JAARGANG 1936

                              WEDSTRIJDEN G T/M O

GULPEN.(1936.06.14)

Prachtig werk van Piet Smits en Charles Hofman, eerste en tweede bij de amateurs. Duerloo Belgie winnaar bij de Profs en Onafhankelijken.

Bedriegen de voorteekens ons niet dan zal weldra ook het toppunt van de massale bezoeken der diverse Ronden bereikt zijn. Dit was reeds duidelijk merkbaar bij de derde Ronde die Zaterdag te Gulpen verreden werd.

In den tijd toen de wielerbanen als paddestoelen uit den grond verrezen in Limburg kwam na betrekkelijk korten tijd een geweldige tegenslag van dien aard dat op ’t oogenblik nog maar drie a vier banen konden verder draaien wilde dit niet geheel op een debacle uitloopen. Juist dit zelfde beeld begint reeds merkbaar te worden bij de te houden ronden en als op slot van zaken ieder gehucht of dorp zijn ronde gaat organiseeren, zal dit op een fiasco uitdraaien doordat ’t’sportlievend publiek hier geen interesse meer voor heeft.

Dan zullen ook nog enkele gemeenten hun ronden blijven houden die zich kunnen permitteeren de groote kopstukken aan den start te brengen en de

rest zal men zich niet meer voor interesseeren.

Voor de wedstrijden begonnen werd eerst Piet Gommans door het bestuur der Ronde van Gulpen gehuldigd voor zijn buitengewone prestatie door het algemeen Kampioenschap van Nederland op den weg te winnen, waarna hij een eere-ronde met de bloemetjes reed.

In plaats van twee uur werd het ruim twintig minuten later toen de amateurs voor de 50 Kilometer meter den strijd begonnen. Met circa twee minuten tusschenpauze startten ook de Nieuwelingen, deze categorie had 25 Kilometer te rijden.

Bij de amateurs waren het hoofdzakelijk Hofman, Smits, Schulte, Saarloos, Tilburgs, H Janssen en Peters die gedurende dit rennen altijd in de kopgroep te vinden waren.

In de tiende ronde was Hofman met Peters en van Loo 50 meter los, vergroot- ten dezen voorsprong tot in de dertiende ronde tot ruim 150 meter.

Meter Hofman die altijd den kop trok en geen der beide anderen eens wilde overnemen, hier speelde de afgunst onder elkander weer een groote rol, liep zoodoende de rest van het peleton weer bij, daar met onderlinge samenwer- king dit trio den wedstrijd vanaf de dertiende ronde in handen had, dus toen nog 7 ronden te rijden waren, doch de collegialiteit faalde hier ook absoluut.

Deze wedstrijd werd dus met een groote kopgroep groep in den sprint beslist. Hierin hadden de concurrenten het klaar gespeeld Hofman totaal in te sluiten en ofschoon als jongste van het rennersgetal verkoos hij de verstan- digste manier om niet door te trekken hierdoor zijn overwinning aan een ander overlatend beter dan een valpartij uitlokkend in vollen sprint waarvan de gevolgen niet te overzien waren geweest.

Piet Gommans Nederlandsch kampioen kwam in de 9de ronde zoo ongeluk- kig te vallen dat hij van den verderen strijd moest afzien. Lammertz was ook al niet fortuinlijker, kwam ook door een valpartij uit den wedstrijd, terwijl Motke door kettingdefect ook den strijd moest staken.

Laten wij nog vermelden Hofman die in den sprint Janssen (Breda kampioen 1935 van Nederland klopte alsook Saarloos uit Rotterdam, die in Parijs een uitstekenden wedstrijd reed.

Door hun prachtig samenwerken wisten de Belgen weer de overwinning bij de Profs en Onafhankelijken te behalen.

De amateurs reden de snelste ronde met 3 minuten 52 seconden, terwijl de profs en onafhankelijken hun beste tijd voor de ronde 3 min 56 seconden was. De jury gaf den volgenden uitslag bekend:

Nieuwelingen (10 ronden 25 kilometer): 1. Kuipers A’dam 45 minuten;  2. van Loo Gulpen; 3. Pesters Wylre; 4. Vroomen Heerlen; 5. Huibers Hoens- broek; 6. J Hofman Roermond; 7. Brouns Heerlen;

Amateurs (20 ronden 50 kilometer): 1. P Smits Tegelen 1 uur 25 minuten 14 sec; 2. Charles Hofman Roermond; 3. Schulte Amsterdam; 4. Saarloos Rotterdam; 5. Tilburgs Helmond; 6. H Janssen Breda; 7. H Peters Eind- hoven; 8. v Deurne Helmond; 9. v Loo Gulpen; 10. Greveling Bergen op Zoom; 11. Oosterbosch Schinveld; 12. Lemmen Gulpen;

