JAARGANG 1955

                              WEDSTRIJDEN H T/M P

HAARLEM – OOST.(30 april).1955

Leo van der Meulen winnaar van het Nieuwelingen-tournooi in Haarlem

Het traditionele Nieuwelingen-tournooi in Haarlem-Oost, dat op Koninginnedag door de H.S.V. „De Kampioen" werd ge­houden, heeft de Olympiaan Leo van der Meulen geen wind­eieren gelegd: naast de overwinning - die hij onbedreigd be­haalde met een voorsprong van 38 sec. - en het leeuwenaan­deel aan premie's, kreeg hij voor zijn strijdlust ook nog de prestatieprijs toegewezen. Ondanks dat zijn clubgenoot Mari­nus een fraaie tweede plaats veroverde, ging de clubprijs naar „De Bataaf", de enige van de 12 clubs, die met 3 renners de strijd beeindigde.

In de eerste serie over 30 ronden werd direct na de start al een hevig offensief ontketend, waarbij geen der jeugdige deel­nemers zich scheen te willen sparen voor de finale. Eerzucht en strijdlust kenmerkten deze beginfase en de toeschouwers kre­gen van een brokje zuivere wielersport te genieten, zonder af­spraken en gerammel met duiten. Toen dit vroegtijdig ingezette offensief enigszins was geluwd, konden Teeuwen, Enthoven, Meegdes, Van Dijk, Hubner, Van Wijk, Van der Meulen en Stam, zich even oprichten om de ravage te aanschouwen, die zij met hun demarrage's hadden gesticht: een kansloos pelo­ton. Nadat deze acht man sterke kopgroep eerst nog Enthoven verspeelde, zag zij even later de strijdlustige Arie Teeuwen ontsnappen. Deze jonge knaap, met dezelfde wilskracht bezield als zijn sterke buurtgenoot Arie van Wetten, doch met een mooiere stijl, zal zijn eindschot scherper moeten stellen als hij meer overwinningen wil boeken. Nu reed hij - 17 ronden lang - een solorit en ging 20 meter na het 13 man sterke peloton - dat zijn laatste ronde was ingegaan - zegevierend over de streep. Tijd winnaar 35 min. 29 sec.

In de tweede serie nam Veenstra reeds spoedig het initiatief tot de aanval, doch succes was hem niet beschoren, want het sterk met favorieten bezette peloton riep hem weer even spoe­dig een halt toe. Een hierop volgende uitlooppoging van Veen­stra leed eveneens schipbreuk. Ernstiger scheen het te worden toen Boon halverwege de strijd ontsnapte en een ronde later versterking kreeg van Rijkborst. Het peloton onder aanvoering van Niesten verijdelde ook deze poging, voordat zij werkelijk gevaarlijk kon worden. De strijd naderde het einde en het peloton bevatte nog 19 kanshebbers voor een finaleplaats, dus zou een massaspurt de 15 finalisten aan moeten wijzen. ,Dat is me te riskant," moet Jaap Rijkborst gedacht hebben, want in de voorlaatste ronde demarreerde hij en veroverde een kleine voorsprong, welke hij wist te behouden. Tijd winnaar 34 min. 45 sec.

Finale.

Voordat de finale verreden werd, kregen de finalisten van de tweede serie een rustpauze, waarin renners van De Kampioen een onderlinge wedstrijd reden over 25 ronden. Behalve alle premie's, sleepte buurtfavoriet Ton Martens ook de eindover­winning in de wacht voor Vroom, Buis, Deutekom en Hoppen­brouwer (pech).

In de finale kreeg Veenstra reeds in de beginfase een door pech opgelopen achterstand weg te werken. Ondanks dat Van Dijk zich aan de kop van het peloton beijverde om het tempo op te voeren, zag Veenstra toch nog kans om zich na enkele ronden weer bij de grote groep aan te sluiten. Een regenbuitje maakte het er voor de renners niet aangenamer op, daar vooral in de bochten het slipgevaar ernstig toenam, hetgeen dan ook resulteerde in enkele valpartijen. Favorieten als Niesten en Teeuwen verdwenen hierdoor van het strijdtoneel en Rijk­borst, Koger, Dumernit, Jong en Schipper verloren contact met het peloton, dat zij evenwel na een paar ronden weer herstelden. Doch een ronde voor zij deze aansluiting verkre­gen, was v. d. Meulen ontsnapt en maakte op het gladde en bochtige parcours een dankbaar gebruik van de tactiek, dat 'n renner alleen sneller door de bochten gaat dan een grote groep. Bij elke ronde noteerde de vluchteling meters terrein­winst en bleef ondanks pogingen van Veenstra, Van Dijk, Ma­rinus, Markus en Bouwman in het verdere verloop onbereik­baar voor het peloton.

De uitslagen luidden:

Nieuwelingen eerste serie: 1. A. Teeuwen (Bollenstreek); 2. L. v. d. Meulen (Olympia), op 30 sec.; 3. C. Stam (Alcm. Victrix); 4. J. van Wijk (Kampioen); 5. J. Meegdes (Bataaf); 6. J. van Dijk (Bollen­streek); 7. J. Hubner (Le Champion); 8. E. Bouwman (Ulysses), op 63 sec.

Tweede serie: 1. J. Rijkborst (Bataaf); 2. H. Marinus (Olympia); 3. G. Veenstra (Alcm. Victrix); 4. C. Niesten (Kennemerland); 5. C. Dumernit (Le Champion); 6. J. Boon (D.T.S.).

Nieuwelingen finale: 1. Leo v. d. Meulen, de circa 30 km in 46 min. 14 sec.; 2. H. Marinus, op 38 sec.; 3. J. Elias (Bataaf); 4. C. Stam; 5. H. Cuvelier (Bataaf); 6. C. Jong (Kennemerland); 7. G. Duin­meyer (Kennemerland); 8. H. Koger (Kampioen); 9. E. Bouw­man; 10. T. Markus (Bataaf).

Clubklassering: 1. De Bataaf met de renners Elias, Cuvelier en Markus; overige clubs niet geklasseerd. BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

HAARLEM-NOORD.(7 juni).1955

GELDERMANS verraste STOLKER in Ronde van Haarlem-Noord

Door zijn sterke mede-vluchteling Mie Stolker - met wie hij een veilige voorsprong had veroverd op het peloton - in de slotronde van zich af te schudden, is de jonge Beverwijker Ab Geldermans erin geslaagd om de Ronde van Haarlem-Noord op zijn naam te brengen. Deze in het kader van de twaalfde Haarlemse Sportweek door de H.S.V. „De Kampioen" gehou­den wielerronde voor amateurs, droeg een vrij levendig en spannend karakter. Steeds weer waren er demarranten die op terreinwinst wensten uit te gaan en na vele mislukte pogingen, slaagden Stolker en Geldermans - na voorbereidend werk van Henk Scholten en Joop Wuurman - er tenslotte in om voorgoed uit de greep van het gedecimeerde peloton te blijven. Ondanks het kille en vochtige weer was het begin van deze 75 km-koers al veelbelovend; de renners zaten nauwelijks in het zadel of zij werden al in actie geroepen om Cees Kayer tot de orde te roepen, die reeds in de eerste „tour" aan de aan­dacht van zijn bewakers poogde te ontkomen. Geluk was hem echter niet beschoren, want Wim Bogers, Jan Rol en Ab Bak­ker wierpen zich in zijn spoor en toen was het spoedig met de vluchteling gedaan. Nauwelijks was Kayer tot de orde geroe­pen of Jan Mehagnoul, Arend van 't Hof en Piet Smit joegen een tiental meters voor het peloton uit, maar ook dit geduchte trio kon geen beslissende ontsnapping forceren. Het sterk, met favorieten bezette peloton riep hen een onverbiddelijk halt toe. Het ging er in deze beginfase van de strijd zo hard van langs, dat velen moesten ,,bijten" om bij te blijven en de aller­zwaksten zich toen al gewonnen gaven. Ook Wil Eelsing en Piet Kooyman overleefden deze eerste slag niet, daar zij voor lekke banden uit het zadel moesten. Zij waren echter niet de enigen, want in het verdere verloop verdwenen ook Piet Steen­voorden, Lode Stoete, Wim Snijders, Cees Kayer e.a. door man­kementen uit de strijd.

Door de vele pogingen die men ondernam om uit het peloton te ontsnappen, bleef de strijd levendig en interessant. De sterke Wim Rusman bracht het tot honderd meter winst, maar moest zich na enkele kilometers weer gewonnen geven tegen de over­macht van het peloton, waarin Wim Klebach de jacht op de uitloper ontketend had. Ook het geduchte trio: Van 't Hof, Bruggenkamp en Stolker slaagde niet in zijn opzet om de strijd een beslissende wending te geven. Steeds weer werden de de­marranten tot de orde geroepen.

Na ongeveer 28 km, toen de strijd in de voorste gelederen enigszins luwde, zag een groepje van negen renners kans om het verloren gegane contact met de hoofdmacht te herstellen. De rust was echter van betrekkelijk korte duur, want nau­welijks hadden de aanvankelijk “gelosten" weer aansluiting of Hamelink en Geldermans schoten weg. Maar ook deze twee renners kregen geen kans om zich voorgoed van hun tegen­standers te ontdoen. Pogingen van Jan Kaptein (Lisse) en Joop Wuurman, die achtereenvolgens voor de ,meute" uit­draafden, werden eveneens door het kwalitatief sterke peloton verijdeld. Door de jacht op deze laatste twee „rebellen" dreig­de het peloton in twee groepen uiteen te vallen, maar een korte spanne rust stelde de “geloste" groep in de gelegenheid om zich op het voorste plan te handhaven.

Rond de 38e km wisten Wuurman en Scholten uit het peloton te ontkomen en dit tweetal veroverde spoedig een paar hon­derd meter voorsprong. Stolker, die het gevaar van deze ont­snapping inzag, begon aan de achtervolging en wist zich na een volle jachtronde bij de vluchterse voegen. Wuurman liet zich echter weer afzakken, terwijl Scholten en Stolker de strijd om terreinwinst voortzetten. Inmiddels had ook Gelder­mans zich uit de grote groep weten te werken en kreeg hij na een fraaie achtervolging de begeerde aansluiting met de twee koplopers. De talentvolle Scholten werd echter door pech ge­troffen en moest toezien, dat Stolker en Geldermans de vlucht voortzetten. Dit tweetal verstond elkaar opperbest en hoewel er in het sterk gedunde peloton nog energieke pogingen wer­den aangewend om hen te achterhalen, bleven zij in het ver­dere verloop onbereikbaar. Gezamenlijk snelden Geldermans en Stolker de laatste ronde in en hierin demarreerde de Bever­wijker zo scherp, dat de sportieve Stolker hen niet meer kon houden. Onbedreigd ging Geldermans als een sterk winnaar over de eindstreep. De sprint van het peloton om de derde plaats werd een prooi voor Wim Rusman.

Amateurs: 1. Ab. Geldermans (Beverwijk), ca. 75 km in 1 uur 52 min. 12 sec.; 2. M. Stolker (Zuilen); 3. W. Rusman (Haarlem); 4. J. v. d. Putten (Den Haag); 5. F. Braat (Aalsmeer); 6. J. Bruggenkamp (IJmuiden); 7. J. Kaptein (Lisse); 8. T'. Pe­ters (Haarlem); 9. C. Hamelink (Den Haag); 10. J. Wuurman (Amsterdam); 11. P. Peters (Haarlem); 12. J. Mehagnoul (Am­sterdam).

 

HALSTEREN.(5 juni).1955

BRAM HEEREN  IN HALSTEREN.

Bram Heeren heeft in Halsteren de West-Brabantse amateurs weer de wet voorgeschreven. Piet van Est en Van de Zande, seizoensrevelaties, legden op de tweede en derde plaats beslag. Na hen kwamen gerenommeerden als Bos, Maas, Van Glerum, Paymans, Anraad, Westdorp, Braspennings, Van Vliet, Van de Borst, Van Roon.

Amateurs: 1. Bram Heeren, 2. Piet van Est, 3. Cees van de Zande,                                                                                             

 

HEEMSKERK.(24 juli).1955

                                  BLOEDJES WINNAAR IN HEEMSKERK.

In Heemskerk kwamen slechts 26 renners aan de start en van hen legde Wiese al spoedig de basis voor een kopgroepje. De Booy, Bloedjes, Slot, Appel en de kersverse amateur Feenstra, kregen na 18 km koers de ontsnapte Wiese te pakken, die zelf 36 km voor de streep van het voorste plan verdween. Rusman gaf aan het slot van deze eentonige koers nog enige spanning door een verwoede achtervolging, maar zijn sprong naar de kopgroep was te laat ingezet om met succes bekroond te wor­den. Bloedjes kwam tenslotte „los" van de kopgroep en de zich daarin bevindende ,gedubbelden" als winnaar over de streep.

Amateurs: 1. Bloedjes, Alkmaar, de 80 km in 2 uur 12 min. 21 sec.; 2. De Booy, Amsterdam; 3. Slot, Alkmaar; 4. Ap­pel, Hoorn; 5. Feenstra, Alkmaar; 6. Rusman, Haarlem; 7. Ni­hof, Den Haag; 8. op 1 ronde Buitink, Amsterdam; 9. De Ko­ning, Den-Helder; 10. De Groot, Amsterdam; 11. Pleyt, Assen­delft; 12. De Vroomen (Warmond).

Nieuwelingen: 1. T. Markus, Halfweg, de 60 km in 1 uur 36 min. 51 sec.; 2. Visser, Santpoort; 3. Niesten, Rever­wijk; 4. Hogerheyde, Haarlem; 5. Fransman, Amsterdam; 6. Math6t, Haarlem; 7. Duinmeyer, Beverwijk; 8. Lakeman, Am­sterdam; 9. Van Smirren, Amsterdam; 10. De Jong, IJmuiden.  BRON:J. R. d. V.

 

HEER (4 september).1970

            Leo Stevens kreeg  de  bloemen in Heer

Heiligers, Ratajec, Roelofsen en Spreen zorgden voor een wis­selend decor tijdens de beginfase van de geslaagde Ronde van Heer. Het peloton hield evenwel een oogje in het zeil en duldde voorlopig geen hoofdrolvertolkers. Spreen trachtte in zijn een­tje een voorsprong te bewerkstelligen. Tien ronden duelleerde hij met de groep, toch moest toen het onderspit delven. Vijftig kilometer voor het einde wipte Leo Stevens voorwaarts. Uit de groep maakten Ramakers, Brands en Halmans zich los. Dit trio kreeg na een boeiend gevecht Stevens te pakken. Uit de groep probeerden Vrancken, Pluymakers, Van Rooy, Kisters, Steyns, Moonen en Paas dit staaltje na te volgen. De vier uit­lopers hielden voet bij stuk, zij verhoogden zelfs hun voor­sprong tot ruim twee minuten en dubbelden vervolgens het grootste gedeelte van het peloton. Twee ronden voor het einde sloeg Leo Stevens toe. Hij nam honderd meter, het werden er twee honderd. In een felle spurt voor de tweede plaats bleef Ramakers baas over Halmans en Brands.

Amateurs:1. L. Stevens (Elsloo), 105 km in 2 uur 41 min. 3 sec.; 2. Fr. Ra­makers (Echt), op 15 sec.; 3. H. H'almans (Hoensbroek), z.t.; 4. W. Brands (Eindhoven), z.t.; 5. G. Moonen (Heer), op 2.09 min.; 6. J. Vrancken (Eysden); 7. J. Steyns (Gulpen); 8. H. Kisters (Heerlerheide), op i ronde; 9. N. Paas (Munstergeleen); 10. J. Willemsen (Nuth).

Nieuwelingen: 1. N. Simons (Cadier en Keer), 52 km in 1 uur 23 min. 52 sec.; 2. J. Pieters (Maastricht); 3. J. Lotz (Stein); 4. L. Brouns (Budel), op 1.24 min.; 5. K. van Beek (Stein).

 

HEERDE.(30 juli).1955

Amateurs en Nieuwelingen: 1. M. v. d. Heuvel, Hengelo; 2. H. Scheuten, Hengelo; 3. F. Nijmeyer, Hengelo; 4. J. Oude Lenfe­rink, Hengelo; 5. A. Veldhuis, Zwolle; 6. H. Boom, Markelo; 7. A. v. Uder, Oss; 8. Th. Bulten, Zwolle; 9. R. Bergman, Dalfsen; 10. J. Brinks, Holten; 11. B. Platel, Zwolle; 12. J. ter Elst, Del­den.

 

HEERENVEEN.(25 juni).1955

Amateurs: 1. Eddy Jongstra, 2. Fre Mik, 3. Henk Kuitwaard,

 

HEERLEN

Amateurs: 1. Jac Gelissen, 2. Frits Ramakers, 3. Leo van Loo,

Nieuwelingen: 1. Wim Kamphuis, 2. M. Simons, 3. Leo Knops,

 

HEERLEN – AAMBOS.(26 april).1955

                                AAMBOS-CRITERIUM VOOR NOL EHLEN.

Ter gelegenheid van de aankomst van de Ronde van Nederland in Heerlen, werd aldaar op het Aambos-parcours een wieler­programma ten tonele gevoerd, dat er wezen mocht. De circa 15.000 toeschouwers kregen eerst een ploegenkoers voor nieu­welingen voorgeschoteld en genoten vervolgens van een 60 km criterium - amateurs - opgevoerd op een allesbehalve ge­makkelijk circuit.

Laatstgenoemde koers had een buitengewoon aantrekkelijk verloop. Eerst trachtten Stevens, Van Loo en Piet Peters een afscheiding teweeg te brengen - tevergeefs -, daarna maak­ten Jef Lahaye en Harrie Schoenmakers aanstalten om defini­tief het peloton te verlaten. De man uit Blerick kon het tot bijna 20 sec. voorsprong brengen, doch daarna was het dra met hem gedaan. Van der Weyden, De Rooy, Ratajec en de Duitser Lippenhof hadden al voor deze verwikkelingen de aandacht gevraagd. Uiteindelijk had Schoenmakers toch een groot aandeel in de ontknoping. Weer demarreerde hij, kreeg ditmaal Nol Ehlen mee en de koek was gebakken. Wel pro­beerde v. d. Weyden nog aansluiting te krijgen, maar hij kwam bij de finish 25 meter tekort. Hierna kwam Leo Stevens met een kleine voorsprong op de rest binnen.

Amateurs:1. A. Ehlen (Broeksittard), 60 km in 1 uur 41 min. 40 sec.; 2. H. Schoenmakers (Blerick), op 1 lengte; 3. F. v. d. Weyden (Maas­tricht), op 25 meter; 4. L. Stevens (Elsloo); 5. H. Ehlen (Sittard); 6. Jef Lahaye (Bunde); 7. Jacq. Nieskens (Swalmen); 8. J. Gra­ven (Nederweert); 9. H. Junkermann (Duitsland); 10. G. Moo­nen (Heer).

Nieuwelingen-ploegenwedstrijd: 1. T. en W. „Maastricht", 28 pnt.; 2. T. en W. ,Heerlen", 13 pnt.; 3. ,Mathieu Cordang", Geleen, 8 pnt.; 4. T. en W. ,Hoensbroek", 7 pnt.; 5. T. en W. „Bleijerheide", 4 pnt.; 6. T. en W. “Ubach over Worms", 0 pnt.

 

HEERLEN – GROENE BOORT.(21 augustus).1955

       HARRY SCHOENMAKERS NUMMER EEN IN HEERLENSE “DUIVELSRIT”

Voor amateurs en onafhankelijken werd op het „Groene Boord" te Heerlen een criterium verreden, aangekondigd met de klinkende naam van ,Duivelsrit'. Liefst 40 maal daagde tijdens deze affaire de Oliemolenberg op, een klim die de koers ruim beinvloedde. Harry Schoenmakers was de grote man. Hij begeerde de overwinning, waarschijnlijk gestimuleerd door zijn passeren voor de uitzending naar de wereldkampioen­schappen. Dat Schoenmakers bij de eerste keuze niet voor­kwam, werd trouwens door wielerminnend Limburg niet be­grepen, vooral indien rekening werd gehouden met het niveau van de Frascati-omloop in de buurt van Rome. Klimmen kan Schoenmakers best, hetgeen hij verreden jaar bewees in de Route de France en nog kortelings bij zijn prolongatie van het provinciaal C'auberg-kampioenschap. Enfin, gedane zaken nemen geen keer. Het volgend jaar zal men Schoenmakers te­midden van de profs aan het werk zien. Met De Rooy nam de Noord-Limburger een paar honderd meter. De vreugde was van korte duur, waarna Verhoef - landskampioen - en Tonny Peters op de vlucht sloegen. Schoenmakers was op zijn qui­vive en dichtte prompt het gat. Ramakers en Peters probeerden het hoogste woord te voeren, Keulers, Van Breugel en Radijec waagden een poging. Tevergeefs, want Ramakers bracht het zaakje weer bijeen. Schoenmakers kwam weer in het offen­sief, hij werd door Harry Ehlen en Paas ingehaald, welk trio het even van tevoren weggesprongen drietal Keulers, Van Breugel en Ramakers te pakken kreeg. Deze zes noteerden meer dan 1 minuut winst op de rest. Met het einde in zicht demarreerde Schoenmakers.

Amateurs:1. H. Schoenmakers (Blerick), 80 km in 2 uur 20 min.; 2. G. Keulers (Geleen), op 20 meter; 3. H. Ehlen (Sittard); 4. N. Paas (Munstergeleen); 5. J. Radijec (Heerlerheide); 6. A. van Breu­gel (Heerlen); 7. F. Ramakers (Echt), op 1.10 min.; 8. G. Moonen (Heer); 9. Schalk Verhoef (Rotterdam);- 10. G. Vergoossen (Echt).

 

HEERLEN – SVHANDELEN.(15 mei).1955

                 FLOR VAN DER WEYDEN WON TE SCHANDELEN.

De jonge onafhankelijke Flor van der Weyden, die de vorige week op de Cauberg te Valkenburg zo succesvol debuteerde heeft j.l. Zondag met veel vertoon van macht de zege behaald in de Ronde van Schandelen (Heerlen), die over een afstand van 110 km verreden werd. Reeds direct na de start was de Maastrichtenaar weggesprongen en zijn voorsprong kon hij, na een lange solovlucht, tot het einde toe behouden, ofschoon hij vooral bedreigd werd door de beide Ehlen's, Schoenmakers en Gelissen. De andere renners worden door de pezige Maas­trichtenaar allen gedubbeld.   BRON:TOINE GENSE

Amateurs: 1. F. van der Weyden, Maastricht, 110 km in 2.55.04; 2 op 1.15 min. H. Schoenmakers, Blerick; 3. H. Ehlen, Sittard; 4. A. Ehlen, Broeksittard; 5. J. Gelissen, Beek; 6. op 1 ronde H. Leunissen, G21een; 7. G. Hassel, Schinnen; 8. R. Spreen, Heerlen; 9. P. Kohlen, Heerlerbaan; 10. W. Boss, Beek.

Nieuwelingen: 1. C. van Beek, Stein, 50 km in 1.22.16; 2. J. Pie­ters, Maastricht; 3. W. Kamphuis, Heerlen; 4. H. Haan, Meche­len; 5. W. Floegel, Hoensbroek.

 

HEERLEN (17 september).1955

                GIJS PAUW verraste wielercracks in Heerlen

De Mechelse supportersclub “de Sprinter”verplaatste ditmaal het strijdtoneel eens naar het nabije Heerlen, alwaar zij de profs en onafhankelijken werk verschafte. Voor een best „veld" was zorggedragen, zodat vele duizenden sportliefheb­bers Zaterdag j.l. naar het Schandelerboord togen. Deze dui­zenden konden met genoegen de 120 km-koers gadeslaan, want er werd elk wat wils geboden, met als slot een verrassende spurtzege van de onafhankelijke Gijs Pauw over ettelijke „ve­detten". Haan en Junckermann brachten direct na de start geven in de brouwerij. Deze poging mislukte, evenals de tal­rijke stunts die hierop volgden. Rustig was het vrijwel nimmer. Nu eens zette Junckermann de zaak op stelten, dan Hinsen, vervolgens Haan enz. Na 62 km vroeg Jan Plantaz aller aan­dacht. De Eindhovenaar boekte zelfs een volle minuut winst, wat aanleiding was om een premie ter beschikking te stellen, indien Plantaz de rest een „lap" kon aanmeten. Bijna 25 km hield Plantaz stand, toen moest hij zich gewonnen geven. On­der leiding van Emile van Cauter en Roks greep de groep de dappere Plantaz bij de kraag. Zou een massaspurt uit de bus komen? Neen, want 27 km voor het einde werd de zoveelste poging genoteerd, ditmaal van Hinsen en de onstuimige Van der Weyden. Zij namen 300 meter. Het peloton - waaruit Jan Nolten door een lekke band was verdwenen - reageerde op­nieuw heftig. De Belgen Fred. de Bruyne en Van Cauter, de uitstekend rijdende Duitser Junckermann en onze vertegen­woordigers Van Est, Suykerbuyk en Pauw rukten zich los en hadden de twee uitlopers dra te pakken. 20 km voor het einde dus acht man op kop: Even later vielen Suykerbuyk en Van der Weyden terug in de groep, die slechts een achterstand van enkele honderden meters had. De kop reed alsof het geven er­van afhing, zodat het peloton niet in de opzet slaagde. Voor de eindsprint tipten velen op de snelle De Bruyne en de Duitser Junckermann. Niemand rekende op de onafhankelijke Gijs Pauw. Maar deze jonge knaap werd uiteindelijk knap spurt­winnaar van deze prima geslaagde Ronde van Heerlen. Hij bleek een lengte sneller dan De Bruyne, die verleden jaar in de Ronde van Frankrijk liefst drie ritten op zijn naam bracht.

Beroepsrenners:1. Gijs Pauw (Utrecht), 120 km in 2 uur 53 min. 30 sec.; 2. Fred de Bruyne (B.), op een wiel; 3. Emile van Cauter (B.); 4. Wim van Est (St. Willebrord); 5. H. Junckermann (D.); 6. Jos Hin­sen (Rijckevorsel, B.); 7. op 34 sec. A. van Oers (Langeweg); 8. P. van As (Roosendaal); 9. H. Brinkman (Rotterdam); 10. J. Looyen(Steenbergen).

 

HEERLERHEIDE.(24 juli).1955

                 „DE PIJL VAN HEERLERHEIDE' PROOI VAN NOL EHLEN.

Een Engelsman en twee Duitsers zorgden voor het internatio­naal cachet in de „Pijl van Heerlerheide", welke 115 km op een snel en overzichtelijk parcours werd verreden. Schermutselin­gen waren aan de orde van de dag. Vrancken, Heyligers en Pluymakers namen een kleine voorsprong, waarna Vrancken in zijn eentje wegliep. Tenslotte ontstond een kopgroep, be­staande uit Pluymakers, Willemsen, Vrancken, Halmans, Has­sel en Roelfsen. Daar in het peloton de verstandhouding zoek was, konden deze zes man meer dan een volle minuut winst boeken. Toen begon Nol Ehlen aan een furieuze achtervolging. Hij naderde meer en meer de uitlopers, die zojuist Kees Boel­houwers hadden,gedubbeld. Nog vijftig meter en Ehlen had zijn doel bereikt. Boelhouwers wachtte en hielp aldus Ehlen een handje. Hiermede waren en bet publiek en jury het niet eens en Boelhouwers moest het strijdperk verlaten. In een uiterst fel betwistte spurt kon Ehlen zijn fiets iets eerder dan Vrancken over de finish gooien.  BRON:G.S

Amateurs: 1. Nol Ehlen, Broeksittard, 115 km in 3 uur 30 min.; 2. J. Vran­cken, Eysden, z.t.; 3. Halmans, Hoensbroek, z.t.; 4. J. Pluy­makers, Berg en Terblijt, z.t.; 5. G. Hassel, Schinnen; 6. H. Leunissen, Geleen; 7. J. Roelofsen, Spaubeek, op 25 sec.; 8. A. de Rooy, Eygelshoven; 9. H. Kisters, Heerlerheide; 10. H. Moo­nen, Maastricht.

Nieuwelingen: 1. L. Knops, Bocholtz, 60 km in 1 uur 34 min. 25 sec.; 2. H. Huntjens, Beek; 3. J. Hugens, Hoensbroek; 4. J. v. Eck, Schinnen; 5. J. Peters, Maastricht.

 

HEEZE.(8 mei).1955

                                          SONNEMANS WON IN HEEZE.

Sonnemans, die voortijdig uit de Belgische Ronde van de Negen Provincien thuis kwam, een negendaagse etappewed­, strijd, waarin hij minder goed marcheerde dan wij van hem verwacht hadden, is, terwijl de laatste etappe van die wed­strijd gereden werd, naar Heeze getogen om er met groot ver­toon van macht te winnen. Sonnemans had al de p. ... in, dat hij in Ronse uit de wedstrijd werd genomen. Natuurlijk heb­ben hem zijn supporters met vragen bestormd, vragen die hij maar moeilijk beantwoorden kon. En hier en daar maakte men stekelige opmerkingen. Dat was juist de injectie, die Some­mans nodig had. In de Negendaagse ging het hem niet voor de wind. Als zijn clubgenoot Bergmans in conditie was geweest, dan had hij Sonnemans tot het peil der sterken opgetrokken. Maar Bergmans was ziek.... Enfin, Sonnemans kwam in Heeze geladen aan de start. Het was al direct te zien, dat er niemand tegen hem bestand zou zijn. Uiteindelijk ging hij op het moment, dat hij zelf uitkoos. Er was niemand, die daar iets aan veranderen kon. Hij won met 37 seconden voorsprong op Van Engelen, een piepjonge amateur, die te laat wist dat hij nog een jaar nieuweling had kunnen blijven!

