viel er een af en wij kregen een goede poging van internationale opvatting te zien, toen Van Oers en de jeugdige van der Aar met zijn tweeen een voorsprong van plm. 800 M. namen en toen J. Oudenaarde, alleen, tusschen de beide vluchtelingen en de hoofdgroep lag. Lang en fel was toon de jacht, meer dan 10 K-M. lang. Doch toen het drietal achterhaald was geworden en niet subiet een ander er tusschen uit trok, begonnen we reeds voor een Hollandsch verloop te vreezen. Toen toch lag er het moment om opnieuw te trachten het peloton uiteen te rukken en toen dit moment achterwege bleef, konden allen weer op krachten komen en groeide de ploeg door het bijkomen van deelnemers die hadden moeten loslaten weer aan. Van toen af aan werd de race mat. Wel deed Oudenaarde, dien wij hier gaarne nog lof toezwaaien, eenige pogingen alleen weg te komen, doch de ploeg bleef kleven. Waar bleven nu de nijdige rukken van Maas en waar bleef nu de afmattende poging van J. van Dijk.

Het viel ons tegen en met een zucht dachten wij aan het wereldkampioen- schap, nu over nagenoeg zes weken. Laten wij ons niet vleien met een ijdele hoop, doch laat ons de werkelijkheid zien. Over een man die het wereld- kampioenschap op den weg kan winnen, beschikken wij niet.

Of onze vier vertegenwoordigers nu zullen heeten v. d. Aar, v. Dijk, Maas en Muller of v. d. Aar, Ondenaarde, Muller en van 0er,,.... het is om het even. De matelooze energie, de venijnigs strijdlust, welke zich uit in woedende spurts van honderden meters om de paar minuten, net zoo lang tot de man die aan het wiel kleeft met een knik loslaat, dergelijke figuren hebben wij gisteren in onze ploeg gemist en van dergelijke figuren zullen wij er stellig een tiental aantreffen onder de internationale vertegenwoordigers die in Augustus hier den Hollanders een lesje — zullen komen geven. Kleven, wieltje houden, daar hebben wij specialiteiten in. Zeker, het zal heel wat voeten in de aarde hebbon eer de buitenlanders v. d. Aar, Maas, v. Dijk. Muller, v. Oers en Oudenaarde van zich hebben afgeschud. Maar een wereldkampioenschap wordt niet gewonnen, door een zekere latente verdediging, door een zekere passieve houding, doch door de initiatiefvolle daad. De brandende geestkracht om tot die daad te komen, missen onze wegrenners.

Daartoe reden zij te veel en te lang volgens de Hollandsche opvatting.

De beroepsrenner Jorinus v. d. Wiel zocht het gisteren in de urenlange strakke en straffe paco. Gelijkmatig doorzettende paceds hij al zijn concurrenten murw en alleen met Ikelaar in zijn nabijheid liep hij op de eindstreep toe. Beschikten onze amateurs nu nog maar over een dergelijke strakke, stijve, meedoogenlooze pace, dan hadden —zij daarin nog een wapen om de grootere spritsnelheid vooral van de Franschen — mede te bestrijden. Hun tempo is echter, wanneer zij zijn losgeraakt juist niet groot genoeg. Het scheelt niet veel, maar precies genoeg om er op den duur net niet meer te kunnen bijkomen. Hét eenige wat wij onder deze omstandig- heden kunnen doen is den wensch uit spreken, dat de zes weken, welks ons

nog van de wereldkampioenschappen scheiden een onzer renners een vorm moge schenken, welks verre uitgaat boven dien welks ons gisteren is getoond

Het wedstrijd verslag

Klokslag half elf zetten de eerste renners zich in beweging en in het snelle tempo van 40 K,M. per uur werd de verre tocht aanvaard.

Aanvankelijk bleven de renners bij elkaar en om beurten werd er getrokken. Bij den Amersfoortschen straatweg raakten drie rijders even van den goeden weg doch na drie minuten voegden zij zich weer bij het peleton. En toen er een half uurtje gereden was, vond Vlemmie het noodig zijn kousen uit te trokken en met zijn bloote beenen verder te trappen. Het eerste lekke bandje kreeg F. van Wijk, maar spoedig had hij een reserve band om het wiel gedraaid, zoodat hij na betrekkelijk korten tijd weer bij de hoofdgroep was. Bij den Harskamp gingen Melis en Koppen er vandoor en liepen spoedig 100 meter uit, om allengs hun voorsprong tot een paar K.M. te vergrooten. Om beurten zaten zij aan den kop en zij zouden het een heel eind samen verder gebracht hebben, had Melis voorbij het Openlucht Museum door eigen schuld zijn kans niet totaal vergooid. Een paar riempjes die hem hinderden gooiden hij in onze volgauto. Het gevolg hiervan was dat hij even slingerde en in een bocht van den weg het achterwiel van Koppen raakte, waardoor hij zelf ten val kwam en zijn voorwiel brak. Koppen reed toen 10 tallen kilometers alleen en passeerde het eerst de eerste controle Enkele minuten later kwam een peleton van 10 man zich daar melden, om spoedig den vluchteling te gaan achterhalen. Dit gebeurde inderdaad spoediger dan wij dachten, aangezien de Amsterdammer in een kalmer tempo ging rijden. Dan komen een paar lekke bandjes, eerst van Vlemminx en daarna van Willems en Kloppenburg, dezen rijders hun kansen ontnemen.

Om 1.35 wordt de terugtocht aanvaard. Werd aanvankelijk in een kalm tempo gereden zonder eenige weglooping, voorbij Beekbergen nam Rinus v.d. Wiel de beenen. Het gevolg hiervan was, dat van de 10 rijders er dadelijk vijf achterbleven Terwijl 20 K.M. verder alleen nog v. d. Wiel, Ikelaar en Franssen aan den kop zalen. Verheggen moest wegens kramp van verderen strijd afzien. Ten laatste zakte ook Fransen af, zoodat de strijd om de eerste plaats tusschen Ikelaar, den kampioen der beide vorige jaren, en v.d. Wiel uitgevochten moest worden. Om beurten namen zij de leiding en toen nog 600 M. moesten wordeu afgelegd was het nog onzeker wie het eerst de streep zou passeeren. In een vinnige eindspurt over een afstand van 200 M. kwam v. d. Wiel het eerst door definish op uiterst gering verschil (een halve lengte) gevolgd door Ikelaar. Een kwartier later kwamen de amateurs binnen, waarvan Van der Aar de eerste was. Jan Maas die 500 M. voor de finish met Muller, Van Dijk en Leene aan het hoofd zat, kwam door een aanrijding te vallen en zag niet alleen zijn achterwiel gebroken, maar ook den kampioens- titel hierdoor verkeken.

De nieuwelingen lieten nog al lang op zich wachten, maar ten laatste kwamen ook zij voor den tijdopnemer en bleek dat Brom no. één was.

Amateurs 1. (kampioen) J. W. van de Aar, Amsterdam, in 5 uur 54 min. 15 sec; 2e G. van den Berg, Amsterdam, halve lengte; 3 J. C. vanboven Amsterdam wiellengte; 4 J. Oudenaarde Rotterdam, wiellengte; 5 L. Suurland, Sloterdijk, 1 lengte; 6 M. v.d. Wulp, Amsterdam, 7 C. Heeren, Bosschehoofd,. 8 L. Leene, Den Haag, 9 F. Beudekcr, Amsterdam dichtbijeen en 10 M. v. Oers, Zwaluwe, op een paar minuten tengevolge van een val een paar K.M. voor het eind.

Nieuwelingen: 1. G. Brom. 2. N. Nauta. 3. A. Bark. 4/5. J. Kalb en W. Hansen gelijk aangekomen. 6. J. H. Lompe, 7. J. M. M. van Tuyll, 8. D. Buiker

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1926.06.24)

Van Nek eerste door een protest.

Donderdagochtend vertrokken van de Hoofdweg te Amsterdam, met tusschenruimten van een kwartier, de vier categorieën renners, die

voor den wegwedstrijd waren ingeschreven. Het eerst startten de 19 professionals, daarna de amateurs en de nieuwelingen en ten slotte de

veteranen,

Van de professionals vormde zich al spoedig een groep van zeven, waarvan later P. Maat opgaf. De zes overblijvenden passeerden in deze volgorde de eindstreep: 1. J. v. d. Wiel, 2. KI. van Nek, 3. Van Wijk, Bergen op Zoom,

4. P. Ikelaar, 5. J. G. v. Dijk en 6. G. v. d. Berg.

Van Nek protesteerde en beweerde door v. d. Wiel gehinderd te zijn. v. d. Wiel zou hem bij den arm hebben gegrepen. De jury, na beide renners te hebben gehoord, kende het protest toe, op de overweging, dat is komen vast. Te staan, dat Van Nek was vastgegrepen. Waar dit allereerst verboden is, was het ook uit een oogpunt, van persoonlijke vrijheid overbodig, daar er voor v. d. Wiel ruimte genoeg was om te passeeren.

Klaas van Nek, werd nu eerste in 5 uur 58 minuten 0.4 sec. en tweede J. v. d. Wiel; tijd 5 uur 58 minuten 2/5 seconde. Afstand 174 K.M.

Van de amateurs werd: 1. L. Buys, Halfweg! tijd 5 uur 45 min. 1 sec., 2. Kuiler, 3. J. Oudenaarde (Rotterdam), 4. Ducker en 5. Hattsen.

Van Gompel (Amsterdam) werd eerste van de nieuwelingen en J. Sybrands van de veteranen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1927.05.30)

Wegkampioenschap van Nederland. Paymans plaatst zich vijfde van de profs.

Gistermorgen was de Schelmsche Weg te Arnhem ter hoogte van het terrein van het Openluchtmuseum geheel afgezet, teneinde hem vrij te houden voor de wielrenners, die deel namen aan den strijd om het wegkampioenschap van Nederland, waarvoor door den Minister toestemming was verleend. Het was aan het punt van vertrek zeer druk. Talrijke vooraanstaande personen uit de Nederlandsche wielerwereld waren er aanwezig. Het traject loopt van Arnhem (Schelmsche Weg) over Terlet, Woestehoeve, Beekbergen, Ugchelen, Otterlo, Harskamp, Essen, Wessel, Barneveld, De Valk, Hoekei, Ede, Kinkel over Koningsweg, Schaarsbergen weer naar den Schelmschei. Weg (Openluchtmuseum) (Dit traject moest 2 maal worden afgelegd). De totale afstand bedraagt ongeveer 195 K.M. Eerst startten om 10.50 de professionals. Er vertrokken er in het geheel 24. o.a. waren Van Nek en Van der Wiel weggebleven. Vervolgens werd het schot gelost voor de amateurs en nieuwelingen.

Uitslag amateurs:

1. (kampioen) J. v. d. Heyden (Amsterdam) in 6 uur 25 min. 16 sec; 2. H. Bockom (Eindhoven) 1 lengte; 3. A. v. Herpen (Rotterdam) wiellengte; 5. J. v. d. Ende (Den Haag) wiellengte; 6. G. J. Laromers (Amsterdam); 7. J. Winter (Heerlen); 8. J. Oudenaarde (Rotterdam) 3 lengten; 9. J. v. d. Bos (Enschede) in 6 u. 26 m. 14 sec; 10 v. Rossem (Den JHaag); 11. de veteraan v. d. List en 12. Kuys (Den Haag), de laatste twee op eenige minuten.

Uitslag professionals:

1e (kampioen) J. Franssen (Übachsberg) in 6 uur, 21 min. 38 sec; 2e J. v. Rooy (Eindhoven) die voor het eerst als beroepsrenner uitkwam, in 6 uur 29 min. 35 sec; 3e G. v. d. Berg (Amsterdam); 4e J. v. Melis (Hermond); 5e W. Paymans (Tilburg) en 6e F. v. Wijk (Bergen op Zoom) allen in 6 uur 37 min. 31 sec. Bijna alle overigen hadden pech. Van de nieuwelingen die er nogal een vlotte race van maakten was de uitstag: 1e (kampioen) H. Y. Pijn (Amsterdam), 2e A. Moerman (Amsterdam) handbreedte. 3e A. de Graaf (Amsterdam) 1/2 lengte, 4e Rodenrijs (Helmond) wiellengte, 5e Dompenling (Amsterdam) wiellengte. 6e T. Veldman (Amersfoort) 1/2 lengte, 7e G. v. Rees (Rotterdam) 1/2 lengte, allen in 1 uur 4 min. 22 sec. 8. van Wel, Helmond.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1928.07.16)

Gisteren heeft op het traject op de Veluwe dat nu tot 58 K.M. was ingekort en van het Openlucht museum over Woeste Hoeve, Beekbergen, Uchelen, Otterloo naar het punt van vertrek liep, het kampioenschap van Nederland voor de vier categorieën professionals, amateurs, nieuwelingen en veteranen plaats gehad. De eerste drie groepen reden dit traject driemaal, dus in totaal 174 K.M. De veteranen hadden het tweemaal af te leggen en reden dus 116 K.M. Het weer was fraai, doch te warm, gelukkig woei er nu en dan een stevig briesje. Men kon, waar de categorieën om het kwartier startten, uiteraard slechts een categorie volgen en wij kozen die der amateurs, omdat de deelneming daarin ruim vijfmaal zoo groot was als in die der professionals.

Waar de Ned. Wielren Unie dit jaar reeds zoo groote uitgaven heeft gehad, o.a. voor de vele selectieritten, werd dit jaar aan geen enkel deelnemer eenige vergoeding gegeven. Niettemin kwamen in totaal 145 inschrijvers op. In de categorie der amateurs vertrokken 46 man, waaronder de favorieten Braspenninx, Küys en Buijs.