Profs en onafhankelij ken (40 ronden 100 kilometer): 1. L Duerloo (Belgie); 2 uur 47 minuten 23 sec; 2. Veldhoven (Antwerpen); 3. Gijzen Putte; 4. C Valentijn St Wilbrord; 5. Middelkamp Kieldrecht; 6. J Gommers Dongen; 7. A Loncke (Belgie);  8. Cardinaels (Belgie) 9. Peters Eindhoven; 10. Stuyts Hoogerheide; Op een ronde de heeren v d Ruit, Muller, Hermans, Vluggen en Scheppers

 

HEERLEN.(1936.06.13)

PIJNENBURG TRIOMFEERT IN EEN WEGRACE.

Knappe sprintzege in den „Duivelsrit".

Heel wieler-Limburg stond verbaasd, om den Tilburger dan een prachtige huldiging te bereiden.

Het is het geheele seizoen Pijnenburg's vurigste wensch geweest op zijn overwinningenlijst een in een wegrace behaalde zege te schrijven. Die zege is er nu. Een klinkende zege, want na het criterium van Scheveningen in midden-zomer is binnen onze grenzen nog slechts éénmaal een „Ronde" georganiseerd geworden — het Criterium van Bergen op Zoom — welke

om zijn illustre bezetting zou kunnen concurreeren met die van den Zater- dagmiddag verreden „Duivelsrit" door het centrum van de mijnstad Heerlen. Pijnenburg heeft zijn lang-begeerden wegtriomf de glorie gegeven, die de beste Pijnenburg-overwinningen in het verleden hadden. Dat onze stadgenoot Zaterdag te Heerlen zegevieren kon over een peloton van 80 renners, dat bijvoorbeeld in het eerste uur van den 125 K.M. kamp niet minder dan ruim 41 K.M. kon afleggen, een peloton met de Tour de

France-grootheden Sylver Maes, Mersch, Middelkamp e.a. en met andere kampioenen als Pellenaars, Vissers, Duerlo, Billiet, Gommers, Gommans, Hardiquest enz. enz. spreekt boekdeelen over Pijnenburg's knappe

prestatie.

De „Duivelsrit leed in den aanvang onder het feit, dat bijna voor iedere ronde van 2100 meter een premie was uitgeloofd. De Limburgsche renners vooral (Clignet, W. Vroomen v. d. Baan en Lambrichts bijvoorbeeld) putten zich zoo uit om de uitgeloofde geldprijzen machtig te worden, dat de course een rommelig aanzienkreeg. En met uitzondering van Willy Vroomen, die in den

einduitslag een behoorlijke plaats veroverde ontnamen de premie-jagers zich bovendien zelf de kans om in het laatste uur van den strijd nog het hunne te zeggen in den wedloop om de overwinning. Hoe heel anders deden dit de Belgen en de meer eerzuchtige Nederlandsche renners als Slaats, Pijnenburg, Pellenaars, v. Amsterdam, Martens, Valentijn jr.

PREMIE-JAGERIJ.

Het gejaag aan den kop om de premies maakte het dit contingent renners met serieuze bedoelingen ten opzichte van de eindrangschikking niet gemakkelijk. Want men diende toch op zijn hoede te zijn, dat de premie-verslinders nooit te grooten voorsprong bemachtigen konden. En het werd op

deze manier een rommelige vertooning van telkens uitschietende demarrages, die om den aard van deze race geen van alle tot resultaat brachten, dat het peloton voorgoed in stukken getrokken werd en de duizenden langs den weg genieten konden van machtige achtervolgingen tusschen groepen. Maar het tempo, waarin gereden werd, bleef door een en ander zeer hoog. En in het kielzog van het over de geheele breedte van den weg zwermende peloton werden ook de zwakke broeders meegezogen, die anders niet veel kans zouden gehad hebben de snelheden, welke hier bereikt werden, uit de beenen te halen.

Tien kilometer voor het einde was het uit met het sprintgedoe om de premies en kwamen de kanonnen naar voren, die het gemunt hadden op de sportieve lauweren, welke in dezen Duivelsrit te plukken waren.

En voor de Limburgsche toeschouwers was het een hard gelag te moeten ervaren, dat het er naar ging uitzien alsof het op een volledige Belgische overwinning zou uitloopen. Immers, toen hadden van de twintig aan dezen wegwedstrijd deelnemende Belgen er vier met zeer groote capaciteiten den

kop veroverd. Triomfantelijk ging tien KM voor de finish Wardje Vissers, F. van Hassel, Duerlo en Cardinaals in uiterst snellen draf op bijna 200 meter voor het eerstvolgendegroepje.... dat ook bijna geheel uit Belgen bestond.