Amateurs: 1. Mat Sonnemans, 2. A. van Engelen, 3. Math Hagelaar,

Nieuwelingen: 1. Hennie Musch, 2. Adrie van Tilburg, 3. Nol van Uden,

 

HEILOO.(20 juli).1955

Amateurs: 1. (gelijk geklasseerd) C. Kayer, Zuidermeer en J. Mehagnoul, Amsterdam; 3. A. v. 't Hof, Sassenheim; 4. P. Kooyman, Den Haag; 5. J. Bruggenkamp, IJmuiden; 6. J. Wuurman, Amsterdam; 7. J. Bloedjes, Alkmaar; 8. J. Rol, Alk­maar; 9. F. Schild, Amsterdam; 10. B. van Beem, Halfweg.

 

HEINKENSZAND - KAPERSPRIJS.(19 mei).1955

                     De Kapervlaggen gingen naar Oud-Gastel

Het vorig jaar werd in het Zeeuwse Heinkenszand voor de eerste keer om de Kapersprijs gereden. Het was een uitsteken­de organisatie, die we ten voorbeeld moesten stellen. Omdat wat we in Heinkenszand beleefden, een verrassing was. Een aangename verrassing. Burgemeester Derckx en de heer Ver­hulst, die wij als de initiatiefnemers meenden te moeten zien, konden dit succes ook niet verwacht hebben. Met die overgrote belangstelling en het enthousiasme van de mannen van het eerste uur, kon het niet anders of men zou trachten van die' Kapersprijs een traditie te maken. Het dorp steunde, de om­geving steunde, het publiek stroomde toe en de wielermannen, van wijd en zijd waren enthousiast .

Met verdubbelde ijver is men aan het werk gegaan om de Kapersprijs van Heinkenszand tot een nog groter evenement te maken. Men greep naar een ploegenwedstrijd voor ama­teurs en een pelotonrace voor nieuwelingen. De mooiste wed­strijden, maar ook de moeilijkste. Veel hooi op de vork. Maar misschien kreeg men dit in Heinkenszand ook recht.

Intussen bleef de belangstelling van de wielerclubs uit geheel Nederland niet uit. Van alle zijden kon men horen, dat men zeer speciale belangstelling had voor Heinkenszand. Bekende verenigingen reserveerden hun sterkste onafhankelijken en amateurs om op die dag in Heinkenszand te kunnen domineren.

Op Hemelvaartsdag ging het er in het Kaperstadje naar toe of er een Tour de France moest vertrekken. Alles wat buiten het wedstrijdverloop stond, was keurig verzorgd. Afzetting van het parcours, tribunes, ontvangst gasten, uitreiking rugnum-, mers etc. etc.

Aan de heer Verhulst hadden we onze benauwenis kenbaar gemaakt over het verloop van de amateurwedstrijd, die begon met een wegwedstrijd en eindigde met een criterium van nog tachtig kilometer. Dat zou erg moeilijk zijn. We hadden hem zelfs laten weten, dat men vooral niet te veel renners op het parcours toe moest-laten. Zeker hen niet, die met bijna een ronde achterstand aan het criterium moesten beginnen. Hein­kenszand dat voortreffelijk organiseert, dat voor schitterende prijzen en een uitstekend veld zorg droeg, heeft de moeilijk­heden welke gepaard gaan met het leiden van zulk een wed­strijd voor amateurs en voor nieuwelingen onderschat. In dit deel van Zeeland is immers geen geroutineerd personeel, geen jury etc. beschikbaar, die resoluut ingrijpt als er iets verkeerd dreigt te gaan.

Het werd een rommelige wedstrijd. In de wegwedstrijd reed een sterke kopgroep verkeerd en kwam niet meer op bet par­cours terecht. Ook volggroepen reden verkeerd. We zullen het niet tot dons ziften. Op het parcours liet men veel te veel ren­ners toe. Ook voor de peletonrace van de nieuwelingen kreeg men klachten en protesten te incasseren.

Toch was het duidelijk, dat bij de amateurs Wuijts, Rijnvos en Van der Zande een mooie prestatie verrichtten door als leden van een vereniging op de eerste drie plaatsen beslag te leggen: Voorts vielen Roks, Van Est en Bergmans op. De ploeg van „Pijnenburg" bleef bij de nieuwelingen de derde snelste zonder protest.

De afloop van de Kaperstrijd was dus niet in overeenstemming met de hoge verwachtingen. Dit wil niet zeggen, dat er grote verwijten tot Verhulst c.s. gericht moeten worden. Men heeft deze keer veel geleerd. Zoveel, dat men weet waar men aan toe is. De heren kunnen ervan verzekerd zijn, dat zij hun good­will bij de wielermannen niet verspeeld hebben. Het zou dood­jammer zijn, dat zij het moede hoofd nu in de schoot zouden leggen. Nu, op het moment, dat zij de belangstelling van ge­heel Beveland voor de wielersport geactiveerd hebben. Er waren immers tienduizenden toeschouwers voor deze Kaper­strijd. En dat in een plaatsje als Heinkenszand. Laat hen rustig doorgaan en schenkt hen het vertrouwen. De noodzakelijke hulp voor het technisch gedeelte van de strijd om de Kaper­prijs zal het volgend jaar disponibel gesteld worden. Het overige gedeelte van de organisatie, het belangrijkste gedeelte, is bij het Comite voor de Kaperprijs in uitstekende handen.­Maar zij kunnen het ook niet helpen, dat op Beveland geen wielerkader voor de hand ligt zoals dit in Brabant, Limburg en het Westen van het land wel het geval is.

BRON:FRITS VAN GRIENSVEN.

Amateurs: 1. Adrie Wuijts, 2. Paul Rijnvos, 3. Cees van de Zande,

 

HELMOND.(17 april).1955

Piet de Bruin in vorm.

In Helmond was er toch veel belangstelling voor het zwak be­zette veld van amateurs. De ingelaste wedstrijden van „De Kampioen" deden afbreuk aan deze op de kalendervergade­ring reeds vastgestelde Brabantse wedstrijddag. Aan “Buiten­lust", die deze wedstrijd organiseerde, was door de gemeente een nieuw parcours toegewezen. Een dubbele rijweg met haar­speldbochten. Een spannende wedstrijd heeft het veld niet laten zien. Het was to koud en to winderig. Vijftien kilometer voor het einde maakten zich Piet de Bruin, Nieskens en Boers uit het peloton los. De voorsprong van enkele tientallen secon­den gaven de vluchtelingen niet meer toe. Piet de Bruin won de spurt, waardoor hij zijn eerste overwinning in het nieuwe seizoen boekte. De Roosendaler is weer goed in vorm geko­men, zodat hij binnenkort nog meer bloemen in ontvangst te nemen zal krijgen. We wisten het al voor hij in Helmond naar de overwinning greep. Piet zou er meer voldoening van hebben als het veld op normale sterkte aan de start gekomen was.

Amateurs: 1. De Bruin, Roosendaal, 100 km in 2 uur 30 min. 35- sec.; 2. Nieskens, Swalmen; 3. Boers, Eindhoven; 4. Roelofs, Arnhem, op 22 sec.; 5. Cranen, Weert; 6. Renders, Eindhoven; 7. Pardoel, Hedel; 8. De Reuver, Oss; 9. Van de Made, Best; 10. Van Pelt, Eindhoven; 11. Timmermans, Den Bosch; 12. Maas, Valkenswaard; 13. Kivits, Vlijmen; 14. Van der Heijden, Son; 15. Van den Bogaard, Geldrop.

Nieuwelingen: 1. Kivits, Den Bosch, 60 km in 1 uur 2,9 min. 50 sec.; 2. Van Uden, Oss; 3. Van de Wetering, Hees; 4. Van Iersel, Den Bosch; 5. Manders, Eindhoven; 6. Van Grinsven, Eind­hoven; 7. Van Duren, Oss; 8. Maas, Heeze; 9. Bax, Geldrop; 10. Van den Boogaard, Geldrop. .

 

HELMOND.(30 april).1955

Amateurs: 1. Martien Hoens, 2. A. Manders, 3. Piet Maas,

 

HELMOND.(18 juni).1955

Amateurs: 1. Gerrit Visser, 2. Henk van de Broek, 3.W. Vreeswijk,

Nieuwelingen: 1. J. Stokmans, 2. Pilet, 3. Henk Vereijken,

 

HELMOND.(14 augustus).1955

SCHULTE won ook nu de Ronde van Helmond achter scooters

Helmond reed ook dit jaar zijn Grote Ronde ten bate van St. Jozefsheil, het kindersanatorium, dat order Bakel is gebouwd. De Ronde heeft daar menig steentje aan bijgedragen. En Toon van den Bogaerd vindt er nog altijd plezier in om het program voor deze wedstrijden te verzorgen. Dit jaar had hij weer iets nieuws voor de Helmondse wielersupporters, die er, ondanks het ontbreken van plaatselijke vedetten, nog altijd in groten getale bestaan. Een wedstrijd achter scooters, waarin naast onze landelijke grootheden een aantal internationalen aantra­den. Indertijd zou Etten de primeur hebben gekregen, maar de regen trad als spelbreker op. Er is niet veel “nattigheid" voor nodig om scootergangmaking tot een levens-  gevaarlijke bezig­heide maken. Maar Helmond bofte ook deze keer met het weer. Terwijl het in West-Brabant de gehele middag regende, dat het goot, bleef het in Helmond kurkdroog. De belangstel­ling was zeer groot, maar het program kostte toch een paar center. Schulte, De Groot, Wagtmans, Van Est, Haan, Plantaz, Dielissen, Schotte, De Santi, Forestier, Hendriks, Luijten wer­den getrokken door befaamde gangmakers, zoals Karel Kaers, De Wolf, Ronsse, Dervaes, Vernhandel etc. Een man, die ge­contracteend was, liet zonder kennisgeving verstek gaan. De Zwitser Schaer bezorgde de organisatoren het vervelende moment om ,mee te delen, dat een man op het appel ontbrak. De renners mogen weten, dat zij door zulke handelwijzen publiek en organisatoren duperen en zelf het vertrouwen ernstig be­schamen.

Zeer waarschijnlijk heeft het ontbreken van Schaer geen in­vloed op het verloop en de spanning der wedstrijden gehad. Er waren er drie, die bijna op gelijke voet stonden. De Santi, Schulte en Daan de Groot. Dit drietal bracht de spanning in de marches achter motoren. Wagtmans, Schotte, Haan, Plantaz, Dielissen, Luijten, Hendriks waren goden van ondergeschikt formaat. Zelfs Van Est, die tot de specialisten gerekend moet worden, kon de hoogte van het genoemde trio niet halen.

Er waren drie marches te verrijden. Schulte, die ook in Hel­mond gehuldigd werd met zijn zilveren feest en die bewonderd om zijn conditie, waarmee hij zich op bijna veertig-jarige leef­tijd nog bij de topklassers handhaaft, had weer zin in de over­winning. Schulte is in Helmond trouwens zeer populair. In de eerste manche, die in voortreffelijke stijl door De Santi werd gewonnen, eindigde de blonde Bosschenaar als vijfde.­Daan de Groot,,die de tweede plaats innam en ook tweede werd in de volgende manche, welke Schulte met veel machts­vertoon won, stond er het beste voor en het was nog de vraag of de Helmonders hun grote favoriet naar de eindoverwinning zouden zien snellen. In de derde manche, die weer door Schulte gewonnen werd, moest er dus iets heel bijzonders gebeuren om De Groot van de bloemen te houden. De Amsterdammer zat op fluweel, toen hij vier kilometer voor het einde nog steeds de tweede plaats achter Schulte innam. Plotseling dook De Santi bij De Groot op. Zijn onverwachte verschijning en de gevolgen die daaraan verbonden zouden zijn, maakte De Groot nerveus. Toen had De Santi het pleit gewonnen. Hij hield De Groot op de derde plaats vast. Het betekende dat de winnaar van de laatste manche ook algemeen winnaar werd.

20 km: 1. De Santi, 12 pnt.; 2. op 8 sec., De Groot, 11 pnt.; 3. op 30 sec., Forestier, 10 pnt.; 4. op 35 sec., W. v. Est, 9 pnt.; 5. op 38 sec., G. Schulte, 8 pnt.; 6. W. Wagtmans, 7 pnt.; 7. P. Haan, 6'pnt.; 8. J. Plantaz, 5 pnt. De rest gedubbeld.

30 km: 1. G. Schulte, 12 pnt.; 2. D. de Groot, 11 pnt.; 3. W. Wagt­mans, 10 pnt.; 4. W. v. Est, 9 pnt.; 5. op een ronde, A. Schotte, 8 pnt.; 6. G. de Santi, 7 pnt.; 7. J. Forestier, 6 pnt.; 8. J. Plantaz (lekke tube), 5 pnt.; 9. P. Haan, 4 pnt.; 10. M. Hendriks, 3 pnt.; 11. R. Luijten, 2 pnt.; 12. W. Dielissen, 1 pnt.

50 km: 1. G. Schulte, 12 pnt.; 2. op 30 sec., G. de Santi, 11 pnt.; 3. op 32 sec., D. de Groot, 10 pnt.; 4. W. v. Est, 9 pnt.; 5. P. Haan, 8 pnt.; 6. W. Wagtmans, 7 pnt.; 7. op 1 ronde R. Luijten, 6 pnt.; 8. J. Forestier, 5 pnt.; 9. op 3 ronden, A. Schotte, 4 pnt.; 10. J. Plantaz, 3 pnt.; 11. M. Hendriks, 2 pnt.; 12. W. Dielissen, 1 pnt.

Einduitslag: 1. G. Schulte, 32 pnt.; 2. D. de Groot, 32 pnt.; 3. G. de Santi, 30 pnt.; 4. W. v. Est, 27 pnt.; '5. W. Wagtmans, 24 pnt.; 6. J. Forestier, 21 pnt.; 7. P. Haan, 18 pnt.; 8. A. Schotte, 14 pnt.; 9. R. Luijten, 10 pnt.; 10. M. Hendriks, 8 pnt.; 11. W. Dielis­sen, 2 pnt.

Amateurs: 1. M. Hoens, Eindhoven, 20 kilometer in 30 min. 32 sec.; 2. G. Renders, Eindhoven; 3. P. Damen, Lieshout; 4. H. v. d. Linden, Helmond; 5. M. Buitels, Son; 6. P. Smits, Hel­mond; 7. A. v. d. Heuvel, Mierlo; 8. D. Ceelen, Helmond; 9. G. Visser, Eindhoven; 10. E. v.-d. Sande, Veghel.

 

HENGELO.(3 juli).1955

Amateurs: 1. ScholtenI Den Haag; 2. Stolker, Utrecht; 3. v. d. HeuvA, Hengelo; 4. Jongstra, Hoogeveen; 5. Kaptein, Lisse.

Nieuwelingen: 1. De Man, Ruurlo; 2. Beyer, Holten; 3. Veldhoven, Zwolle; 4. Dokter, Enschede; 5. Knikking, Gendringen.

 

HENGSTDIJK.( 17 juli).1955

Amateurs. 1. Bram  van Sluys, Vlissingen; 2. A. v. Steenselen, Mijnsheren­land; 3. Th. v. Wijchen, Goes; 4. J. Westdorp, 's-Heerenhoek; 5. J. Huisson, Yerseke.

 

HENGSTDIJK.(31 juli).1955

Tour-renners in Hengstdijk

Hein van Breenen en Jan Nolten hebben Zondagmiddag in het Zeeuws-Vlaamse dorpje Hengstdijk aan de 10.000 toeschou­wers, die naar het wielercriterium waren gekomen, laten zien, dat de Tour de France-in-de-benen geen beletsel vormt om een serie knappe sprints te rijden. Beiden boekten 31 punten in de klassementsrace over 100 km en alleen Wies van Dongen kon nog enigszins bij het Amsterdams-Limburgse duo in de buurt blijven.

Beroepsrenners: 1. Van Breenen, 31 pnt.; 2. Nolten, 31 pnt.; 3. Van Dongen, 26 pnt.; 4. De Waal, 6 pnt.; 5. Van Oers, 6 pnt.; 6. Brinkman, 6 pnt.; 7. v. d. Lijcke, 3 pnt.; 8. Hinsen, 2 pnt.; 9. A. Voorting, 2 pnt.; 10. Wagtmans, 1 pnt.

 

HILVARENBEEK.(2 oktober).1955

Nieuwelingen: 1. B. Kool; 2. A. v. d. Breughel; 3. H. Plantaz; 4. F. Fitters; 5. J. Weijdeven; 6. A. Wardrager; 7. A. de Vries; 8. J. Kievits; 9. J. v. d. Weijst; 10. A. van Uden; 11. L. Coehorst; 12. J. Terhemnepen; 13. A. v. Tilburg; 14. J. Kortland; 15. L. Brouns; 16. J. v. Poppel; 17. G. Raaymakers; 18. W. v. d. Heijden;.19. P. Meulbroek; 20. F. v. Weert.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. L. v. d. Pluijm; 2. P. de Jongh; 3. C. Paymans (O.); 4. M. Wolfs; 5. A. van Steenselen; 6. A. Bergmans; 7. A. v. d. Linde; 8. H. Rutten; 9. A. v. d. Hout; 10. G. Renders; 11. B. van Laarhoven; 12. L. v. d. Brand; 13. J. van Pelt; 14. P. Visser; 15. A. Thermorshuizen; 16. P. Muilwijk; 17. P. Smits; 18. C. Geerts; 19. P. de Bruljn; 24. H. de Haas.

 

HILVERSUM.(15 mei).1955

Bertus Lute en Arie van Wetten domineerden in Ronde van Hilversum

„Bertus Lute", „Bertus Lute", klonk het uit honderden Hilver­sumse kelen, toen de bel werd geluid voor de laatste ronde en de favoriet Bertus Lute met zijn schitterende rivaal Arie van Wetten de laatste ronde inging. De twee wielercracks die samen de kopgroep vormden gaven elkaar geen duimbreedte toe, totdat de finish in zicht kwam en Lute zich verbeten naar de streep wierp, om Van Wetten met twee lengten te kloppen. Zo wist Bertus Lute, evenals verleden jaar, wederom voor eigen publiek te zegevieren, in deze interessante en goed door de Gooise wielerclub „De Adelaar" georganiseerde wegcourse. Het op papier al sterke veld renners, stond er borg voor dat de zeer vele wielerliefhebbers in de Ronde van Hilversum een interessante coursemiddag voor de boeg hadden. Dit kwam dan ook uit, ook al moesten wij tot op de helft van de wedstrijd wachten, aleer de grote „slag" viel.

In den beginne onderscheidde zich vooral de Zuid-Afrikaan Foster, die telkens weer ontsnapte in verscheidene jachten. Ook Tienstra, Teunisse en Janbroers roerden zich in die eerste kilometers geducht, overigens zonder succes, wat vooral kwam doordat een felle Gijs Pauw geen enkele ontsnapping lang leven liet. Wanneer Pauw zich weer even op de kop meldde van het peloton, waren de vluchters dra tot rust gebracht. Dat zou ook de groep met Foster, Van de Berg, Bakker en Lute onder­vinden.

Veel langer hielden de twee Utrechtenaren Jos van de Hurk en Ben van Leur het vol, toen zij vele ronden lang voor hun mak­kers uitdraafden en dat met een gemak en elan, als wij van hen beiden niet gewend zijn.

Van de Hurk en Van Leur kregen na hun moedige poging eerst gezelschap van Vreeswijk en Langelaar. Wat later kwa­men daar Meier en Jakobs nog bij samen met Klaas Soellaart, die hiervoor een mooie sprong maakte, met de Amsterdammer Zijlstra. Tot 12 man zou de kopgroep nog uitgroeien, toen was het pleit beslecht en kwam Gijs Pauw met het peloton de orde weer herstellen.

De vele schermutselingen hadden dus geen enkel succes opge­leverd. Zo waren er nog 40 km te rijden toen Bertus Lute en Arie van Wetten, de twee sterke raspaarden, elkaar gevonden hadden. Een enkele demarrage was voor dit duo voldoende om zich los te werken. Zo konden Lute en Van Wetten aan hun voorsprong gaan bouwen en zij deden dat met veel suc­ces. Iedere ronde liepen zij verder van hun makkers weg, ook al zat het peloton helemaal niet stil. De slag was echter geval­len en Van Wetten.en Lute bleken gevlogen. Soepel rijdend en elkaar goed aflossend groeide hun voorsprong zo snel, dat het peloton zich gewonnen gaf. Een peloton dat nog uit elf ren­ners bestond met Soellaart, Van de Hurk, Rijnders, Nihof, Bijlard, Kaptein, Pos, Zijlstra, Janbroers, Pauw en Van Rijn.

Die stand zou zich niet meer wijzigen. Bertus Lute klopte zo­als wij boven reeds schreven zijn rivaal Arie van Wetten, die echter voor de overwinnaar niet onder had gedaan. De sprint van het peloton werd op magistrale wijze gewonnen door Gijs Pauw, zij het na heftige tegenstand van Andre Rijnders. BRON:HANS VAN DE KAMP

Amateurs:1. B. Lute ('s-Graveland), 100 km in 2 uur 42 min. 33 sec., 2. A. van Wetten (Noordwijkerhout), 3. G. Pauw (Utrecht), 4. A. Rijnders A'dam), 5. D. Janbroers (A'dam), 6. E. Nihof (Den Haag), 7. J. Zijlstra (A'dam), 8. J. Kaptein (Lisse), 9. G. Pos (Vreeland), 10. K. Soellaart (Utrecht), 11. M. van Rijn (Den Haag), 12. J. van de Hurk (Utrecht), 13. G. Bijlard (Laren).

De nieuwelingenrace eindigde, zoals traditioneel, in een mas­sale eindsprint. Doch in deze laatste sprint blonken Sluis en Musch wel zeer uit. Beiden legden afgetekend beslag op de eerste en tweede plaats. Winnaar Sluis, die pas 17 jaar oud is, zal zich in de toekomst dan ook nog wel eens laten gelden.

De uitslag was:

Nieuwelingen:1. A. Sluis (Badhoevedorp), 40 km in 1 uur 5 min. 23 sec., 2. H. Musch (A'dam), 3. J. Boeljan (A'dam), 4. F. van de Staa (Utrecht), 5. M. Koops (A'dam), 6. F. Fransman (A'dam), 7. E. E. van Eeckhout (Nieuwedam), 8. C. Klein (Utrecht), 9. J. de Paauw (Utrecht), 10. H. den Enting (A'dam).

 

HOENSBROEK (18 september).1955

               TONNY BERGMANS spurtwinnaar in Hoensbroek

De Ronde van Hoensbroek kreeg feitelijk het beslissend aan­zien even over half koers. Stevens en Blauw sloegen op de vlucht, gevolgd door Harry Ehlen, Terhaar, Van Deelen, Boss, Bergmans, Ramakers, Moonen en Halmans. Dit gezelschap - toen het eenmaal zoals opgesomd vereend was - nam een minuut winst op de concurrentie, die zich geenszins gewonnen gaf en fel dacht maakte op de uitlopers. Dit lukte aan een groepje bestaande uit Nieskens, Kisters, Koot, Nol Ehlen, De Rooy, Spreen en De Bruyn. Even later volgden Roelofsen en Willemsen dit voorbeeld. Aanhoudend probeerde de Braban­der Bergmans om alleen weg te komen. Er kwam een afschei­ding tot stand, doch dit duurde niet lang, want alles kwam opnieuw bij elkaar. Vijf ronden voor het einde demarreerden Moonen en Halmans. Dit duo werd twee ronden later vervoegd door de Brabanders Bergmans en De Bruyn. Eenzelfde poging van Stevens, Ramakers en Harry Ehlen slaagde niet. In de eindspurt had Bergmans met zijn gezellen weinig moeite.

Amateurs:1. A. Bergmans (Aalst), 111 km in 2 uur 5'5 min. 36 sec.; 2. P. de Bruyn (Roosendaal); 3. G. Moonen (Heer); 4. H. Halmans (Hoensbroek); 5. L. Stevens (Elsloo), op 14 sec.; 6. F. Ramakers (Echt); 7. H. Ehlen (Sittard); 8. J. Roelofsen (Spaubeek), op 35 sec.; 9. J. Willemsen (Nuth); 10. A. de Rooy (Eygelshoven).

Nieuwelingen: 1. J. Elias (Halfweg), 50 km in 1 uur 28 min. 32 sec.; 2. L. Knops (Bocholtz); 3. L. Brouns (Budel); 4. H. Vedder (Sweykhuizen); 5. J. Ras (Budel).

Adspiranten: 1. W. v. d. Kamp (Barneveld), 20 km in 28 min. 24 sec.; 2. M. Breuren (Rotterdam); 3. A. de Graaf (Rotterdam); 4. H. de Vos (Oosterhout); 5. W. v. d. Stappen (Tilburg).

 

HOEVEN.(15 mei).1955

                          IN HOEVEN LAGEN BLOEMEN VOOR VAN OSTA.

Anraad won in Oss en was niet present in een wedstrijd, die vlak voor zijn “deur" gegeven werd. Hoeven ligt niet zo bar ver van Oud-Gastel. De bloemen werden daar door Van Osta uit Oude Molen veroverd. Pietje Maas, onafhankelijke, die in criteria beter op dreef komt dan in grote wedstrijden van stad-naar-stad, moest met een minder sprekende, maar toch nog verdienstelijke, plaats genoegen nemen. Op de lijst van prijswinnaars vindt men voorts verschillende bekende namen uit de wielersport. Bijvoorbeeld Van Est, Heeren en Roks. Dat bewijst, dat de animo voor de wegrensport in de gerenommeer­de fietsfamilies van West-Brabant nog niet verdwijnt. In­tegendeel. Er fietsen er vandaag aan de dag nog meer dan vroe­ger het geval was.

Amateurs: 1. Jan van Osta, 2. van Est, 3. Arend van ’t Hof,

Nieuwelingen: 1. van Kan, 2. Antoon van Steen, 3. de Jong,

 

HOOFDPLAAT.(9 juli).1955

Nieuwelingen: 1. Suijkerbuijk, Nispen; 2. Timmermans, R.oo­sendaal; 3. Rentmeester, Yerseke; 4. v. d. Zande, Halsteren; 5. Van Dongen, Tilburg.

 

HOOFDPLAAT.(7 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. Everstrate, Ede; 2. Jansen, Sluiskil; 3. Van Amsterdam, Oosterhout; 4. Rentmeester, Yerseke; 5. Van Put­ten, Hagestein.

 

HOOFDPLAAT.(18 september).1955

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester; 2. E. Verstraete; 3. J. de Poorter; 4. F. v. Doeselaer; 5. J. v. Geel; 6. H. Vernooy; 7. D. Wouterse; 8. H. Slabbekoorn.

 

HOOGERHEIDE.(31 juli).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. W. Rusman, Haarlem; 2. C. Paymans, Tilburg; 3. A. van Laarhoven, Tilburg; 4. C. Borre­mans, Hoogerheide; 5. C. Aanraad, Oud Gastel;.6. J. Westdorp, 's Heerenhoek; 7. M. van Overveld, Hoogerheide; 8. P. van Est, Fijnaart; 9. P. Maas, Pindorp.

 

HOOGEVEEN. (23 juli).1955

Amateurs: 1. P. Post, Amsterdam; 2. J. Ottenbros, Alkmaar; 3. F. Schilt, Amsterdam; 4. K. Wiltjer, Middelstum; 5. E. Jong­stra, Hoogeveen.

 

HOOGEZAND.(21 mei).1955

Amateurs: 1. Jan Bloedjes, 2. Joop Captein, 3. Jan Ottenbros.

 

HOORN.(5 juni).1955

Amateurs, 100 km: 1. J. Bloedjes, Alkmaar; 2. J. Bruggenkamp, IJmui­den; 3. J. Ottenbros, Alkmaar; 4. J. Groot, Beverwijk; 5. B. Fok, Hoorn; 6. J. Wuurman, Amsterdam; 7. H. de Koning, Hoofddorp; 8. K. Stroo­mer, Wijk aan Zee; 9. A. Geldermans, Beverwijk; 10. J. Aafjes, Wor­merveer.

Nieuwelingen, 60 km: 1. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp; 2. T. Markus, Halfweg; 3. J. Schoen, Zaandam; 4. K. Stam, St. Pancras; 5. P. Pronk, Berkhout.

 

HOUTRAKPOLDER.(16 april).1955

De jeugdige Beverwijker Coentje Niesten, die verleden jaar bij de adspiranten verschillende malen zegevierend uit de strijd tevoorschijn trad, heeft bewezen dat men ook bij de nieuwe­lingen terdege rekening met hem moet houden. In de nieuwe­lingenronde van de Houtrakpolder, georganiseerd door het nijvere Wielercomite van de H.S.C. „De Bataaf", toonde hij zich in een felle eindsprint de meerdere van J. Hubner en A. Teeuwen.