Om 5 minuten over 10 werd het sein tot vertrek gegeven en met de warmte hadden de deelnemers in den beginne weinig haast. Maar bij de Woeste Hoeve, waar de lange heuvels begonnen te komen, werd de oude afmattingstaktiek toegepast van zoo hard mogelijk tegen de heuvels op te gaan. Daardoor, maar ook door bandenpech, begon de groep spoedig te dunnen. En nu wij het toch daarover hebben, het was wel opvallend, dat — naar verhouding — in de tweede en derde ronde het aantal lekke banden beduidend geringer was, waaruit de conclusie valt te trekken, dat tal van deelnemers of ondeugdelijk of te licht bandenmateriaal gebruikten. Maar toegegeven móet worden, dat met de droogte een deel van het traject rul en scherp was.

De groep begon, zooals gezegd, te dunnen. Eerst zagen wij De Graaf (Amsterdam) terugkeeren omdat hij zijn pomp verloren had en wij zouden hem niet terugzien. Bij Beekbergen kreeg Buitendijk (R'dam) een lekken band en — bij het harde geklim — lieten v. d. Ende (Adam). Schoor (Adam) en v. d. Starre (Amersfoort) los, v. d. Broek (Eindhoven) en Bouquet (Adam) en daarna Pieterson (R'dam) en J. v. d. Starre (Amersfoort) moesten van band verwisselen. Stakenburg (Rotterdam) liet los en van Huskes (Apeldoorn), Wolf (Nijmegen) en Stephan (Adam) gingen bandjes stuk, evenals van Rust (Delft). Ligthart (Adam) kreeg ook een lekken band, doch deze had energie genoeg om snel door te zetten en hij kwam er weer spoedig bij, zooals later ook de Rotterdammer F. Raaymakers.

Wij zagen toen drie renners vallen; wie het waren konden wij niet zien, en door het harde trekken van Buys, Braspenninx. Cremers en Rensen viel de groep in stukken, om zich spoedig weer saam te voegen. Duyker (R'dam) kreeg een lekken band, doch kwam met Stephan weer bij. Wij waren toen, na 1 uur 50 min. te hebben gereden en 58 K.M. te hebben afgelegd, weer bij het punt van vertrek terug en met 27 van de 46 vertrokkenen bijeen ging de 2e ronde in

Eerst acherhaalden wij Buitendijk (R'dam), lekken band, vervolgens Wijtmans (Nijmegen), Rust (Delft), den favoriet Kuis, die met een lekken band stond, Duyker en Raaymakers, die bij kwamen op hetzelfde moment waarop Pater (Amsterdam) en v. Wijk (Amsterdam) loslieten. Daarna stond een ander favoriet, nl. Buys, met een lekken band langs den weg en Wijnberg (Adam), die kramp in zijn been had. Schukkink (Enschedé) liet los en Jaap Ouden» aarde — ook een kanshebber — zagen wij moedeloos langs den weg staan. Op dat moment — toen het leidende peloton begon te dunnen — begon Braspenninx hard te trekken en een ander renner kreeg kramp. Bij de harde race liet Verburgh (Nijmegen) los, evenals Schenkkan (Adam). Gorus (Rotterdam) en Stephan. En zoo waren na 80 K.M. nog 13 man aan de leiding. Desniettemin kwam Stephan weer bij. Duyker, die het peloton na stevig werk had achterhaald, geraakte in een bocht los en hij kon geen contact meer krijgen. Ten minste voorloopig niet! Rensen (Heerlen) liet los en nog een onbekend renner, en Tenes kreeg een lekken band. Ligthart (Amsterdam) viel bij een bocht voor de zooveelste maal, doch kwam spoedig weer bij. En toen wij te tweeden male het punt van vertrek passeerden, bestond de leidende groep nog uit 10 man, terwijl Duyker, alleen, op 400 M. volgde. Het peloton bestond uit J. Kalb (Amsterdam), Ligthart (Amsterdam), Schelles (Sloten), Meulen (Heerlen), Cremers (Beek. L.) Raaymaker  (Rotterdam), Stephan (Amsterdam), Braspen»ninx (Zundert) en Schellekens (Tilburg).

Stephan, Rensen, Kalb en Meulen kwamen toen te vallen en de laatste twee kwamen weer snel bij. De overigen zouden wij niet meer terugzien. Ligthart viel toen weer en kreeg een aanloopend voorwiel en daarna nog een lekken band, zoodat hij toen, op het moment waarop de leidende groep nog slechts uit 6 man bestond, pl.m. 20 K.M. voor het eindpunt, uit alle kansen viel. En toen geschiedde het, dat de Rotterdammer Duycker, die pl.m. 80 K.M. alleen had zitten jagen, zich plotseling bij de leiders voegde. Hij heeft een prachtige, maar ook een zeer zware race gereden. Door zijn pech zat hij steeds alleen. Wij zagen hem soms op pl.m. 1500 M., soms op 800 M. en zelfs op 300 M. En toch kon hij er niet bij komen. Door hardnekkig doorzetten, kreeg hij, 16 K.M. voor het eind, de leiders te pakken. Hij reeds een besten wedstrijd. En 10 K.M. voor de eindstreep kreeg de Amsterdammer J. v. Kalb, die tot nog toe best gereden had, een lek bandje. Met de haven in zicht verdronk hij om zoo te zeggen. De leidende groep van 5 man liep toen in versneld tempo naar het eindpunt. Wij in onze auto snelden vooruit en zagen het vijftal den strijd om het nationaal kampioenschap in een spurt beslissen.

De uitslag was: 1. (kampioen) F. Meulen te Heerlen: 2. W. J. Braspenning te Zundert (half wiel); 3. B. Duyker te Rotterdam 1/2 lengte; 4. A. Scheltus te Sloten 1/4 lengte; 5. G. Cremers te Bach (L.) 1 lengte, allen in 6 uur 3. min. 8 sec; 6. J. Kalb te Amsterdam op een paar minuten; 7. H. Ligthart te Amsterdam 2 minuten; 8. A. Stephan te Amsterdam en 9. H. Verburgh. Nijmegen.

In de categorie der beroepsrenners kwamen slechts 8 man uit. De titelhouder Jos. Franssen uit Ubachsberg begon direct flink de leiding te nemen, doch desondanks bleef het groepje bijeen In de 1e ronde gebeurde niet anders dan dat Ch. Koppen (Amsterdam), doordat zijn pomp in zijn wiel viel, veel terrein verloor en den strijd moest staken. De tweede ronde verliep ook zonder voorvallen in een gestrekte race. Doch de laatste ronde bracht verrassingen. Even voor Teriet, dus toen ongeveer 120 K.M. achter den rug waren, liep Bockkom weg, gevolgd door Van Hal (Heerlen). Zij slaagden er in een flinken voorsprong te nemen, doch bij Beekbergen moest v. Hal den Brabander wegens kramp loslaten. Van Stolwijk (Zeist) en Jos Franssen gaven door ongesteldheid op en ook G. v. d. Berg verliet het terrein van den strijd. Bockkom ging dus alleen aan het hoofd, doch door het uitvallen van de genoemde Concurrenten hoop gekregen, ging A. Ramakers (Klimmen) Bockkom achterna en slaagde er in hem te pakken tè krijgen. Getweeën vochten zij den eindstrijd uit. Met een tweetal lengten zegevierde Bockkom in den tijd van 5 u. 35 m. 37 sec; 2e werd Ramakers op eenige lengten, 3e J. v. Rooy uit Eindhoven op pl.m. 10 minuten en 4e M. van Hal.

Van de 79 nieuwelingen kwamen er slechts 6 aan. De hitte, bandenpech, zelfoverschatting en de afstand hadden hun slachtoffers gemaakt. Vier man kwamen aan de leiding en wisten deze te behouden. Ook dit kampioenschap werd in een eindspurt beslist.

Winnaar werd Jac. Robbers (Amsterdam); 2. H. v. Aurich (Amsterdam) op 4 lengte; 3. J. v. d. Nieuwegiesen (Rotterdam) en 4. H. Prins (Amsterdam) allen in 6 uur 18 min. 21 sec; 5e. werd A. Groot (Amsterdam) eenige minuten en 6e B. Koene (Halfweg).

De veteranen reden slechts 2 ronden doch deze waren voldoende om een scheiding tusschen alle deelnemers (12 in totaal) teweeg te brengen.

Snijders toonde zich van meet aan de beste en arriveerde alleen in den tijd van 3 uur 58 min. 43 sec; 2e werd M. v. d. List (Roosendaal) in 4 uur 3 min. 50 sec; 3e. A. Schouman (Den Haag) op eenige minuten; 4e. J. v. d. Vaart (Groningen) en 5e E. Verheide (Den Haag).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1929.06.03)

Uit Heerlen wordt d.d. Maandag gemeld: Hedenochtend te 10 uur is de wedstrijd om het kampioenschap van Nederland begonnen.

Om dit kampioenschap werd gestreden door drie categorieën, te weten: amateurs, onafhankelijken en professionals, die tegelijk startten. Den eerst-aankomende valt de titel van kampioen van Nederland op den weg ten

deel, terwijl de eerstaankomende amateur den titel krijgt van amateur-kampioen 1929 op den weg en zoo vervolgens voor de verschillende

categorieën.

De route die gevolgd wordt, loopt van Heerlen over Voerendaal, Klimmen, Valkenburg. Berg Terblijt, Maastricht, Heer, Keer, Margrate, Gulpen, Wittem, Mechclen, Vijlen, Vaals, Lemicrh, Wahlwylre, Eys. Simpelveld, Huls, Amstenrade, Heerlerbaan naar Heerlen, een parcours van pl.m. 75 K.M.. dat tweemaal moet worden afgelegd. Het is een mooi parcours, dat grootendeels langs fraaie wegen gaat, doch door de vele zware heuvels, voor- al in de buurt van Wahlwylre, Eys, Simpelveld en Huls is het een zwaar parcours. Ondanks het feit, dat de Heerlenaars gisteren tot diep in den nacht kermis hadden gehouden, is de belangstelling zeer groot.

Te 10 uur vertrokken de volgende deelnemers:

Professionals: 1. J. A. Bocckom (Eindhoven). 2. M. van Hal (Heerlen). 3. P. D. van Kempen (Brussel). 5. A. J. Stolwijk (Zeist).

Onafhankelijken: 2. B. Duyker (Rotterdam), 3. C. J. H. Franssen (Übachsberg), 6. J. D. N. Joelen (Rotterdam), 8. M. Nuyts (Eysden). 9. A. C. P. M. Paymans (Tilburg), 10. A. Polak (Steenbergen). 11. A. Ramakers

(Schacsberg), 12. W. Rensen (Welten—Heerlen). 13. M. J. Snackers (Eygelshoven), 14. M. Valentijn (St. Willebrord), 16. F. M. J. Waterreus (Eindhoven).

Amateurs: 1. H. van Aurich (Amsterdam). 2. L. J. v. d. Bos (Enschedé). 3. J. Boshoff (Den Haag), 4. L. Buis (Halfweg). 5. W. Buitendijk (Rotterdam). 7. W. H. Cober. (Heerlerheide), 11. M. de Jonge (Amsterdam). 13. M. H. Kisters (Heerlen). 14. J. Kooyman (Utrecht), 15. J. L. M. van Kuyen (Den Haag), 16. J. Maas (Steenbergen), 17. J. J. op den Kamp (Kerkrade), 18. F. Otermans (Heerlen), 19. H. Peelen (Rotterdam). 20. Piek (Oosterbeek). 23. J. J. v. d. Starre (Amersfoort), 24. G. Stuler (Elinkwijk—Zuilen). 25. A. Kuys (Den Haag).

Bij het vertrek viel er een zachte regenbui.

Er stond een stevige wind, maar de temperatuur was voor de rijders zeer goed. Toen wij enkele minuten later de rijders per auto achterna snelden, zagen wij op den weg naar Valkenburg reeds de eerste achterblijvers,

onder anderen Stolwijk uit Zeist, die langs den weg stond te repareeren. Bij den Cauberg, de zeer steile helling bij Valkenburg, konden de verschillende deelnemers den top alleen loopende bereiken. Na Maastricht ging het heuvel

af, doch toen begonnen wij in heuvelland te komen. De groote slag had echter plaats bij Huls op den Hulscherberg, waar de heele groep van deelnemers uiteenviel.

Aan het hoofd gingen daar Bocckom, Maas, Aurich, Kisters en Franssen, terwijl Van den Bos op een paar honderd meter volgde. Hij slaagde er in bij de vijf leiders te komen, doch even later moest hij loslaten. Het traject voor den tweeden keer afleggend, kreeg Bocckom tusschen Keer en Margraten een

lekken band, zoodat hij op het moment, dat wij dit bericht afzenden, nog maar vier man aan den kop gingen. Buis en P. van Kempen hebben den wedstrijd aan het eind van de eerste ronde gestaakt, De anderen hebben

zooveel achterstand, dat het er niet naar uitziet, dat zij zich nog bij de vier leiders kunnen voegen.

In de tweede ronde heeft Franssen op den Hulserberg zijn slag geslagen. Hij, die in het Zeeuwsche land geboren is, schudde hier zijn drie concurrenten van zich af en ging met een 500 meter voorsprong naar de finish.

De uitslag was: l. Franssen (onafhankelijke) in 4 uur 47 min. 29 sec; 2. Maas (amateur) in 4 uur 48 min. 37 sec; 3. Aurich (amateur) in 4 uur 48 min. 38 sec; 4. Kisters (amateur) in 4 uur 51 min. 36 sec; 5. Van Kuyen (amateur)

in 4 uur 57 min. 56 sec. 6. A. Kuijs. 7. Bram Polak; 9. Hans van Bocckom (Prof) 11. van Hal, (Prof)De laatste kilometers werden in een zwaren slagregen afgelegd.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1930.08.11)

De volledige lijst van deelnemers aan den wielerwedslrijd om het kampioenschap van Nederland op Maandag 11 Augustus luidt als volgt:

Professionals:

K. v. Nek, Amsterdam; A. J. Braspenning. Zundert; J. Anspach, Halfweg; P.

lkelaar, Amsterdam; C Bakker, Halfweg.