ONGELIJKE STRIJD.

Alleen de in de laatste helft van het bijna geëindigde wegrace-seizoen sterk naar het voorplan gekomen Zuid-Hollandsche renner v. Amsterdam lag in dit tweede groepje om de kansen van het Nederlandsche wegrennersdom te verdedigen. Maar wat zou v. Amsterdam vermogen tegen de concurrenten in zijn onmiddellijke nabijheid: den Tour de France-winnaar Sylver Maes, Maurice Raes, Billiet en hun landgenoot Staeren. Of het zou moeten zijn, dat

Pellenaars succes zou hebben met zijn juist ondernomen vlucht uit het peloton, Pelleraars met den hem op den voet volgenden Willy Vroomen, die dezen middag voor een pistier wel bijzondere daden verrichtte.

Pellenaars en Vroomen jr. hadden inderdaad succes. Zij kwamen aan de wielen van groep twee, op het moment dat deze groep op haar beurt juist aansluiting gekregen had met de vier aan den kop: Wardje Vissers en collega's. Thans elf man dus voorop, met twintig seconden voorsprong op de tot ongeveer 50 man geslonken troep, waarin zich in deze minuten het kaf ging scheiden van het koren. Om beurten verschenen anderen aan het hoofd van het peloton: Slaats, Martens Pijnenburg.

De veldslag werd prachtig. Want ofschoon alle nog in den strijd betrokken renners op 2 ronden voor de finish zich voor de laatste maal tot een groote groep verzamelden, schoot thans Pellenaars alleen weg. Voor een laatste wanhopige 5 K.M. waarin hij de overwinning wilde forceeren. Pellenaars

nam 50 M. 10 M en bleef toen hangen.

PELLENAARS VERLIEST.

Er waren te groote figuren bij de achtervolgers. Pellenaars had het peloton weliswaar verrast met zijn ontsnapping, (de concurrentie had er op gerekend, dat de uitmuntende wegsprinter Pellenaars al zijn troeven zou bewaren tot de eindrush) maar thans jaagden de kanonnen in zoon feilen vaart over den gladden weg, dat Pellenaars het niet langer dan 2 K.M. volhield. Toen werd hij ingeloopen door de dichte drom achter hem, die zich thans kon zetten voor de laatste nerveuse ronde, waarin alles gegeven kon worden moest worden.

Circa 50 man, waaronder de roode Trui van Pijnenburg, die zijn course uitmuntend belegd had. Er werd gerukt en getrokken en op driehonderd meter voor de finish steeg plotseling een daverend gejuich uit de zich daar bevindende menschenmassa's op: men had het daar gezien, dat de pistier Pijnenburg op dit oogenblik nog over de meeste reserve beschikken moest. De roode trui duikelde in angstige vaart van achter naar voren.

Pijnenburg had inderdaad het meeste in reserve. Tien meter voor het peloton stoof Pijnenburg in eenlaatste wilderuk als eerste overde meet. Om na deze sprekende verrichting in handen te vallen van de enthousiaste Limburgers, tusschen wie, zeer sportief, Billiet en Martens zich gewrongen hadden om maar de eersten te zijn, die door hun hartelijke felicitaties -blijk konden geven, dat ook zij diepe bewondering hadden voor de allerkranigste verrichting van hun concurrent.

De uitslagen waren:

Nieuwelingen: 25 K.M.: 1 S. Vroomen, Heerlen, 40 min. 2 A. Pijnenburg op 28 sec. 3 Pisters, 4 Hordijk 5 van Loo; 6 v. d. Neut; 7 Bisschof, 8 Timmermans, 9 Collard 10 Pal.

Amateurs 52 K.M. 1 Seyen, Maastricht; 2 H. v. .d. Loo Gulpen; 3 Lebon Maastricht; 4 Gemonde Arnhem ; 5 Banken Eygelshoven 6 Beulen Swalmen; 7 Bastings België; 8 v. Oosterbosch Schinveld; 9 Kleintjes Heerlerheide

10 De Silva Heerlen.

Professionals (120 K.M.) 1 Pijnenburg, tijd 3 uur 12 min. 30 sec. 2 Duerlo (België) 3 Billiet (België) 4 Hardiquest (België) 5 Willy Vroomen (Ned.) 6 Pellenaars (Ned.) 7 Raes (België) 8 Lambrichts (Ned.) 9 Sylv. Maes (België) 10 Van Amsterdam (Ned.) 11 Van Klinken (Ned.) 12 Heslinga (Ned.) 13 Lemmens (Nederland) 15 Dignef (België) 16 Kolvenbach.