De weinige wielerliefhebbers, die de koude Noordoostenwind getrotseerd hadden om de nieuwelingen slag te zien leveren in de kale en vlakke Houtrakpolder - waar het altijd schijnt te waaien - zullen daar ongetwijfeld geen spijt van gehad heb­ben. Want nadat er amper 5 km onder de wieltjes waren door­gedraaid, zorgden de Amsterdammer Hubner en Teeuwen uit Noordwijkerhout reeds voor het benodigde “vuurwerk". Deze twee dapperen kozen toen al het hazenpad en dit had tot ge­volg, dat door de ontketende jachten om hen tot de orde te roepen, het peloton verbrokkelde en velen reeds na de eerste ronden kansloos in de achterhoede zwalkten.

In de vierde ronde sprongen Enthoven en Niesten uit het groepje achtervolgers en kregen beiden na een fraaie achter­volging contact met de vluchtelingen, zodat er na ongeveer 15 km koers een kopgroep van vier renners tot stand kwam. Dit viertal hield het tempo danig strak en sloeg alle aanvallen op haar leidende positie met succes af. Joop Cuvelier, Musch en Veenstra vormden een nieuw jagersgroepee, terwijl Buis het in zijn eentje probeerde om bij de leiders te komen. Alleen de met veel elan strijdende Cuvelier wist zich op een tijd, schommelende rond de 30 seconden, achter de koplopers te handhaven. Musch wist zich in het op 50 seconden volgende groepje: Rijkborst, Koger, Markus en Harry Cuvelier te nes­telen en Veenstra en Buis kregen bezoek van „de man met de hamer", waardoor zij naar de achterhoede verhuisden.

Het achter Joop Cuvelier opererende groepje verspeelde met nog 18 km te rijden de sterke Koger en enkele ronden voor de eindstreep moesten ook Markus en Harry Cuvelier eraan ge­loven, zodat alleen Rijkborst en Musch er van overbleven.

Ondertussen bleven de koplopers onverstoorbaar hun voor­sprong verdedigen en reden zij vele zwakkere broeders naar de verkleedgelegenheid.

Bij het ingaan van de laatste ronde raakte Enthoven in moei­lijkheden en moest met lede ogen aanzien dat zijn drie mak­kers naar de eindstreep snelden. Ook Joop Cuvelier moest in deze beslissende ronde de tol voor zijn geleverde krachtsin­spanningen betalen en kreeg met een zware inzinking af te rekenen. Beide renners werden in het laatste stadium van de strijd nog door Musch en Rijkborst voorbij gestevend, zodat een zekere vierde en vijfde plaats aan hun neus voorbij ging.

De drie overgebleven leiders begonnen reeds vroegtijdig aan de eindsprint en hoewel Niesten nog gehinderd werd door Hubner, kon hij toch nog de overwinning in de wacht slepen.

Door deze zege kwam Niesten ook in het bezit van de door Burgemeester Visser van Haarlemmerliede en Spaarnwoude uitgeloofde beker.

De uitslag luidt:

Nieuwelingen:1. C. Niesten (Beverwijk), 60 km in 1 uur 36 min. 9 sec.; 2. J. Hubner (Amsterdam); 3. A. Teeuwen (Noordwijkerhout); 4. H. Musch (Amsterdam); 5. J. Rijkborst (Nieuw Vennep); 6. D. Enthoven (Amsterdam); 7. J. Cuvelier (Nieuw Vennep); 8. L. Vink (Amsterdam); 9. B. van Tergouw (Utrecht); 10. P. Rinkel (Amstelveen); 11. J. den Enting (Am­sterdam); 12. Sijthof (IJsselmonde); 13. E. Bouwman (Amster­dam).

Adspiranten (20 km): 1. C. Cooper; 2. Verwey; 3. H. Haxe (allen Amsterdam); 4. J. de Jager (Den Haag); 5. A. Lute (Castricum); 6. W. Sietsma (Amsterdam); 7. Lindhout (Rotterdam); 8. Sluiter (Amsterdam); 9. R. Hoogwout (Amster­dam); 10. P. Appel (Spanbroek).

 

HUIZEN.(30 april).1955

Utrechts nieuwste ontdekking,

                            Bennie Teunisse, zegevierde in Ronde van Huizen

„Rondom de Haven" is de naam van de jaarlijkse Ronde van Huizen. Welnu, in deze wegwedstrijd voor amateurs en on­afhankelijken zegevierde een nieuw sterretje van het Utrechtse wielerfirmament, in de vorm van de jonge renner Bennie Teunisse. Deze Teunisse, ongetwijfeld de meest strijdlustige renner van de dag, won voor de eerste maal in zijn loopbaan als amateur en werd gevolgd, door de tweede Utrechter Henk Klein, die zich in deze aardige course ook geducht wist te on­derscheiden.

Het pitoreske Huizen schijnt op de Utrechtse renners wel een bijzondere aantrekkings- kracht uit te oefenen. Het vorig jaar immers zegevierde Gijs Pauw, die samen met George de Korte tot de uitblinkers behoorde en dit jaar waren het wederom twee Utrechters, nu in de gedaante van Teunisse en Klein, die de animators van deze course waren.

Het begin van deze course, welke op uitstekende wijze door de Gooise wielerclub „De Adelaar" was georganiseerd, was niet zo erg spannend. Het tempo lag vrij hoog en daardoor waren ontsnappingspogingen nog al vrij gauw in de kiem gesmoord. Wel was het zeer opmerkelijk dat bij elke ontsnapping Bennie Teunisse het leeuwenaandeel voor zich opeiste. Ben had er die dag wel bijzonder veel lust in. Deze jonge renner reed zeer aanvallend en dat is immers het beste wat een renner kan doen. Teunisse trok er dan ook al gauw op uit met Hennie Lammers, de Woerdenaar, die tot dusverre zijn draai nog niet kon vinden. Maar ook dat komt wel weer. Hennie en Bennie werden echter weer tot rust geroepen, door een jagend peloton. Gijs Pauw was inmiddels enkele malen teleurgesteld van zijn karretje gestapt, toen domme pech de winnaar van het vorige jaar uitschakelde.

Nadat de renners er 30 van de 80 te rijden rondjes op hadden zitten, wipten Captein en Poll weg. Klebach trok daar snel achter aan, doch de pret was niet van lange duur. Twee Am­sterdammers, Neesman en Smit, stonden toen door domme pech al aan de kant. Het peloton joeg echter zo hard achter de vluchters aan, dat het in tweeen viel, waardoor onder meer de Soestenaren Schans, De Bree en Bunschoten werden uitge­schakeld.

Talrijke ontsnappingen met steeds Bennie Teunisse er bij, leverden niet het gewenste resultaat op, totdat eindelijk een er van succes bracht. Teunisse demarreerde opnieuw, nu samen met Van Heide en hun voorsprong groeide zienderogen. Alleen Klebach kreeg na een felle jacht nog aansluiting. Dit drietal bevocht hardnekkig enkele meters winst per ronde tegen de overmacht van het peloton, dat zich uiteindelijk gewonnen moest geven. Toch namen Henk Klein en Janiszen hiermede geen genoegen. Zij demarreerden eveneens, werkten zich los en een prachtige achtervolging werd voor hen eerst beloond, toen zij aansluiting kregen met het drietal Teunisse, Klebach, Van Heide. Met vijf renners op kop kregen wij de slotfase, waarbij Van Heide zijn krachtsinspanningen nog duur moest betalen, toen hij de kop moest laten gaan. Een vijfde plaats bleef echter voor hem behouden.

De eindsprint was echter geheel open. Dat dacht Bennie Teunisse ook, toen hij noodge- dwongen op kop lag en dan ook maar direct de eindsprint inzette, waarop zijn tegenstanders het antwoord schuldig bleven. Klebach finishte als tweede, maar de jury zag met vele anderen, dat hij hierbij zijn handen gebruikte ten koste van Klein, waardoor hij naar de vierde plaats werd verwezen. Een pluim verdiende ongetwijfeld Ben van Leur, die ditmaal zeer goed van zich afbeet, doch helaas in de eindsprint zich niet kon doen laten gelden. BRON: Hans van de Kamp

Amateurs: 1. B. Teunisse (Utrecht), 100 km in 2 uur 28 min.; 2. H. Klein (Utrecht); 3. R. Janiszen (Amsterdam); 4. W. Klebach (Amsterdam); 5. A. van Heide (Amsterdam); 6. H. van de Broek (Breukelen); 7. J. Captein (Amsterdam); 8. N. Bat­langee (Amsterdam); 9. J. Zijlstra (Amsterdam); 10. C. Jansen (Halfweg); 11. G. Pos (Vreeland); 12. M. Huizenga (Amstel-. veen).

 

HULST.(24 mei).1955

              P. STEENVOORDEN UIT HEEMSTEDE WINT TE HULST.

57 renners gingen, begunstigd door een stralend zonnetje, van start voor de elfde grote bevrijdingspriis van Hulst, en Om­streken. Reeds van het begin af lag het tempo zo hoog, dat vrijwel niemand uit het peloton kon ontsnappen. Pogingen van Gijs Pauw en Bertus de Vree om een voorsprong te nemen, mislukten wegens pech. Enkele kilometers voor het einde ont­snapten een viertal rennem, welke een voorsprong konden nemen van bijna een volle minuut. Winnaar werd P. Steen­voorden voor W. Bos, H. de Vos en C. v. d. Borst, hierna volgden J. Bruggenkamp, B. de Vree en J. Huisson, terwijl'de spurt van het peloton werd gewonnen door Wim Rusman.

Amateurs: 1. Piet Steenvoorden, 2. Wout Bos, 3. Henk de Vos,

De stand voor het race-rijwiel is thans: 1. J. Westdorp, 20 pnt.; 2. P. van Est, 13 pnt.; 3. B. de Vree, 13 pnt.; 4. Wim Rusman, 12 pnt.; 5. P. Steenvoorden, 10 pnt.; 6. A. van Sluijs en W. van As, 9 pnt.

De eerstvolgende wedstrijden, welke meetellen-voor de klas­sering van bet race-rijwiel, worden berreden to Axel op 31 Mei, to St. Jansteen op 25 Juni en to Hengstdijk op 17 Jul!.

BRON:L. HERMANS.

 

HUYBERGEN.(13 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. Van Hassel, Rucphen; 2. Farla, Zevenbergen; 3. Hanegraaf, Breda; 4. Van Steen, Etten; 5. v. Moergestel, Zevenbergen; 6. Somers, Roosendaal; 7. Joosen, T'eteringen; 8. Roks, Bosschenhoofd; 9. Heeren, St. Willebrord; 10. v. d. Zande, ,Halsteren.

Amateurs: 1. Paymans, T'ilburg; 2. A. v. 't Hof, Sassenheim; 3. Westdorp, 's-Heerenhoek; 4. Keepers, Roosendaal; 5. Looyen, Steenbergen; 6. De Meijer, Belgie; 7. Oosthoek, ’s-Heeren- hoek; 8. Heeren, St. Willebrord; 9. Borremans, Hoogerheide; 10. Huis­son, Yerseke; 11. v. d. Pluijm, Dussen; 12. De Wit, Leur; 13. Van Meel, Wouw; 14. v. d. Zande, Halsteren; 15. Peters, Haarlem.

 

IJMUIDEN.(23 juli).1955

                                DIRK DE RUITER REED SOLO IN IJMUIDEN.

Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de vijfde Ronde van IJmuiden een spannend verloop zou krijgen, maar het pakte na een hoopgevend begin anders uit. Na amper 12 km sprong de plaatselijke favoriet Jaap Bruggenkamp weg en veroverde een paar honderd meter terreinwinst. Verschilende knapen be­gonnen aan een tegenoffensief, maar alleen Wuurman, De Ruiter, Kuitwaard en De Nijs bleken bekwaam om het "gat" te overbruggen. Halverwege (50 km) verliet De Ruiter het gezel­schap leiders en begon aan een indrukwekkende solovlucht, die hij met bijna 2 1/2 minuut voorsprong op zijn naaste rivalen beeindigde.

De uitslag luidt: 1. De Ruiter, Beverwijk, de 100 km in 2 uur 42 min. 9 sec.; 2. J. Wuurman, Amsterdam; 3. Kuitwaard, Vel­sen; 4. Bruggenkamp, IJmuiden; 5. Pleyt, Assendelft; 6. De Nijs, Beverwijk; 7. Hooischuur, Zaandam; 8. Beem, Halfweg; 9. op 1 ronde Keisers, Hoofddorp; 10. Ballangee, Amsterdam; 11. De Droog, Beverwijk; 12. C. Rabe, Amsterdam. Prestatie­prijs: !De Ruiter.

 

KAATSHEUVEL.(4 september).1955

Amateurs: 1. Krijn Post, 2. Gijs Pauw, 3. Cees Paymans,

Nieuwelingen: 1. Nol van Uden, 2.

 

KAMPEN.(1 oktober).1955

Nieuwelingen: 1. C. van Amsterdam; 2. Th. Sijthoff; 3. F. J. van Dijk; 4. A. van Uden; 5. C. Niesten; 6. R. Lemstra; 7. B. Platel; 8. J. Elias; 9. H. van Oosten; 10. A. Groeneveld.

 

KAMPIOENSCHAP VAN BRABANT EN ZEELAND.(28 mei).1955

PIET DE JONGH EN WESTDORP KAMPIOENEN VAN BRABANT EN ZEELAND.

Piet de Jong en Westdorp zijn op hetzelfde parcours van Acht­maal respectievelijk kampioen van Brabant en van Zeeland geworden. Hoe men ook over deze provinciale kampioenschap­pen, die elk jaar op een Zaterdag verreden worden, mag den­ken, niemand zal ontkennen, dat 1955 met De Jongh en met Westdorp geen waardige kampioenen oplevert. Het is intussen toch de vraag hoe de krachtsverhouding is tussen de Westelijke en Oostelijke Brabanders. In Achtmaal, dat niet gemakkelijk te bereiken is, schitterden de Oost-Brabanders op een enkele uitzondering na door afwezigheid. De roep van het kampioen­schap wordt er niet groter door. We zijn ermee in het sukkel­straatje terecht gekomen. Als er geen andere maatregelen genomen worden, dan is het perspectief voor die Brabantse kampioenschappen niet groot meer. Toch is dit jammer. We verliezen er een betrouwbare graadmeter door. Wat weten we eigenlijk van de interne krachtsverhoudingen? Weinig. In Oost-Brabant is voor de liefhebbers voldoende startgelegen­heid om elke Zondag geriefd te zijn. Dat drukt de kosten, die toch reeds vrij hoog zijn. In West-Brabant verkeert men in de­zelfde omstandigheden. Vanuit Midden-Brabant kan men nog wel eens amateurs op een wedstrijd in het Wetten of bet Oos­ten van de provincie verwachten. Op de Brabantse kampioen­schappen zou men elkaar kunnen meten als zij op een Zondag verreden werden en als er prijzen aan verbonden waren. Dat zijn o.i. de hoofdbezwaren, die thans gelden.

Overigens zijn we van mening, dat er dit jaar in West-Brabant door de amateurs stevig gereden wordt. Feller dan in Oost­-Brabant. Straks op de nationale kampioenschappen zal zich dit wel uitwijzen.

Piet de Jongh en Westdorp kwamen in Achtmaal gearmd door de finish, nadat hun vlucht wel gelukt was, terwijl voordien het schrale peloton van maar goed veertig renners iedere op­standeling tot de orde had geroepen. Op 36 seconden werd De Bruijn derde.'Voorts kwamen binnen Roks, Looyen, Van der Kloot, Wuijts, Van Est, Huisson, Van Glerum, Heeren, Haver­mans, Joossen, Sonnemans.

Amateurs-N-Brabant: 1. Piet de Jongh, 2. Piet de Bruin, 3. Adri Roks,

Amateurs-Zeeland: 1. Jan Westdorp, 2. Jaap Huissoon, 3.

 

KAMPIOENSCHAP VAN DRENTHE.(28 mei).1955

Amateurs: 1. Eddy Jongstra, 2. Geert Biel, 3. Eppie Talens,

Nieuwelingen: 1. Fre Bos, 2. H. Mantigh, 3. J. Kok,

 

KAMPIOENSCHAP VAN FRIESLAND.(28 mei).1955

Amateurs: 1. Ijpe Wouda, 2. Jan Stek,

Nieuwelingen: 1. J. Agter, 2. F. Bijl, 3. Thijs Jellema,

 

KAMPIOENSCHAP VAN GRONINGEN.(28 mei).1955

Amateurs: 1.Eppie Warta, 2. Klaas Wiltjer, 3. Jurien Huisman,

Nieuwelingen: 1. Harm van Oosten, 2. Gertie Wetzinga, 3. B. Norder,

 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG.(8 mei).1955

Harry Schoenmakers won ook ditmaal de Limburgse amateurtitel

Gelijk met de strijd om het nationaal wegkampioenschap had op het Caubergcircuit het provinciaal Limburgs amateurkam­pioenschap plaats, waarvoor 50 amateurs aan de start ver­schenen, die 5 minuten na de profs en onafhankelijken van start gingen.

Deze Limburgse amateurs moesten in totaal 11 ronden rijden, hetgeen neerkwam op een afstand.van 121 km, een vrij moei­lijke opgave. Reeds in de tweede ronde vormde zich een kop­groepje van vijf renners, t.w. Harry Ehlen, Arnold Ehlen, Nieskens, Schoenmakers en Lahaye; welke dusdanig van leer trokken, dat zij reeds na enkele ronden de vijf minuten eerder gestartte profs en onafhankelijken in de rug zagen. Op on­geveer de helft der race slaagde dit vijftal er inderdaad in de kopgroep der profs te bereiken en zij bleven de volgende ron­den lustig meedraaien in dit hoog gezelschap.

De rest der concurrentie, waarvan vooral Stevens en Ramakers nog pogingen deden de uitlopers te bereiken, was op dat mo­ment reeds volkomen kansloos. De voorsprong der vijf uit­lopers groeide meer en meer, ofschoon de beide Ehlen's moeite hadden het hoge tempo te volgen. In de negende ronde moesten zij Lahaye, Nieskens en Schoenmakers laten gaan, welke laat­sten gebroederlijk bij elkaar bleven tot aan de finish, alwaar Schoenmakers via een fraaie eindsprint zich voor de tweede maal in successie kampioen van Limburg spurtte. Nieskens werd fraai tweede en Lahaye bezette een keurige derde plaats. Eerst op zeven en een halve minuut kwamen nummer vier en vijf over de eindstreep, Ramakers en Stevens. De rest volgde op 11 minuten en meer.

Amateurs: 1. Harry Schoen­makers, Blerick, 121 km in 3 uur 18 min.; 2. J. Nieskens, Swal­men, z.t.; 3. J. Lahaye, Bunde, z.t.; 4. F. Ramakers, Echt, op 7.30 min.; 5. L. Stevens, Elsloo, z.t.; 6. P. Craenen, Nederweert, op 11.12 min.; 7. M. Mater, Geleen, z.t.; 8. J. Willemsen, Nuth, op 12.28 min.; 9. A. de Rooy, Eygelshoven, op 13.03 min.; 10. J. Pluymaekers, Berg en Terblijt, z.t.; 11. T. Nyssen, Maastricht, op 13.24 min.; .12. Chr. Hameleers, Maastricht, op 14.10 min.; 13. P. Kohlen, Heerlerbaan, op 15.40 min.; 14. A. Rongen, Bun­de; 15. N. Paas, Munstergeleen; 16. L. van Loo, Kerkrade; 17. W. Wanten, Elsloo; 18. W. Boss, Beek; 19. J. Heiligers, Valken­burg; 20. G. Hassel, Schinnen; 21. J. Meessen, Wijnandsrade; 22. J. Seelen, Oirsbeek.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(8 mei).1955

Bovengenoemde wedstrijden, waarvoor de inschrijving inmid­dels is gesloten, worden verreden op Zondag 8 Mei a.s. op het bekende Cauberg Circuit te Valkenburg (L.).

De start en finish zijn op de Oud-Valkenburgerweg. De start is om 13 uur (P en O), resp. om 13.05 uur (Amateurs) precies. De rugnummers worden uitgereikt in “Falcobergia", St. Pieter­straat, Valkenburg en kunnen van 10 tot 12 uur in ontvangst worden genomen.

Het gebruik van een derailleur is toegestaan.

Na afloop van de wedstrijd bestaat uitsluitend voor de deel­nemers gelegenheid tot douchen in de daarvoor opengestelde gelegenheid op het Walramplein. Het gebruik ervan kan kos­teloos geschieden, doch de renner zelf dient voor handdoek en zeep te zorgen. Op bevuiling of beschadiging staat boete.

PRIJZENREGELING VOOR HET KAMPIOENSCHAP OP DE WEG VOOR PROFESSIONALS.

De beroepsrijders en onafhankelijken, die in de prijzen vallen, ontvangen tezamen een zesde deel van 50% van de totale netto­opbrengst van alle kampioenswedstrijden, derhalve zowel die van de baan als van de weg. Daarvan krijgt de winnaar 22%, 2e prijs 18%, 3e prijs 14'%, 4e prijs 10%, 5e prijs 8%, 6e prijs 6%, 7e prijs 4%, 8e t.m. 16e prijs 2% elk. De eerstaankomende krijgt bovendien de titel van Kampioen van Nederland op de weg 1955, het Kampioenstricot en een gouden Kampioensdraagmedaille. De tweede aankomende ontvangt, behalve de geldprijs een zilveren medaille en de derde aankomende een bronzen medaille

Het was lente in Valkenburg  

              Een wegkampioenschap met weinig fleur

                                 Maar met een goed winnaar : THIJS ROKS

Er zijn op het Valkenburg-parcours met zijn reuzendoder die Cauberg heet, in de jaarlijkse strijd om het wegkampioenschap van Nederland voor professionals, in het verleden heel wat verbetener wielerveldslagen geleverd, heel wat elegantere jachten te zien gegeven dan de afgelopen Zondag het geval was. Dat kunnen we de renners, 47 in getal, niet aanwrijven en zeker niet de mannen die zich in dit titelgevecht, in deze Valkenburgse wielerloterij, met zeer veel nieten, naar opperste vermogen hebben geweerd: de nieuwe kampioen Thijs Roks, „vechtjas" Hein van Breenen en dartelende Wout Wagtmans, door pech geremd in de laatste, allesvragende kilometer van een strijd, waarin achttien maal een slopende klim moest wor­den gemaakt. Maar al gaan we direct mee met hen, die be­weren, dat dit Cauberg-traject eigenlijk on-Nederlands is, het is toch ook zo, dat krukkebenen hier in Valkenburg nooit weg­gaan met een titel waarop ze geen recht hebben. Ze moeten er wat voor doen; ze moeten er wat van kunnen.

Om echter een oud beeld te gebruiken: het heeft Zondagmid­dag, bij het mooiste lenteweer dat men zich maar denken kan en in een gebied dat een paradijselijk stukje aarde is, wat men noemt lekke banden “geregend". Dusdanig veel zelfs, dat dit vaderlandse wegkam- pioenschap niet alleen veel manschappen, maar ook veel van zijn waarde verloor.

In grote lijnen is het verloop van de titelstrijd voor beroeps­rijders over 198 kilometer U al bekend. Dit jaarlijks terug­kerende wielergebeuren om het driekleurige maillot, waar alle renners op zijn gebrand, werd, zonder dat iemand er iets tegen kon doen, een afvalcourse die de duizenden toeschouwers over het algemeen weinig of niets vertelde. Alle deelnemers te re­leveren, die een of meer lege tuben hebben gehad, is onmo­gelijk als men het zelf niet constateert. Met de beste wil van de wereld niet constateren kan. In de ene krant stond, dat Daan de Groot na veertien van de achttien ronden “plotseling leeg was en, gelijk met Piet Haan, uit de achterhoede ver­dween". Maar de Amsterdamse athleet bezwoer ons na afloop van de course, dat hij was „plat" gevallen. Een van zijn banden dan. Henk Faanhof vertelde ons, dat hij in het begin van de wedstrijd een tube zonder lucht kreeg - elders lazen we dat hij kort na de start aan een makker, die bandbreuk had, zijn fiets afstond. Hein van Breenen hebben we, toen hij uit de kopgroep op jacht was naar twee ontvluchte renners (Wagt­mans en Roks) een achterstand van rond de minuut zien weg­werken. Maar hete “Tarzan-supporters" zeiden aan ieder die het horen wilde, dat Heintje een terreinverlies van meer dan drie minuten had goedgemaakt. De in Belgie wonende Neder­landse professional Jos Hinsen zou, volgens een krantenver­slag, hebben moeten „lossen". Manus Brinkman uit Overschie, het vorige jaar winnaar van de Ronde van Oostburg, vertelde dat hij er getuige van was geweest, dat Hinsen, ongeveer gelijk met hem, een lekke band had gehad. Hoe dit alles ook zij, zeker is dat Harry van de Kamp, Klaas Kwantes en Harm Smits, Gerrit Voorting (twee maal) en Wim van Est (twee maal) met een band hebben gezeten, die zo plat was als een dubbeltje. Dat kwam hoofdzakelijk omdat, vooral in het Sint Jansbos, veel scherpe keitjes door de regen van voorafgaande dagen naar boven waren gekomen. Voor de toeschouwers en voor het karakter van de course was dat jammer. Doodjammer zelfs.

Velen zijn geroepen ....

Zo langs het door de lentezon beschenen traject wandelende, vaak verscholen achter dikke rijen mensen, hebben we ons meer dan eens afgevraagd, waar het 'm toch in moet zitten, dat er maar zo bitter weinig renners “doorbreken"; dat de meesten blijven “hangen". Te weinig wedstrijden voor beroepsrijders in eigen land? Ja, daar is wel wat van aan, hoewel het zeker niet alleen daar in zit. Wij hebben een hele rist onafhankelij­ken, die toch over gebrek aan wedstrijden niet hoeven te klagen. Om van het leger der amateurs maar te zwijgen. Is de militaire dienst de schuld van alles? Wis en waarachtig raakt menig jong renner-in-opkomst daardoor lelijk achterop, zij het lang niet allemaal. Ligt het aan de hoge versnelling, waar­toe sommige renners overgaan - de ene maakt de andere gek - zelfs tot een „Wim van Est-verzet" en zij zijn uitgeblust nog voor hun loopbaan goed en wel begonnen is? En wat we uit de mond van verschillende renners hebben gehoord: geen tijd of althans te weinig tijd om te trainen, om zich voldoende voor te bereiden voor de grote wedstrijden? Och, dat lied en de wijs daarvan zijn zo oud als de straat. Naast het beoefenen van de wielersport bij een baas te werken kan geen kwaad, in tegendeel, is gezond. Wij moeten vroeger om negen uur be­ginnen en hadden - we spreken over het voorjaar - meer dan eens in de morgenuren al zo'n kilometer of zeventig afgetrapt.

En we waren heus niet de enigen. Ze zullen er vandaag de dag ook wel zijn.

Om verder te gaan: wij hebben tal van amateurs aan de slag gezien, die zeker niet van aanleg waren ontbloot, aan wiens wieg zelfs een goede fee had gestaan met een mand vol ge­schenken als een sterke constitutie, uithoudingsvermogen, vol­doende snelheid, een scherp verstand en vaak nog ouders of goedwillende supporters, die niet op een paar centen hoefden te kijken; die de jonge coureur in zijn opgang dus konden en wilden steunen. En toch kwamen die renners er niet.

Wat verwachtte men niet - we houden het maar bij de na­oorlogse amateurs - van een Ed Koeman, de ijzersterke Krom­menier, die niet alleen de nodige “wielerrondjes" won, maar ook klassiekers van betekenis? Van een Piet de Vries, meer kwaliteiten dan Gerrit Voorting, maar voor een wielrenner veel minder „karakter"? Waarom is de Alkmaarder Jan Hen­nink blijven steken? Die kon er toch ook wat van. Zegevierde hij niet in de zware Ronde van Noord-West-Nederland over 230 lastige kilometers en behoorden onder de geklopten niet mannen als een Roks, Suijkerbuijk, Wagtmans en Dekkers? Waarom is een Albert Donker niet verder gekomen en een Cor Witteveen, een Wil Dielissen en een Hans Dekkers en vul verder zelf maar in? Als nieuweling won ,Appie" Donker, die erg rap was - zomaar van huis uit meegekregen - in een sei­zoen zo'n wedstrijd of twintig, zij het dan veelal van het soort:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THIJS ROKS

De nieuwe wegkampioen

Het is eigenlijk verbazingwekkend, dat Thijs Roks nog zo jong is - 30-11-'30 -, want de nieuwe wegkampioen is thans al in het vijfde jaar van zijn verblijf bij de be­roepsrenners. Maar de „Beer van Sprundel" is vroeg begonnen. De stevige boerenzoon was twintig toen hij besloot wat geld te gaan verdienen met fietsen. En we geloven niet, dat hij er ooit spijt van heeft gehad.

Als amateur kwam Roks tot enkele uitstekende resul­taten, zoals de derde plaats in het nationaal wegkam­pioenschap van 1949 - toen ook nog op de Cauberg - waarin hij eindigde achter Wagtmans en Dekkers. In de Ronde van Zuid-Beveland zegevierde de Sprundelaar met enige minuten voorsprong en in de tweedaagse Ronde van Brabant zou hij opnieuw een mooi succes hebben geboekt, als pech hem niet had teruggeslagen.

. Thijs Roks is sinds 1951 een bekende figuur, ook op bui­tenlandse wegen. Startte hij niet menig keer in de Ronde van Frankrijk en nam hij ook niet deel aan de Ronde van Italie en vele klassiekers?