Amateurs:

L. Buis, Halfweg; W. v. d. Heyde, Limmel (L.); H. v. d. Brink, Hilversum; J. v. Putten, Heerlen; S. Spierenburg, Hilversum; B. Buitendijk, Rotterdam; H. J. M. Tiel. Laren (N.-H); F. van Gils. Ulvenhout; P. Vluggen,

Ulestraten; A. J. Heels, 's-Gravenhage; H. Peelen. Rotterdam; L. J. v. d. Bos, Enschedé; C v. Dijk Jr., Amsterdam; J. Verhagen, Rotterdam; B. Muller, Amsterdam; W. Buitendijk, Rotterdam: F. Rooymakers, idem; H. J.Disterman, Koog a/d Zaan: J. Hiddes, Amsterdam; J. Boshoff, ’s-Graven- hage; H. v. Rijn, Amsterdam; J. Verperk, Rotterdam; A. v. Herpen,

ldem: Th. Veldman, Amersfoort; H. v. Wijk, idem, A. Kuijs, 's-Gravenhage; J. Snoek, idem; W. Cober, Hoensbroek; H. Pater, Amersfoort: S. v. d. Valk. 's-Gravenhage; J. de Reus, Halfweg; J. Visser, Amsterdam: J. Kalb Jr idem:

J. Goossens, idem; F. v. Wijk, idem; T. Roskam, idem; B: Schulte, idem; H. Zentveld, idem; J. Schöthes, idem; D. Vermeulen, idem; G. D. Tewes, idem; J. Veldman Jr., idem; Tj. Meijer, idem; J. Schaft. Zaandam; D. Kaasjager,

Rotterdam; Th. Piek, Oosterbeek; J. v. d. Starren Amersfoort; H. Roodénrijs Rotterdam; J. v. d. As, Helmond; A. v. Oevelen, Hilversum.

Onafhankelijken:

W. Metz, Haarlem; F. v. d. Heijden, Amsterdam; A. Polak, Stadschen Dijk; G. Brenger, Voorburg; M. v. Oers, Langeweg; P. Vermaire, Oisterwijk; M. Valentijn, St. Willebrord; A. Kleiwegt. Rotterdam; H. Boekham, Heerlen; J. Franssen. Übachsberg; A. de Graaf, Amsterdam; A. Nijhuis, Almelo;

J. Maas, Steenbergen: P. v. d. Horst, Klundert; P. Koene, Halfweg; F. Waterreus, Eindhoven; H. Pijn. Amsterdam; J. Bisschop, Groningen;

J. v. d. Veen, Eindhoven; J. v. Rossum, 's-Gravenhage; H. Klopper. Amsterdam; T. Meulen, Heerlen: K. Winters, Groningen: H. v. Aurich,

Amsterdam: H. Nankman, Groningen; B. Duyker, Amsterdam; A. v. d. Starre, Amersfoort; T. de Vreng, Amsterdam; K. Wories, 's-Graenhage: J. v. d. Ende, idem; K. Swart, Groningen.

Nieuwelingen:

A. v. .Putten, Heerlen; H. v. Hoeyen, Amersfoort; G. Rijnders. Amersfoort: A. Hellemans; J. v. d. Hulst, Huizen; J. de Haan, Steenbergen; J. v. Esveld. Amersfoort; B. Cornelese, Arnhem; J. v. d. Horst, Amsterdam: A. Joosten, Mierlo (N.B): W. v. Uden, Oss; H. v. Brummelen, Oosterbeek; W. Labouche, Deventer; H. Emans, Deventer; P. Bakker, Amsterdam; W. Adéma, Arnhem; J. Verschoor, Noordwijkerhout; W. Beumkes, Purmerend; J. Stroeve, Rotterdam; G. Molenkamp, Rotterdam: G. Arentsen, Oosterbeek; A. Polman, Hengelo (O.): H. Kloos, Overschie en Gh. v. Beekurn, 's-Gravenhage.

Veteranen:

W. Schlebaum Sr., Soestdijk; J. Snijders, Uithoorn; J. v. d. Vaart. Groningen; J. Sybrands. Amsterdam; L. Berkhout, Rotterdam; H. Smeyers, Rotterdam; A. Starrenburg, Hillegersberg.

De jury voor dezen wedstrijd bestaat uit de heeren: G. Hogenkamp. V. Boelaars en J. Viruly, wedstrijdcommissarisseh: J. Stol. kamprechter; F. Hirschman, starter en tijdwaarnemer; A. Franck, terreincommissaris, en D.

Schreinemacher, controleur te Barneveld.

Onder groote belangstelling en de allerslechtste weersgesteldheid is hedenmorgen de wedstrijd begonnen om het kampioenschap op den

weg. Het 88 K.M. lange traject was tengevolge van de regenbuien zeer slecht. Vooral de macadamwegen lagen dik onder de modder, waarvan de renners buitengewoon veel last hadden. Het zegt wel iets, dat Klaas van Nek, die heusch wel wat gewend is, na 88 K.M. parcours te hebben afgelegd en toen nog tot de leiders behoorende, den strijd opgaf. Tot de eerst aankomenden

eerste ronde behoorde behalve Van Nek en Braspenning, Ramaker, Buis, Boes, van der Heide, Enkla. De eerst aankomende renner legde den afstand af in 2 uur 37 min. 12 sec

Hedenmorgen had even voorbij de Woeste Hoeve, kort na den start, een vrij ernstig ongeval plaats. Vier renners kwamen met elkaar in botsing en hierdoor kwam Kleiweg uit Rotterdam te vallen en kreeg een diepe hoofdwond.

Hij kon echter spoedig worden verbonden door de Roode Kruisbrigade. Het rijwiel van Van der Starre werd beschadigd, doch niettemin zette hij den tocht voort. Het tempo der renners werd direct hoog opgevoerd, tot 40 K.M. Niet weinig last hadden de wielrenners, vooral de achterblijvenden, van het groot aantal auto's en motorrijwielen, die achter het hoofdpeleton bleven

rijden. Het was voor die achterblijvers daardoor onmogelijk meer naar voren te komen. Heel sterk kreeg men den indruk, dat de organisatoren wel zeer kwistig zijn geweest met het uitreiken van officieele vlaggen.

Zoals we reeds gisteren melden waren de renners doordat ze dik onder de modder zaten, niet te herkennen. Men zal zich kunnen voorstellen dat ons werk ten zeerste bemoelijkt werd. Van de achterblijvers konden we dan ook alleen met zekerheid herkennen de Groninger Lankman, die direct reeds het hoofd peloton kwijt raakte en op zijn eentje in een kalm gangetje den langen weg verder reed. Later voegde hij zich bij Buitendijk uit Rotterdam en Swarts uit Groningen. Op den weg tusschen ==== en Ugchelen troffen we nog aan --- uit Amsterdam en de bekende Limburger Franssen, die na geruime tijd ver achter het peloton gereden, enige krachtige pogingen deed om weer bij de leiders te komen. Bij het passeeren der controle was hem dit echter nog niet gelukt. Vele ontmoedigden, wier namen ons niet bekend zijn, hebben we gezien, maar toch ook weer jonge kerels die het bar en bar slechte weer niet leken te deren. En vol hielden tot het bittere eind.

Als eerste kwam aan in Otterloo de Amsterdammer Van de Heide die enige minuten later werd gevolgd door Bos uit Enschede, terwijl vier minuten achter hem Braspening volgde. Van der Heide vergroote zijn voorsprong steeds meer en meer en bereikte als eerste der Onafhankelijken de finish.

Van de nieuwelingen die het traject slechts een keer behoefden te rijden, werd kampioen de Arnhemmer Cornelissen in den tijd van 2 uur 53 min 3 sec. Als tweede en derde volgden Asveld uit Amersfoort, Hellemans uit Eindhoven, terwijl Kloos uit Overschie vierde werd.

Bij de veteranen werd Sybrands uit Amsterdam kampioen 2 uur 57 min. 16 sec., tweede en derden werden L. Berkhout uit Rotterdam en Snijders uit Uithoorn.

Bij de finish hadden zich honderden belangstellende verzameld, die eerst aankomende renners luide toejuichten.

De tijd van Van der Heiden werd 5 uur 33 min. 9 sec.Die van Braspenning,

die tweede werd 5 uur 39 min. 1 sec.

De volledige uitslagen zijn;

Professionals: 1. Braspenning (Zundert) 5 uur 39 sec. 1 sec;

Onafhankelijken: 1. J. v. d Heiden, Amsterdam, 5 uur 33 min. 9 sec. 2 Van Veen, Eindhoven, 5 uur 47 min. 55 sec.; 3. Pijn Amsterdam; 4. Franssen Ubachsberg;

Amateurs: 1. Bos, Enschede tijd 5 uur 45 min. 09 sec.; 2. J. de Reus Halfweg; 3. J. Visser Amsterdam; Buis Halfweg;

Nieuwelingen: 1. Cornelissen Arnhem 2 uur 53 min. 3 sec.; 2. J. vam Esveld Amersfoort; 3. Hellemans Eindhovem; 4. Kloos Overschie;

Veteranen: 1. Sybrands Amsterdam tijd 2 uur 57 min. 16 sec. 2. Berkhout Rotterdam; 3. J. Snijders Uithoorn.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1931.08.03)

Voor den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland op den weg. welke Maandag 3 Augustus op de Veluwe wordt gehouden, zijn de volgende renners ingeschreven:

Professionals: C. J. Bogaert. J. Melis. A. Polak, C. A. Bakker. M. van Oers, A. J. Braspenning, M. Valentijn, A. Ranschaert. Amateurs: A. Korlaar, F. Dunder, W. van Uden, A. Kuys. J. Hiddes. C. Stroop. A. Beskam, H. Kisters. J. Renaud, L. de Roode. F. A. van Wijk. W. Willems, J. de Reus. H. Peelen. H. Thiel, P. Speek. D. Vermeulen, L. J. v. d. Bos, J. Godrie, W. Wichemeyer. B. Dekker, J. Schucbard. A, Hellemans, G. Te» wes, J. Schaft. H. de Boer, J. Goossens, P. Suiker, H. Roodenrijs, C. Molenkamp, J. Schipper. D. Neuteboom. C. van Dijk. A. Potman. J. Visser, C. v. d. Pol. W. Buys. P. Kruisman, G. Asbeek, S. Spierenburg, H. Dieterman. J. Zeeman, J. van der Hulst, J. Bos. hoff, J. Wagner en J. van Dijk.

Onafhankelijken: N. Coster, M. Nuyls, J. A. J. M. Franken, K. Rossou, P. M. van der Horst. G. J. Mulder. J. Maas. J. W. de Wolff. J. van Hout, J. de Jong, F. Raaymakers, A. de Swart, J. Woldendorp. H. Pijn. J. Kriller. H. Bockom, J. Vermaire, J. Snoek, J. Gersjes, J. Franssen, A. Scholtes, W. Paymans, W. Renssen, H. van Aurich, B. Cornelisse, J. Schoonderwalt, J. v. d. Moot, J. Wildschut.

Veteranen: J. v. d. Vaart. W. Buitendijk, W. Schlebaum Sr., G. Vlemminx. H. Smeyers, J. Snijders, L. van Griensven, J. Sybrands.

Nieuwelingen: L. Slaats. J. Meisters. J. Beltman. P. v. d. Broek, G. Paters, A. Enge» len, J. Jouby. J. Mars, J. Bakker. H. Schle» haum, A. Paesens. J. v. d. Wel, J. Joosten, J. Petri. H. Jongelieden. B. Lauwers, P. Nielen. J. Stadt. H. Voskuil Jr.. H. Everts. J. Hendriks, F. Landgoet. H. Joolen, A. Nordmann. J. Graniser, L. Daemen, W. van Zeist, H. Triepels, W. Steynen, M. Dordeijers, G. Maas, D. Scholtens, G. Reynen, Th. Dikmans. H. Janssens. J. Hollander. J. Koeman, G. van Deursen, H. v. d. Riet, A. de Swart Jr.. W. van Kuyk, J. Koolmees. J. Pisano, P. Bakker. S. Puper, W. Geven, C. Verhagen, N. Clerc F. Scboofs, D. Ramp, Th. Nieuwenhuysen, J. van Ommeren, J. van Tilburg, H. Paassen. F. ten Beek, H. Gruben, J. Fiecke. N. Repko, A. de Beer, J. van Lil, F. Post, J. de Graaft, H. van Hoeyen, XV. van Schaik, H. v.d. Elst, G. J. v. d. Eist, G. Krabbenbos. H. Menger, B. Schaart. W. Tennissen, G. H. Kruze. G Godrie. A. Westervdd, J v. d. Wel en P. M. van Ooyen.