„Wielersport" wenst de nieuwe wegkampioen der pro­fessionals een hartelijk proficiat toe. Moge Thijs Roks de vaderlandse trui met,ere verdedigen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de ene straat in, de andere straat uit. Maar goed, hij won ze. En vaak met voorsprong. Als amateur eindigde hij (op band­dikte) als tweede in de Ronde van Limburg achter de Belg Fons Jacobs; werd wegkampioen van Noord-Holland en versloeg een sterk veld renners in Olympia's Benelux-tour over een kleine 280 kilometer. Cor Witteveen bezette een jaar of vier, vijf geleden de tweede plaats na Hein van Breenen (zelfde rij­tijd) in een van onze mooiste vaderlandse klassiekers: de Ronde van Midden-Nederland, en bracht verder de tweedaagse Ron­de van bet IJsselmeer op zijn naam. Daar moet men niet te licht over denken. In de eerste etappe werkte blonde Cor na een lekke band op de Afsluitdijk een achterstand van dik vier minuten weg. In zijn eentje. Dat vergeten wij nooit. Witteveen rijdt nog. Traint nog. Maar wie spreekt er eigenlijk nog over hem? De Oostbrabander Wil Dielissen uit Beek en Donk om­gordde in 1950 zijn sterke body met de nationale trui, waarop hij als amateur in Zandvoort (voor Hans Dekkers en Wout Verhoeven) beslag legde. Wat maakte Dielissen nadien als prof klaar, ofschoon hem toch de kans werd geboden - in de Ronde van Frankrijk - om naam te verwerven? En schijnt Hans Dek­kers, die wij vroeger nogal eens een handje hebben toegesto­ken, momenteel niet helemaal van de kaart te zijn? En dat was toch een man die er wat van kon: twee maal landskampioen bij de beroepsrijders en voorts etappe-winnaar in de Tour de France. Ook Eindhovense Hans is blijven steken. Tegenslag gehad, zegt men. Tegengewerkt, zegt men. 't Is allebei moge­lijk. Nochtans geloven wij eerder dat Dekkers, ondanks alle tegenslag en ondanks alle tegenwerking - indien dit alles op waarheid berust - hij zich toch had kunnen handhaven. Om als coureur te slagen, moet je echter door een woud van teleur­stellingen heenboksen.

Tarzan zeker van zichzelf.

De duizenden wielervrienden, uit alle delen van het land naar pittoresk Valkenburg getogen, hebben Zondagmiddag een Hein van Breenen op zijn best gezien. Toegegeven, hij had de wind wat mee omdat er, toen hij door een lekke band werd getroffen, onmiddellijk een

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twee dappere broers.

In het Zondag in Valkenburg gehouden wegkampioen­schap voor profs waxen twee renners, die meer dan eens het warme applaus van de duizenden koklustigen op zich voelden neerdalen, zonder dat zij het misschien hoorden:-de gebroeders A. en W. Kuipers uit Den Haag. Twee onvervalste wielerliefhebbers, die dichter bij de veertig dan bij de dertig zijn en die van hun sport heus geen beroep maken. Zij kwamen niet naar het prachtige Zuid-Limburgse land met de stille hoop, dat zelfs de gevreesde Cauberg door hun licht zou worden verblind; dat mannen als Van Est en Wagtmans en Roks op hun hoede moesten zijn. Neen, de gebroeders Kuipers noteer­den in dit titelgevecht een ruime achterstand, maar zij hielden kleur en verwierven door hun dapper volhouden de sympathie van velen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reservefiets voor hem klaar stond. Maar de diamant-harde Amsterdammer moest de opgelopen achterstand dan toch maar wegwerken, waarvoor menig an­dere renner, ook door malheur geplaagd, de moed niet kon op­brengen. Nog beter zag men Hein, toen hij alleen jacht maakte op de twee weglopers (Wagtmans en Roks) en er in slaagde een achterstand van zeker een minuut goed te maken. Dat was knap, heel knap werk van Van Breenen, die wij in zijn amateurtijd zo vaak van die sterke staaltjes zagen uithalen. Aan de andere kant vragen we ons toch af of Hein er wel goed aan gedaan heeft om Wagtmans en Roks zover te laten gaan. Hij moest er nu een onnodige inspanning voor doen. Of was Tarzan zo zeker van zichzelf? In ieder geval, renners als Jan Nolten (die absoluut sterker reed dan wij hadden gedacht), Adri Voorting, Juul Maenen, Daan de Groot en Hein Gelissen, Wies van Dongen, Piet Maas, Thijs van Oers en Flor van der Weijden, die stuk voor stuk de bus misten, toen het er om ging, moeten uit dit alles toch wel wat hebben geleerd. Zij keken elkaar aan wie zich met de jacht op Wagtmans en Roks zou gaan bemoeien. Toen zij elkaar verstonden, was het te laat. Temeer daar een van de sterkste jagers, Daan de Groot, na goed 150 kilometer rijden door een lege band werd getroffen.

Door de sprint op overtuigende wijze van Van Breenen te win­nen, is Thijs Roks dus landskampioen der professionals ge­worden. Een triomf waarop niets valt of te dingen. Het moge dan waar zijn, dat mannen als Wim van Est, Wout Wagtmans en Gerrit Voorting hun kansen op de rood-wit-blauwe trui door stomme bandbreuken niet konden verdedigen, de prach­tige Westbrabantse vechter Thijs Roks heeft op deze gouden lentedag misschien sterker en met meer overtuiging gereden dan ooit voordien. De Sprundelse wegrenner bevocht de titel op een volkomen faire wijze. Met zijn sterke benen en met de wil van een Caesar.             BRON: Evert van Mokum

Hier is de uitslag van Valkenburg (wegkampioenschap 1955 van de profs over 198 kilometer):

Beroepsrenners:1. Thjjs Roks (Zundert), 5 uur 30 min. 2 sec.; 2. Van Breenen (Amsterdam), op 3 lengten; 3. Wagtmans (Breda), op 20 sec.; 4. Adri Voorting (Haarlem), op 2 min. 2 sec.; 5. Nolten (Geleen), op 3 min. 3 sec.; 6. Gelissen (Beek, Limburg), op 3 min. 30 sec.; 7. Van Oers (Langeweg), op 5 min. 48 sec.; 8. Mans (Pindorp); 9. Maenen (Valkenswaard); 10. Van der Weyden (Maastricht), op 6 min. 15 sec.; 11. Van Dongen Breda), op 7 min. 40 sec.; 12. Boelhouwers (Bunde), op 10 min. 3'5 sec.; 13. Schoenmakers (Eindhoven), op 11 min. 20 sec.; 14. Smeets (Rothem), op 12 min. 30 sec.; 15. Smits (Kampen); 16. A. Kuipers (Den Haag); 17. W. Kuipers (Den Haag).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(10 juli).1955

                         Circuit van Zandvoort stelde ,weer zware eisen

                        SCHALK VERHOEF, renner met het sterkste moreel

                                                                        werd amateur-wegkampioen van Nederland

Het nationale wegkampioenschap voor amateurs, dat Zondag de overwinning bracht aan de Rotterdammer Schalk Verhoef, heeft ons dikwijls doen denken aan een andere titelstrijd, ook op dit Zandvoortse circuit verreden. Dat was in 1952, toen het zo mogelijk nog warmer was en het de renners - en ook vele kijkers - een plaag moet zjjn geweest de nabiijheid van de verkoelende zee zo nabij te weten. In 1952 heette de winnaar anders - het was toen Kees Aanraad - maar de overige hoofdpersonen kwamen ook nu ­in het stuk voor: net als toen werden Adri van Steenselen uit Mijnsherenland en Mat van der Heuvel uit Hengelo tweede en derde. De vierde grote man heette ditmaal Jan van Vliet, maar de grootste pechvogel was net als toen een Peters: in 1952 moest Piet, in 1955 Tonny de leiders laten gaan wegens een lekke band.

Merkwaardige overeenkomsten allemaal! Seizoenen wisselen, renners komen en gaan, maar enige typische “Zandvoorters" doorstaan dat alles en slagen er in na enige jaren opnieuw een hoofdrol te spelen. Slechts tien van de circa 350, die zich voor de start hadden gemeld, reden deze zware course uit. Een schandalig laag percentage, zonder dat we daarom de uitval­lers willen beschuldigen van laksheid. Het was namelijk warm en ver en warratje geen lolletje, om met Pieter van de Camera te spreken. De zee lokte niet alleen, maar ze bracht ook een zware, laaghangende wind mee, die de longen samendrukte. Een moeilijk kampioenschap! Een strijd waarin veel van de renners werd gevraagd, maar dan in menige klassieker, waar­in de monotonie van het parcours met z'n 42 Tarzanruggen niet voorkomt. Hier was het altijd mogelijk zich te realiseren hoe­veel ronden er nog moesten worden gereden. En die weten­schap ontneemt menigeen de moed door te gaan.

Het was warm in Zandvoort. En als men daarbij niet al te goed draait of na een tijdje merkt de aansluiting gemist te heb­ben, wel dan geeft men op. Het is zo verleidelijk wanneer de renner keer op keer langs de verzorgingspost komt, waar alles voor,hem klaar staat. Waarom zou hij zich nog druk maken? De kans op de zege is toch verkeken en in een kampioenschap telt toch alleen de eerste plaats mee. Wie tweede wordt, heeft al spijt en de tiende aankomende - hoeveel lof hij ook verdient - had net zo goed niet kunnen starten.

Nu is het zo merkwaardig, dat menig renner daar niet voor durft uitkomen. Vraagt men hem waarom hij opgaf, dan is het excuus prompt een lek bandje, een versnellingsapparaat of iets dergelijks. Nooit vermoeidheid, nooit gebrek aan vorm, nooit tekort aan zin. Maar enfin, het valt ook niet mee.

Mening van buitenlanders.

Een interessante opvatting over Zandvoort troffen we deze week in het cluborgaan van de R.K. wielervereniging “Am­sterdam". Een der leden had de Ronde van Nederland meege­maakt en vroeg toen aan een aantal bekende renners naar hun mening over het Circuit van Zandvoort. Daar was namelijk een ploegentijdrit verreden. Frits Schaer: Een uitgelezen parcours voor temporijders. Frans Gielen: Een pacours naar mijn zin met een mooi wegdek en een beetje golvend. Wies van Don­gen (verreden jaar hier kampioen): Het zwaarste circuit dat ik ken. Heinz Preiskeit: Een omloop waarop de renner met het sterkste moreel de beste kans maakt.

Het sterkste moreel dat had ongetwijfeld de Rotterdammer Schalk Verhoef. Wij weten niet hoe de nieuwe wegkampioen aan zo'n voornaam komt, maar zeker is dat hij alles bezit om straks als beroepsrenner een maarschalk te worden. Verhoef is bijna twee meter lang en hij beschikt over een groot arsenaal aan krachten, zoals reeds eerder gebleken is. Won hij niet ooit als volkomen onbekende drie wedstrbden binnen een week? De carriere van het succesvolle lid van De Pedaalridders is nog kort, maar vol grote momenten. Verhoef, die volgende maand twintig wordt en waarschijnlijk volgend jaar onder de wapenen moet, geeft de indruk reeds volgroeid te zijn: lang en stevig, goed gebouwd en ook in het bezit van een goed koers­inzicht. We zullen nog veel van hem kunnen verwachten.

Snelle beslissing.

Het kampioenschap zelf verliep als gewoonlijk. Een massa ren­ners presenteerde zich aan de start, een lange en bonte sliert, die zich steeds meer uitrekte. Wie na twee ronden aan de staart van het peloton bungelde, kon er wel zeker van zijn de kop nooit te zullen zien. Alle mannen van naam zaten dan ook meteen voorin, zich wel bewust van het gevaar. Hoewel nie­mand verwacht zal hebben, dat de beslissing vroeg viel. Na onbeduidende schermut- selingen, waarbij nu eens die, dan weer gene een meter of twintig nam, gingen in de dertiende ronde twee renners naar voren: Schalk Verhoef en Tonny Peters. Het was nog vroeg, er wachtte nog driekwart van de steeds moei­lijker wordende wedstrijd en niemand rekende er op, dat dit meteen de beslissing zou betekenen. Maar toen Van der Heuvel, de beste representant van het Oosten, Van Steenselen, Jan van Vliet en de Amsterdammer Moolenijzer er achteraan gingen en zich zo een kopgroepje vormde van zes man, toen boven­dien de zwakke broeders in het peloton en masse afvielen of afstapten, toen leek, de kans op slagen toch groter dan volgens de nog af te leggen afstand te rechtvaardigen was. Dit was de tijd van de grote slag. Dat de ronde in zes minuten precies werd afgelegd - op het laatst duurde het bijna een minuut langer - bewijst het serieuze van deze uitlooppoging, die in het pe­loton enige anderen aanzette tot een tegenaanval. Giebels, Van Wetten, Geldermans, Van de Pluym en Van Houwelingen sloe­gen de handen ineen voor een tweede opmars. En inderdaad, het tweede groepje liep iets in: van vijftig tot veertig secon­den. De nieuwe achtervolger Arie van Houwelingen toonde zijn aanleg voor deze specialiteit in een spektakelstuk. Met in zijn wiel de Beverwijker Ab Geldermans overbrugde hij de afstand tussen hem en de koplopers in verrassend korte tijd. Het zou hem weinig opleveren: zowel Van Houwelingen als Geldermans vielen na bijzonder korte tijd bij de leiders te zijn geweest, weer af. Ze staakten maar meteen de strijd, die zij met zoveel ere hadden gestreden. Ook Moolenijzer viel terug bij de koplopers, die toen dus nog met z'n vijven waren en elkaar opperbest verstonden.

Maar achter dit groepje zat inmiddels een nieuwe ploeg. Van Wetten, de bezieler van het tegenoffensief, had zich terug laten vallen toen hij van zijn makkers niet genoeg steun ondervond. Hij trok nu op avontuur met enkele anderen, allemaal in het bezit van klinkende namen: Van 't Hof, Van de Brekel, Wolfs en Stolker. Zo zou het ongeveer blijven, want een derde groep - Piet van E'st, Mehagnoul, Leo Stevens - raakte te ver achter om nog uitzicht op de zege te hebben. Hun moed was er niet minder om.

De kopgroep.verloor een werker van het eerste uur. Tonny Peters, dapper volhouder, werd uitgeschakeld door een lekke band. Het tweede ploegje evenwel moest ook een sterk man afstaan. Tini Wolfs, die uitstekend reed, raakte verward in de fiets van een voorganger en kwam ten val. Hij kon wel door­rijden, maar de tegenslag was op den duur toch te groot. Een ander jager, Arend van 't Hof, die door militaire dienst onvol­doende kan trainen, staakte eveneens de strijd.

De eindfase ging dus in met nog tien man in de course. Eerst Verhoef, Van de Heuvel, Van Steenselen en Van Vliet, welke laatste de grootste moeite had om bij te blijven, vervolgens de groep Van Wetten, Stolker en Van de Brekel en tenslotte nog de volhouders Van Est, Mehagnoul en Stevens. Een ronde voor het einde kwam toen de beslissing. Verhoef demarreerde op het moment dat Van Vliet wat achter raakte. Van de Heuvel en Van Steenselen wilden wachten, maar die goedertierenheid leverde Verhoef al een flinke voorsprong op. We kregen daar­bij de indruk, dat Van Steenselen zich niet al te zeer inspande om zijn vriend Verhoef te halen. Zo gebeurde het, dat de nieuwe kampioen met zeer grout verschil over de streep ging. Een goede winnaar van een mooi kampioenschap, ook al zullen vele kijkers teleurgesteld zijn geweest over het falen van hun favorieten.

Amateurs:1. S. Verhoef (Rotterdam), 4 uur 29 min. 39 sec.; op 43 sec. 2. A. van Steenselen (Mijnsherenland); 3. M. van de Heuvel (Henge­lo); 4. J. van Vliet (Rotterdam); op 2 min. 17 sec. 5. M. Stolker (Utrecht); op 3 min. 2 sec. 6. P. van de Brekel (Echt); 7. A. van Wetten (Noordwijkerhout); op 5 min. 40 sec. 8. L. Stevens (Maastricht); 9. P. van Est (Fijnaart); 10. J. Mehagnoul (Am­sterdam).  BRON:FRANS OUDEJANS.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND –MILITAIR (23 juli).1955

Piet de Jongh, militair kampioen na felle strijd met Arend van 't Hof     

             Ruim honderd militairen waren op de fiets paraat

Woerden heeft Zaterdag wat men noemt op zijn kop gestaan. Voor een wielerfeest in optima forma. We waren er in het voorjaar, toen de Ronde van Nederland-stoet, die van de geldrijders wel te verstaan, dit werkelijk interessante stadje aandeed. Voor de deze unieke gelegenheid hadden vele Woerdenaren de vlag uitgestoken, vlaggen die deze keer ontbraken. Desondanks was het de afge­lopen Zaterdag een dag vol zonnewarmte voor de bevolking, het bestuur van de wielervereniging „Arie van Vliet" en voor onze „soldaten-wielrenners", die elkaar op de vaak zo oneffen polderwegen bekampten om het - zij het dit, jaar nog officieuze - weg­kampioenschap van Nederland voor militairen.

Hoevelen onder de 106 deelnemers hebben niet in stilte ge­droomd van de landstitel, de bloemenkrans met de rood-wit­blauwe linten en de zilveren plak. Gedroomd vooral om, zoals we elders schreven, „de held van het garnizoen" te worden. Het is wel zeker, dat, bij hun terugkeer in de kazerne, verschillende hardfietsende soldaten ontvangen werden met een stevige „vijf" of de nodige schouderklopjes. Maar niet minder zeker is, dat menig „al of niet getrainde coureur" door zijn mede-recru­ten braaf “op de kast" is gejaagd.

Hoe dit alles ook zij, de jonge Woerdense wielerclub heeft met dit eerste militaire wegkampicenschap een pracht van een beurt gemaakt. We weten dat deze vooruitstrgvende vereniging een goed bestuur heeft met een representjatieve voorzitter, maar het moet ons uit de pen, dat het welslagen van dit zo voortreffelijk georganiseerde festijn grotendeels te danken is aan de heer Walter van Leeuwen, de volijverige secretaris van de vereniging „Arie van Vliet". Wat heeft deze wielerreus, die helemaal niet op loftuitingen uit is - daar zijn we absoluut zeker van - toch enorm veel werk verzet. Wat heeft deze joviale sportman met zijn steeds zo zonnig gezicht veel good will gekweekt bij onze autoriteiten. Is

het een wonder, dat, na afloop van de wedstrijd, bij de hoge legerleiding niets dan worden van lof over de lippen kwamen? En is het geen prettig geluid, uit de mond van kolonel Heimel, vertegenwoordiger van generaal Opsomer, te mogen vernemen, dat dit „wieler­kampioenschap voor militairen niet alleen een herhaling ver­dient, maar ook een officieel kampioenschap dient te zijn met de rood-wit-blauwe trui als inzet?"

Goede wedstrijd.

De wedstrijd, waarvan, in grote trekken, het parcaurs liep van­af Woerden via Kamerik (wat een interessant dorp is dit toch), Kanis, Zevenhoven, Aarlanderveen, Gouwesluis, Zwammer­dam en Bodegraven terug naar de stad van onze snelle sprinter Arie van Vliet, de wedstrijd deed het. Deed het zelfs goed. 't Is waar, het weld van dik honderd manschappen had van inhoud wat sterker mogen zijn: er waren te weinig deelnemers met strepen op de mouwen, als U begrijpt wat wij bedoelen. On­danks dat alles hebben we ons in een van de volgwagens, 153 kilometer door het waterrijke land, geen ogenblik verveeld, al was het deksels jammer, dat in het begin van deze wegcourse wel een man of tien, twaalf in een valpartij werden betrokken.

We hebben de namen van een zestal pechvogels kunnen no­teren: Tesseling, Slikkerveer, Schrauwen, Ruhland, Sand­bergen (wiens frame er zwaar gehavend uitzag) en Van Taten­have. Deze Vlissingse matroos-wielrenner had er heel wat „be­hang-schade" aan zijn body van overgehouden. De wielersport kan hard zijn.

We hebben meer renners in dit kampioenschap voor militairen ontmoet, die de wind niet mee hadden. Goed, iedereen kan geen even schone ster aan de hemel hebben, maar als men, zoals Jansen (in Gilze-Rijen gedetacheerd), Van Son, Radema­kers, Warnaar, Apeldoorn en Walravens, al na luttele kilo­meters rijden malheur krijgt, hetzij een band zonder lucht, het­zij rijwielbreuk, dan gaat de lol er gauw af. Komaan, goede soldaten vrezen geen vuur. Dit geldt ook voor de Amsterdam­mer Wagenaar („Piet de melkboer", zei men in de volgauto), die, een heel tijdje later, ook met pech naar de kant van de weg moest en, nadien, doorzette.

Het was voorbij Zevenhoven, na nog geen dertig kilometer koers, dat vier man de ruimte injoegen, op zoek naar terrein­winst. Die vier waren Michielsen, Barneveld, Heeren en Van Bruggen. Hoewel de samenwerking in dit groepje aanwezig was, werden zij snel „gegrepen", toen „de groten in het pelo­

ton" er zich mee gingen bemoeien. Een Arend van 't Hof, Piet Damen, Gerard Bakx en Geurt Pos, Jaap Kersten, Piet Tien­stra, Piet de Jongh en Mart van den Borgh. U ziet het, er waren op deze laaiende Zaterdagmiddag ook mannetjesputters onder de deelnemers. Dit had tot gevolg, dat het toch al zwaar ge­decimeerde peloton op de vaak smalle, oneffen wegen, waarbij het keislag de renners om de oren soms vloog, vrijwel geheel uiteen viel. T'oen de wedstrijd voor twee-derde achter de rug was, kon men zeggen, dat de course gebakken was. Na heel wat aanvallen en tegenaanvallen nestelden zich vijf man, met flinke voorsprong, op kop: Van 't Hof, De Jongh, Van den Borgh, Kersten en Pos. De lange Vreelander Geurt Pos duwde, toen Arend van 't Hof het tempo plots verhoogde, meer op zijn pedalen dan dat hij ze streelde - gebrek aan voldoende trai­ning - en dat betekent in de meeste gevallen: „lossen". Toen Pos voor een deel was uitgeblust en het contact met zijn mak­kers had verloren, was het wachten slechts op de eindspurt. De Westbrabander Piet de Jongh uit Made haalde het (met een' verschil van drie banddikten) al waren er onder de duizenden toeschouwers, die Arend van 't Hof de zege, de krans en een warme handdruk van onze zo graag geziene K.N.W.U.-voor-zitter, dokter Van Dijk, gaarne hadden gegund. Omdat, zo zei men, de kleine Sassenheimer door De Jongh in de laatste hon­derd meters zou zijn gehinderd om voluit te spurten. Er was dus werk voor kamprechter Van Steenbergen en zijn mede­juryleden. Zij wezen na rijpelijk overleg het protest van Van 't Hof af. Dit „incident" was gelukkig het enige vlekje op deze stralende dag. Een stralende dag waartoe niet aleen de zon en de renners zelf, maar zeker ook de militaire autoriteiten, de Koninklijke Marechaussee en de Rijkspolitie een steentje bij­droegen. BRON:EVERT VAN MOKUM

De uitslag was:

1. P. de Jongh, lgr.pl. Tilburg, in 3 uur 58 min. 40 sec.; 2. A. V. 't Hof, lgr.pl. Gorinchem, z.t.; 3. J. Kersten, lgr.pl. Oirschot, z.t.; 4. M. v. d. Borgh, lgr.pl. Arnhem, z.t.; 5. op 4 min. 54 sec. G. Pos; lgr.pl. Amsterdam; 6. J. Oelen, lgrpl. Laren; 7. C. Jan­sen, lgr.pl. Den Haag; 8. H. Hertogs, lgr.pl. Oirschot, le nieu­weling; 9. M. v. Dekken, lgr.pl. Zuidlaren; 10. A. v. Breugel, lgr.pl. Doom; 11. F. Kock, lgr.pl. Den Haag; 12. Jos. Heeren,lgr.pl. Amersfoort; 13. W. v. Lonkhuijzen, lgr.pl. Steenwijker­wold; 14. P. Splinter, lgr.pl. Nunspeet; 15. op 9 min. 41 sec. T. Ackerman, lgr.pl. Gilze Rijen, 2e nieuweling; 16. op 12 min. 36 ,sec. A. Gundelach, lgr.pl. Huis ter Heme; 17. op 12 min. 38 ' sec. C. Michielsen, lgr.pl. Venlo, 3e nieuweling; 18. op 14 min. 44 sec. J. Tazelaar, lgr.pl. Ermelo, 4e nieuweling; 19. op 14 min. 46 sec. C. J. Brozens, lgr.pl. Dordrecht, 5e nieuweling; 20. op 17 min. 7 sec. N. Walravens, lgr.pl. Zuidlaren; 21. op 17 min. 9 sec. H. v. Bruggen, lgr.pl. Honswijk; 22. op 19 min. 15 sec. G. Lammers, lgr.pl. Woubach; 23. op 20 min. 23 sec. J. v. Ooster­hout, lgr.pl. Alphen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND.(28 mei).1955

Het Provinciaal Kampioenschap voor Amateurs van Noord­Holland wordt verreden op een parcours van 16 km lengte in de Gemeente Wijde-Wormer. De Amateurs moeten 11 maal het

parcours rijden.

De start voor de Amateurs is op de Westerdijkweg, nabij Cafe „'t Heerenhuis" te Wijde-Wormer, om 3 uur n.m.

De finish is eveneens nabij Cafe „'t Heerenhuis".

De verzorgingsplaats is aan de Noorderweg, nabij 1e Kruis­weg, duidelijk aangegeven met borden.

De rugnummers kunnen worden afgehaald in Cafe „'t Heeren­huis" (beneden) te Wijde-Wormer, alwaar eveneens kleed­gelegenheid wordt geboden en de prijsuitreiking zal plaats vinden.

Gebruik van een derailleur is toegestaan.

Door de K.N.W.U. wordt een medaille beschikbaar gesteld voor ieder der best geplaatste drie renners.

PROVINCIALS NIEUWELINGENWEDSTRIJD.

Door de organisatie wordt op hetzelfde parcours eon Provin­ciale Nieuwelingenwedstrijd georganiseerd, waarvoor reeds bij de organisatoren word ingeschreven, over 5 ronden, aanvang 3.05 uur n.m. De start is eveneens op de Westerdijkweg.

DEELNEMERS:

Naam

Aafjes, J.

v. d. Aar, W.

Augustin, W.

Bakker, M.

Bakx, G.

Barlage, J.

Beentjes, A.

v. d. Berg, L.

Biesterveld, A.

Boellaard, L.

Bogers, W.

Bredius, G.

Bredius, J.

Bijlard, G.

Dekker, C.

Deumers, A.

Dral, A.

Dusseldorp, H.

Fok, B.

Geldermans, A.

Giebels, J.

Groot, J.

Gudde, J.

Holshuijzen, L.

de Hoog, A.

Huizinga, M.

Janbroers, D.

Janissen, R.

Jansen, C.

Jonker, J.

Kaijer, C.

Kitsz, H.

de Koning, H.

Kuitwaaxd, H.

v. d. Linde, A.

Luksenburg, J.

    Sterke Krijn Post voor de vierde maal N.-H. kampioen

Op de Polderwegen van de Wjjde Wormer hebben de Noord­hollandse amateurs weer hun jaarlijkse strijd gestreden om de provinciale wegtitel, die evenwel een vlak en eentonig karak­ter droeg, maar een puike winnaar opleverde: Krijn Post uit Nieuw Vennep. Door deze zege - die hij nu eens niet in zijn voordeel besliste met een ontsnapping, maar na een lange tempospurt - werd de sterke Krijn Post voor de vierde achter­eenvolgende maal wegkampioen van Noord-Holland.

Het sein tot de aanval in deze titelstrijd werd gegeven door Barlage, Neesman en Bogers, die in de derde van de elf te rijden ronden uit het peloton ontsnapten. De voorsprong van dit trio was nog slechts gering, maar de onrust was gewekt en in de volgende „tour" waren het de slagvaardige Jan Rol, demarrant Barlage en de slanke Berend Fok, die voor de „meute" uitjoegen op zoek naar winst. Na goed 60 km koers noteerden deze vluchtelingen een kleine twintig seconden voorsprong en dit was voor de ,grote" mannen het sein om een serieuze achtervolging in te zetten. Voor velen werd de jacht op de drie koplopers te machtig en zij verdwenen voor­goed van het voorste plan. Elf man, t.w. Post, De Hoog, Kayer, Steenvoorden, F. Rabe, Smit, Snijders, Lute, Geldermans, Bo­gers en Neesman, slaagden erin om Barlage, Fok en Rol te achterhalen en daarmede was de strijd grotendeels gestreden. Fok verdween nog uit de kopgroep door machinedefect, terwijl de anderen broederlijk bijeen bleven.

Het achter deze kopgroep opererende veld deelnemers smolt als sneeuw voor de zon weg en alleen Stroomer, gevolgd door Bouwman en Jonker en als hekkensluiter Molenaar, bleven moedig doorworstelen tegen een steeds groter wordende ach­terstand. Tesselaar daarentegen stond zijn fiets af aan Gelder­mans, toen deze door pech getroffen werd.

In de laatste ronde probeerde Piet Steenvoorden op de Pro­vinciale weg - circa 8 km voor de streep - de strijd met een ontsnapping in zijn voordeel te beslissen, maar toen Post en Kayer achtereenvolgens naar hem toesprongen, kwam alles weer bijeen. Een laatste poging van Steenvoorden in gezel­schap van Arie de Eloog - die weer prima meemarcheert en beter op dreef is dan verleden jaar - leed eveneens schip­breuk. De eindsprint moest dus de beslissing brengen en aan­gezien deze reeds vroegtijdig werd ingezet, moesten rappe mannen als Kayer, Lute en Snijders het hoofd buigen voor het helse tempo dat Krijn Post hen in de eindfase oplegde.

Enthoven eerste nieuweling.

De provinciale nieuwelingenwedstrijd over 75 km (5 ronden) gaf in de beginfase weinig fraais te zien. Niet een, maar tien­tallen jonge renners - die door valpartijen of eigen zwakte waren achtergeraakt  meenden deze achterstand weer goed te kunnen maken door op de Provinciale weg naar hartelust te stayeren achter personen- en vrachtwagens. Behalve het onsportieve- van dit stayeren, schuilt er ook een groot gevaar in bij plotseling remmen of dergelijke. Nee, dan is Dik Ent­hoven uit het betere rennershout gesneden: een dikke 20 km voor de finish ontsnapte hij uit het peloton en bij het ingaan van de laatste ronde had hij ruim 30 sec. winst veroverd. In de laatste 15 kilometers heeft de strijdlustige Enthoven een ver­beten strijd moeten voeren om uit de greep van het peloton te blijven, dat 6 sec. na hem over de streep ging en waarvan Arie Braat (ook al van De Bataaf) afgetekend de sprint won.

                                     BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES

De uitslagen luidden:

Amateurs: 1. en kampioen K. Post (Nieuw Vennep), 165 km in 4 uur 17 min. 31 sec.; 2. C. Kayer (Zuidermeer); 3. B. Lute ('s-Graveland); 4. W. Snijders (Zwanenburg); 5. A. de- HQog (Amsterdam); 6. W. Bogers (Nieuw Vennep); 7. J. Rol (Alk­maar); 8. M. Neesman (Amsterdam)'; 9. A. Geldermans (Bever­wijk); 10. P. Smit; 11. F. Rabe (beiden Amsterdam); ,12. P. Steenvoorden (Heemstede); 13. J. Barlage (Amsterdam); 14. op 11 min. 20 sec. C. Stroomer (Wijk aan Zee); 15. op 11 min. 35 sec. E. Bouwman; 16. J. Jonker (beiden Amsterdam).

Nieuwelingen: 1. D. Enthoven (Amsterdam), 75 km in 1 uur 57 min. 1 sec.; 2. A. Braat (Aalsmeer); 3. J. Vonhof; 4. C. van Haagen; 5.H. Marinus (allen Amsterdam); 6. M. Mathot (Haar­lem); 7. M. Koops (Amsterdam); 8. J. Schoen (Zaandam).

 

KAMPIOENSCHAP VAN OVERIJSSEL.(28 mei).1955

Amateurs: 1. Klaas Visser, 2. Cor Niemeijer, 3. Mat van de Heuvel,

Nieuwelingen: 1. J.Elst, 2. B. Platel, 3. H. Wagteveld,

 

KAMPIOENSCHAP VAN UTRECHT EN GELDERLAND.(28 mei).1955

Organisatie: R. en T.C. “Groenewoud", Nijmegen.

Parcours: Nabij Nijmegen, lengte 14 kilometer. Dit parcours wordt 12 maal gereden.

Start en finish: Cafe Luisman, Berg en Dalseweg 88, Nijmegen, om 14 uur.

Rugnummers: Af te halen om 13 uur Cafe Luisman. Derailleur: Gebruik van derailleur is niet toegestaan. Door de K.N.W.U. wordt een medaille beschikbaar gesteld voor elk der best geplaatste drie renners van elk dezer provincies.

Provinciale Nieuwelingenwedstrijd.

Door de organisatie wordt een Provinciale Nieuwelingenwed­strijd georganiseerd over vier ronden.

Inschrijvingen voor deze Nieuwelingenwedstrijd uitsluitend bij de organisatie. Abusievelijk aan de K.N.W.U. gerichte inschrij­vingen werden doorgezonden aan de organisatie.

Door de K.N.W.U. wordt een medaille beschikbaar gesteld voor elk der best geplaatste drie Nieuwelingen van elke provincie.

DEELNEMERS:

Naam

v. Asch, W.

v. Barneveld, A.

Blaauw, J.

v. d. Bos, H.

de Bree, H.

Budde, H.

Bunschoten, G.

v. Dorrestein, H.

v. Dorrestein, I.

Drost, A.

Gerritsen, Ch.

Geurts, A.

de Groot, F.

Hermeling, K.

Hielbrink, J.

Hoogenboezem, J.

Klein, H.

v. d. Kleij, P.

Korver, B.

        Teunisse en Wagenaar winnen de titels in Groesbeek

Verbeten wierpen zich drie coureurs naar de eindstreep van het provinciaal kampioenschap. Drie sterke knapen: Ben Teunisse, Henk Klein en Michel Stolker. Op 300 meter demarreerde de jonge Teunisse, Henk Klein volgde op de voet. Nauwelijks 100 meter later demarreerde Teunisse opnieuw en ditmaal be­zweken Klein en Stolker onder dit geweld. Ben Teunisse rof­felde die laatste pedaalslagen met zoveel energie uit zijnn tengere rennersbenen, dat een glansrijk kampioenschap van Utrecht zijn deel werd. Een overwinningszoen van de Arnhemse Erica was zijn beloning. Bjjna 4 minuten na de Utrechters kwa­men de Gelderlanders aan de meet, van wie A. Wagenaar de titel won. Een valpartij in de laatste 200 meter, waarbij de eerste vier Gelderlanders betrokken waren, ontsierde echter deze titelstrijd.

Groesbeek, onder de rook van Nijmegen, was het domein der renners. De organiserende vereniging “Groenewoud" had hier een schitterend parcours uitgestippeld. Een parcours waarvan wij haast zouden durven beweren, dat het het mooiste was, waarop een provinciaal kampioenschap werd gehouden. Het was echter bijzonder zwaar, heuvel op en af. Vooral op dit parcours had men zeker derailleurs toe moeten staan. Hier­over bestond nogal misverstand, waardoor verscheidene ren­ners wel een derailleur hadden gemonteerd, doch deze weer moesten laten verzegelen.

Wat de 168 km lange course betreft, het werd een beste wed­strijd, waarin echter, zonder de Gelderlanders maar iets te kort te doen, de Utrechtse renners het meest uitblonken. Voor­al tegen het einde was dit het geval.

Nadat Voorend het eerst aan de leiding was geweest, kwam er reeds in de derde ronde een kopgroep van vijf renners. Het waren de Gelderlanders Pardoel en Korver en de Utrechters Barneveld, Voorend en Van de Hurk. Zij reden alle vijf bijzon­der goed en namen een vrij grote voorsprong, die zij zelfs op­voerden tot een tweetal minuten. Wat belangrijker was, dit vijftal hield zijn voorsprong zeven ronden lang vol. Niet min­der dan 84 km lagen zij op kop en ondanks dat het peloton met Michel Stolker als grote uitblinker helemaal niet stil zat, werden de vijf koplopers eerst na 2 uur rijden weer gepakt, nadat Korver het eerst zijn makkers liet gaan. Met een compact peloton ging het toen verder. Niet voor lange duur, want toen ontsnapte de kleine Pothuizen. Dit Utrechtse rennertje is de laatste tijd best op dreef en reed nu ook een beste course. Pot­huizen kreeg na een korte jacht gezelschap van Henk Klein en het gevaar toen inziende, begon Michel Stolker met steun van zijn broer Theo Stalker en Klaas Soellaart met Ben Teunisse aan een nieuwe achtervolging.

Mi Stolker had toen reeds tweemaal van rijwiel verwisseld, dank zij een sportieve geste van Van de Pol, de Amersfoortse crack. Achter deze zes renners, die allen uit de provincie Utrecht kwamen, volgde een groep met de Gelderlanders Par­doel, Roelofs, Pieper en Wagenaar en waartoe ook Barneveld en Van de Hurk van de Utrechters behoorden. De Gelderlan­ders maakten zich niet druk om hun Utrechtse collega's en lieten deze rustig gaan. Voor hen leverden zij immers geen gevaar op.

In de kopgroep veranderde inmiddels de stand weer. Soellaart staakte de strijd, nadat de gebroeders Stolker en Teunisse aansluiting kregen met Klein en Pothuizen. Een nieuwe de­marrage van Klein en Teunisse bracht hen weer aan de leiding. Mi Sttolker volgde aanvankelijk, kwam bij een der beklimmingen in moeilijkheden en kreeg een achterstand van 200 meter. Na hen volgden Theo Stalker en Ben Pothuizen. Ver daarachter lagen de Gelderlanders.

De laatste ronde ging met deze stand in, doch toen perste Mi Stolker er de laatste restjes energie uit en in een prachtige jacht streek hij weer op het duo Teunisse en Klein neer. Eerst 300 meter voor het einde begon toen Ben Teunisse aan zijn opmars, die hem de zeer verdiende zege bracht, met Henk Klein als goede tweede en Mi Stolker ditmaal als derde.

Op 3 minuten en zeven seconden volgden de Gelderlanders. Het waren er nag steeds vier, n.l. Wagenaar, Pieper, Pardoel en Nol Roelofs. Van hen gaven wij Nol Roelofs, de sympathieke Arnhemmer, de beste kansen, doch helaas kwamen zij ten val bij een felle demarrage 200 meter voor de finish. Hierbij waren de sprinterskansen van Roelofs verdwenen. Niets zullen wij echter te kort doen aan de zege van Wagenaar, die nu ietwat onverwachts winnaar werd. Voor dit jonge wielertalent uit Voorst was het een grote verrassing. Pieper en Pardoel, beiden in de valpartij betrokken, waren zijn ernstigste tegenstrevers. BRON:HANS VAN DE KAMP

De uitslagen waren:

Provinciaal kampioenschap van Utrecht Amateurs: 1. B. Teunisse.(Utr.), 168 km in 3 uur 49 min. 12 sec.; 2. H. Klein (Utr.); 3. M. Stolker (Utr.); 4. B. Pothuizen (Utr.); 5. Th. Stolker (Utr.); 6. A. van Barneveld (Den bolder); 7. H. de Bree (Soestdijk); 8. B. van Leur (Utr.); 9. A. Drost (Soestdijk); 10. H. v. Dorrestein (Utr.); 11. J. v. Dorrestein (Soestdbk).

Provinciaal kampioenschap van Gelderland Amateurs: 1. A. Wagenaar (Voorst), 168 km in 3 uur 52 min. 59 sec.; 2. H. Pieper (Lochem); 3. L. Pardoel (Hedel); 4. N. Roelofs (Arnhem); 5. J. Reyngoud (Culemborg); 6. N. Regter (Apeldoorn); 7. J. van de Berg (Driel).

Nieuwelingen Gelderland: 1. T. Korver (Oosterbeek); 2. J. van Haaren (Nijmegen); 3. P.,van Snippenburg (Arnhem); 4. E. Joosterl (Hattem); 5. Van Hest (Maiden); 6. G. van Hoorn (Hat­tem); 7. W. Blom (Brummen).

Nieuwelingen Utrecht: 1. G. Gijssen (Utrecht); 2. H. ter Horst (Woerden); 3. C. Klein (Utrecht); 4. U. van Rooyen (De Meern); 5. De Lange (Woerden); 6. H. Rakers (Zeist); 7. A. van Eck (Woerden).

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZUID-HOLLAND.(28 mei).1955

      ADRI VAN STEENSELEN KAMPIOEN VAN ZUID-HOLLAND.

Het provinciaal wielerkampioenschap van Zuid-Holland, dat op een parcours in de omgeving van Stompwijk werd gehou­den, is op overtuigende wijze gewonnen door Adri van Steen­selen uit Mijnsheerenland, In de laatste ronde van dit kam­pioenschap sloeg Van Steenselen zijn slag met een beslissende ontsnapping, die hem de begeerde titel opleverde.

Amateurs: 1. Adri van Steenselen (Mijnsherenland), 170 km in 4 uur 46 min. 49 sec.; 2. op 150 meter H. Scholten (Den Haag); 3. P. Kooiman (Den Haag); 4. J. v. d. Putten (Den Haag); 5. A. van Wetten (Noordwijkerhout); 6. G. de Jager (Hoog Blok­land); 7. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 8. D. Wallet (Leimuiden); 9. J.-van,Vliet; 10. A. Bravenboer; 11. S. Verhoef; 12. A. Geluk (allen Rotterdam); 13. G. van Rhijn (Wassenaar).

 

KOEWACHT.(30 april).1955

In Koewacht gingen Zaterdag 30 April j.l. slechts 14 renners van start in een wedstrijd welke meetelde voor de klassering van het race-rijwiel. Dit kleine aantal vertrekkers vond zijn oorzaak in het feit, dat op diezelfde dag in het vlakbij, juist aan de andere kant van de Schelde gelegen dorpje Kapelle, ook een wedstrijd voor amateurs en onafhankelijken werd verreden. Een betreurinswaardig feit, juist in een streek, waar naar eendracht en samenwerking wordt gestreefd.

Kwaliteit in Koewacht echter des te meer. Reeds na 35 km ontsnapte de sterk rijdende Zeeuw Jantje Westdorp en on­danks hevige achtervolging van Wim Rusman, Aanraadt, Van Est, Van Sluijs en Inghels, wist deze sympathieke renner zijn kleine voorsprong te behouden. Met 1 min. 10 sec. voorsprong op het peloton finishte hij in een tijd van 2 uur 30 min. over de 100 km. De sprint van het peloton om de 2e plaats werd ge­wonnen door Wim Rusman, gevolgd door Inghels, Van Est, Aanraadt, Hofmans, Van Sluijs en Bloetjes.

Amateurs: 1. Jan Westdorp, 2. Wim Rusman, 3. Karel Inghels,

De stand voor het race-rijwiel is thans: J. Westdorp 10 punten; Wim Rusman 9 pnt.; Karel Inghels 8 pnt.; P. van Est 7 pnt.; C. Aanraadt 6 pnt.; F. Hofmans 5 pnt.; A. van Sluijs 4 pnt.; J. Bloetjes 3 pnt.; P. Rijnvos 2 pnt. en L. van Batenburg 1 pnt. De eerstvolgende wedstrijd welke meetelt voor het racerijwiel is to Stoppeldijk op Zondag 8 Mei a.s.

BRON:L. HERMANS.

 

KRUISLAND,(24 juli).1955

Amateurs: 1. Adrie van Meel, 2. Cees van de Borst, 3. Jaap Huissoon

 

KUINRE.(6 juli).1955

Amateurs: 1.Cees Kayer, 2. Peter Post, 3. Ab Geldermans

 

LANDSMEER.(24 april).1955

Amateurs: 1. Cees Kayer, 2. Jaap Bruggenkamp, 3. Henk Nijdam,

Adspiranten: 1. P.Tel, 2. W. Seitsma, 3. J. Korset,

 

LEEUWARDEN.(25 mei).1955

Amateurs: 1. Jaap Bruggenkamp, 2. Jan Ottenbros, 3. Ab Geldermans,

 

LEEUWARDEN.(27 juni).1955

Amateurs: 1. Ab Geldermans, 2. Piet Kooijman, 3. Jean Mehagnoul,

 

LEIDEN.(10 juni).1955

Sprintzege van Gijs Pauw in de Ronde van Leiden

De vorige week Vrijdag hebben wij Leiden teruggezien - na vele lange jaren geen stap in de Sleutelstad te hebben gezet.

Misschien voor het laatst in de dagen, toen wij zelf nog koers­ten; zelf nog hoge verwachtingen hadden om een “kei" van een wegrenner te worden. We waren nog nieuweling en moes­ten een „licentie" halen bij de toenmalige secretaris van de Nederlandse Wieler Bond, P. T. de Jong zaliger, die ergens in de Donkersteeg van de oude Universiteitsstad woonde.

Waar blijft de tijd.

Deze keer stonden we, dank zij een uitnodiging van de Leidse Rennersvereniging Swift-Combinatie, tussen de vele toe­schouwers, die, met ons, het nogal vrij koude weer trotseer­den en goed gemutst tegen de bleke avondzon aanblikten. Misschien wel met de gedachte: ,Beter zo'n zon, dan helemaal geen zon".

Het veld deelnemers (een dikke honderd amateurs en onaf­hankelijken) was van prima gehalte; de course zelf achttien karaats. Het begon met “speldeprikken" van Wil Vreeswijk, Cor Plasmeijer, Ab Geldermans, Tonny Peters, Frits Rabe en Jopie Wuurman, maar toen Arie van Wetten, door heel wat supporters vergezeld, er de brand in stak, laaide de vlammen hoog op. Nochtans: Mies Stolker, de knappe Ronde van Lim­burg-winnaar, de sterk rijdende Cees Kayer (dit jaar al zeven triomfen), Gijs van Velthoven, Piet Kooymhn en Henk van de Broek, Piet Peters, Gijs van Rhijn, Arend van 't Hof, Ab van de Putten en niet te vergeten Wim Rusman riepen, veelal om beurten, al die durfals een halt toe.

Met nog twaalf van de 55 te rijden ronden (van 1820 meter) voor de boeg viel de klap. Acht man joegen de ruimte in: Stol­ker, Wuurman, Van 't Hof, Pauw, Ab van de Putten, Gudde, De Nijs en Van Houwelingen. Van die acht losten achtereen­volgens Gudde, Van Houwelingen en De Nijs en toen waren er nog vijf sterken over. Van die vijf kwam de rappe Utrechter Gijs Pauw met een royale sprintzege uit de bus. In een beste Ronde van Leiden, waarin de nieuwelingen Henk van Gent en Siem Kooy kranig overeind bleven tegen tegenstanders, die zoveel meer wedstrijdondervinding hadden dan zij.BRON: Evert van Mokum

Amateurs: 1. Gijs Pauw (Utrecht), 100 km in 2 uur 22 min. 7 sec.; 2. A. van 't Hof (Sassenheim); 3. M. Stolker (Utrecht); 4. J. Wuurman (Amsterdam); 5. A. van de Putten (Den Haag); op 35 sec. 6. P. Kooyman (Den Haag); 7. A. van Wetten (Noordwijkerhout); op 1 min. 25 sec. 8. W. Rusman (Haarlem); 9. H. van de Broek (Breukelen); 10. A. Voskamp (Monster); 11. P. Peters (Haarlem); 12. G. van Rhijn (Wasse­naar); 13. J. van de Hurk (Utrecht); 14. G. van Velthoven (Poeldijk); 15. C. Kayer (Zuidermeer); 16. H. Klein (Utrecht); 17. M. Bravenboer (Rotterdam); 18. T'. Peters (Haarlem); 19. G. Diepstraten (Dordrecht); 20. A. Bakker (Zwanenburg); 21. C. Voorend (Bodegraven); 22. B. van Beem (Halfweg); 23. J. Heiden (IJsselmonde); 24. R. Janissen (Amsterdam); 25. F. Schild (Amsterdam).

 

LEIDEN.(24 september).1955

Nieuwelingen: 1. Th. Sijthoff; 2. C. van Amsterdam; 3. T. Veldhoven; 4. C. Niesten; 5. A. Kool; 6. H. van Wordrager; 7. C. de Jong; 8. G. Kreukniet; 9. J. v. Dijk; 10. H. Koger.

 

LIESHOUT.(1 mei).1955

Amateurs: 1. Jaap Bruggenkamp, 2. Krijn Post, 3. Henk van de Broek,

Nieuwelingen: 1. Arie Braat, 2. H. Stokman, 3. Theo Sijthoff,

 

LIESHOUT.(11 september).1955

                    HAGENAAR VAN DER PUTTEN WON IN LIESHOUT.

Wilhelmina en de Supportersclub van Damen organiseerden in Lieshout een amateurwedstrijd, die door de Hagenaar Van der Putten werd gewonnen. Rusman, die na een goed begin vrij lang uit worm bleef; werd tweede voor Van Hout, Cleuntjens, Slits, Rabe, Brands, Boers, Van de Waterlaat en Sonnemans. De Geldropse Mat had zich weer boos gemaakt op de plakkers, waarop hij zich liet afzakken.

Bij de nieuwelingen voegde Kivits een zege aan de serie toe.

Amateurs: 1. Joop van de Putten, 2. Wim Rusman, 3. Toon van Hout,

Nieuwelingen: 1. Jos Kievits, 2. Coen Niesten, 3. Henk Wordragen,

 

MAARTENSDIJK.(22 juni).1955

Amateurs: 1. Wil Vreeswijk, 2. Joop Blauw, 3. Gerard Ravenstein

 

MAASTRICHT – SINT PIETERSBERG.(19 juni).1955

              GERRIT VOORTING NUMMER EEN OP DE ST. PIETERSBERG.

Op de St. Pietersberg nabij Maastricht wordt telkenjare ten bate van de Stichting 1940-'45 een criterium op touw gezet, hetwelk aan de deelnemers ontegenzeggelijk rake eisen stelt. Telkens daagt die dekselse St. Pietersberg op en steeds wordt de beklimming zwaarder en gaan deze kilometers meer en meer meetellen. Verleden jaar gaven Gerrit Voorting en Jan Nolten waar voor hun geld, ditmaal schreef Voorting opnieuw dit criterium - lang geen peuleschilletje - op zijn naam.

Ferdi Kubler en zijn vriend Graf plus enkele Belgen gaven een internationaal cachet aan de zaak, die over het geheel bezien wel iets tegenviel. Na 10 km kampte Voorting boven op de St. Pietersberg met een nukkig achterwiel. Hij bofte dat de dure Kiibler zich juist.... kwam afmelden. Voorting kreeg van de Zwitser een wiel en had dra zijn achterstand teniet gedaan. Hij had de forme te pakken en zou even later zijn sol­licitatiebrieven op tafel deponeren. Voor de moedige Kees Boelhouwers was dit een erg hard gelach. Hij had 80 m solo gereden, mocht zich omwilie van deze frisse stunt in de sym­pathie van het publiek verheugen, nam twee volle minuten en moest vier ronden voor het einde voor Voorting het hoofd buigen. Nauwelijks had burgemeester Michiels van Kessenich het festijn gestart, of Kubler en Graf zaten al aan het staartje en bekeken de St. Pietersberg als hun (tijdelijke) doodsvijand: Nadat Ferdi had opgegeven, maakte hij via de micro zijn excuus. Nadat Zaterdag de Ronde van Zwitserland was ge­eindigd, was hij meteen per auto naar Maastricht vertrokken, om aldaar doodvermoeid aan te komen. Hij hoopte een volgen­de maal revanche te kunnen nemen. Er waren meer uitvallers: Nolten, Graf, Suijkerbuijk, Maenen, Donker etc. Inmiddels ging Boelhouwers nog altijd op kop en voerde zijn voorsprong meer en meer op. Toen Voorting het welletjes vond, kon Piet Haan de demarrage van Gerrit niet beantwoorden, dit ver­mocht wel Flor v. d. Weyden, hoewel de Maastrichtenaar ook daarna moest bukken, mede doordat hij tweemaal van fiets mocht verwisselen. Van de 39 gestarte renners bereikten elf de eindstreep.

Beroepsrenners:1. Gerrit Voorting (Roosendaal), 105 km in 3 uur 20 min. 25 sec.; 2. Keen Boelhouwers (Bunde), op 8 seconden; 3. Flor v.d. Wey­den (Maastricht), op 2 min.; 4. Piet Haan (Mechelen), op 3.2'4 min.; 5. Henk Stevens (Elslop); z.t.; 6. J. Konings (Breda), op 1 ronde; 7. M. Brinkman (Oveischie), op 2 ronden; 8. P. v. d. Lyke (Groede); 9. E. van Cauter (B.); 10. T. van Oers (Lange­weg); 11. H. v. d. Kamp (Gennep).

 

MAASTRICHT – VILLAPARK.(31 juli).1955

Jacq. Nieskens eerste in Villapark-criterium

Het traditionele Villapark-criterium (Maastricht) werd dit­maal een prooi van Jacq. Nieskens, een der candidaten voor uitzending naar de wereldkampioenschappen op de weg. Ook nu trok dit criterium veel bekijks. Circa 5000 toeschouwers sloegen met kennelijk welgevallen de strijdlust van nieuwe­lingen en amateurs gade. Diverse knapen gingen een gooi doen naar de buit. Dat stond bij voorbaat vast. Het bijzonder snelle parcours zorgde voor een harde strijd, ook al doordat om beur­ten de deelnemers de aandacht op zich wilden vestigen. Flor v. d. Weyden en Gerard Keulers dongen meteen naar een hoofdrol, voor welke functie nadien Leo Stevens, Jef Lahaye en de in het begin steevast vuurwerk fabricerende Jo Heyligers in aanmerking kwamen. Laatstgenoemde coureur passeerde liefst 16 keer met een winst van een halve minuut de witte streep, waarna hij bij de kraag werd gevat. Vervolgens tracht­ten Craenen, Gelissen, De Rooy, v. d. Weyden, Graven en Boel­houwers een voorsprong in hun credit te brengen, hetgeen ook mislukte. Tien ronden voor het einde veranderde het decor geheel en al. Zeven man rukten voorwaarts en verhoogden steeds hun voorsprong: v. d. Weyden, Gelissen, Kisters, Hal­mans, Craenen, Leunissen en Nieskens. De spurt moest de koek vergeven. Twee honderd meter voor het einde wipte Nieskens onweerstaanbaar naar voren en met een dikke fietslengte wer­den Leunissen en Craenen geklopt.

Amateurs:1. Jacq. Nieskens (Swalmen), 100 km in 2 uur 43 min. 47 sec.; 2. Hub. Leunissen (Geleen); 3. Piet Craenen (Nederweert); 4. J. Gelissen (Beek); 5. H. Kisters (Heerlerheide); 6. H. Halmans (Hoensbroek); 7. Flor v. d. Weyden (Maastricht); 8. op 2.30 min. A. de Rooy (Eygelshoven); 9. G. Keulers (Geleen); 10. M. Schanze (Duitsland).

Nieuwelingen: 1. P. v. Dijk (Blerick), 50 km in 1 uur 18 min. 52 sec.; 2. C. Lotz (Stein), op 27 sec.; 3. J. Pieters (Maastricht); 4. H. Quaedvlieg (Maastricht); 5. C. v. Beek (Stein).

G. S.

 

MAASTRICHT – VILLAPARK (12 september).1955

                          CRITERIUM MAASTRICHT VOOR FRITS RAMAKERS.

Ter gelegenheid van de Maastrichtse kermis werd Maandag j.l. een criterium op touw gezet in het Villapark. De beste Lim­burgse amateurs traden in het strijdperk tegen sterke Braban­ders en boven-Moerdijkers. Uitlooppogingen waren aan de orde van de dag, welke bezigheden natuurlijk door het publiek werden gewaardeerd. Van der Weyden, Boelhouwers, Vrancken, De Rooy en Stevens schenen het op een erg vroege be­slissing te hebben gemunt, maar deze vlieger ging niet op. Toen Frits Ramakers en Sonnemans aan de haal gingen, kreeg het decor ineens een ander aanzien. Nu was het menens. Dit twee­tal nam een halve minuut. In de spurt sloeg Ramakers zijn gezel met vele lengten.

Amateurs:1. Frits Ramakers (Echt), 90 km in 2 uur 8 min. 8 sec.; 2. M. Sonnemans (Geldrop); 3. op 25 sec. H. Halmans (Hoensbroek); 4. J. Rol (Alkmaar); 5. J. Vrancken-(E'ysden); 6. L. Stevens (Els­loo); 7. H. Leunissen (Geleen); 8. J. Nieskens (Swalmen); 9. P. Peters (Haarlem); 10. G. Moonen (Heer).

Nieuwelingen: 1.C. v. Beek (Stein); 2. L. Brouns (Budel); 3. H. Quaedvlieg (Maastricht); 4. op 1.07 min. J. Pieters (Maastricht); 5. H. Haan (Mechelen).

 

MADE.(3 juli).1955

Amateurs: 1. Cees van de Borst, 2. Joop van de Putten, 3. Piet van Est,

Nieuwelingen: 1. A. van de Pluym, 2. Jo de Haan, 3. Jan Konings,

 

MIDDELSTUM.(9 juli).1955

Amateurs: 1. F. Schilt, Amsterdam; 2. K. Wiltjer, Middelstum; 3. Biel, Gieterveen; 4. Sj. Hovingh, Hoogkerk; 5. H. Laphor, Veendam; 6. E. Talens, Hoogeveen; 7. M. van Dekken, Hoog­'kerk; 8. D. de Ruiter, Beverwijk; 9. P. van Os, Amsterdam; 10. K. Niemeber, Hengelo; 11. J. Tebbens, Groningen; 12. F. Mik; Nieuwe Pekela.

 

MIERLO.(26 juni).1955

Amateurs: 1. Gijs Pauw, 2. Harrie Ehlen, 3. W. Brands,

Nieuwelingen: 1. G. van Hees, 2. A. Piketh, 3. H. Plantaz,

 

MONSTER.(13 augustus).1955

Amateurs: 1. Cees Kayer, 2. Theo Rabe, 3. Wil Vreeswijk,

Nieuwelingen: 1. Cees de Jongh, 2. Ab van Egmond, 3. Coen Visser,

 

NAALDWIJK.(7 mei).1955

Bloemen in Naaldwijk voor  Piet Wyman

De traditionele Ronde van Naaldwijk had Zaterdag 7 Mei weer vele Westlanders naar het fraaie parcours gelokt. Een dikke vijftig amateurs waren naar Naaldwijk gekomen om elkaar de bloemen te betwisten, een sterk veld, dat door fraaie strijd goede propaganda voor de wielersport in de tuindersstreek heeft gemaakt. In iedere wedstrijd ziet men weer dapperen, die reeds direct na het startschot het hazenpad kiezen. In Naaldwijk was het al niet anders. Een reeks uitlooppogingen werd in de kiem gesmoord door een oplettend peloton, dat onder aanvoering van Anton van der Knaap uit Poeldijk en Karel Hamelink uit Den Haag de vluchters snel terughaalde.