In het geheel starten 8 professionals, 45 amateurs, 29 onafhankelijken, 8 veteranen en 74 nieuwelingen. Het traject, dat 88 K.M. lang is, loopt over de volgende plaatsen: Arnhem (stad Openluchtmuseum). Woeste Hoeve, Beekbergen, Uchelen. Hoenderloo, Otterloo, Barneveld. Otterloo. Oud Reemst, Schaarsbergen, Arnhem. De nieuwelingen en veteranen, die het parcours eenmaal rijden, starten om 10 uur, steeds met één minuut verschil Zooals gemeld, zal het dit jaar een wedstrijd tegen het horloge zijn. De profs, amateurs en onafhankelijken, die het traject tweemaal rijden, starten om halfelf, eveneens steeds met een minuut verschil.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1932.06.27)

M. Valentijn prof. kampioen

Gisteren is op de Veluwe — het welbekende traject — de wegwedstrijd verreden om het kampioenschap van Nederland. Er was hiervoor bij de wielrenners een belangstelling als zelden te voren. Immers, er waren 59 nieuwelingen en 9 veteranen, die om 10 uur op den Schelmschenweg te Arnhem bij het restaurant de Waterberg tegelijk startten. Om half elf vertrokken om de twee min. vier beroepsrenners, waarna om de minuut 63 amateurs en 33 onafhankelijken den tocht aanvaardden. De nieuwelingen en veteranen behoefden éénmaal het parcours — pl.m. 88 km :— af te leggen, de anderen hadden tweemaal dezen afstand te peddelen. Het was dus een wedstrijd tegen het horloge, wat wil zeggen dat er voor den verslaggever niet zoo heel veel kopij in zat, daar hij maar hier en daar eens een kijkje kon nemen en dan in de meeste gevallen nog niet eens te weten kwam of renner A of renner B de leiding had. Wij zelf wilden de beroepsrenners volgen, maar hadden in dit geval buiten den waard, i.e. buiten de gebrekkige organisatie gerekend. Er waren namelijk niet genoeg auto's voor de pers beschikbaar, zoodat het scharrelen en zoeken werd. Ten slotte werden we tevreden gesteld, want we mochten in de two-seater mee van den heer Suykerbuyk uit Ossendrecht, den verzorger van de drie profs Bogaart (St. Jansteen), Valentijd (St. Willebrord) en Braspenninx (Rijsbergen). Wij vertrokken om elf uur, nadat de eerste prof dus reeds er een half uur had opzitten. In vliegende vaart togen wij „binnendoor" via Otterlo naar Barneveld, waar een vaste controle was. Hier waren de renners verplicht af te stappen, ten einde op den blooten arm gestempeld te worden. Van dit laatste kwam zoo goed als niets terecht. Bijna niemand stapte af en de meesten werden op de beenen gestempeld. Trouwens van afstappen komt nooit iets, omdat de renners „in de course" liggen en liefst zoo min mogelijk met dergelijke formaliteiten willen te maken hebben. Om even half twaalf arriveerden wij in Barneveld, waar we niet lang behoefden te wachten, aangezien hier de nieuwelingen Gruyters, Van den Broek en Martens gezamenlijk passeerden en later, zooals ons nader bleek, een rol van beteekenis zouden spelen om het kampioenschap. Een minuut later passeerde hier een groote groep, van naar schatting 50 renners, w.o. ook eenige veteranen En verder trokken hier groepjes van renners voorbij, wier namen voor de meesten onbekend zijn. Om 12.01 kwam dan de eerste prof, Valentijn die twee minuten later gestart was dan Bogaart, welke laatste 2 minuut na Valentijn gestempeld werd. De kampioen van 1931 was dus 4 minuut te laat. Van Oers passeerde evenwel op tijd. Van een collega hoorden we dat Braspenninx tweemaal een lek bandje had gehad. Later, in Otterlo, kwam hij ons in een auto zittend voorbij, hetgeen dus wilde zeggen, dat hij den strijd had opgegeven. Wij gingen nu weer terug naar Otterlo, waar we spoedig door een andere auto zouden afgehaald worden, maar waar we ruim ½ uur, bij de lus, in ons eentje hebben zitten te wachten. Hier zagen we natuurlijk bosjes renners voorbijtrekken. Er waren er bij, die het kalm aan deden, anderen bleek het ernst te zijn en zetten er, ondanks het brandende zonnetje, een flinken spurt in. Gelukkig nam de heer Suykerbuyk ons weer mee naar Barneveld. Onderweg passeerden wij eerst Van Oers, die aanvankelijk 300 m achter Boogaart had gelegen, maar nu 3 km achter hem zat. Valentijn had ten minste 10 min. voorsprong. In Barneveld, bij de vaste controle, was hij ons juist één minuut voor. Het wachten was nu op Bogaart, die ten hoogste 10 min. zou kunnen uitblijven. We moesten echter hier 20 min. vertoeven om 't eerst Van Oers te zien passeeren, terwijl kort daarop Bogaart met een lekken voorband kalm aan reed en in gebroken stemming de race opgaf en zich bij ons in het wagentje nestelde waar hij zich aan melk en aan fruit te goed deed. Via Lunteren en Ede kwamen wij toen weer op den Schefenschen weg, bij de finish, waar niet lang daarna Valentijn als eerste prof. de streep passeerde na over de 190 km vijf uur één min. en 4 sec. te hebben gedaan. Een prestatie om respect voor te hebben! We hebben nog van de amateurs Slaats het eerst zien binnenkomen (tijd 5 uur 33 min. 5 sec.) en Willems (tijd 5 uur 39 min.10 sec.) als tweede, nadat tevoren van Oers 21 min. na Valentijn was gearriveerd. We hadden evenwel geen tijd meer om de aankomst van al de andere renners af te wachten, want dan zou het „nachtwerk" zijn geworden. Vermelden we nog, dat van de nieuwelingen Van den Broek uit Eindhoven de race heeft gewonnen met flinken voorsprong voor Martens en dat van de veteranen Sybrands uit Amsterdam het eeremetaal heeft verdiend. De uitslagen zijn:

Nieuwelingen: 1. F. van den Broek (Eindoven) tijd 2 uur 30 min. 45 sec; 2. J. Martens (Tilburg) 2 uur 34 min. .13 sec; 3. H. Budding (Amsterdam); 4. W. Vrooman (Heerlen); 5. S. Slaats (Waalwijk).

Veteranen: 1. J. J. Sybrands (Amsterdam) tijd 2 uur 36 min. 25 sec; 2. J. Verhagen (Rotterdam); 3. W. Buitendijk (Rotterdam).

Beroepsrenners: 1. M. Valentijn (St. Willebrord) tijd 5 uur één min. 4 sec; 2. Van Oers (Lamerweg) 5 uur 22 min. 44 sec.

De officieuze uitslag van de amateursklasse was: 1. A. Nijssen, Aken, 5.30.24; 2. L. J. Slaats, Waalwijk, 5.33.05; 3. W. Willems, Sittard, 5.39.01.

Onafhankelijke klasse: 1. J. W. de Wolff, Adam, 5.19.29; 2. C. Wijnberg, Adam, 5.25.50; 3. A. Polak, Stadschen Dijk, 5.26.45.

Van de 57 amateurs, die gestart waren, reden er 27 den geheelen tocht uit en van de 27 onafhankelijken, 17. Bij de wedstrijdcommissie kwamen verschillende protesten binnen, waardoor het met de uitslagen zeer laat werd, zoodat de pers zich met officieuze cijfers moest tevreden stellen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1933.06.19

WIELRENNEN OM HET NEDERLANDSCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN OP DEN WEG. Van Oers winnaar der profs; v. d. Ruit bij de onafhankelijken

Gisteren werden op het bekende Veluwetraject met start en finish te Arnhem de wielerwegwedstrijden gehouden om het Nederlandsch kampioenschap voor de verschillende categorieën de professionals, de onafhankélijken, de amateurs, de veteranen en de nieuwelingen.

Het traject was uitgelegd van Arnhem over Beekbergen, Uchelen, Hoenderlo, Otterloo, Oud-Reemst naar Arnhem, een afstand van 88 km. In totaal namen 139 renners aan de wegwedstrijden, welke gehouden werden onder leiding van de Nederlandsehe Wielren Unie, deel, te weten 41 nieuwelingen, 6 professionals, 47 amateurs, 25 onafhankélijken en 20 veteranen. De weersomstandigheden waren niet bepaald gunstig te noemen en op verschillende wegdeelen in het traject stonden groote plassen door den voortdurenden regen. Spoedig zagen de renners er dan ook vrijwel onherkenbaar uit en onder de modder kwamen ze te Arnhem terug. De nieuwelingen startten om tien uur des morgens voor het 88 km lange traject, waarbij alle renners tegelijk vertrokken. Na hen vertrokken met 4 minuten tusschenruimte de zes professionals, nl. M. Valentijn, M. van Oers, Cober, Bogaert, G. Peters en J. v. d. Moot.

Na de profs startten de amateurs; bij hen werd 1 minuut tusschenruimte toegepast, evenals bij de onafhankélijken, terwijl ten slotte de veteranen vertrokken. Deze zouden het traject weer éénmaal behoeven af te leggen.

Beroesrenners: 1. M. van Oers (Zevenbergen) tijd 5 uur 18 min. 6 sec; 2. C. J. Bogaert (St. Janssteen) tijd 5 uur 22 min. 28 sec; 3. M. Valentijn (St. Willebrord) tijd 5 uur 24 min. 30 sec; 4. W. H. Cober (Hoensbroek) tijd 5 uur 47 min. 10 sec; 5. J. v. d. Moot (Amsterdam) tijd 5 uur 50 min. 25 sec: 6. G. Peters (Eindhoven) die in de tweede ronde den strijd staakte.

De totaaluitslag voor de Onafhankélijken was:

Onafhankelijken: 1. G. v. d. Ruit (Kapelle a/d IJssel) tijd 5 uur 19 min. 14 sec; 2. G. Heeren (Bosschehoofd) tijd 5 uur 22 min. 31 sec.; 3. J. de Reus (Halfweg) tijd 5 uur 25 min. 50 sec; 4. H. Willebrord (Sittard) tijd 5 uur 27 min. 57 sec.; 5. M. W. Leydekker (Steenbergen) tijd 5 uur 29 min. 32 sec; 6. J. Francken (Tilburg) tijd 5 uur 30 min. 34 sec.

Amateurs: 1. L. Reijnen (Tilburg) tijd 5 uur 27 min. 35 sec; 2. P. Kruisman (Amsterdam) tijd 5 uur 30 min. 15 sec; 3. G. Snijders (Amsterdam) tijd 5 uur 31 min. 33 sec; 4. L. J. van der Bos (Enschede) tijd 5 uur 33 min. 47 sec.; 5. C. Pellenaars (Terheide) tijd 5 uur 34 min. 48 sec: 6. A. Vermeulen (Hees) tijd 5 uur 34 min. 52 sec

Veteranen: 1. J. J. Sybrands (Amsterdam) tijd 2 uur 43 min. 16 sec; 2. L. Berkhout (Rotterdam): 3. P. de Haan (Amsterdam); 4. J. Braspennings (Princenhagc) allen met miniem verschil op Sybrands; 5. W. Buitendijk (Rotterdam) en 6. J. Sjoers (Amsterdam).

Nieuwelingen: 1. van Erven; 2. Loskamp.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1934.09.17)

De wegkampioenschappen van Nederland

Boogaart, Middelkamp, Snoeyers en Koppen winnaars inhun afldeelingen.

Eoogaart kampioen van den weg

Evenals den vorigen Maandag, toen op het circuit van Hoogerheide het clubkampioenschap van Nederland werd verreden, was heel Hoogerheide

gisteren in vlaggentooi.

In de ochtenduren werd het kampioenschap der veteranen verreden, waaraan 19 man deelnamen.

Deze veteranen hadden vier ronden van 19 km te rijden.

Reeds in de eerste ronde, na ongeveer 10 km, demarreerde de Amsterdammer Koppen om ongeveer 100 m voorsprong te nemen. Na de

eerste ronde bedroeg zijn voorsprong 35 sec na de tweede 1. minuut en het slot was, dat hij met groot verschil winnaar werd met een gemiddelde snelheid van 31 km. Koppen is 46 jaar oud.

Des middags om 1 uur had het vertrek der deelnemers aan het kampioenschap van Nederland plaats en aangezien de N. W. U. den titel

van algemeen kampioen op den weg heeft ingesteld, welke titel uitgaat boven dien van kampioen in een der categorieën, moesten de deelnemers in de drie categorieën tegelijk vertrekken.

Van de profs verschenen er 13 man aan den start, van de ónafhankelijken 70 en van de amateurs 91, zoodat wij getuigen waren van een massa-start van 174 deelnemers.

De eerste ronde ging in 31 min. 20 sec. en de amateur P. Bakker uit Amsterdam had aan het einde van de eerste ronde plm. 200 m voorsprong genomen.

In de tweede ronde, die in 31 min. 49 sec ging, kreeg hij gezelschap van onzen stadgenoot Wildschut, doch deze twee konden den voorsprong niet behouden en toen het peloton hen had ingehaald, liepen de amateurs Broek

uit Budel en Van Berlo uit Helmond weg. Ze namen 50 sec. voorsprong en behielden dezen gedurende de derde ronde, die werd afgelegd in 31 min. 55 sec.

De vierde ronde zag het er naar uit dat de beslissende slag zou vallen. De Zeeuw Caesar Boogaart sloeg op de vlucht, gevolgd door den beroepsrenner Leydekkers uit Rotterdam, die 50 m achter hem kwam, terwijl het peloton op

nagenoeg 1 minuut volgde.

Bij een rijtijd van 33 min. 39 sec. bleef Boogaart zijn voorsprong in de vierde ronde behouden.

Tijdens de 5e liep Leydekkers Boogaart in en met zijn beiden zetten ze de vlucht voort om nu over de ronde 32 min. 27 sec. te doen. Doch in de zesderonde kwamen Snoeyers, Van der Ruit en Van der Star, die het peloton

hadden verlaten, op de twee vluchtelingen. Zes rijders lieten het op een eindspurt aankomen, dïe door v. d. Ruit werd ingezet.

Amateurs: 1. Kampioen P. J. Snoeyers, Hoogerheide; 2. J. A. Verveer, R'dam; 3. J. H. Brouns, Heerlen.

Onafhankelijken: 1. kampioen Th. Middelkamp, Kieldrecht; 2. O. Heeren, Busschenhoofd; 3. P. v. Zandert, Eppeu.