Een van de Westlandse favorieten, Van Veldhoven, kon door een knieblessure ditmaal niet zo goed meekomen als zijn vele supporters wel hadden gehoopt.

Acht ronden voor het einde leek de beslissing te vallen, toen Voorend er met Hoefnagel tussenuit trok. Dit duo wist een voorsprong van zestien seconden te nemen. Vijf man - Van der Knaap, Kooyman, Hamelink, Van Rhijn en Hoogeveen - dachten er echter niet over zich zonder meer gewonnen te geven en streken in de laatste ronde op de weglopers neer.

In de eindsprint sloeg Kooyman Van der Knaap en Hamelink. BRON:F. W. HOEKSTRA.

Amateurs: 1. P. Kooyman (Den Haag), 80 km in 2 uur 3 min. en 45 sec.; 2. A. van der Knaap (Poeldijk); 3. C. Hamelink (Den Haag); 4. G. van Rhijn (Wassenaar); 5. H. Hoogeveen (Noord­wijk); 6. G. Voorend (Bodegraven); 7. J. Hoefnagel (Vlaar­dingen); 8. M. van Rijn (Den Haag); 9. J. Verhoeven (Rotter­dam); 10. C. Plasmeijer (Voorhout); 11. E. Nihof (Den Haag); 12. C. Dol (Den Haag).

 

NIEUW VENNEP.(8 juli).1955

Nieuwelingen: 1. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp, de 60 km_ in 1 uur, 31 min. 38 sec.; 2. G. Duinmeyer, Beverwijk; 3. C. Nies­ten, Beverwijk; 4. J. Meegdes, IJmuiden; 5. H. Cuvelier, Nieuw Vennep; 6. H. van Gent, Leiden; 7. D. Verdoorn, Rotterdam; 8. J. Vonhof, Amsterdam; 9. A. Sluis, Badhoevedorp; 10. J. Cuve­lier, Nieuw Vennep; 11. C. Brouwer, Amstelveen.

 

NIEUW-NAMEN.(13 september).1955

Amateurs: 1. Adrie Braspenninckx, 2. Adrie Romeijnsen, 3. Jac Looyen,

 

NIJMEGEN.(11 september).1955

Amateurs: 1. Nico Regter, 2. Louis Pardoel, 3. Jo de Boer,

 

NOORDWIJKERHOUT – SINT BAVO.(21 augustus).1955

JOOP v. d. PUTTEN trionsfator In de Ronde van Sint Bavo

Voor de negende maal hield de Leidse wielerclub “Swift" in samenwerking met het plaatselijke V.V.S.B. op het lommerrijke parcours van de St. Bavostichting in Noordwijkerhout, de Ron­de van Sint Bavo. Na een overrompelend begin, een voor de leken-toeschouwers ingewikkeld vervolg en een spannende eindsprint, trad Joop v. d. Putten tenslotte zegevierend uit de strijd tevoorschijn. De snelle Joop v. d. Putten kwam ook in het bezit van de leidersprijs - voor de renner die het meest als eerste de streep passeerde - waarvoor eerst Wallet en vervol­gens Van Wetten zich overmatig hadden ingespannen.

Deze vette leiderspremie was er ondanks de tropische tempe­ratuur ook de oorzaak van, dat er al spoedig in een hoog tempo over het smalle en bochtige parcours gejakkerd werd en het langgerekte veld in gesloten gelid rond de gebouwen van de St. Bavostichting draaide. Toen dit hoge aanvangstempo enigs­zins was geluwd en het merendeel der renners er naar ver­langde om in een rustiger tempo naar de finish te fietsen, werd door v. d. Knaap - na een premieduel met Bontekoe - de eerste serieuze ontsnappingspoging ondernomen, die achteraf bekeken van beslissende invloed is geweest op het verdere ver­loop van de wedstrijd. Want toen ook Wallet, M. Bravenboer, Van Rhijn en de gebroeders v. d. Putten wel perspectief in deze vlucht zagen en, zich bij demarrant v. d. Knaap aansloten, kwam daarmede een kwalitatief sterke kopgroep van zes man tot stand, die de touwtjes stevig in handen nam. De onstuimige Arie van Wetten zag echter nog bijtijds het gevaar in en met de kleine Van Leeuwen aan zijn wiel, sprong hij op indrukwek­kende wijze naar de koplopers. Er waren toen 25 km afgelegd en het peloton met o.m. Jan Rol en Arie van Houwelingen - die even later de strijd staakten - was toen al nagenoeg kans­loos. De koplopers - van wie Wallet zich beijverde om in bet bezit te komen van de leidersprijs - bleken niet meer te stui­ten en nog voordat de helft was afgelegd, keken de andere renners al tegen een ronde achterstand aan. Van Wetten en Joop v. d. Putten probeerden van de verwarring, die ontstond toen het peloton werd ingelopen, te profiteren en gingen er weer vandoor. Maar de andere leiders lieten hen niet begaan. Met nog 37 km voor de wielen was het weer v. d. Knaap die samen met Ap v. d. Putten een kleine voorsprong veroverde.

Doch Van Rhijn, Van Wetten, Joop v. d. Putten en Bravenboer, die hun winstkansen in gevaar zagen komen, wierpen zich on­vervaard in het spoor van de demarranten, terwijl ook het „gedubbelde" duo v. Adrichem-Overdevest zich bij dit zestal wist aan te sluiten. Kort na deze fusie deed zich in het kop­groepje een valpartij voor, waardoor Overdevest de strijd moest staken en Van Rhijn en Bravenboer hun fraaie posities verspeelden. Deze twee renners versaagden echter niet en ble­ven moedig doorstrijden. De furieuze Van Rhijn slaagde er zelfs nog in om het verloren gegane contact te herstellen en nam in zijn opmars Van Leeuwen, Groot en M. van Rijn met zich mee. Er kwamen zodoende zes leiders en drie „gedubbel­den" op kop, die op Bravenboer na, de andere vijf renners  waarbij Wallet die de tol voor zijn in de beginne geleverde krachtsinspanningen moest betalen - nog een ronde achter­stand bezorgden. Hoewel de plaatselijke favoriet Van Wetten nog enkele malen trachtte om de snelle sprinters in de kop­groep te ontlopen, kreeg hij geen kans en moest de eindsprint de beslissing brengen. En deze werd een prooi voor de rappe Joop v. d. Putten.

Amateurs: 1. J. v. d. Putten (Den Haag), 100 km in 2 uur 32 min. 27 sec.; 2. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 3. G. van Rhijn (Wassenaar); 4,A. van Wetten (Noordwijkerhout); 5. A. v. d. Putten (Den Haag); 6. C. van Leeuwen (Wassenaar); 7. M. Bravenboer (Rotterdam); 8. op 1 ronde M. van Rijn (Den Haag);9. D. Wallet (Leimuiden); 10. J. Groot (Beverwijk); 11. H. van Adrichem (Naaldwijk); 12. op 2 ronden J. de Vroomen (War­mond); 13. H. Vroom (Haarlem); 14. Th. de Vroomen (War­mond); 15. H. Hoogeveen (Noordwijk).

De voorwedstrijd voor nieuwelingen werd op fraaie wijze ge­wonnen door Frans van Velthoven, die een in de slotfase van de strijd veroverde voorsprong niet meer afstond, ondanks dat Hendriks hem nog dicht op de hielen kwam. De sprint van het peloton om de derde plaats werd een prooi voor Coen Visser.

Nieuwelingen: 1. F. van Velthoven (Poeldijk), 60 km in 1 uur 23 min. 31 sec.; 2. H. Hendriks (Heemskerk); 3. C. Visser (Sant­poort); 4. R. Kayer (Zuidermeer); 5. H.. Folkert (Velsen); 6. H. Biesterveld (Amsterdam); 7. H. van Asten (Den Haag); 8. H. v. E'ngelen (Harmelen); 9. J. v. Wetten (Noordwijkerhout); 10. H. Arends (Amsterdam); 11. H. Vertegaal (Hazerswoude); 1.2. J. Radecker (Amsterdam); 13. H. Hogerheyde (Haarlem); 14. G. Mena (Voorhout);' 15. J. v. Leeuwen (Nw. Wetering); 16. S. Schipper (Amsterdam); 17. N. Ridder (Den Helder); 18. C. Brouwers (Nw. Amstel). BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

NUMANSDORP.(14 mei).1955

Amateurs: 1. Cees Kayer, 2. A. Beentjens, 3. Jac Looyen,

Nieuwelingen: 1. Coen Niesten, 2. B. Kouwenhoven, 3. Piet Hanegraaf,

 

NUTH.(15 augustus).1955

                  IN NUTH WON HUB. LEUNISSEN VOOR PETERS EN ROL.

In de achtste Ronde van Nuth ging het spannend toe. Harry Ehlen bracht direct leven in de brouwerij, maar zijn poging om afscheid van de rest te nemen, werd alleen met enkele premies beloond. Daarna namen Peters, Rol en Hassel een kleine voor­sprong, welke niet blijvend was, evenals de ontsnapping welke Halmans ten tonele bracht. Toen probeerden Leunissen en Peters gezamenlijk hun slag te slaan. Dit mislukte ook al, zo­dat 20 renners de slotfase ingingen. Twaalf kilometer voor het einde nam de dappere Halmans 200 meter, welke hij niet kon behouden, aangezien Rol, Peters, Leunissen en Kisters hem bij de kraag vatten. Met vijf man werd de laatste ronde betwist.

In de spurt bleef Leunissen gemakkelijk baas over zijn ge­zellen.

Amateurs:1. Hub. Leunissen (Geleen), 105 km in 2 uur 35 min. 20sec.; 2. T. Peters (Haarlem); 3. J. Rol (Alkmaar); 4. H. Hal­mans (H'oensbroek); 5. H. Kisters (Heerlerheide); 6. H. Schoen­makers (Blirick), op 30 sec.; 7. A. de. Rooy (Eygelshoven); 8. H. Ehlen (Sittard); 9. G. Vergoossen (Echt); 10. J. Steyns (Gulpen).

Nieuwelingen: 1. L. v. d. Meulen (Badhoevedorp), 60 km in 1 uur 29 min. 55 sec.; 2. J. Rot (Waubach); 3. H. Marinus (Am­sterdam); 4. C. van Beek (Stein); 5. H. Haan (Mechelen).

 

OCHTEN.(23 juli).1955

Amateurs: 1. Leo van de Pluijm, 2. Frits Rabe, 3. Gerrit de Jager,

 

OIRSCHOT.(19 juni).1955

Amateurs: 1. Dick Meijer, 2. Tinie Cuijten, 3. Toon van Lachterop,

Nieuwelingen: 1. J. van Poppel, 2. Leo Coehorst, 3. A. Sleutjes,

 

OISTERWIJK. (17 juli).1955

Amateurs: 1. J. Rol, Alkmaar; 2. H. Scholten, Den Haag; 3. A. v. d. Hout, St. M. Gestel; 4. B. Teunisse, Utrecht; 5. A. v. d. Linden, Tilburg; 6. Th. v. d. Wiel, Tilburg; 7. J. Franken, Til­burg; 8. J. v. Gogh, Den Bosch; 9. H. Termorshuizen, Pijnacker; 10. G. Verhoeven, Tilburg.

 

OLYMPIA’S RONDE VAN NEDERLAND.(17 juni t/m 21 juni).1955

Olympia's Tour door Nederland voor Amateurs, een daverend succes

Piet Kooyman, de winnaar, toonde zijn kunde vooral in slotfase

Wedstrijd, die herhaling verdient

De Tour door Nederland voor amateurs, die de Amsterdamse wielerclub Olympia ons heeft geschonken, is na vijf dagen vol ongekende sport tot een einde gekomen. In een slot, dat nogmaals de krachtmens Krijn Post tegenover de zuivere coureur Piet Kooyman had gebracht, heeft het lid van de organiserende vereniging het gewonnen. Niet echter, nadat die twee de degens hadden gekruist waarbij de stukken er vanaf waren gevlogen. Nog eens stonden dezelfde twee tegenover elkaar, die op de eerste dag, de langste Etappe naar Hoogeveen, ook al onderling de krachten hadden gemeten. Krijn Post had het toen gewonnen, met een hand­breedte verschil. De Oranjetrui waarmee hij de volgende dag was vertrokken, had hij echter toch moeten afstaan en wel aan Mar­tin Wolfs uit Vlijmen. Een man slechts heeft het leiderstricot tot het laatste om de schouders kunnen houden, Piet Kooyman, die op weg naar Maastricht tegen de Sint Pietersberg op, zichzelf in het Oranje had gehesen. Opnieuw, in de allerlaatste kilometers twee dagen later, kwamen Post en Kooyman tegenover elkaar en opnieuw ging het, ditmaal om een denkbeeldige, handbreedte. Maar nu was Kooyman de triomphator, de overwinnaar van een groots en onvergetelijk wielerfestijn dat op naam was gekomen van een 26-jarige coureur, die reeds in 1948 zijn licentie als amateur had aangevraagd. Dit was zijn grootste triomf in die zevenjarige loop­baan, zelfs groter dan de vijfde plaats in het wereldkampioenschap op de weg in Luxemburg.

Krijn Post de eerste winnaar.

Zes man waren er vooraan overgebleven, toen twee honderd kilo­meters course op de eerste dag van Olympia's Tour achter de rug waren. Veertien kilometers lagen daar nog voor de wielen en er moest wat gebeuren,. wilde in dat elite gezelschap niet de rappe Piet Kooy­man de winnaar worden.

Er scheen inderdaad iets te gebeuren, want terwijl nog maar juist uit het kopgroepje van acht de Tilburger Marchand (die weinig werk had verricht) en de Limburger De Rooy het hoofd hadden moeten buigen en stampend hun weg naar de eindstreep zochten, begon Krijn Post aan een moordende jacht naar de minuut bonificatie in Hoogeveen. De Nieuw Venneper slaagde niet. Van der Pluym en Kooyman pakten het wiel van Krijn en na een korte jacht kwamen ook de andere drie, Braspenninx, Van der Kloot en Wolfs bij het trio voor hen, zodat toch de eindsprint de beslissing moest brengen. En daarmee toch Piet Kooyman? Neen, want toen de Hagenaar in de laatste zeshonderd meters eerst nog de gedemarreerde Van der Kloot terughaalde en zij charge naar de eindstreep meteen door zette, trommelde Krijn Post zo ongenadig op de pedalen dat de Noordhollandse kampioen nog op de streep Piet Kooyman kon kloppen!

Daarmee was de eerste dag van Olympia's Tour door Nederland op sensationele wijze tot een einde gekomen. Een etappe - de langste van alle - die in feite slechts twee serieuze ontsnappingen had ge­bracht, waarvan de eerste bovendien te vroeg was gekomen om met succes te worden volbracht.

Een man had daar bij voorbaat al niet bij kunnen zijn, de geblokte Arend van 't Hof, die nag voor de officiele start in Beverwijk ten val was gekomen, doordat hij met z'n petje in de hand naar zijn derailleur had gegrepen. Arend's petje was tussen de ketting gedraaid, de Sas­senheimer sloeg tegen de grond en van dat moment af heeft hij slechts de macht over een hand gehad.

Er waren er meer onder de 93 vertrekkers, die niet ver kwamen op deze eerste dag. Jongens die met malheur aan de kant kwamen te staan. Eerst Willem Duiker, daama al grotere mannen als Nol Ehlen in Frieseweg, Barlage in Broek op Langendijk, twee kopstukken in de Wieringermeer met Mathieu Sonnemans en Piet van de Dungen.

En vooraan bleef het voorlopig toch rustig. Wim Rusman had eenmaal met Dirk de Ruiter en Piet Muilwijk de groep achter zich gelaten, maar veel winst had dat niet opgeleverd. Kooyman had zich voor de eerste keer laten zien, toen de eerste premiesprint in Alkmaar werd ver­reden, maar daar reeds had hij wel Jan Rol in eigen plaats achter zich kunnen houden, maar niet Van der Pluym.

Neen, leven in de brouwerij was er pas gekomen toen er een zestig kilometer achter de rug lag. Zes man demarreerden: Rien van Grins­ven, Piet van Est, Arie de Hoog, Jaap Bruggekamp, Dirk de Ruiter nogmaals en de ranke Harry Moolenijzer, die zich in de klassiekers ook meer laat zien.

Een groep van zeven man beantwoordde de aanval direct. Een felle achtervolging werd ingezet door de Beverwijker Groot, de Limburger Leunissen, Van Selm, Van der Putten, Daaf Janbroers, Schalk Ver­hoef en Mies Stolker. Die achtervolgers echter hadden het nutteloze van dat avontuur reeds ingezien, nog voordat de Afsluitdijk was bereikt. En dus stormde op de lange dijk naar Kornwerderzand speels het gevluchte zestal als eerste de wind tegemoet. Een korte poursuite van Jean Mehagnoul haalde niets uit en bovendien verzwakte het leidersploegje aanzienlljk, toen Piet Aandewiel met de materiaalwagen naar voren stoof om bijstand te verlenen aan Arie de Hoog, De Am­sterdammer bereikte zijn vrienden vooraan natuurlijk niet meer. Het verschil met het peloton was nog altijd slechts een minuut. En toch leek de zaak serieuzer te worden, toen het eind van de Afsluitdijk reeds in zicht was en de uitgerekte meute maar gedeeltelijk terrein had kunnen heroveren. Het vijftal aan kop hield de ongelijke strijd evenwel niet vol en nog voordat Kornwerderzand was bereikt, lag alles bijeen. Rustig? Allerminst!.. Van der Pluym zorgde voor nieuw leven.... voor de beslissing. Dussen's beste kracht op de fiets spurtte ­uit de groep weg en met hem zochten zeven man - die we reeds noemden - de weg naar de finish voor die vele anderen. Het was nog wel vroeg, er lagen nog honderd kilometers voor het stuur, maar dit puike gezelschap wist wat ontsnappen betekende. Het sloeg een gat dat al enkele kilometers verder niet meer te dichten zou zijn: na 128 kilometer bedroeg de winst twee minuten op de jagende Harry Ehlen en Schalk Verhoef en 2.15 op het peloton. Bij Heerenveen werd het minder door het oponthoud als gevolg van aen auto die dwars over de weg stond en de acht noopte van het karretje te stappen, maar het werd meer, zelfs drie en een halve minuut in Oudeschoot, ondanks de jachten van Looyen, Verhoef, Wuttrman en Heeren.

Toch gingen de kilometers wegen en toen de sterken in het peloton de grote groep aanhoudend bleven opjagen, werd dat laatste gedeelte naar het Drentse Hoogeveen een spannend duel met de tljd en de kilometers. De zes, die vooraan overbleven, wonnen dat duel, hoofd­zakelijk doordat Krijn Post het tempo tot 45 kilometer had opgevoerd en de vluchters elkaar daama voortdurend trachtten los te demarre­ren. Het spurtende geweld op het laatste gedeelte redde de vluchters, bracht nog een schitterend slot na een aantrekkelijke etappe en leverde ons bovendien nog die sensationele rush in Hoogeveen, die het succes met een banddikte verschil op Kooyman, naar Krijn Post had ge­bracht. Twee minuten later arriveerden Stolker, v. d. Zande en Looy­en, met bij zich Van Steenselen, die een schitterende jacht achter de rug had.

Uitslag eerste Etappe Amsterdam-Beverwljk-Hoogeveen, afstand 212 km.

1. Kr. Post, 5.32.59 (1 min. bon.); 2. P. Kooyman, 5.33.29 (1/2 min. bon.); 3. A. Braspenninx, 5.33.44 (15 sec. bon.); 4. T. Wolfs, 5.33.59; 5. L. v. d. Pluym, z.t.; 6. H. v. d. Kloot, 5.34.03; 7. A. v. Steenselen, 5.35.49; 8. M. Stalker, z.t.; 9. C. v. d. Zande, z.t.; 10. J. Looyen, z.t.; 11. H. Scholten, 5.36.30; 12. W. Rusman, z.t.; 13. J. v. d. Putten, z.t.; 14. J. Rol, z.t.; 15. G. de Jager, z.t.; 16. J. Wuurman, z.t.; 17. J. Bruggenkamp, z.t.; 18. J. Westdorp, z.t.; 19. E. Jongstra, z.t.; 20. R. v. Grinsven, z.t.

Uitslag le premiesprint te Alkmaar: 1. L. v. d. Pluym; 2. P. Kooyman; 3. J. Rol.

Uitslag 2e premiesprint te Sneek: 1. A. Braspenninx; 2. P. Kooyman; 3. L. v. d. Pluym.

Uitslag 3e premiesprint te Heerenveen: 1. P. Kooyman; 2. A. Braspen­ninx; 3. L. v. d. Pluym.

De prestatieprijzen werden door H.H. Wedstrijdcommissarissen toe­gekend aan: 1. A. van Steenselen; 2. P. Kooyman; 3, Kr. Post.

Een extra premie, t.w. een Radium Venturi-tube, beschikbaar gesteld door Sporthuis Jan Groot, Alkmaar, werd gewonnen door de renner L. v. d. Pluym.

Slachtveld op tweede dag.

Tweemaal op de tweede dag heeft voor de renners van Olympia's Tour het startsein geklonken. Tweemaal ook - tussen Hoogeveen en Hel­mond - is er weergaloos gevochten. Jachtend, alsof er na Helmond niet nog eens een kleine vijfhonderd kilometers voor het stuur lagen. Dat heeft slachtoffers gekost. Sterke mannen, die achter in de rang­schikking terecht kwamen en die zelfs in deze heksenketel niet vol­doende courage konden opbrengen. Wat dan neer kwam op het stoppen van Leen Jansen met de brokkenwagen en het inladen van fietsen door Jan Silleman: opgegevenl Daar waren toch jongens bij: Karel Hamelink bijvoorbeeld, die het etapperennen toch nog niet schijnt te kunnen, de sterke Limburger Fransen, de Hengeloer Oink en nog an­deren. Temidden van dat geweld heeft de ongelooflijk sterke “Tinie" Wolfs de Oranje leiderstrui aan Krijn Post ontrukt. Eerst een ver­geefse stap in de etappe naar Amhem, toen, na nogmaals hevig attaqueren het succes: het begeerde shirt.

Wolfs mag dan nog zo met zijn kracht smijten (vaak rijdt hij onver­standig en zonder course-inzicht), zijn greep naar het Oranje was berekend in de twee halve etappes. En toen een gesloten spoorweg­overgang roet in het eten gooide, was het voor hem geen bezwaar daarna nog een kans te wagen.

Op de 130 kilometers tussen Hoogeveen en Arnhem schitterde het rode petje van “Tinie" reeds tussen de negen man, op jacht gegaan naar acht, die ver vooraan een titanenstrljd leverden. Dat waren die vecht­lustige Jaap Bruggekamp, Gijs Pauw, de durver, maar nog niet rijpe Barlage, weer eens Heeren, Frans Braat, Dirk de Ruiter, Bertus Lute en Rien van Grinsven. De groep Wolfs, die inderdaad de kloof kon overbruggen, telde een Liebrechts als dorpsgenoot van Vlijmense “Tinie", v. d. Linde, v. d. Putten, Kaijer, de vreselijk lange Schalk Verhoef (volgens Van 't Hof zit Verhoef niet alleen zelf altijd in de wind, maar heeft de kleine Arend niets aan hem, omdat alle wind onder zijn zadel doorkomt.... ), verder opnieuw Harry van der Kloot, Piet van der Dungen en Tony Peters.

De zeventien, die na de aansluiting gezamenlijk op kop marcheerden, wisten dat er voor hen in Amhem het succes lag. Het veroverde ter­rein werd zienderogen groter, maar op een ding hadden die knapen niet gerekend: op Vorden, waar neergelaten spoorbomen de weg naar de glorie versperden. In Vorden wist men niet, waarom die Wolfs bijna huilend met de armen zwaaide en schreeuwde om de bomen toch te openen. Men wist ook niet, waarom juist Van der Kloot mistroostig de weg achter zich stond af te turen. Men zag alleen na 2 minuut en 2 seconden een langgerekte groep, die de aansluiting met de vluchters tot stand bracht.

Krijn Post als drager van het Oranje had geluk, maar de greep naar de trui zat Wolfs toch reeds in de benen.

Vier van de geslagen leiders brachten nog eens de moed op, in Baak, 35 km voor de streep, te demarreren. Barlage, Bruggekamp, Verhoef en de op de eerste dag door malheur uitgeschakelde Piet van de Dungen en met hen sprong Jan Rol mee naar voren. De beslissing was gevallen. Er werd geen moeite gedaan het vijftal terug te halen. Toch was het tempo voor jongens als Tony Peters, Fre Mik, Deelen, Hame­link, Van Duppen en De Hoog te hoog en Bertus Lute werd kansloos met een kapotte derailleur, zoals Mies Stolker ver terugviel met een lege tube.

De vijf in de voorhoede stoomden door, en de laatste heuvelachtige kilometers rond Arnhem konden alleen Barlage nog enig verlies be­zorgen. Van de Dungen zegevierde, de Rol, Bruggenkamp en Ver­hoef. Maar de trui zat toen nog om de schouders van Krijn Post.

Het Oranje naar Vlijmen.

Die middag op de route naar Helmond zijn er in de brandende zon nieuwe meedogenloze jachten ontketend. Krijn Post heeft daar nog­maals moeten toezien dat Wolfs een verbeten aanval op zijn leiderstrui inzette. Rekende de Noordhollandse kampioen weer op spoorbomen? Of was het onmacht om mee te strijden in de voorste linies? Misschien heeft Krijn zelfs getwijfeld aan het succes voor de lange Vlijmense coureur, die al zoveel krachten had verspeeld op weg naar het origi­neel aangeklede „Utopia". In elk geval ging hij al niet mee, toen nog in Arnhem Cees Aanraad en Heeren aan de haal gingen. Zeven man kwamen op kop met verder de doorbijter Bruggenkamp, Schalk Ver­hoef als ontembare etapperenner, Van der Waterlaat, Stolker (die wat goed moest maken na zijn malheur) en Liebrechts. Deze ontsnapping mocht dan niets aanhalen, gevaarlijk werd het toen een nieuw twaalf­tal zich afscheidde, want daarbij zaten toen Wolfs, Rol, v. d, Putten, nogmaals Bruggenkamp (!), Kersten, Kaijer, Janbroers, Stolker, Hee­ren, Rusman, Van Houwelingen en Pauw. Er moest wat gebeuren, wilde dat uitgelezen groepje gehaald worden en toch.... drie kregen er aansluiting. Schalk Verhoef, Harry Scholten en Adri van Steen­selen, na een lange, indrukwekkende achtervolging. Dat trio had eerst nog Van der Waterlaat bij zich gehad, maar hem verloren; en Van Steenselen had er aanvankelijk niet bij gezeten, doch net als op de eerste dag van deze Tour sloeg de coureur uit Mijnsherenland een poursuite uit de pedalen, die adembenemend was geworden. En succesvol.

Vijftien man in de aanvalslinie, twintig kilometer voor de meet. Dit waren ze dan, met een nieuwe leider in hun midden. Want de tegen­aanval, die Post met elf gezellen nog inzette, kwam te laat. Post demarreerde, toen ver voor hem de vonken eraf vlogen. Een felle, maar vergeefse tussenspurt van Van Houwelingen, met Rol aan het wiel. Een formidabele race door Adri van Steenselen, hij met Van Houwelingen en v. d. Putten achter zich aan. Terwijl in die hevige slagwisselingen Gijs Pauw volkomen “kapot" kwam te zitten en de grootste favoriet in een sprint, Harry Scholten, door domme pech lopend zijn weg naar de meet moest zoeken, maakten de drie zich reeds gereed voor de spurt in Helmond: v. d. Putten, die voor een nieuwe Haagse Etappe-zege zorgde, Van Steenselen in de zekerheid een derde plaats in het klagsement te hebben veroverd en Van Houwelingen, die als derde arriveer­de. De man die achter hen de finish overschreed, Wolfs, had echter het meeste succes, want hij verkreeg het voorrecht de volgende dag in bet Oranje te gaan vertrekken.

Veertien coureurs had Olympia's Tour na Helmond reeds verloren. Wim Klebach was ernstig gevallen, Pos en Neesman waren door die­zelfde smak in de achterhoede gekomen, maar de meesten der “af­vallers" hadden dit vreselijke tempo van enkelen toch teveel gevon­den. Het is bijna onmogelijk dat deze amateurs zoveel energie kunnen blijven opbrengen. Er wordt te veel gedaan. En toch....

Uitslag van de eerste helft van de tweede Etappe, Hoogeveen-Arnhem, afstand 130 km.

1. P. v. d. Dungen, 3.08.01 (1 min. bon.); 2. J. Rol, 3.08.31 (M min. bon.); 3. J. Bruggenkamp, 3.08.46 (15 sec. bon.); 4. S. Verhoef, 3.09.01; 5. J. Bar­lage, 3.09.24; 6. L. Stoete, 3.09.45; 7. G. Pauw, z.t.; 8. W. Heeren, z.t.; 9. J. Wuurman, 3.09.47; 10. A. de Rooy, 3.09.50; 11, J. v. d. Putten, z.t.; 12. H. Scholten, z.t.; 13. F. Schild, z.t.; 14. Kr. Post, z.t.; 15. P. Kooy­man, z.t.

Uitslag 1e premiesprint te Rijssen: 1. G. Pauw; 2. J. Barlage; 3. J. Brug­genkamp.

Uitslag 2e premiesprint te Vorden: 1. G. Pauw; 2. B. Lute; 3. J. Brug­genkamp.

Uitslag van de tweede helft van de tweede Etappe Arnhem-Helmond, afstand 92 km.

1. J. v. d. Putten, 2.14.19 (1 min. bon.); 2. A. v. Steenselen, 2.14.19 (1/2 min. bon.); 3. A. v. Houwelingen, 2.15.06 (15 sec. bon.); 4. J. Bruggenkamp, 2.15.34; 5. T. Wolfs, z.t.; 6. W. Rusman, z.t.; 7. D. Janbroers, z.t.; 8. J. Rol, z.t.; 9. W. Heeren, z.t.; 10. J. Kersten, z.t.; 11. M. Stolker, z.t.; 12. C. Kayen, z.t.; 13. S. Verhoef, z.t.; 14. H. Scholten, 2.16.24; 15. G. Pauw, 2.16.52; 16. G. de Jager, 2.17.11; 17. L. v. d. Pluym, z.t.; 18. P. Kooy­man, z.t.

Uitslag premiesprint te Boxmeer: 1. J. Bruggenkamp; 2. G. Pauw; 3. J. Rol.

Door H.H. Wedstrijdcommissarissen werden de prestatieprijzen toe­gekend aan: 1. J. Barlage; 2. A. v. Steenselen; 3. P. v. d. Dungen.

In het algemeen klassement voor de prestatieprijs gaat na twee dagen aan de leiding de renner A. v. Steenselen met 5 punten.

Slimme Piet op kop.

„Eerlijk, er komt een hoop geluk bij." Dat waren gisteravond de woor­den van Piet Kooyman, de Haagse Olympia-coureur, de nieuwe drager van het Oranje. Geluk had Pieter inderdaad gehad, maar verdedigd heeft hij zjjn positie toch ook, nadat Vrouwe Fortuna hem zo best had bijgestaan in de eerste halve etappe.

Deze enerverende dag, waarop er precies „tussen de buien door" werd gereden, was vol verrassingen, Dat was al kort na Helmond begonnen. Men rekte in de volgkaravaan de halzen en schudde meewarig het hoofd: Schalk Verhoef in Deurne aan de kant, nerveus een lege tube van het wiel rukkend. Een der beste vechters op elk moment, naar achteren geworpen. Ach, Schalk zou wel terugkomen. Dat stood vast toen men de Rotterdammer met groot gemak een enorm verzet zag rondmalen en dat werd nog zekerder, toen vriend Wout Verhoeven ging “opzitten". ,Ik wist niet dat Schalk was platgereden," riep hij ons toe, “anders had ik eerder gewacht!" Sympathieke Wout wachtte dus op Schalk en dat gaf nog meer zekerheid.... Die middag in Maas­tricht arriveerden twee coureurs na het sluiten van de controle in de stromende regen op de top van de St. Pietersberg. Verhoeven en Ver­hoef, die het leed van nog eens twee lekke banden hadden meeger maakt! Trouwens, voordat een nieuwe slag zou werden geleverd, raakten nog twee anderen achteraan, Braspenninx met een kapotte tube, v. d. Linden - juist wit zijn woonplaats vertrokken - met vijf geknapte spaken.

Maar vooraan wachtte men niet; hoewel er geen grote strijd voor de berg-etappe werd verwacht. Twee groepjes van bij elkaar vijftien man hadden zich losgemaakt en passeerden licht afgescheiden het plaatsje Heythoven. En daar geschiedde het. Bijna hadden die vijftien, inmid­dels bij elkaar gekomen, moeten bukken voor de spoorbomen, die daar neergelaten werden. Ze waren er door, maar achter hun ruggen kwam een peloton tot stilstand en begon het Wolfs in die grote groep opnieww te draaien. Nu had hij na zware gevechten toch de Oranje trui en daar kwamen hem opnieww de spoorbomen lastig vallen, want.... vooraan bij de knapen die het geluk mee hadden gekregen, zat Piet Kooyman, nauwelljks meer dan, een minuut van hem verwijderd in het klasse­ment! Er gebeurde, wat Wolfs had gevreesd. De spoorwegovergang bleef juist zolang gesloten, om hem de trui te ontnemen.

De vijftien coureurs in de voorhoede ,geraakten goed weg. Dat waren dan behalve Kooyman ook Rijnders, Looyen, Wuurman, West­dorp, Van Est, Harry Ehlen, Barlage, Van Grinsven, Pauw, Stolker, De Jager, Marchand, Sahollen en De Vree, Er werd door die leiders nog gevochten. In Urmond, na de,premiesprint, ging  Jantje Westdorp en Gerrit de Jager (een geboren etappe-coureur!) meteen door, later, toen Scholten reeds had moeten lossen in de eerste Limburgse heuvels, haakten Rien van Grinsven en Piet van Est nog aan en zat de etappe­winnaar reeds vooraan. Dat werd dan Piet van Est, die niet meer te kloppen was. Joop Wuurman behield zijn positie in het groepje nog wel, ondanks het feit dat hij bij het dalen in grote moeilijkheden zat door een verkeerd verzet, Barlage deed het lopend tegen de Sint Pie­tersberg op, nadat hij talrijke malen vergeefs had geprobeerd te de­marreren, Kooyman hield zich juist nog staande tegen,de heuvels op, maar Pauw verloor het contact; toen zijn derailleur kapot sloeg. Gljs kwam in een ruk tot stilstand en slingerde recht over bet stuur tegen de keien van Maastricht.

Honderd-en-tien kilometers strijd hadden een nieuwe leider gebracht; omdat het uiteengeslagen peloton met Wolfs in de voorste groep juist teveel achterstand had gekregen. Er waren trouwens sensationele dingen gebeurd. De Jager was van de negentiende naar de tweede plaats gekomen, Van Grinsven schoof twintig plaatsen tegelijk naar voren en klasseerde zich als derde, Wolfs was teruggeslagen naar de achtste plaats, Post naar de tiende positie en Van Steenselen troonde op de twaalfde plaats.

Kooyman bleef vooraan.

Men had wel verwacht dat er die middag in de zware Limburgse heuvels - onverwacht nog zonder Cauberg, waar de weg was opge­broken - opnieuw het een en ander zou veranderen in de situatie. Maar het verliep toch anders dan was voorspeld.

Want Kooyman verloor niet zijn leiderstricot dat normaal gezien al sterk voorzien was, maar bo-vendien voor een ieder vast was komen te staan, die die morgen de Haagse pedaleur had zien klimmen.

Vijf man, met Mathieu Sonnemans daarbij, waren weggekomen van het peloton zonder dat Piet Kooyman de sprong mee had kunnen maken. Vier van hen waren regelrecht in een tegenoffensief, Wolfs, Krijn Post, Stolker (de man met het meeste succes op deze bewogen dag) en Harry Scholten.

Relatief geraakte, toen dat vijftal in een doldrieste demarrage over de toppen wegsnelde, Kooyman inderdaad zjjn trui even kwijt toen de winst van het quintet opliep tot twee minuten. De zaak liep anders, toen Kooyman in het restant van de grote groep het tempo ging op­jagen en de voorsprong inkromp tot nauwelijks meer dan een minuut. Dat kleine pelotonnetje had zjjn eerste klap gekregen in de lange en gevaarlijke afzink naar Noorbeek. In die „val" sprong de tube van Rusman met geweld van het wiel, een valpartij ontstond en behalve de Haarlemmer smakten ook Moolenijzer, Looyen, Braspenninx en Ballangee hardhandig tegen de grond. Een man van hen ontpopte zich daar voor de aanblik van verbaasde volgers als een ongekende klim­mer .”In Duitsland heb ik dat geleerd," zei Moolenijzer ons in Hoens­broek en die woorden van Harry sloegen dan op de geweldige rush van de Amsterdammer over de geniepige Limburgse bulten. Dansend op de pedalen, meestal nog rustig in het zadel, snelde hlj naar voren. Geen renner die het wiel van de ranke coureur kon houden, totdat hij zich in een grote groep ging nestelen.

Ver voor hem was met Hoensbroek in het zicht Mathieu Sonnemans op de pedalen gaan beuken. Eerst vergeefs, daarna met sueces en toen de Brabander als eerste de eindstreep in de mijnwerkersplaats pas­seerde, daverde niet favoriet Harry Scholten als tweede over de lijn (even rechtsaf geslagen, in de war gebracht door het teken voor de volgauto's, die rechtsaf moesten), maar de stugge Krijn Post, die op­nieuw ongekende kwaliteiten ook in een sprint tentoon spreidde.

Er was dus weer het een en ander veranderd, maar Piet Kooyman was toch drager van het Oranje gebleven.

Uitslag van de eerste helft van de derde etappe Helmond-Maastricht, afstand 110 km.

1. P. v. Est, 254.59 (1 min. bon.); 2. J. Westdorp, 2.55.47 (V2 min. bon.); 3. R. v. Grinsven, 2.56.13 (15 sec. bon.); 4. G. de Jager, 2.56.28; 5. M. Stolker, 2.56.28; 6. B. de Vree, 2.56.50; 7, J. Wuurman, 2.56.53; 8. J. Looyen, 2.56.57; 9. H. Ehlen„z.t.; 10. G. Marchand, 2.57.14; 11. A. Rijn­ders, 2.57.24; 12. P. Kooyman, 2.57.28; 13, J. Barlage, 2.57:33; 14. G. Pauw, 2.59.30.

Uitslag premiesprint te Meyl: 1. J. Westdorp; 2. A. Rijnders; 3. J. Wuur­man.

Uitslag premiesprint te Berg: 1. G. de Jager; 2. J. Wuurman; 3. J. Westdorp.

Uitslag van de tweede helft van de derde etappe Maastricht-Hoens­broek, afstand 62 km.

1. M. Sonnemans, 1.29.58 (1 min. bon.); 2. Kr, Post, 1.30.30 (Y2 min. bon.); 3. H. Scholten, 1.30.45 (15 sec. bon.); 4. M. Stolker, 1.31.00; 5. T, Wolfs, 1.31.00; 6. H. Ehlen, 1.32.02; 7. J. v. d. Putten, 1.32.02; 8. J. Rol, z.t.; 9. C. Kayer, z.t.; 10. J. Kersten, z.t.; 11, A. v. Steenselen, z.t.; 12, L. Stoete, z.t.; 13, J. Barlage, z.t.; 14. P. Kooyman, z.t.; 15. A. de Hoog, z.t.

Uitslag premiesprint te Slenaken: 1. M. Sonnemans; 2. J. Liebregts; 3. Kr. Post.

De prestatieprijzen werden door H.H. Wedstrijdcommissarissen toe­gekend aan: 1. F. Braat; 2. W. Brands; 3. H. Moolenijzer,

Algemeen individueel klassement na de derde dag.

1. P. Kooyman, 15.30.00; 2. M. Stolker, 15.31.17; 3. T. Wolfs, 15.31.54; 4. Kr. Post, 15.32.01; 5. R. v. Grinsven, 15.32.08; 6. H. Ehlen, 15.32.37; 7. J. Rol, 15.32.54; 8. J. Bruggenkamp, 15.33.36; 9. A. v. Steenselen, 15.34.01; 10. J. v. d. Putten, 15.34.12; 11. G. Pauw, 15.34.39; 12. G, de Jager, 15.34.56; 13. J. Kersten, 15.35.27; 14. J. Wuurman, 15.35.57; 15. A. v. Houwelingen, 15.35.58; 16. P. v. Est, 15.36.36; 17. L. v, d. Pluym, 15.37.28; 18. H. v. d. Kloot, 15.37.57; 19. D. Janbroers, 15.38.22; 20. W. Snijders, 15.40.39.

Nog alles mogelijk.

De voorlaatste dag, die leidde naar de ongeduldig wachtende Gerrit Schulte in het Sportpark „De Vliert", heeft nog altijd vele mogelijk­hden op een eindoverwinnaar opengelaten. Maar de kansen voor Piet Kooyman zijn er des te groter op geworden.

Er gebeurde ook weinig, dat Kooyman in gevaar kon brengen. Soms werden de krachten van de Hagenaar even afgetast, door Krjjn Post, door “Tinie" Wolfs, ook Harry Ehlen en Adri van Steenselen. De drager van het Oranje manoeuvreerde echter dermate geroutineerd en beantwoordde zo bliksemsnel elke aanval, dat tot in Den Bosch deze man het begeerde tricot om de schouders hield. Daardoor werd deze etappe tamelijk vlak en was er aan andere zaken meer te beleven. Met aandacht werd bijvoorbeeld een Jaak Kersten gevolgd. De winnaar van de Zes Provincien had pech gekregen, meteen de fiets van Van der Waterlaat ontvangen, maar kon toch niet meer aanhaken. Jaak, tot op dat moment dertiende in het Agemeen klassement, staakte de strijd.... Negen anderen zochten op deze dag de brokkenwagen op: Van der Waterlaat, die er geen nut meer in zag, de Beverwijker Groot, de goed geklasseerde Van der Pluym, Pluymakers, Vergoosen, Jan­broers na malheur, Marchand na pech, Van der Zande en Lammers. Het “vlammen", waarover de meesten reeds klaagden, had nieuwe slachtoffers geeist, in totaal nu reeds 31.

Een groepje gelosten, vrij kort na het vertrek, telde ook al renners als Moolenijzer, Brands, Sonnemans, Nijsnan en Rijnders. Harry Scholten moest voor de zoveelste maal staan repareren, Barlage kwam met de straat in aanraking.

Acht, die het contact eveneens hadden verloren, keerden kilometers eerder terug: De Vree, Bruggekamp, Van der Zande, Rutten, Verhelst, Bloetjes, Jongstra en Liebrechts. Vier van hen verging het evengoed nog slecht. De Vree werd aangereden door een motorrijder. Liebrechts en Verhelst kregen tegenslag aan een lekke tube en Jongstra viel samen met Wuurman op de sintels van De Vliert.

Piet Kooyman heeft dus niet op de verwachte wijze de degens moeten kruisen met zijjn concurrenten. Piet had op die dag echter wel een andere tegenstander: de pech. Eerst die lekke band, die hem slechts weinig verlies opleverde, omdat Arie de Hoog onmiddellijk zijn fiets afstond. Een tussenspurt was toen voldoende. Daarna die ketting, die niet wilde blijven waar hij hoorde. Dat kostte tijd en dus een tweede sprong. En toen het voor de tweede maal verwisselen van rijwiel. Drie­maal achtereen zat Kooyman echter snel weer tussen de wielen om waakzaam mee te draaien naar Den Bosch. Dat waren momenten ge­weest die even beroering hadden gebracht.

Er recht voor zitten ging men zelfs niet, toen tenslotte toch drie man voorgoed de groep in de steek konden laten. Ze waren niet gevaarlijk en Den Bosch lag dertig kilometers verder. De sterke, maar in deze Tour weinig opvallende Cor Kaijer was van die drie de rapste in De Vliert, Brain Heeren finishte als tweede en de derde man die voor een - kleine - tijdsbonificatie in aanmerking kwam, was Bloetjes. Ver­anderingen had dat niet teweeggebracht. Zodat de laatste dag zal moeten tonen, wie met de eindprijs kan gaan strijken. Zelfs nu is nog veel mogelijk.

Uitslag van de vierde etappe Hoensbroek-'s-Hertogenbosch, afstand 134 km.

1. C. Kayer, 3.27.35 (1 min. bon.); 2. W. Heeren, 3.28.09 (1/2 min. bon.); 3. J. Bloetjes, 3.28.26 (15 sec. bon.); 4. P. v. Est, 3.29.32; 5. A. v. Steenselen, 3.29.33; 6. P. v. d. Dungen, z.t.; 7: J. v. d. Putten, 3.29.35; 8. J. Rol, z.t.; 9. T. Wolfs, z.t.; 10, Kr. Post, z.t.; 11. P. Kooyman, z.t.; 12. M. Stolker, z.t.; 13. H. v. d. Kloot, z.t.; 14. R, v. Grinsven, z.t.; 15. P. Smit, z.t.; 16. W. Rusman, z.t.; 17, C. Aanraad, z.t.

Uitslag premiesprint te Sittard: 1. T. Peters; 2. P. Kooyman; 3. G. Pauw.

Uitslag premiesprint te Nederweert: 1. W. Heeren; 2. P. Kooyman; 3. J. Looyen.

Uitslag premi,esprint te Gemert: 1. T. Wolfs; 2. T. Peters; 3. G. Pauw.

De prestatieprijzen werden toegekend aan: 1. J. Bloetjes; 2. W. Heeren; 3. C. Kayer.

Algemeen klassement na de vierde dag.

1. P. Kooyman, 18.59.35; 2. M. Stolker, 19.00.52; 3, T. Wolfs, 19.01.29; 4. Kr. Post, 19.01.36; 5, R, v. Grinsven, 19.01.43; 6, H. Ehlen, 19.02.12; 7. J. Rol, 19.02.29; 8. J. Bruggenkamp, 19.03.11; 9. A. v. Steenselen, 19.03.34; 10. J. v. d. Putten, 19.03.47; 11. G. de Jager, 19.04.31; 12. J. Wuurman, 19.05.32; 13. A. v. Houwelingen, 19.05.33; 14. P. v. Est, 19.06.08; 15. H. v. d. Kloot, 19.07.32; 16. G. Pauw, 19.07.44; 17. W, Snijders, 19.10.14; 18. J. Looyen, 19.10.49; 19. E. Jongstra, 19.11.20; 20. P. B, Smit, 19.11.26.

Emotionele slotphase.

Alle zeldzame staaltjes van coureurswerk, die in Olympia's Tour zo ontelbaar veel waren voorgeschoteld in de afgelopen vier dagen, zijn bijna in het niet gevallen bij wat we op de laatste dag hebben mogen aanschouwen. Oud-renners, die uren lang over wedstrijden kunnen praten, hebben verbaasd achter het stuur der volgwagens gezeten. Wat hier aan klassewerk werd opgediend, was bijna ongekend.

Enige minuten stonden nerveuze coureurs te wachten op Mies Stolker. De Zuilenaar was vertrokken naar de Oranje Nassaulaan, waar aan­vankelijk het vertrek zou zijn. In die tijd keken vier man elkaar nog eens begrijpend aan. Piet Kooyman had zijn mannetje uitgezocht, wan­neer er slag geleverd zou moeten worden: de rossige klasserenner Piet van Est. En de zelfverzekerde, altijd zo rustige Krijn Post, die zich de machtige steun van Wim Rusman had verzekerd. De Nieuw Venneper had voor alle zekerheid de fiets van Rusman nog even ge­probeerd en de zaken waren daarmee gereed voor de grote slag, die 33 kilometers na het vertrek zou gaan ontbranden.

Die vier zijn het dan ook geweest die tot de laatste kilometers de adem der getuigen hebben doen inhouden. En niet Mies Stollker als tweede geplaatste. Net als de dag daarvoor bleef de winnaar van de Ronde van Limburg rustig in het peloton en dat kostte hem zijn tweede plaats. Er waren er nog 45 bij de start aanwezig, want v. d. Dungen werd gekweld door steenpuisten en Liebrechts trok zich door tragische familie-omstandigheden terug.

Eenmaal in die etappe slechts hebben we ook Wolfs vooraan gezien. Dat was in Waalwijk, waar de nu eenzame Vlijmense coureur honderd meter voor de groep uitdraaide. Verder heeft Martin alleen maar enkele keren voor het wiel van Kooyman een gat laten vallen om dan rap naar de voorste groep te springen. Dat was vergeefse moeite, want deze Kooyman was door niemand meer te kloppen. Het enige dat gebeuree was, dat Piet wat clubmakkers verloor. Frits Schild moest een nieuwe tube omgooien en Andre Winders kwam weliswaar meteen terug toen hij van fiets verwisselde vanwege een gebroken zadel, veel later moest hij tegelijk met Frans Braat toch uit de wielen. Geertruidenberg beleefde de opening van het feest. Een premie werd verreden en die bracht Wim Rusman enkele meters winst. Meteen opende de Haarlemmer het offensief. Hij ging door, Krijn Post kroop aan zijn wiel en Wout Heeren en Gerrit de Jager waren toen de enigen die nog konden aanhaken.

Ging hier gebeuren wat Krijn Post al had voorspeld, als het slecht weer was - en dat was het met de harde wind tegen - namelijk de tocht naar de zegepraal?

Het leek erop, hoewel er daar nog bijna 130 kilometers op het pro­gramma stonden. Piet Kooyman draaiee- achter in het peloton en niemand anders dan Piet van Est, die het tempo van de groep op­voerde. Geen wonder dat een dergelijk goed kwartet in Zevenbergse­hoek reeds 56 seconden kon hebben. Maar juist daar begon het grote werk dat zo emotioneel zou worden. Een herhaling van wat er door de tegenstanders reeds was voorgeschoteld, met dit verschil dat er nu een kloof moest worden overbrugd. Van Est ging uit het zadel, maar kwam nog niet meteen weg. Zo hoog werd toen het tempo opgevoerd, dat opnieuw bij bosjes werd gelost. Eerst Harry Moolenijzer, toen Leunis­sen, Muilwijk, Smits, Brands, Verhelst (die met een pedaal een paar uur later de Stadionpiste op kwam rijden), Barlage, Aanraad, De Vree, Nijman, Van Vliet, Rutten en Jongstra. De laatste drie keerden even keurig weer terug (aan het verkeerde wiel gezeten?), maar Jongstra, die toch opvallend goed heeft gereden, en Rutten moesten er later toch af.

Dat jakkeren had een belangrijker gevolg,namelijk dat in Dordrecht het veroverde terrein was teruggelopen tot 45 seconden. Even echter viel het peloton „still' en dat betekende nieuwe winst voor Post en zijn vluchtelingen. Tot meer dan een minuut in Rijsoord. Zij, die in Barendrecht even omkeken, hebben met een schok de spoorbomen daar naar beneden zien gaan. Vlak achter het peloton! Daar had de beslissing in het voordeel van Post kunnen vallen....

In Nieuwerkerk aan de IJsel bleven de chronometers anderhalve mi­nuut doorlopen, voordat de Oranjetrui arriveerde. Tweemaal was er daarna de gelegenheid voor Kooyman om weg te komen, toen beide malen Piet Smit demarreerde, maar de Haagse expeditie-chauffeur had zich naar achteren af laten zakken, waar Piet van Est aan “het staartje" hing. Daar, op 42 kilometer van de eindstreep, waar de ach­terstand reeds 2 minuten.en 10 seconden bedroeg, werd de tegenaanval voorbereid. Van Est en Kooyman fietsten naar voren, de Brabander spurtte weg en Kooyman ging met hem mee.

Van dat moment af, tot de finish toe, is er een heroische strijd ge­leverd, die met elke kilometer meer aantoonde, van welk een groot formaat Krijn Post, Wim Rusman, Piet Kooyman en Piet van Est wel zijn. Hoe formidabel echter Noordhollands titelhouder op de weg de pedalen in het rond liet draaien, nog grootser werk werd achter hem verricht. Daar naderden tergend langzaam, maar steeds duidelijker, de twee die er nu alles gingen uithalen wat maar mogelijk was. En dat is onbeschrijvelijk veel geweest. Men kan wel ongeveer nagaan wat er is geschied, als men weet dat vooraan Krijn Post bijna niet meer durfde laten overnemen, maar zelf voortdurend op kop zat te bom­barderen en toch het duo daarachter naderde. Met elke meter werden tienden van seconden heroverd, totdat Piet Kooyman en Van Est de vluchters in de rug konden zien. Toen werd het steeds zekerder dat Olympia's Tour gewonnen zou worden door de man, die er toch nog het meeste recht op kon doen gelden, ondanks de fantastische wijze, waarop Post ervoor had geknokt.

Nog eenmaal heeft Krijn Post getracht op andere wijze de victorie te bereiken. Wim Rusman werd teruggestuurd om het tempo te gaan drukken. Dat was toen er nog 43 seconden verschil was goed te maken en zelfs met de minuut tijdsbonificatie de coureur die nu in eigen omgeving fietste, verloren had. Opnieuw steeg de spanning tot een ongekende hoogte, want al zorgde men er voor dat Rusman geen mo­ment op kop, kon draaien, toch werd de kloof weer groter. Dit zenuw­slopende gevecht zou pas op de piste van het Olympisch Stadion - het werd steeds duidelijker- beslist worden en juist in die beslissende meters kwam Post tekort. Daar sprintte Wout Heeren als eerste naar de minuut bonificatie, drukte De Jager als tweede het wiel over de streep en had Krijn Post als derde man de groep naar de eindzege juist iets tekort gedaan.

Olympia had dus een dubbel succes. In de allereerste plaats dat geslaagde wielerfestijn waarin geen wanklank is gehoord, maar men alleen verlangde naar een nieuwe Tour van dit gehalte en bovendien

een man uit eigen rijen als triomphator. Meer kon de ware wielerlief­hebber zich na de aankomst in de hoofdstad niet wensen.

Uitslag van de vijfde etappe Den Bosch-Amsterdam, afstand 162 km.

1. W. Heeren, 4.22.28 (1 min. bon.); 2, G. de Jager, 4.22.58 (1/2 min. bon.); 3. 'K. Post, 4.23.13 (15 sec. bon.); 4. W. Rusman, 4.24.30; 5. P. Kooyman, z.t.; 6. P. v. E'st, z.t.; 7. A. v. Houwelingen, 4.25.25; 8. H. Scholten, 4.25.33; 9. C. Kayer, z.t.; 10. J. Rol, z.t.; 11. J. v. d. Putten, z.t.; 12. J. Wuurman, z.t.; 13. A. de Hoog, z.t.; 14. T. Peters, z.t.; 15. L. Stoete, z.t.; 16. J. Bruggekamp, z.t.; 17. M. Sonnemans, z.t.; 18. A. Geluk, z.t.

Uitslag premiesprint te Waalwijk: 1. T. Wolfs; 2. G. Pauw; 3. H. Leu­nissen.

Uitslag premiesprint te Made: 1. G. de Jager; 2. W. Heeren; 3. W. Bus­man.

Uitslag premiesprint te Capelle a.d. IJsel: 1. W. Heeren; 2. G. de Jager; 3. W. Rusman.

De einduitslag werd:

1. P. Kooyman, 23.24.05; 2. Kr. Post, 23.24.49; 3. M. Stolker, 23.26.25; 4. T. Wolfs, 23.27.02; 5. R. v. Grinsven, 23.27.16; 6. G. de Jager, 23.27.29; 7. H. Ehleq, 23.27.45; 8. J. Rol, 23.28.02; 9. J. Bruggekamp, 23.28.44; 10. A. v. Steenselen, 23.29.07; 11. J. v, d. Putten, 23.29.20; 12. P. v. Est, 23.30.38; 13..A. v. Houwelingen, 23.30.58; 14. J. Wuurman, 23.31.05; 15. H, v. d. Kloot, 23.33.05; 16. W. Snijders, 23.35.47; 17. P. B. Smit, 23.36.59; 18. W. Heeren, 23.37.02; 19. W. Rusman, 23.38.17; 20. J. Bloetjes, 23.42.02; 21, G. Pauw, 23.42.56; 22. L. Stoete, 23.44.20; 23. J. Nijman, 24.45.23; 24. J. Looyen, 23.46.31; 25. E. Jongstra, 23.46.48; 26. H. Scholten, 23.46.56; 27. J. v. Vliet, 23.47.23; 28. T. Peters, 23.48.26; 29. C. Kayer, 23.50.37; 30. A. Geluk, 23.53.23; 31. B. de Vree, 23.53.23; 32. P. Smits, 23.53.52; 33. M. Verhelst, 23.57.18; 34. H. Rutten, 23.57.58; 35. A. de Hoog, 23.58.38; 36. M. Sonnemans, 24.05.24; 37. A. Rijnders, 24.06.40; 38.W. Brands, 24.27.15; 39.F. Braat, 24.28.37.

Eindklassement premiesprints: 1. G. Pauw, 12 pnt.; 2. P. Kooyman, 11 pnt.; 3. W. Heeren, 8 pnt.; 4. G. de Jager, 8 pnt.

Eindklassement prestatieprijs: 1. P, Kooyman, 5 pnt.; 2. A.. v. Steenselen, 5 pnt.; 3. Kr. Post, 3 pnt.

 

OMLOOP VAN DE KEMPEN (24 juli).1955

Stolker's solo door Van Steenselen in Omloop der Kempen overtroefd

Een mooie klassieker met een spannend slot: deze Omloop der Kempen. Deze keer was het Van Steenselen, die in de span­nende ogenblikken, welke elke finish voorafgaan, plotseling als een machtige wreker vanuit een diepe achtergrond op de kopgroep kwam toestuiven. Het was zelfs voor de volgers een grote verrassing, na de spectaculaire momenten, die zich om bet bezit van de leiding reeds afgespeeld hadden. Des te groter was zij voor Stolker, Van Est en Van der Pluijm, die zes kilo­meter voor de finish nog gezamenlijk wapenstilstand vierden.

Was het wonder, dat Van Steenselen, die daags te voren ook al in Dinteloord het sterk bezette criterium won, met vliegende vaandels en slaande trom als eerste over de eindstreep vloog. Zwarte Adri wist zelf met zijn vreugde geen raad. Het was haast te veel in twee dagen, nadat hij de laatste wegen dat bergje naar de eerste plaats nauwelijks had kunnen nemen.