Profs. 1. kampioen C. Bogaert, St. Jansteen; 2. C. v. d. Ruit, Capelle a. d. IJssel, 3. W. A. Cober, Hoensbroek.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1935.06.24)

WIELRENNEN KAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND OP DEN WEG M. Valentijn kampioen van Nederland en kampioen der profs M. Jansen kampioen der amateurs E. L. Reenen Kampioen der onafhankelijken

Een onzer sportcorrespondent telefoneerde ons gisteravond uit Hoogerheide; Hoogerheide vlagt! En het is ook een ware feestdag: het is prachtig, warm weer, hoewel Wals en Pijnenburg ons te kennen gaven, dat zij het liever wat koeler hadden gewild, want dat het geen weer voor hen is. ..... Op het gemeentehuis had de officieele ontvangst plaats van de bestuurderen van de N.W.V. en van de officials, waarbij burgemeester Nubert een prettige toespraak hield, waarin hij dank bracht aan de provinciale en andere autoriteiten, die hadden meegewerkt tot het doen slagen van dezen wed- strijd en waarbij hij tevens op het nut van de sport wees, ook uit het oogpunt van gemeentebelang. Namens de N.W.U. dankte de heer Swaab de Beer voor de vriendelijke ontvangst, terwijl deze spr. voorts o.m. opmerkte, dat het hoofdbestuur het in hooge mate betreurt, dat men aan het ministerie van Waterstaat nog steeds blijft weigeren vergunningen voor wielerwedstrijden op de rijkswegen te verleenen.

De Koninklijke landmacht heeft zijn regiment wielrijder. Deze wielrijders dienen snel te zijn. Het hoofdbestuur heeft reeds een plan in studie genomen om een militair wielerwegkampioenschap, in samenwerking met de militaire autoriteiten, in Nederland te organiseeren. Hierbij zouden wij het departement van defensie, met alle ernst die het verdient, opmerkzaam willen maken op het groote nut van wielerwedstrijden op den weg voor de geoefendheid onzer militaire wielrijders. Moge het Z.E. den minister van Defensie behagen, zijn collega van Waterstaat op het groote nationale belang van wielrensport op den weg opmerkzaam te maken.

Het verheugt de N.W.U. dat een zoo groot aantal vereenigingen aan deze kampioenschappen deelnemen. Ook voor de spelen van 1936 te Berlijn staat deze wedstrijd op het programma. Het Nederlandsch Olympisch Comité heeft ook nu weer een belangrijk bedrag voor de trainings en selectie-ritten ter beschikking van de N.W.U. gesteld. Aangezien het clubkampioenschap van Nederland op den weg ook tegen het horloge verreden wordt en bij de andere z.g ronden én wegwedstrijden in Nederland in groep gestart wordt dus geen tijdwedstrijden zijn, heeft het hoofdbestuur der N.W.U. besloten het door het N.Ó.C. ter beschikking gestelde bedrag te besteden voor reiskosten der deelnemer, aan dit clubkampioenschap op den weg. Deze wedstrijd zal daardoor mede het karakter hebben van een selectie-rit ten behoeve van de uitzending van amateurs wegrenners naar de Olympische Spelen te Berlijn 1936. De vergoeding voor reiskosten mag dus geen precedent scheppen voor volgende jaren.

Allereerst werd aangevangen met het wegkampioenschap voor veteranen over 90 km, dat door den Rotterdammer W. Buitendijk werd gewonnen mét gering verschil op Smeyer, te Tilburg. Draayer te Amsterdam, Koppen te Amsterdam en Braspenninx uit Prinsenhage.

En toen om een uur had het groote oogenblik plaats: de start voor het

op den weg voor professionals, onafhankelijken en amateur, een start van ongeveer 350 man tegelijk.

Kampioenschap van Nederland

De getroffen maatregel, om de renners voor den start op te stellen en een loozen kilometer te laten rijden, voldeed uitstekend. Onmiddellijk zagen wij Pijnenburg achter Valentijn het laatste gelid verlaten, om langs den kant van den weg zoo snel mogelijk naar voren te komen.

Nog geen 500 m. was de groep onderweg, toen zich eenige valpartijtjes voordeden. Het liep echter goed af en er waren geen ernstige gewonden bij.

Er werd onmiddellijk zeer snel gereden en de groep van 350 man lag na enkele minuten verspreid over een afstand van zeker een kilometer. Onmiddellijk stelden de professionals zich aan het hoofd, doch na ongeveer 14 km. (wij brengen in herinnering, dat de ronde 18 km. langs en tienmaal gereden moet worden) zagen wij C. Heeren wegloopen. Een oude bekende, die ons land reeds in 1920 vertegenwoordigd heeft in de Olympiade te Parijs. Heeren, die het eerst een scherpe bocht was omgesneld, demarreerde van den kop af en nam een paar honderd meter voorsprong alvorens een aantal renner, de groote groep verliet om hem achterna te gaan.

Het waren vijf renners, die hem achterna zetten, te weten de professionals Valentijn en van Oers, de amateurs Kleynen (Nijmegen) en Duyvenbode (Rotterdam) en de onafhankelijke Reynen uit Tilburg. Enkele kilometers verder hadden dezen den vluchteling Heeren achterhaald en bij hem gekomen pasten zij de bekende wegrennerstruc toe om hard over hem heen te demarreeren. Het gevolg was, dat Heeren door dat vijftal werd gepasseerd en dat hij terugzakte in de tweede groep. Dit voorval dat reeds na enkele kilometers plaatd had, heeft zijn stempel op den geheelen koers gedrukt. Want wat gebeurde er? Dit vijftal was en bleef weg en is niet meer achterhaald. Maar terwijl dit vijftal voor was en zijn voorsprong steeds ver- grootte, werd het uitgedund. Het eerst liet W. Kleynen los, voor wien het straffe tempo te hoog bleek, onder aanvoering van Valentijn en van Oers bleef het tot vijf ronden goed gaan. Doch toen, na 61/2 ronde, werd het van Oers te machtig. Hij gaf den strijd op en toen kon Valentijn, met twee man aan zijn wiel. nog 31/2 ronde, dus ca 60 km. doorgaan.

Daarop werd het Duyvenbode te machtig. Hij was erg vermoeid en gaf op en even later schudde Valentijn ook Reynen van zijn wiel af door het tempo op te voeren. Valentijn zat dus nu geheel alleen en gooide er nog een schepje op, met het gevolg, dat hij de zevende ronde aflegde In 32 min. 36 sec.. terwijl bij voorbeeld de vijfde en zesde ronde In 33 min. 39 sec, en 33 min. 49 sec. waren gegaan. In plaat, dat de renners, die nog aan bod waren gebleven, op hem inliepen, verloren zij nog meer en meer terrein, met dit gevolg, dat hij met een voorsprong van ongeveer 11 minuten op nummer twee den wedstrijd won.

Het rijden van Valentijn was prachtig en hij heeft gewonnen op een wijze een kampioen waardig.  Wat de achtervolgende groepen betreft, reed, na enkele ronden bestonden er geen groepen meer. Na vijf ronden waren van de driehonderd deelneemers er nog maar 39 in den wedstrijd en van die 39 na de volgende vijf ronden nog maar 27.

Het veld lag totaal verspreid en groepsverband zat er niet meer in. Pijnenburg werd na twee ronden aangereden door een anderen renner en viel, waardoor zijn fiets defect raakte.Wals kreeg ba vijf ronden een gebroken ketting en van Hout kreeg een lekken band. Pellenaer, kreeg een lekken band en gaf op. v. d. Ruit maakte een lichten val, kreeg een lekken band en gaf op en Middelkamp gaf ook voor een lekken band op.

Hoe het publiek in deze sportieve streek met de renner, meeleeft bleek wel hieruit, dat langs den weg op tientallen plaatsen menschen waren die hun tuinslang naar buiten hadden geleid en die met emmers water en gieter, klaar stonden om de renners af te koelen. Zij stortten het over hen uit en dan snelden zij naar binnen voor nieuwen voorraad te halen.

Beroepsrenners: 1. M. Valentijn uit St. Wlllebord. die daarmede teven, kampioen van Nederland werd. In 5 u. 26 min. 8 sec: 2. C. Heeren uit Bossenhoofd 5.37.15; 3. A. Stuyts uit Hoogerheide in 5. 37.49.

Onafhankelijken: 1. tevens kampioen van Nederland. Reijnen uit Middelburg in 5.29.49: 2. C. Louwen, uit Amstelveen, in 5.49.46; 3e. G. Swytink, uit Nijmegen, in 5.49.46. dus den zelfden rijdd.

Amateurs: 1. tevens kampioen van Nederland. H. Jansen uit Breda in 5.43.5; 2e. v. Geene uit Waalwijk In 5.49.45; 3. P. van Gerven uit Rotterdam in den zelfden tijd. Valentijn werd na zijn overwinning toegesproken namens de N.W.H. door den heer Swaab de Beer. die hem veel succes in de as. wereldkampioenschappen toewenschte en verder door den burgemeester van Hoogerheide, waarna Valentijn, getooid in de oranje-blanje-bleu trui, langs de dichte rijen reed en stormachtig werd toegejuicht

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1936.06.08)

HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. OP DEN WEG. De Limburgsche amateur Gommans wint het Kampioenschap

Het is een zwaar kampioenschap geweest maar een mooi kampioenschap. Een kampioenschap waarin de sterkste renners, de “Harde" renners die tegen een stootje kunnen, deel hebben genomen. Een kampioenschap, hetwelk voor de Nederlandsche wielersport verblijdend is, omdat de amateurs, dus de jonge garde waaruit geput moet worden, zich zoo kranig hebben geweerd. De groep onzer wegrenners, die den strijd tegen de buitenlanders met kans op succes kan ondernemen. Is gisteren te Hoogerheide met eenige sterk belovende krachten uitgebreid. Nederland heeft op den weg „reserve" gekregen. Hetgeen zich het laatste halve jaar zoo verrassend openbaarde, n.l. dat Nederland op den weg bedreigend komt opzetten, heeft zich gisteren nog sterker geopenbaard.

Meer dan 300 deelnemers waren er, en slechts 22, let wel twee en twintig, hebben den wedstrijd volbracht. Nog een ander detail om te doen zien, hoe dit groote veld van vertrekkers op de keien en door den stevigen bries die er stond uit elkaar viel. Na 5 ronden, dus op de helft van de course, waren er geen 40 renners meer in den wedstrijd. Men zat ons vragen waar de groote favorieten, de gebroeders Van Schendel, de titelhouder Valentijn waar Jan Verveer en waar zoovele anderen zijn gebleven. Wie is er in staat, vragen wij, bij meer dan 300 deelnemers op te nemen wie er pech hebben gehad en waarom zij de course verlieten. Albert van Schendel zagen wij na eenige ronden met defecten langs den weg staan. Anton werd naar men ons mededeelde, in een valpartijtje betrokken, maar anderen vertelden ons weer, dat hij ook een defecte machine had gehad. Jan Verveer kreeg een lekken band waar wij toevallig getuige van waren en M. Valentijn deelde het lot van zijn broer en had ook bandenpech. Maar van de overigen kunnen wij niets meer zeggen. Want de renners vielen uit per kilometer en soms bij tien man tegelijk.

Na den massa-start, welke ook door een massa belangstellenden werd bijgewoond, werd de slag geopend door drie amateurs en wel door den Amsterdammer Schipper, den Bredanaar N. v. Gageldonk en den Limburger Gommans. die er als de wind tusschenuit trokken en een uiterst moedigen strijd voerden.

Want men denke er toch niet gering over: er moesten op dit zware traject 10 ronden van 13,5 km. dus, 135 km, worden gereden en van meet af aan durfden er drie amateurs tusschen uit te trekken terwijl zij toch wisten dat achter hen een zeer sterke ploeg professionals op den loer lag. Niet voor ieder dezer drie amateurs is de moeite beloond geworden, maar uit dit drietal, dat onmiddellijk de lont in het kruit slak is toch maar de winnaar van het kampioenschap voor den dag gekomen. Grooter compliment kunnen wij Gommans niet maken, steeds aan de leiding, steeds bij de eersten, niet aan de wieltjes plakken maar zelf hard mee trekken en zelf zwaar werk doen en dan nog in den eindsprint snelle pistiers als Pellenaars en Van Schijndel (Eindhoven) en een snel sprinter op den weg als de jonge Braspenninx slaan, dat is werk van een prima renner.

Onmiddellijk maakte genoemd drietal zich van de massa los en er werd zoo hard gejaagd, dat deze drie amateurs in de 2e ronde reeds een voorsprong hadden van 1 minuut. Het geheele veld lag toen reeds ver uiteen en het waren er niet weinigen die na 2 ronden reeds zagen, dat uitscheiden het verstandigst was. In die tweede ronde ging een groep van 12 man (gevolgd door 3 verspreid liggende groepjes van 8 en 10 man) waaronder Pellenaars naar de 3 leiders op jacht en aan het eind van deze tweede ronde begon Pellenaars hoog spel te spelen. Hij demarreerde en maakte zich uit den groep los en zoo hard ging hij in zijn eentje op de drie leiders, die vanzelfsprekend om beurten overnamen, dat hij aan het einde van de derde ronde nog maar 20 sec op hen achter was. In de 4de ronde bereikte hij de drie leiders en wat hij toen deed was vermetel. Hij bleef maar eventjes bij hen uitblazen en demarreerde toen opnieuw. Hij maakte zich los en ging alleen door en aan het eind van deze ronde had hij 30 sec voorsprong op een groep van 6 man waarin wij opmerkten Sluijts. Verschueren. v. d Voorden en de Amster- damsche amateur Schulle, die te Parijs zoo goed had gereden. Op een paar honderd meter daarachter volgden 10 man. waarin wij G. v. d. Ruit, Braspenninx Jr., Jan Gommers, Valentijn, Van Schijndel, Saarloos, Middelkamp, Martens en Roeken herkenden. En daar weer achter lagen nog eenige enkelingen, die toen reeds kansloos waren geworden.

Pellenaar, joeg maar voort en hij wist zijn voorsprong nog op te voeren tot 1 minuut en 19 sec op den amateur Schulte die zich niet had kunnen beheerschen en zijn groep had verlaten om alleen op jacht te gaan naar Pellenaar,. Deze daad werd gestraft. Hij reed zich in de zesde ronde „leeg” en aan het eind daarvan moest hij opgeven. Het liet zich toen al aanzien dat de vluchteling Pellenaars het tegen de groep waarin v. d. Ruit zeer sterk reed niet zou kunnen houden. Gommans trok ook terdege zijn deel mee en zoo werd de afstand steeds kleiner. Het kon ook niet anders. Pellenaar, had nu al 40 km alleen gereden en de groepsgenooten wisselden elkaar steeds af. Hij begon toen om te kijken en na eenige aarzeling waarbij hij stopte en weer doorging, nam hij het verstandige besluit zich door de jagende groep te laten inloopen. Hij ging langzaam door en sloot zich bij Jan Gommers, Gommans, Schoemaker, Boeker, Saarloos. Middelkamp. Marlens, v. d. Ruit, Braspenninx en Schoemaker, (prof, onafhankelljken en amateurs door elkaar) aan. In deze groep meende men dat Pellenaars zich te veel vermoeid zou hebben en zoodra de groep Pellenaars te pakken had werd er gedemarreerd om hem kwijt te raken. De Terheijdenaar ging echter even hard mee en hij demarreeren was nu weldra afgeloopen. Maar nu was bereikt dat Middelkoop een inzinking kreeg. Hij liet los en wilde opgeven. Wij spraken hem echter moed in waarop hij weer vervolgde. Maar met dat al was hij pl.m. 40 meter los geraakt Op dat moment liet echter ook de onafhankelijke Rocker los. Beide renners waren zeer vermoeid. Doch zij kwamen er door heen en nu volgde een merkwaardige jacht. Terwijl Roeken op de leidende groep jaagde die plm. 500 meter voorsprong had, jaagde Middelkamp op Roeken die plm. 200 meter voor hem zat. Snel liep hij 70 meter in, maar eer Middelkamp de 130 meter had ingeloopen welke hem van Roeken scheidden moest hij 10 km jagen. Toen hij Roeken te pakken had namen zij beurtelings over en geleidelijk liepen zij op de leiders In. De 500 meter werden er 400. de 400 werden er 300. Op dat moment ging de laatste ronde in en het zag er naar uit dat zij de eindstreep spoedig zouden bereiken. Zij brachten het tot 50 meter, doch waren toen uitgereden. Juist toen de leiders hun tempo sterk verlaagden om zich voor de eindspurt voor te bereiden, konden zij niet meer. Middelkamp ging opzitten en Roeke ging langzaam door. De leiders beloerden elkaar en van Gommers uit Dongen, die puik heeft gereden, probeert tweemaal weg te komen, wetende dat hij in de spurt het loodje moest leggen. Zijn poging mislukte evenals die van Braspenninx Jr. Met 8 man werd de eindspurt ingezet en Gommans werkte zich aanstonds naar voren en won zoo regelmatig mogelijk met Pellenaars als tweede. In deze eindspurt ontplooide de groep zich waaiervormig en v. d. Ruit kwam achter Pellenaars aan den buitenkant te liggen, hij raakte 't achterwiel van Pellenaars en zwaaide naar het publiek, dat hem terugduwde. Daardoor viel v. d. Ruit. In den eindspurt hielden de amateurs zich kranig, want zij bezetten ook de derde en vierde plaats.

Gerrit v. d. Ruit meenende dat Pellenaars hem gecoupeerd had, werd jegens Pellenaars onhebbelijk. Ook diende hij een protest in. Dit werd verworpen en v. d. Ruit werd beboet met f 25.

De uitslag werd als volgd: Alg. kampioen van Nederland Gommans (Reuver) in 3 uur 5» mln. 51 sec

Professional: 1e Pellenaarsd (Terheide). 2e v. Schijndel (Eindhoven), 3e J. Gommers (Dongen).

Onafhankelijken: 1. J. Braspenninx (Princenhage). 2. H. Roeken (Putte). 3. J. Martens (Tilburg).

Amateurs: 1. Gommans (leuver), 2. Saarloos (Rotterdam), 3. Schoemaker» (Eindhoven).

Totaal uitslag: 1. Gommans (amateur), 2 Pellenaars (profs), 3. Saarloos (amateur), 4. Schoenmakers (amateur), 5. v. Schijndel (prof.). 6. J. Gommers (prof.), 7. Strobbe (amateur). 8. Braspenninx (onafhankelijke), 11. v. Asd. 12. de Groen. 13, de Lauwers. 14. Stuyf. 15. v. d. Lynden. 16. Martens,. 17. v. Gerven. 18 Kleijnen. 19. Markus. 20. J. Slikker.

Volgorde In de aankomst:

Naar wij vernemen moet Gommans de toezegging hebben gekregen — welke nog door de sportcommissie moet worden bekrachtigd — dat hij Nederland in het wereldkampioenschap in Zwitserland mag vertegenwoordigen.

Ochtends werd nog een wedstrijd voor veteranen verreden (8 ronden) waarvan de uitslag als volgt was:

Veteranen: 1. D. Vermeulen. Adam alleen; 2. L. v. Hal, R'dam: 3. W. Schermer, den Haag: 4. J. Braspenninc. Prlncenhage, deze drie In 46 sec: 5. G. Braeders, Adam. 6. H. Draayer, Adam: 7. T. Sakeleyer, R'dam. 8. S. de Grijp. Rdam. tijd 2 uur 2 min. 4 sec

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1937.06.12)

WIELRENNEN DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DEN WEG Braspenninx Jr. winnaar Zwaar parcours te Valkenburg

Bij de wedstrijden om het nationale kampioenschap op den weg is wel duidelijk bewezen, dat het circuit van Valkenburg voldoet aan de hoogste eischen welke aan degelijk soort wedstrijden gesteld mogen worden, sterke hellingen en dalingen, het zwaarste van de renners wordt gevraagd. Alleen voor de geboren wegrenners wareniIn dezen wedstrijd de titels te verdienen en dat het ten slotte bij de prots Braspennlnx Jr. is geworden zal niemand verwonderen, als men de vorige prestatie van dezen renner in aanmerking neemt.

Het is voor de renners een uitermate zware wedstrijd geworden. Van de ongeveer 150 professienals, onafhankelijker, en amateurs, die deel genomen hebben, heeft slechts een vijftiental den wedstrijd uitgereden. Onder diegenen, die uitvielen, bevonden zich prominente renners als Van der Ruit, Van Schijndel, Reynen, Valentijn Jr.. Piet van Nek, Van Amsterdam, Gommans, Gijzen, die allen in den loop van de koers van het tooneel verdwenen, hetzij door kettingpech, bandendefect of andere oorzaken. In de laatste kilometers moesten ook Anton van Schijndel, Middelkamp en G. Valentijn den strijd staken.

De organisatie van deze nationale kampioenschappen was in handen van de vereeniging  “Valkenburgs Belang", welke vereeniging alle eer hiermede heeft ingelegd. Zij had de medewerking verkregen van de besturen der gemeenten, waardoor het circuit gelegd was en mede van den Provincialen Waterstaat van Limburg, die er in toestemde, dat het circuit werd afgestoten gedurende de race. Een groot aantal rijksveldwachters en manschappen van de Kon. marechaussee zorgden voor de goede orde lang, den weg. De regeling was zoodanig, dat men met een gerust hart de wereldkampioenschappen weg volgend jaar op dit circuit zal kunnen organiseeren. Om 2 uur werd aan ongeveer 150 renners het vertreksein gegeven over een afstand van 183.016 km. De koers had aanvankelijk een weinig opwindend karakter. In de eerste ronde bepaalden de renners zich tot het verkennen van het terrein, waarbij als voornaamste bijzonderheid het uitvallen van Valenlijn Sr. viel te vermelden. Meerdere slachtoffers zouden op hem volgen.

Na eenige ronden hadden zich in de verschillende groepen schermutselingen voorgedaan, waarbij slachtoffers vielen. O.s werd Van Amsterdam door een vrij ernstigen val genoodzaakt op te geven.

Na 140 km werden de leiders Stuyts en Verveer ingeloopen door een peleton, dat aangevoerd werd door Brongers, Braspenninx, Middelkamp en Van Schendel. Nadat Stuyts opgegeven had, waagde Brongers zijn kans en wist gedurende 20 km een voorsprong te nemen, terwijl Intusschen het peleton gedund was tot een vijftiental renners. Brongers wist zijn voorsprong niet te behouden, werd door de anderen ingeloopen, waarin nog zaten Overweel, Seyen. Braspenninx, Middelkamp, Verveer, Kees Valentijn, Theuns en Saarloos. Na ongeveer 150 km rijden werd Brongers door het peleton ingeloopen. Brongers viel toen ook als slachtoffer van bandenpech uit. Anton van Schendel had intusschen ook den strijd gestaakt en in de laatste kilometers werd ook Valentijn door kettingdefect uitgeschakeld.

In de beslissende sprint klopte Braspennlnx Verveer. De uitslag werd als volgt:

Beroepsrenners: 1. J. Braspenninx (Pincenhagen) 5 uur 31 min. 37 sec, kampioen van Nederland en kampioen der professionals: 2. Verveer (Lokeren B) op twee lengten; 3. Theuns 9 uur 32 min. 36 sec. kampioen der onafhankelijken; 4. H. Seyen (Maastricht): 3. Saarloos (Rotterdam); 6. Overweel (Middelharnis).

Eerste der amateurs werd H. de Hoog (Amsterdam) en daarmede kampioen van Nederland in den tijd van 5 uur 41 min. 52 sec; 2. Heeren (Breda); 3. Banken (Ubach o/Worms).

Kampioen van de veteranen werd Braspennlnx (Princennage) over een afstand van 60.672 km In 1 uur 40 min. 10 sec: 2. J. J. Willemsen (Nuth) 1 uur 44 min. 2» sec; 3. Koppen (Amsterdam).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.HOOGERHEIDE.(1937.09.20)

In den middag werd gisteren op het circuit " van Hoogerheide in een stroomenden regen het kampioenschap N.W.U. op den weg voor nieuwelingen en beginnelingen verreden over een afstand van 5 maal 13,5 K.M. Ondanks het zeer slechte weer verschenen toch nog 43 renners aan den start, waar van er 34 de eerste ronde overleefden, welk getal na twee ronden was teruggebracht tot 20. Dezen, op een enkele uitzondering na, streden dapper tegen weg en weer tot het einde in een zeer goed tempo. Bijna allen reden alleen. Zoo werd van het bepg'in af getrokken. Het maakte den strijd voor hen niet gemakkelijker. De uitslag werd:

Nieuwelingen: 1. E. J. L. Donze Gent, met een tijd van 2 uur 4 min. 58 sec; 2 F. Zoons, Den Helder; 3 J. Saes, Heerlen; 4. H. H. Koelemij, Haarlem; 5 J. Jansen Valkenspwaard; 6 B. Schellipngerhout, Zaandam; 7 J. v. v. d. Bussche Roterdam; 8. J. v. Gleis Rotterdam, 9 J. Berghegge Roosendaal.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1938.06.20)

Theo Middelkamp, de nieuwe Nederlandsche Kampioen

DE MAASTRICHTENAAR H. SEYEN KAMPIOEN DER ONAFHANKELIJKEN

Na een moordenden strijd waarin tweehonderd renners aller categorieën hun beste krachten gaven, rukte Middelkamp zich in de laatste ronde los van twee nog overgebleven kopruiters en won in grootschen stijl ’t kampioen- schap

Zoo heeft dan toch de Cauberg de beslissing moeten brengen in den strijd om het Nederlandsehe kampioenschap. De Cauberg: het krachten-moordende stukje Limburgsch heuvelland, waaraan de buitenlandsche pers, met het oog op de a.s. wereldkampioenschappen, nu reeds een zeer zwaar hoofd blijkt te hebben, werkte gedurende den geheelen wedstrijd als een onverbiddelijke zeef.

Slechts de besten — en de gelukkigsten — van de meer dan tweehonderd

starters liet deze zeef door.

De anderen werden onverbiddelijk teruggewezen, zagen bij het beklimmen der moordende Cauberg-meters een tragische gaping komen tusschen hun voorwiel en dat van den voor-man, die sterker bleek.

Zoo ging het den geheelen wedstrijd door. Telkens weer vielen in dezen klim

heele reeksen renners ten offer aan deze alles aan krachten opslorpende meters. Ook grooten waren daaronder. Grooten, die met het air van „dat geval zal door ons wel even opgeknapt worden" aan den start verschenen, die in grootschen stijl door de eerste ronden heen-rolden, maar dan langzaam en ongemerkt haast in de achterhoede gedrukt werden.

Daarna volgde dan de onverbiddelijke opgave : men dient nu eenmaal om

zijn reputatie te denken!

EEN BEELD VAN DEN STRIJD.

Theo Middelkamp is dan kampioen van Nederland geworden en dat was volkomen verdiend. De Kieldrechter reed een wedstrijd waarin hij zijn over-bekende taktiek volgde: hij wachtte af. rondenlang. Hij liet anderen zich

doodrijden in, nuttelooze uitlooppogingen en krachten-sloopende achtervolgingen. Middelkamp bleef minstens gedurende driekwart van den wedstrijd tusschen de wielen van het meestal uit een groot aantal renners bestaand peleton hangen. Men zag hem niet eens. Nu en dan was er iemand die even vragend in het programma keek om te zien, wie wel die soepel-rijdende man was, die op zijn doode gemak het tempo van een zwoegend peleton bij-beende en zich om het landskampioenschap blijkbaar niet al te druk maakte.

Toen, op het laatst van den strijd, kwam Middelkamp naar voren. Met

nijdige pedaalstooten zoemde hij over de zon-beschenen wegen van het

Valkenburgsche parcours. Waar anderen met groote moeilijkheden te kampen zaten, vlóóg Middelkamp.