Een verrassend course-einde met een mooie winnaar. Man van stijl en uithoudingsvermogen, deze rijder uit Mijnsherenland. De snellere Stolker had deze keer te uitbundig met zijn macht en kunde te koop gelopen. Oh, we weten het wel: het was een selectiecourse voor de ploeg naar de wereldkampioenschap­pen. Men moest iets laten zien. Stolker mag gerust weten, dat hij de eerste is, die voor die ploeg in aanmerking moet komen, nadat hij liet zien niet alleen op het vlakke uit de voeten te kunnen, maar ook een hazewind op de heuvels te zijn. En die­zelfde beheerste en geraffineerde Stolker, kracht aan souplesse parend, ging in de Omloop der Kempen, juist in de tweede ronde, die toch zo verduveld zwaar gaat wegen, op zestig kilo­meter voor de finish alleen lopen. Het was bar overmoedig. Een Schulte in zijn jonge jaren zou hetzelfde gedaan hebben. Maar ook hij zou gesneuveld zijn: Eveneens op bet veld van eer, zoals het Stolker deed. Men kan glimlachen over zulk een euveldaad. En toch de mannen die er komen, laten zich tot zulke krachtpatserij verleiden. Dat is de jeugd, die weet dat het vat boordevol is en meent, dat het nooit leeg zal lopen.

Stolker had al heel wat klaar gebrouwen voor hij de aanval blies. Een kopgroep met Schalk Verhoef, Van Steenselen, Son­nemans, Bergmans, Van de Putten, Van Vliet, Van Est, Van der Sluijs en Van den Heuvel met tal van tussensprints op de knieen gereden. En hij was zo overmoedig eerst het resultaat van zijn werk achter aan de staart van de groep te controleren voor hij ging. Piet van Est, waarmee hij later de grootste moeite zou krijgen, schenen de spurts niet goed te bekomen. Of hij heeft zijn gezellen vlot beduveld, want kop-trekken was er niet bij. De West-Brabander hield zich koest. Maar dat deden ook Schalk Verhoef, Van Steenselen, toen Stolker op het ge­meenste stukje weg van het parcours het hazenpad koos. Het gebeurde tussen Lage en Hoge Mierde, vredige kerkdorpen in de Kempen. Langs de bolderweg ligt een rul fietspad, waar men doorheen moet ploegen om op de fiets te blijven. De groep keek spijtig Stolker na, die wegrende of hij geen tegenstand ondervond. Sonnemans had wel meegewild, maar daar gaven hem de schalken geen gelegenheid voor. Het was een kolfje naar de hand geweest van Sonnemans, die dadelijk als onaf­hankelijke zal starten. Maar de schalken wisten ook, dat Matie in zulk soort werk een gevaarlijk heerschap is. Als hij en Stol­ker elkaar vonden, dan ging voor het groepje de lamp uit. Stolker moest met al die kilometers nog voor de boeg alleen blijven zitten. Na de lus bij Bergeijk zou hij immers de wind op kop krijgen. En dat valt alleen niet mee. Zij hadden zich niet vergist. Zelfs Stolker kwam in de laatste 25 kilometer van deze course, die met honderd-dertig deelnemers begonnen was, als een vaatdoek op zijn race-machine te liggen. Zijn vloeiende rhythmische pedaalslag was verdwenen. Maar hij viel niet uitgeput ten prooi aan het kopgroepje, zoals daarin aanvan­kelijk wel de mening moet zijn geweest. Het ging heel anders. Stolker hield zijn belagers op afstand. Zijn voorsprong van ruirn een minuut beangstigde Piet van Est en de Zeeuw Van der Sluijs. Piet van Est had rare dingen gedaan, zoals op de lange winteravonden onder de coureurs van West-Brabant bravoureus verhaald worden. Hij was in Eersel van zijn fiets gestapt om een flesje limonade te kopen. Hij had verschrikke­lijke dorst. Dat hij daarmee 't contact met de kopgroep verloor, interesseerde hem klaarblijkelijk minder. Dorst, want het was warm en ver in deze Omloop der Kempen. De Hagenaar Van der Putten, die afgestapt was om een lachend achterwiel recht te trekken, liep met tussen de remblokjes schavende wielen juist terug op de kopgroep, toen ook Van Est weer wilde aan­sluiten. In drie kilometer had hij het verlies, dat zijn escapade opleverde, weer goed gemaakt. In Bergeijk voelde hij zich fit en wel om met Van der Sluijs de jacht op Stolker te openen. Een Stolker, die hem met zijn sprints snood geteisterd had. Het kopgroepje had intussen Bergmans verloren en daarna Van den Heuvel. Zeven kilometer duurde de jacht op Stolker. In Dommelen, ongeveer 15 km voor de finish, wilde het tweetal de Zuilenaar de genadeslag toebrengen, door over hem heen te stuiven. Stolker veerde recht bij die smaad, perste al zijn krachten naar de pedalen en verkreeg de aansluiting. Wat kon er nog gebeuren na de krachtsprestatie? In geen velden of wegen was een renner te zien. Maar acht kilometer verder dook plotseling het silhouet van Van Steenselen in de achter­grond op. Met Schalk Verhoef? Neen. Adri van Steenselen kwam alleen op de drie vluchtelingen. Ongebroken door de in­spanning. Op zijn ene been won de niet-sprinter de spurt van het kopgroepje met op de tweede plaats Stolker, vervolgens Van Est en tenslotte Van der Pluijm.

Wat er met de andere deelnemers was gebeurd?

Scholten, Wolfs en Kersten stonden al direct met een lekke band langs de weg. Mankementen aan derailleurs maakten eveneens veel slachtoffers. De meesten sneuvelden nadat in de tweede ronde de beslissende slag werd ingezet door een ont­snappingspoging van Sonnemans. Sonnemans en Van Grinsven waren de enigen, die van bet kopgroepje in de eerste ronde, hoofdzakelijk bestaande uit streekrijders zoals Konings, Van de Waterlaat, Wayboer,Van Dinther etc., overeind bleven. De volggroep, waardoor het achterhaald werd, voerde met Van Steenselen, Stolker, Schalk Verhoef, Van den Dungen etc. verse krachten aan. Rien van Grinsven kreeg op dit moment jammerlijk een brandbreuk. Daarop ontsnapte Sonnemans, waarop zich na felle strijd de kopgroep van tien man vormde, die de geschiedenis van deze Omloop zouden schrijven. Bij de gesneuvelden behoorden ook de kersverse militaire kampioen Piet de Jongh en Damen, die dus op hun tweede, coursedag te veel van hun krachten moesten vergen. Het waren geen uit­zonderingen op de regel. Ook Arend van 't Hof draaide niet. Besluiten we met te zeggen, dat Tempo uit Veldhoven de Om­loop weer keurig georganiseerd had; dat de pers dank zij de Panter en andere bij de rijwielhandel geinteresseerde zaken, weer rustig en kundig over het parcours en langs het peloton werd gewiegd. Het was een prachtige Omloop der Kempen met het mooiste veld, dat men zich denken kon.  BRON:FRITS VAN GRINSVEN

Amateurs: 1. Van Steenselen, Mijnsherenland, 183 km in b uur 4 min. 42 sec.; 2. Stolker, Zuilen; 3. Van Est, Fijnaart; 4. v. d. Sluijs, Vlissingen; 5. op 2.15 Schalk Verhoef, Rotterdam; 6. Van Vliet, Rotterdam; 7. Sonnemans, Geldrop; 8. Van der Putten, Den Haag; 9. op 3.10 v. d. Heuvel, Hengelo; 10. op 6 min. Berg­mans, Valkenswaard; 11. op 6.05 Van den Dungen; 12. De Jager, Hoog Blokland; 13. v. d. Pluijm, Dussen; 14. Marchant, Tilburg; 15. Slits, St. Oedenrode; 16. Scheilen, Kerkrade; 17. Termoshuizen, Pijnacker; 18. Wayboer, Eindhoven; 19. op 7.30 T. Peters, Haarlem; 20. Van den Broek, Breukelen; 21. op 8.20 Lahaye, Bunde; 22. op 9.20 Hamelinck, Den Haag; 23. Van 't Hof, Sassenheim; 24. Brouwer, Meerveldhoven.

 

OOSTERHOUT.(14 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. Cees van Amsterdam, 2. Martin de Jong, 3. Coen Niesten,

Adspiranten: 1. Henk de Vos, 2. Herning, 3. Ad Biemans,

 

OOSTERHOUT.GLD.(17 september).1955

Amateurs: 1. Theo Sijthoff, 2. Cor van Engeland, 3. Ab van Egmond,

 

OOSTERHOUT – WARANDA (18 september).1955

         Tonny Peters won het Criterium van „ De Warande"

De vele bezoekers, die rond het schitterende parcours van het Natuurbad „De Warande" geschaard stonden, zagen een Tonny Peters op zijn best. Na 20 km ging hij aan de haal en nam weldra 200 meter voorsprong, daarna slechts 2 man hem konden benaderen, n.l. de sterke G. Verhoeven en de talent­volle W. Slits. Het was nauwelijks half koers toen zij het ge­hele veld reeds gedubbeld hadden. Diverse “groten" probeer­den herhaaldelijk weg te komen, maar steeds was Adri van Wetten paraat en bracht alles weer bij elkaar. 30 km voor bet einde slaagde een verwoede poging van Piet de Jongh, Adri Roks en Jos Geerts, maar verder dan 400 meter kwamen zij toch niet.

In de laatste phase van de strijd zagen nog 6 man kans te ont­snappen: S. Verhoef, L. v. d. Pluym, B. de Vree, P. Muilwijk, J. van Oosterhout en J. Plegt. In een felle spurt behaalde Tonny Peters een fraaie overwinning voor Verhoeven en Slits.

Amateurs: 1. Tonny Peters, 2. G. Verhoeven, 3. W. Slits, driekwart-ronde 4. A. Roks, 5. P. de Jongh, 6. J. Geerts, 7. S. Verhoef, 8. L. v. d. Pluym, 9. B. de Vree, 10. J. van Oosterhout.

Nieuwelingen:Hier behaalde de rappe Th. Sythoff zijn 17e overwinning in dit seizoen v66r Van Moergestel, Van Amsterdam, Kreukniet en A. v. d. Pluym.

 

OOSTERHOUT-WARANDA.(8 mei).1955

Het is de laatste paar weken niet zo druk geweest met amateur­wedstrijden in het Brabandse. Op 8 Mei draaide Oosterhout in de Warande en Heeze op het bekende, maar voor een touristen­plaats niet erg ideale circuit. In de afgelopen week werd er weer in elk der vier districten gefietst. In Oosterhout kwam de Amsterdammer Captein als winnaar uit de bus, die de sprint van de Hagenaar Van der Putten won. Het veld is hier bij elkaar gebleven. Iets dat geen verwondering behoeft te ver­wekken. In de Warande ligt een tegelpad-parcours, waarop steeds een hoge snelheid gereden wordt. Afscheidingen kun­nen op zulk een smalle ronde rijbaan, waarop men door de zuigkracht van het compacte peloton zelden uit de wielen valt, maar moeilijk veroorzaakt worden.

Enfin, de bloeiende Oosterhoutse wielerclub en het Ronde­comite hebben traditiegetrouw hun wedstrijd weer kunnen organiseren.

Amateurs: 1. Joop Captein, 2. Ab van de Putten, 3. Piet Steenvoorden,

Nieuwelingen: 1. Theo Sijthoff, 2. Hennie Marinus, 3. M. van Moergestel

 

OOSTVOORNE.(13 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. C. Niesten, Beverwijk; 2. H. Scholten, Die­men; 3. J. Griep, Rotterdam; 4. C. Spanjersberg, Rotterdam; 5. Th. Sijthoff, IJsselmonde; 6. K. Kreukniet, Rotterdam; 7. A. van Kleef, Rotterdam; 8. P. v. d. Zalm, Den Hoorn.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. S. Verhoef, Rotterdam; 2. D. de Ruiter, Beverwijk; 3. J. van Vliet, Rotterdam; 4. J. v. d.Putten, Den Haag; 5. P. Muilwijk, Rotterdam; 6. A. Bachetti, Rotterdam; 7. G. van Straten, Schiedam; 8. M. Vink, Amster­dam; 9. A. Geldermans, Beverwijk; 10. J. Beyer, Dordrecht; 11. A. Molenaar, 's-Gravenzande; 12. T. Dangerman, Vlaar­dingen.

 

OPMEER.(31 juli).1955

Amateurs: 1. J. Rol, Alkmaar 2. C. Rabe, Amsterdam; 3. J. Ottenbros, Alkmaar; 4. C. Plasmeijer, Voorhout; 5. F. Rabe, Amsterdam; 6. S. Appel, Hoorn; 7. M. Pronk, Warmenhuizen; 8. G. Veenstra, Alkmaar; 9. A. Stroomer, Wijk aan Zee; 10. L. Koops, IJmuiden; 11. Th. Koning, Den Helder; 12. M. Delien, Winkel.

Nieuwelingen: 1. C. de Jong, IJmuiden; 2. C. Zutt, Amsterdam; 3. H. Snip, Groet; 4. J. Edelenbosch, Enkhuizen.

 

OSS.(15 mei).1955

                          ANRAAD DEED IN OSS WEER VAN ZICH SPREKEN.

In Oss heeft een West-Brabander de Oostelijken aan het fiet­sen gezet. Het was Cees Anraad, die de eerste de beste niet is. Voor zijn militaire dienst gelukte het hem zelfs kampioen van Nederland op de weg te worden. Pas geleden hebben wij nog een overwinning van Anraad moeten releveren. Dat het geen eendagsvlieg was, bewees de sterke knaap uit Oud-Gastel weer in Oss. Hij hield eigenlijk helemaal geen rekening met de con­currentie. Na de start begon hij een stukje te fietsen. Hij zou het op zijn dooie eentje ook hebben gedaan, al had hij nu gezel­schap van Nijdam. Tiny Wolfs dacht dat die Cees zo weer terug in het peloton zou zitten. Wie gaat er nu, met slechts een hulp­je, in het begin van de wedstrijd al lopen? Anraad, Tiny! Dat kreeg je te laat in de gaten. Wolfs heeft er alles voor gegeven om de West-Brabander, die zelfs een minuut, voorsprong bij elkaar fietste, weer terug te halen. Het lukte bijna, maar niet helemaal. Anraad bleef 16 seconden voorsprong behouden.

Nijdam moest lossen en verloor nog twintig meter op Anraad. Maar ook zijn moedige rijden werd beloond. Het succes valt altijd de moedigen, zij die risico durven lopen, ten deel.

Amateurs: 1. Cees aanraad, 2. Henk Nijdam, 3. Tinie Wolfs

Nieuwelingen:1. A. van de Pluym, 2. Adrie van Breugel, 3. Jan Verweij,

 

OSSENDRECHT.(21 juni).1955

Amateurs: 1. Piet Maas, 2. Schalk Verhoef, 3. Henk van Glerum

 

OUD VOSSEMEER.(30 juli).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Piet van Est, Fijnaart; 2. J. de Roo, Schore; 3. L. v. d. Pluijm, Dussen; 4. W. Heeren, St. Willebrord; 5. P. Maas, Pindorp; 6. J. Looijen, Steenbergen; 7. C. Keepers, Roosendaal; 8. H. van Glerum, St. Willebrord; 9. C. Paymans, Tilburg; 10. J. Konings, Breda.

 

OUD-BEIJERLAND.(11 juni).1955

         Prachtige solo-rit brengt BRUGGENKAMP de zege In Oud-Beijerland

De held van Oud-Beyerland. Dat willen wij schrijven van Jaap Bruggenkamp, die in deze Ronde een schitterende zege bevocht op een zeer sterk veld renners. Bruggenkamp, de 23-jarige IJmuide­naar, sprankelde in Oud-Beyerland van strijdlust en in een solorit van zeker 30 km bevocht deze renner in zijn zwarte tricot zijn derde overwinning van dit jaar. Lieshout en Leeuwarden zagen Jaap al eerder als overwinnaar.

Van het verre uitstapje naar Oud-Beyer­land hebben wij gelukkig geen spijt ge­had. Want de wielercourse, die ons daar werd voorgeschoteld, was zeer boeiend. Het veld der deelnemende renners mocht er dan ook wel zijn en mannen als Piet de Bruyn, Van Steenselen, Rusman, Pe­ters, Pauw, Stolker, Kayer, Fok, Gelder­mans, Bruggenkamp, Van Vliet en Teu­nisse om er maar enkelen te noemen, stonden er borg voor dat er een zware strijd om de mooie hoofdprijs zou wor­den geleverd. De eerste 30 km werden er dan ook heel wat schermutselingen door ons genoteerd. Na een dertigtal ki­lometers namen Van 't Hof en De Ruiter de benen. Er kwamen verschillende ach­tervolgers, waarvan uiteindelijk Pauw, Bruggenkamp, Van Vliet en Van Steen­seIen aansluiting kregen met Van 't Hof en De Ruiter. Ook Geldermans, die weer best op dreef was en Bertus de Vree zou­den daar nog bij komen en kregen wij dus acht sterke kleppers op kop, die wel­dra 35 sec. voorsprong hadden. Het pelo­ton zat in die fase helemaal niet bij de pakken neer, doch eerst nadat Bennie Teunisse de knuppel in het hoenderhok gooide, kwam er een nieuwe groep los. Het waren Teunisse, Stroomer, Stolker, P. Peters, Kooyman, Muilwijk en Bos.

Deze zeven renners kregen aansluiting met de koplopers, met uitzondering van P. Peters, die het bijltje er bij neerlegde. Voordat deze aansluiting er echter was, demarreerde Jaap Bruggenkamp vrij on­verwacht en nam de IJrnuidenaar een voorsprong. Van een peloton was er toen al geen sprake meer omdat vele renners, die hiertoe behoorden, zoals de uitste­kende Pothuizen en de Haarlemmers Rusman en T. Peters hadden opgegeven, hetzij door pech, hetzij doordat zij uitge­schakeld waren,

Jaap Bruggenkamp trok zich hier echter weinig van aan en ronde na ronde wist hij zijn voorsprong op te bouwen. Er wa­ren op dat moment nog 30, km te rijden. Wel volgde na een korte tijd de favoriet in die streken, de sterke Adri van Steen­selen met in zijn kielzog Bertus de Vree, doch hoe sterk zij ook reden, Bruggen­kamp bleef onbereikbaar.

Bovendien leden enkele moedige po­gingen van Ab Geldermans schipbreuk, doordat hij tweemaal pech kreeg.

In deze stand kwam voor wat betreft Bruggenkamp geen wijziging meer, maar achter hem gebeurde er nog wel wat. Want drie ronden voor het einde ont­snapte onverwachts Mi Stolker, de Ron­de van Limburg-winnaar. Dit Utrechtse wielertalent liep in die laatste ronden zelfs zo hard van stapel, dat hij Bertus de Vree, die met een grote inzinking tob­de, nog van de derde plaats reed en zelfs de goede Van Steenselen nog bedreigde. Op de meet finishte Stolker echter vlak achter Van Steenselen als derde. Adri van Steenselen werd dus tweede en Jaap Bruggenkamp had alle sympathie verworven van het publiek door zijn schit­terende zege na een solorit van 30 km.

Op de streep duelleerden Pauw en Kooy­man zeer fel om de sprintzege van het peloton. Kooyman werd hierin door de jury als 4e aankomende gezien.

BRON:HANS VAN DE KAMP.

Amateurs en onafhanke­lijken: 1. J. Bruggenkamp (IJmuiden), 100 km in 2 pur 28 min. 50 sec.; 2. op 50 sec. A. van Steenselen (Mijnsherenland); 3. op 55 sec. M. Stolker (Utrecht); 4. op 1 min. 18 sec. P. Kooyman (Den Haag); 5. G. Pauw (Utrecht); 6. B. Teunisse (Utrecht); 7. P. Muilwijk (Rotterdam); 8. W. Bos (Greup); 9. C. Stroomer (Wijk aan Zee); 10. A. Geldermans (Beverwijk); 11. J. van Vliet (Rotterdam); 12. B. de Vree (Breda).

Bij de nieuwelingen was het wederom de bijzonder sterke Coen Niesten, die zege­vierde. Toen Niesten twee ronden voor het einde ontshapte, wist het hele pelo­ton hier geen antwoord op te vinden en de ijzersterke Beverwijker won weer eens onbedreigd.

Nieuwelingen: 1. C. Niesten (Beverwijk), 60 km in 1 uur 30 min. 18 sec.; 2. B. Kou­wenhoven (Rotterdam); 3. T. Sythoff (IJselmonde); 4. J. Schouten (Rotterdam); 5. H. Cuvelier (Nw. Vennep); 6. W. J. Swaneveld (Dordrecht); 7. G. Duinmeyer (Beverwijk); 8. H. Schipper (Koog aan de Zaan).

 

OUDENBOSCH.(25 september).1955

                               WEER PIETER DE JONGH.

Pieter de Jongh heeft klasse. Hij heeft ook karakter. Geen grote borst opzetten, Piet! Dat zou veel bederven. Aanhet einde van het seizoen mag dit gezegd worden. Militair zijn en toch goed blijven rijden. Op deze wijze kunt ge propaganda voor de sport maken. In het leger. En daar is voor de wielersport nog veel te winnen. Het is een zware taak. Zorg ervoor dat de K.N.W.U. er trots op kan blijven, dat jij militair kampioen ge­worden bent. Je hebt het in de hand. Zondag won Piet weer in Oudenbosch van een zeer sterk veld met onafhankelijken. Ach­ter zijn wiel bevonden zich v. d. Borst, Van 't Hof, Maas, Pauw, Rusman, Van den Broek, Looyen, De Groot  en Janissen.

Amateurs: 1. Piet de Jongh, 2. Cees van de Borst, 3. Arend van ’t Hof,

 

OUD-GASTEL.(17 april).1955

Verhoef verschalkte zijn concurrenten.

In Oud- en Nieuw-Gastel kwam Schalk Verhoef zich melden. Dat hij de overwinning op De Jong uit Made veroverde, be­hoeft geen verwondering te wekken. Verhoef is de beste Rot­terdamse amateur van de laatste jaren. Jammer, dat hij meer in de macht van de kracht dan in die van de souplesse, gelooft.

Piet de Jong, nog steeds militair, is toch een uitzondering op de regel. De Madese amateur is niet meer aan zijn oude vorm toe, maar hij speelt het toch maar klaar, ondanks zijn handi­caps, telkens een hoofdrol in zijn wedstrijden te vervullen. Zonder tegenslagen moet uit De Jong straks, als hij weer thuis komt, een goede coureur, groeien. De Tilburger Van der Lin­den kwam ook weer naar voren. Aan, zijn conditie van het vorig jaar is hij op het ogenblik nog niet toe.

Amateurs: 1. Schalk Verhoef, Rotter­dam, 104 km in 2 uur 29 min.; 2. De Jong, Made; 3. Van der Linden, Tilburg; 4. Van de Borst, Etten, op 42 sec.; 5. Bloetjes, Alkmaar; 6. Haverkamp, Fijnaart; 7. op 1.10 Van der Pluijm, Hank; 8. Rijnvos, Standaardbuiten; 9. Braspenninckx, Zundert; 10. Teunissen, Schijf.

Nieuwelingen: 1. Sijthoff, IJsselmonde, 50 km in 1 uur 17 min.; 2. Suijkerbuijk, Nispen; 3. Van Dongen, Dongen; 4. Rentmees­ter, Ierseke; 5. Van der Pluijm, Dussen; 6. De Jong, Breda; 7. Van Amsterdam, Oosterhout; 8. Poppelaars, Bavel; 9. Van Moergestel, Roosendaal; 10. Hanegraaf, Breda.

 

OUD-GASTEL.( 2 oktober).1955

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester; 2. L. Lotz; 3. C. van Am­sterdam; 4. Em. Verstraete; 5. J. de Haan; 6. M. de Jong; 7. F. van Velthoven; 8. A. v. Hassel; 9. K. Duinkerke; 10. M. Heeren; 11. J. Luijcx; 12. W. J. Swaneveld; 13. M. v. Moergestel; 14. P. C. Farla; 15. Nelemans.

 

POELDIJK  (10 september).1955

         CEES KAYER sprintwinnaar in de Ronde van Poeldijk

Na een levendige en aantrekkelijke wedstrijd, waarin de ren­ners elkaar geen moment rust gunden, is de Ronde van Poeldijk op fraaie wijze gewonnen door Cees Kayer, die zich onlangs in Beverwijk gevestigd heeft. Met een lengte voorsprong op Joop van der Putten en een achttal andere prominenten, met wie hij in deze boeiende race de hoofdrollen had vertolkt, snelde Kayer zegevierend over de eindstreep. Het werd voor hem de zes­tiende zegepraal in zijn nog veelbelovende wielerloopbaan.

De organisatoren van deze wielerronde - het “Sportcomite Poeldijk" en de vereniging “Westland Wil Vooruit" - kunnen niet anders dan tevreden zijn, want rijen dik stonden de toe­schouwers langs het parcours en van meet of aan werd er door de renners strijd geleverd. Reeds in de „loze" ronde achter de politiemotor konden velen hun strijdlust amper in toom hou­den en toen zij dan ook de vrije hand kregen, joegen Voskamp Dolf Wallet, al voor de “meute" uit. Succes was hen echter niet beschoren, want het sterk met favorieten bezette peloton liet hen niet begaan. Opk Jan Rol en Arie van Wetten die achter­eenvolgens met het scherp van hun demarrage een “gat" sloe­gen, konden op het snelde parcours niet uit de voeten komen. Na deze inleidende schermutselingen, sloegen Bennie Theu­nisse, Tonny Peters en Jan van Vliet de handen ineen en gaven alles wat zij aan pure snelheid bezaten om uit de greep van het peloton te blijven. Het mocht hen niet baten, want verschil­lende achtervolgers wierpen zich in hun spoor en daardoor was ook deze poging tot mislukken gedoemd.

De strijd bleef zijn aantrekkelijk karakter behouden door de strijdlust waarmede de renners bezield waren en daar zal de als eerste prijs uitgeloofde bromfiets, zeker niet vreemd aan geweest zijn. Ongeveer halverwege de 100 km lange race viel de besIissende slag en wisten twaalf man zich los te rukken. Het waren: Joop v. d. Putten, Anton v. d. Knaap, Arend van 't Hof, Ben Theunisse, Adri van Steenselen, Ton Peters, Jan Groot, Jaap Bruggenkamp, Cees Kayer, Ab Geldermans, Krijn Post en Jan van Vliet, die zich na verschillende demarrages verenigden en een kwalitatief zeer sterke kopgroep vormden. De winst van deze twaalf koplopers, van wie Bruggenkamp nog een moedige, doch vergeefse, poging deed om alleen aan de streep te arriveren, steeg snel en na 80 km koers werd het peloton door hen “gedubbeld". Geldermans probeerde van deze hergroepering te profiteren en veroverde een kleine voor­sprong, terwijl Theunisse door pech het contact met de leiders verspeelde.: Naarmate de strijd het einde naderde werden de „gedubbelden" voor een ordelijk verloop uit de strijd genomen en ook kanshebber Van 't Hof verdween in de slotfase door een lekke band van het toneel.

De tien leiders - Geldermans had zijn voorsprong weer prijs moeten geven - bleven elkaar in de slotfase angstvallig be­waken en elke demarrage van de minder rappe mannen werd door de sprinters op afdoende wijze beantwoord, zodat de vol­tallige groep aan zijn laatste „tour" begon. De eindsprint moest dus de beslissing brengen en deze werd een prooi voor Kayer.

Amateurs: 1. C. Kayer (Beverwijk), de 100 km in 2 uur, 28 min en 25 sec.; 2. J. v. d. Putten (Den Haag); 3. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 4. K. Post (Nieuw Vennep); 5. T. Peters (Haarlem); 6. A. van Steenselen (Mijnsheerenland); 7. J. Bruggenkamp (IJmuiden); 8. A. Geldermans (Beverwijk), tevens prestatie­prijs; 9. J. Groot (Beverwijk); 10. J. van Vliet (Rotterdam); 11. B. Theunisse (Utrecht).

Nieuwelingen: 1. G. Duinmeyer (Beverwijk), de 60 km in 1 uur, , 33 min. en 42 sec.; 2. A. van Egmond (Den Haag); 3. A. Braat (Aalsmeer); 4. C. Jong (IJmuiden); 5. D. Verdoorn (Rotterdam); 6. Hanegraaf (Den Haag); 7. J. v. d. Berg (Noordwijk); 8. C. van Noord (Den Haag); 9. W. Bravenboer (Rotterdam); 10. S. van Gent (Leiden). Prestatieprijs: Kortland (Vlaardingen).                       BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

PRINSENBEEK.(31 juli).1955

Amateurs: 1. Adrie Braspennincx, 2. Jan Konings, 3. Piet de Jongh,

Nieuwelingen: 1. Piet Rentmeester, 2, Emiel Verstraete, 3. Timmermans,

 

PURMEREND.(30 april).1955

Adspiranten: 1. Tel 2. Sietsma; 3. Kornet; 4. Appel; 5. Zander.

Amateurs: 1. Kayer; 2. Bruggenkamp; 3. Nijdam; 4. Mehag­noul; 5. Wuurman; 6. Rabe; 7. Luykx; 8. Tienstra; 9. Wiese; 10. Bellis.