Hij werkte zich los uit een groepje, dat ruim een minuut achterstand had op het leidende peleton en via alleen-rijdende enkelingen en kleine groepjes sprong hij naar de leiders. Op dat oogenblik werd in dat groepje juist de groote slag geslagen.

Valentijn, een onrustige, zeer sterk rijdende Valentijn, probeerde alleen weg te komen. Nu was dat eigenlijk niet bepaald iets nieuws. We hadden tevoren tallooze,  min of meer ernstig bedoelde uitlooppogingén te zien gekregen.

Vooral de jonge, tengere Limburgsche onafhankelijke Lambrichts had voortdurend geprobeerd, gaten te slaan in de hechte verdediging van een vrijwel steeds even compact als sterk blijvend peleton.

Maar juist toen Middelkamp bijkwam — en slechts heel even in de gelegenheid was, om weer op adem te komen (voor zoover een parcours als dat van Valkenburg dit uiteraard mogelijk maakt) demareerde C. Valentijn

weg en nam een voorsprong van circa vijftig meter.

Men liet hem even gaan, waarschijnlijk omdat men dacht, dat de 'vluchteling het nuttelooze van zijn poging vanzelf zou gaan inzien.

Valentijn bleek echter een andere meening toegedaan en verhoogde het tempo nog steeds, zoodat vanzelfsprekend de afstand tusschen hem en het peleton — dat op dat oogenblik nog steeds uit minstens twintig renners bestond — in evenredigheid grooter werd.

Nu was het ’t oogenblik, dat Gerrit Schulte, de fameuze Gerrit Schulte, die gedurende den geheelen wedstrijd door de ruim twintigduizend toeschou- wers met bewonderende blikken vereerd was, de tijd gekomen achtte om

den vluchteling te gaan halen. Schulte demarreerde eveneens.

Nu is een demarrage-a-la-Sohulte eenvoudig iets fenomenaals. Een, op volle toeren draaiende Schulte lijkt een Jumbo met een onuitputtelijke dosis

kracht en uithoudingsvermogen.

Het laat zich begrijpen, dat er niet veel waren, die van Schulte's felste werk in dezen westrijd, terug hadden. Eigenlijk was er slechts één enkele, en deze

eenzame heette Middelkamp.

Toen Schulte reeds meer dan twintig meter van het peleton weggeloopen was, sprong Middelkamp in een flits uit het peleton op den vluchteling.

Deze tandem begon dan de achtervolging op den nog steeds met voorsprong aan den kop rijdenden Valentijn.

DE BESLISSENDE PHASE.

Valentijn's toch al niet zoo bijster groote voorsprong kromp met de minuut en het was voor iedereen duidelijk, dat het slechts een kwestie van minuten zou zijn voor Schulte en Middelkamp, om den vluchteling tot de orde te brengen.

Dat gebeurde dan inderdaad, hoewel Valentijn zich niet zonder meer gewonnen gaf en direct weer probeerde te ontvluchten. De heeren Schulte en Middelkamp gaven hem echter geen kans. Zoo kregen we dan de twee laatste ronden en zooals de situatie op dat oogenblik was, had Middelkamp ongetwijfeld de beste papieren.

In een eindsprint kon men verwachten, dat de Kieldrechter minstens een lengte sneller zou blijken dan zijn groote rivalen. Intusschen echter was de strijd nog geenszins gestreden. Want zoowel Schulte als Valentijn begrepen

natuurlijk wonderwel dat hun eenige winst-kans gelegen was in' 't nemen van een voorsprong. Voor dat werk zou men natuurlijk den Cauberg benutten.

De voorlaatste maal, dat deze klim genomen moest worden gebeurden er eigenlijk tegen allé verwachtingen in, geen bijzondere dingen.

We waren persoonlijk ter plaatse en zagen het drietal, broederlijk bij elkaar, naar boven komen.

Men kreeg op dat oogenblik den indruk, dat vooral Schulte nog zeer frisch op zijn fiets zat. Hij trapte, zelfs tijdens de beklimming nog steeds een soepelen, rustigen stijl en men kon het den toeschouwers niet kwalijk nemen, dat het zijn favoriet reeds gewonnen waande.

Het liep echter min of meer anders..!

Schulte probeerde in de flauwe afdaling van Vilt haar Berg-Terblijt weliswaar los te komen. Het leek ons niet het meest geschikte oogenblik en dat was het dan blijkbaar ook niet. Reeds voor men aan de afdaling van den Geulemer- berg begon hadden Valentijn en Middelkamp, waarvan op dat oogenblik

vooral de eerste bergen werk verzette den vluchteling weer in hun midden en in Houthem zaten de heeren nog rustig bij elkaar.

Toen, in Valkenburg, gebeurde het onverwachte. Mïddelkamp, tactisch als steeds, nam zijn kans waar. Hij wist, dat Schulte in den Cauberg zeer waarschijnlijk voorsprong zou probeeren te nemen en hij vertrouwde dat blijkbaar niet al te erg.

In Valkenburg dus — ook daar stijgt de weg reeds aanmerkelijk als aanloop

naar den Cauberg — spoedde Middelkamp zich naar de leiding, nam enkele

meters en vergrootte dien voorsprong op haast wonderbaarlijk-snelle manier.

Er werd bij het achtervolgende tweemaal op dat moment kennelijk even

geaarzeld. Men kreeg zoo den indruk, dat Schulte en Valentijn zich machtig

genoeg voelden om den vluchteling tijdens de beklimming van den Cauberg

te halen en er dan meteen over te gaan. Dit rekensommetje bleek echter een

foutieve uitkomst te hebben. Immers, Middelkamp nam den Cauberg voor de laatste maal in grootschen stijl.

De Middelkamp, die daar dezen helschen berg voor de zestiende maal beklom, had zich tevoren op die manier nog niet laten zien.

Voor hem was dit kampioenschap een kwestie van prestige. Op zijn verkiezing voor de Tour de France-ploeg is namelijk nogal eenige critiek uitgeoefend.

Men kan zich zoo voorstellen, hoe dwars dit dezen eerzuchtigen jongeman gezeten moet hebben. Met het winnen van een zoo moeilijk te veroveren kampioenschap, kon Middelkamp zich rehabiliteeren, kon hij met één slag

alle critiek den kop indrukken, was ook zijn keuze voor de ploeg in de Ronde van Frankrijk gerechtvaardigd.

Natuurlijk had Middelkamp het op een sprint kunnen laten aankomen. Ook daarin zou hy — zooals reeds gezegd — de beste papieren gehad hebben. Maar Middelkamp wilde op een andere, indrukwekkender manier de kampioensshirt veroveren. Daarom zagen we voor de laatste maal, een- forrhidabelen Middelkamp bezig met de bestijging van den Cauberg.

Middelkamp ontpopte zich op dat oogenblik als een klimmer van internationale grootte, een die in de Tour de France met de beruchte Cols maar weinig moeite zal hebben, wanneer hij inderdaad wil.

Achter hem stoof een rukkende, zwoegende maar tegen den leider toch machtelooze Schulte naar omhoog. Valentijn probeerde nog even aan het wiel van den Bosschenaar te kleven, maar dat lukte bij dit tempo niet, ook hij moest lossen. Zoo kregen we dan in den Cauberg deze situatie: aan den kop een niet meer te kloppen Middelkamp die nog voortdurend uitliep, daarachter Gerrit Schulte wiens voorsprong op Valentijn eveneens ziender- oogen grooter werd.

NAAR HET EINDE

Op dat oogenblik dan was de race eindelijk gereden. Middelkamp verloor in de laatste afdaling naar Vilt geen meter van zijn voorsprong en spurtte als verdiend algemeen Nederlandsch kampioen door de finish en Schulte arriveerde twintig seconden later als tweede, terwijl Valentijn in dit allerlaatste gevecht om den nationalen titel, nog dertig seconden op den leider verloren bleek te hebben.

FLITSEN EN PHASEN UIT DEN STRIJD

Deze strijd om Neerland’s kampioenschap laat zich het overzichtelijkst in twee, duidelijk te onderscheiden phasen verdeelen: het eerste deel waarin de jongeren overduidelijk den boventoon voerden, en het tweede deel waarin de bekende cracks naar voren kwamen en tenslotte dan ook de eerste plaatsen in de wacht sleurden.

Bij het eerste deel onderscheidden we direct reeds enkele prominenten.

Het aardige was wel, dat deze prominenten verdeeld waren over de drie categorieën.

Bij de profs hadden vooral Piet v. Nek — die op de laatste oogenblikken nog was komen opdagen — en Braspenninx jr het hooge woord. Hiervan heeft Piet v. Nek een schitterenden indruk achter gelaten. Hij was een van de meest-actieven uit de groep, reed zeer sterk en gemakkelijk en had ook op den titel een zeer goede kans gehad, wanneer het pechduiveltje zich niet met het geval bemoeid had door hem in de tiende ronde na de afdaling van den Geulemerberg — toen hij nog bij het leidende peleton zat — een derailleur-panne te bezorgen, welke hem met een uit den strijd wierp.

J. Braspenninx had het overigens zoolang niet eens uitgehouden.

De jonge Bras, die verleden jaar reeds getoond heeft, op dit circuit uitermate goed uit de voeten te kunnen, was in de eerste ronden met Piet v. Nek ongetwijfeld de beste man, maar kreeg ongeveer op de helft van den wedstrijd juist tijdens de beklimming van den Cauberg een bandje.

Zonder contact met het leidende groepje van dat oogenblik te verliezen, reed hij den Cauberg op. Daar legde hij een nieuwe tube, verloor daardoor natuurlijk voeling met de leiders, raakte langzamerhand in de achterhoede en verdween na enkele ronden met onbekende oorzaak.

DE ONAFHANKELIJKEN.

Bij de onafhankelijken reden in deze periode vooral de beide Limburgers Seyen en Lambrichts in grootschen stijl. Ook Kees Bronger vond men steeds bij de leiders, hoewel hij zich met aan uitlooppogingen te buiten ging en daardoor natuurlijk niet zoo vermocht op te vallen.

Lambrichts vooral, een tenger jongrennertje, dat den laatsten tijd in Belgische wegwedstrijden buitengewone prestaties levert, deed formidabele dingen.

Meerdere malen liep de kleine man van de hoofdgroepen weg, zat kilometers lang alleen te vechten tegen de jagende achtervolgers.

Hij beklom den Cauberg meermalen op formidabele manier moederziel alleen en het zou zoo gek niet geweest zijn als deze kleine man ook op het laatst van zich had doen spreken.

Zoover is het echter niet gekomen. Toen de groote slag geslagen werd, bleef

hij hangen in het peleton en bereikte de finish in de groote groep.

De sprint, van dit peleton werd met miniem verschil gewonnen door Seyen, die zijn prestaties van de laatste jaren daardoor verdiend beloond zag door het nationale kampioenschap der onafhankelijken.

DE AMATEURS

Bij de amateurs hebben enkele renners, waaronder vooral de Limburger Banken en de winnaar Hofstede een opmerkelijke race gereden.

Vooral in 't begin hielden zeer vele amateurs het tempo der profs en onafhankelijken gemakkelijk bij.

Hun goede rijden wordt wel voldoende tot uitdrukking gebracht door het feit, dat de eerste vier rijders van deze categorie allen bij de groep waren, welke na de vijf eersten binnenkwam.

En het werd duidelijk, dat de Nederlandsehe wegrensport, ook bij het groote leger der amateurs menschen heeft zitten, die, vooral op het Valkenburgsche circuit, tijdens de a.s. wereldkampioenschappen lang niet kansloos zijn en in staat geacht mogen worden, de buitenlandsche concurrentie zeer goed partij te geven.

DE EENZAMEN.

Twee eenzamen bezetten de vierde en vijfde plaats: Hellemons en Gommans. Toen de groote slag door Valentijn, Schulte en Middelkamp geslagen werd, waren ook zij niet in staat, het moordende tempo van de leiders te volgen. Maar na enkele kilometers hadden zij den moed en de kracht, het peleton

te verlaten en eenzaam de achtervolging in te zetten.

Tot een eigenlijke achtervolging kwam het natuurlijk niet, daarvoor was het tempo der leiders nu eenmaal te groot.

Maar toch bracht hun dit moedige werk een verdiende vierde en resp. vijfde plaats. Hulde daarom aan deze eenzamen, die den moed hadden, geheel en alleen op hun eigen krachten te vertrouwen.

DE NIEUWE KAMPIOENEN

Professionals: TH. MIDDELKAMP. Kieldrecht

Onafhankelijken: HUB. SEYEN Maastricht.

Amateurs: J. HOFSTEDE Gouda

Veteranen: BRASPENNINCX Sr. Princenhage

LIMBURGSCHE RENNERS STEEDS MEER AAN DE LEIDING

Hoe de strijd om de titels verliep. - Een technisch verslag over het verloop van den wedstrijd. - Daverende, ononderbroken strijd rond het Valkenburgsche parcours – Uitvallers „Ohne Ende"

HOE DE STRIJD VERLIEP

Om twee uur startte aan Hotel Oda" te Valkenburg de groote bonte groep voor den langen tocht van ruim 150 K.M. met 16 „Caubergjes".

Natuurlijk waren er renners niet van de partij o.a. Verveer. C. Bogaert, van Gent Lauwers bij de Profs: Saarloos Beulen en een vijftal anderen bij de onafhankelijken en een kleine twintig amateurs. Daartegenover waren er ook aanwezig, die niet op de deelnemers-lijsten voorkwamen o.a. de favoriet

P. v. Nek en de Tour de France-man Dominicus. Het was een mooi gezicht, die stampende zwoegers voor 't eerst tegen den steilen Cauberg te zien opklauteren. Het eerst bereikte van Noort den top, waarna in snelle vaart naar Geulem werd gereden.

De afdaling te Geulem van de thans nog groote groep liep zonder ongelukken af. Na de eerste ronde kwam een groote groep voorbij Vilt onder aanvoering van Johnny Braspenninx, de kampioen van 1937. De tijd van vertrek te Valkenburg, bij de tweede doorkomst te Vilt bedroeg 20 minuten 41 secon- den, waarin dus twee Caubergjes zaten. Aanvankelijk hadden er diverse uitlooppogingen plaats, die evenwel op niets uitliepen. De tweede ronde

trok P. van Nek naar voren en wist 'n kleine voorsprong te nemen op 'n

peleton van acht man. In deze groep bevonden zich ook de Limburgers

Seijen en Lambrichts. Het groote peleton volgde op eenigen afstand, ook waren er vanzelfsprekend een aantal pechvogels en anderen die moeilijk meekonden. Jansen, Den Haag verdween reeds in de tweede ronde evenals Doste, Enschede, Nijkrade, Enschede en Toppel Eindhoven.

Van Nek wist den verkregen voorsprong niet- te behouden. Speciaal de onafhankelijken hielden er ook een stevig gangetje in. Opvallend was wel, dat in het begin, nadat de Cauberg was genomen een uitlooppoging werd ondernomen. Zoo kwam Lambrichts de derde ronde door met 'n kleinen voorsprong op de rest. De kleine sympathieke Bundenaar werd luide aangemoedigd door de talrijke aanwezigen. Het was echter nog te vroeg om te denken aan een serieuze kans om weg te komen. Seijen, de Maastrichtenaar,

voor velen een van de favorieten, vocht dapper mee en bleef voortdurend in de voorste gelederen. De voorsprong van Lambrichts ging weer verloren en er kwam een kopgroepje van drie man met aan de leiding. Johnny Braspenninx in gezelschap van C. Valentijn en de amateur Engel uit Amsterdam. Op 25 sec. volgde een peleton van 22 man waarin o.a. Seijen, Lambrichts, Schulte en andere grootheden van den weg.

Middelkamp, die naar later zou blijken, als eerste over de eindstreep vloog, bleef aanvankelijk op het tweede plan. Tacticus als hij is, liet hij de overigen het zware werk verzetten en zorgde enkel, niet te ver achter te raken.

Onder de hand komt Buitendijk, Rotterdam als eerste der Veteranen binnen gevolgd door Braspenninx, Sr. Zooals bekend, reden deze oudjes slechts 5 ronden. Buitendijk had, naar bleek, niet reglementair gereden.

In de Cauberg was het Berwers, die hem de helpende hand had toegestoken en naar boven geduwd.

Het gevolg was, dat Buitendijk werd gediskwalificeerd,waardoor Braspenninx Sr. evenals in 1937 werd uitgeroepen tot kampioen 1938 van de Veteranen.

Terwijl Bras, Sr. zijn eereronde reed, stormde Braspenninx Jr. als leider van een peleton over bergen en dalen. Bij de zesde ronde kwam er een kopgroep

van 10 man waaronder van Nek, Engel, Griffion, Lambrichts en Seijen.

De Cauberg verrichtte nu zijn beuls-werk.

Telkens weer kwamen berichten binnen van die hadden opgegeven. Illusies waren verdwenen. De „grooten" wisten zich voorloopig nog allen te handhaven. Maar op de helft van den maaltijd kwam het pechduiveltje Braspenninx, Jr. plagen. Een lekke band en dat precies in den Cauberg! Een groote achterstand was hiervan het gevolg. Nog probeerde hij bij te komen en jakkerde achter de anderen aan. Al gauw zag hij het hopelooze van het geval in en verdween voor goed.

De achtste ronde lag van Nek nog steeds op kop met een voorsprong van 150 meter op een peleton van 7 man. Enkele groepjes van 3 en 4 volgden stampend en zwoegend. De negende ronde bracht weinig verandering. Enkel

lied van Nek den verkregen voorsprong nog ietwat vergroot op het peleton van 7 met ook vele favorieten o.a. Schulte en Seijen, Lambrichts. Met veel grooteren achterstand kwam er een peleton van 21 man.

Maar ook van Nek. zag zich weer ingeloopen zoodat de situatie aan den kop weer geheel gewijzigd werd. Een groep van 6 had de leiding op korten afstand gevolgd door een groep van 4. De eerste tien ronden werden afgelegd in 2 uur 52 min. en 29 sec.. Seijen lag bij het ingaan van de elfde ronde op kop te Vilt bij de finish en achter hem van Nek, Schulte en Lambrichts en de opvallend

goed rijdende Reuvenaar Gommans.

Het tempo zakte wat. Werden de eerste ronden in 16 min. 15 sec; 16 min. 33 sec.; 16 min. 26 sec. gereden, de elfde keer deed men er zelfs 17 min. 50 sec. over.

Dan komt het bericht binnen, dat Valentijn en Lambrichts een voorsprong nemen in den Geulemerberg en alleen er tusschen uittrekken.

Zal-Lambrichts zijn kans kunnen nemen? Op den Houthemerweg schudt hij zelfs Valentijn nog van zich af en laat allen de hielen zien. Niet voor lang evenwel. De Cauberg zorgt, dat weer een groep van 6 te Vilt arriveerde. Valentijn en Lambrichts zitten daar ook tusschen.

Een nieuw slachtoffer valt. Voor velen de groote favoriet voor de eindzege P. van Nek, krijgt het te kwaad met zijn derailleur. Na 10 ronden bergen werk te hebben verzet, raakt hij achterop, komt niet meer bij en gaat de gang van vele anderen.

Schulte weet het tweede peleton bij te trekken, waardoor aan den kop weer een groep komt van 12 man.

In de twaalfde ronde demarreert Lambrichtsweer te Geulen-, en gaat in gezelschap v. Bronger aan den haal. Een poosje duurde dit maar de kanonnen van den weg bombardeerden.

Valentijn, Schulte, Middelkamp jagen en zwoegen dat het een lieve lust is om

te zien.

De dertiende Ronden brents de beslissing In de steile helling weten Schulte, Valentijn en Middelkamp hun kans waar te nemen en springen weg. De voorsprong te Vilt bedraagt reeds 55 sec. op een peleton van 12 man waar in o.a. Seijen. Lambrichts, Gommans, Hellemons, Hofstede en nog enkele andere. Banken, de Limburgsche amateur, die uitstekend wist te volgen en in de negende ronde nog bij de kopgroep lag op de eerste plaats van de amateurs, krijgt ook al met pech te kampen in de dertiende ronde en blijft

steken.

Meer en meer blijkt dan dat — pech uitgesloten — de strijd zal gaan bij de profs tusschen Valentijn, Middelkamp en Schulte. De voorsprong op het peleton wordt allengs nog vergroot en bedraagt bij het ingaan van de laatste ronde ongeveer 2 min. op een peleton van 11 man waarin nog steeds Seijen,

Lambrichts. Reuter, Hellemons, Hofstede en Gommans zitten. Vol spanning volgen de vele duizenden toeschouwers de verrichtingen van dit drietal en het werk van het peleton van elf. Te Houthem probeert Valentijn zijn twee medegegadigden te lossen. Even slechts want spoedig zijn ze weer bij elkaar. De zestiende Cauberg zal de beslissing brengen. Zal Schulte wel over voldoende reservekrachten beschikken om de twee tegenstanders tegen de vlakte te rijden? Of zal Middelkamp toonen, dat hij nog steeds een beste klimmer is en zijn verkiezing voor de Tour de France zeker gerechtvaardigd is? En Valentijn? Vragen die zich bij velen opdringen.

En opeens, ja, daar komt er een. ’t Is Middelkamp! Met een flink gangetje schiet hij voor de 16e keer over de eindstreep thans als winnaar. Op 21 sec. volgt Schulte. de blonde Bosschenaar. Sympathiek deed het aan dat Schulte de eerste was die Middelkamp de hand drukte. Op 10 sec. volgde Valentijn

even later Hellemons en dan als nummer 5 Gommans, de eerste Limburger, die voortdurende in de voorste gelederen heeft gestreden en op een uitstekenden wedstrijd kan terugzien.

Even nog is het wachten op het groepje waarin zich de onafhankelijken en de amateurs bevinden. Daar stormen ook zij binnen. Met een nijdig sprintje weet Seijen den titel 1938 van de onafhankelijken te bemachtigen. Ongeveer gelijktijdig kwamen binnen Reuter, v. d. Stok, Lambrichts, v Amsterdam

e.a.

De amateurstitel werd veroverd door Hofstede uit Gouda, die zich eveneens in het- zelfde groepje bevond vóór Demmenie Rotterdam, de Hoog, Amster- dam.

En hiermede was de groote strijd gestreden. Middelkamp kreeg de nationale trui om zijn schouders gedrukt. Seijen werd gehuldigd als kampioen der onafhankelijken en Hofstede als titelhouder der amateurs. Het volkslied weerklonk, filmoperateurs deden hun werk enfin de bekende bedrijvigheid na afloop Thans is het wachten op het groote wereld- gebeuren in September.

EEN LIJDENSWEG VOOR

VELEN!....

De lijst der uitvallers

TWEEDE RONDE: H. J. Jansen, Den Haag. J. Dost. Enschede. G. J. Nijkrade Enschede. A. Tappel Eindhoven

DERDE RONDE: J. Kleintjens, Heerlerheide. L. Kats, Amsterdam. P. de Laat, Tilburg. B. v. d. Sluis, Uithoorn. H. B. Schukking Enschede

VIERDE RONDE: Veldt. Enschedé. Ch. Hofman. Roermond.

VIJFDE RONDE: A. J. Rijvers, Rijsbergen. J. Panman Alkmaar.

ZESDE RONDE: H. A. Brewers, Delft. B. Dekker, Apeldoorn. G v. d. Ruit Capelle a.d. IJssel. J. Vroomen, Ostênde. B. v. Krimpen, Zwijndrecht.

ZEVENDE RONDE: J. A. Maas, Geldrop.

ACHTSTE RONDE: J. J. Spits Amsterdam. H. Dost, Enschede. W. Joolen, Utrecht.

NEGENDE RONDE: H. Krimp Wilnis.

TWAALFDE RONDE: J. Kuiper. Juliana dorp. J. Manneveld. Zijpe P. v. Nek

J. Leeuwenberg. Rotterdam v. d. Heyden. Wouw

DERTIENDE RONDE: J. M. Banken. Übach over Worms. A. Kuyper Amsterdam, P. H. te Loo, Heerlen.

Deze lijst maakt natuurlijk geen aanspraak op volledigheid. Zij geeft slechts een zeer vluchtigen kijk op den tragischen lijdensweg dien velen te  bewandelen hadden.

DE OFFICIEELE UITSLAG

Beroepsrenner (151.6 K..): 1. Middelkamp (Algemeen kampioen van Nederland) 4 uur 19 min. 27 sec. 2.  Schulte 4 uur 19 min. 48 sec. 3. Valentijn 4 uur 19 min. 58 sec. 4 Hellemons 4 uur 21 min. 13 sec. 5 Gommans 4 uur 21 min. 42 sec.

Amateurs (151.6 K.M.): 1 Hofstede 4 uur 23 min. 12 sec, 2 Demmenie.

3 De Hoog. 4 T. Pijnenburg (zelfde tijd).

Onafhankelijken (151.6 K.M.): 1 Seyen 4 uur 21: 2. Reuter, min. 9 sec. 3 van Stek, beiden zelfde tijd.

Veteranen (50.2 K.M.) 1. Braspenninx Sr. 1 uur 36 min. 20 sec.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1939.06.12)

Wielrennen om het kampioenschap in den stroomenden regen

Hellemons individueel kampioen van Nederland op den weg

Engel amateurkampioen, Tacken kampioen der onafhankelijken

Onder wel zeer slechte weersomstandigheden zijn gistermiddag te Valkenburg de individueele kampioenschappen van Nederland op den weg

verreden. Tijdens de wedstrijden heeft het vrijwel voortdurend geregend, hetgeen voor de renners een groote handicap is geweest. De wedstrijd had een zeer merkwaardig verloop, doordat de beste renners moesten opgeven.

Direct na den start, welke precies om 2 uur was, bij het bestijgen van den Cauberg vormden zich drie groepen met onderling ongeveer een meter verschil. Aan den kop reed Lambrichts, die voor de eerste ronde een tijd van

18 min. 52 sec. noteerde. Enkele onder wie Valentijn, moesten toen reeds den strijd staken.

Aan den kop, na de derde ronde welke in 15 min. 36 sec. werd afgelegd, vielen weer enkele renners uit. Hiertoe behoorde ook Schulte.

Lambrichts, Engel en de Groot hadden de leiding genomen met 15 sec. voorsprong.

Na de negende ronde namen van Es en Hellemons de leiding over en op hen volgde een groep, getrokken door Lambrichts en Sijen, Lambrichts kreeg in de elfde ronde een kaderbreuk, waardoor hij moest opgeven. In de elfde

ronde liep Hellemons alleen uit en nam de leiding met 1 min. 21 sec. op een groep van drie renners. Na de vijftiende ronde had Hellemons een grooten voorsprong op den volgenden Engel, die op zijn beurt voor de Groot lag. Hellemons ging onbedreigd over den eindstreep en won daarmede het Individueele kampioenschap van Nederland op den weg in een tijd van 4

uur 47 min. 42 2/5 sec. Engel werd kampioen der amateurs. Tacken kampioen der onafhankelijken. De uitslagen luiden: Afstand 148,823 km.

Beroepsrenners: 1. Hellemons 4 uur 47 min. 42 2/5 sec.; 2. Overwheel;

3. Kroese.

Amateurs: 1. Engel 4 uur 48 mln. 56 sec; 2. De Groot; 3. De Hoog.

Onafhankelijken: 1. Tacken 4 uur 56 min, 5 3/5 sec.; 2. Textor; 3. Willems.