 

HEERLEN.(1936.09.13)

Charles Hofman winnaar der amateurs doch gediskwalificeerd

Menschelijke berekeningen zijn op zand gebouwd, en vele voorspellingen zijn dit keer bij de eerste Ronde van Heerlen absoluut niet in vervulling gegaan.

Het af te leggen parcours ruim twee Kilometer, was in buitengewoon prach- tigen toestand met bijna uitsluitend asphaltwegen, en de laatste 500 a 600 meter met een sterke daling tot de finish waar de renners, iederen keer met een vaartje van circa 60 Kilometer kwamen afstuiven.

Verschillende pogingen van diverse renners om weg te komen, slaagden dan ook niet, en het geheele peleton sloot dan weer successievelijk aan, het was eigenlijk meer en baan dan dan een wegwedstrijd op dergelijk raject.

Pijnenburg die gedurende den wedstrijd steeds in de achterhoede te vinden was, kwam in de laatste ronde zoo geweldig opzetten dat hij met drie fiets- lengten zegevierde, direct bij elkaar hebben we dan Duerlo, Billiet en Hardiquest, daarna een peleton van circa 30 renners. Niet om critiek op de Jury uit te oefenen, doch daar uit tot de zestiende plaats de renners te klasseeren is bijna bovenmenschelijk werk. De meeningen liepen zeer uiteen, toen na ruim een uur de uitslag bekend gemaakt werd.

Bij de amateurs won Charles Hofman dit rennen uit vijfde positie na een harden sprint met Seijen, dien hij met een wiellengte klopte, wat regelmatig was. Later kwam bij de Jury een protest in, met drie getuigen dat Hofman gehinderd zou hebben, met ’t gevolg de Jury Hofman diskwalificeerde en heelemaal niet plaatste.

Door Hofman is later een tegenprotest ingediend, ook met getuigen. Men zal over deze zaak de beslissing van de N.W.U moeten afwachtten.

In elk geval een onaangename zaak den wedstrijd strijd winnen en dan geheel uitgesloten worden.

Motke en v d Baan die ook een uitstekenden wedstrijd reden hadden ook onder de prijswinners gehoord in hun categorie, doch zijn zeker in den

stormloop door de te groote groep niet opgemerkt, die gelijk over den eindstreep ging.

Gommans kreeg in de 45e ronde lekken band, zijn eerste debuut als prof was dus niet fortuinlijk.

A Vaessen kwam in de zesde ronde tamelijk ernstig te vallen en staakte den strijd.

Bij de nieuwelingen was de jonge Vroomen de beste, die met een voorsprong van 30 seconden op zijn concurrent de overwinning behaalde.

Nieuwelingen 12 ronden (25 Kilometer): 1. S Vroomen Heerlen 40 minuten; 2. T Pijnenburg Tilburg; 3. Pisters Wylre; 4. Hordijk Rotterdam; 5 v Loo Gulpen; 6. v d Neus Amsterdam; 7. Bisschop Heerlen;

Amateurs 25 ronden (52 Kilometer); 1. Charles Hofman 1 uur 24 min 18 sec; Gediskwalificeerd kwalificeerd

1. Seyen Maastricht; 2. van Loo; 3. Lebon; 4. Gemonde; 5. Baschen; 6. Beulen; 7. Bastings; 8. v Oosterbosch; 9. Kleintjes; 10. De Silva;

Profs en Onafhankelijken 60 ronden (125 Kilometer); 1. Jan Pijnenburg 3 uur 12 min 30 sec; 2. Duerlo Belgie; 3 Billiet Belgie; 4. Hardiquest Belgie;

5. W Vroomen Heerlen; 6. Pellenaars Terheyden; 7. Raes Belgie; 8. Lambrichts Maastricht; 9. Silvere Maas Belgie; 10. v Amsterdam Gouda; 11. v Klinken Eindhoven; 12. Heslinga Den Haag; 13. Lemmens Gulpen; 14. van Hasselt Belgie; 15. Dignet Belgie; 16. Holvenbach Keulen;

De diskwalificatie van Hofman

Over deze kwalificatie deelde men ons nog het volgende mede. De jury nam zoo maar voetstoots aan wat een paar renners kwamen vertellen, zonder ook de getuigen van Charles Hofman te hooren. Het eigenaardige is dat Seyen niet werd gehinderd en dat deze ook niet geprotesteerd heeft en nog eigenaar diger is dat Charles Hofman ondanks zijn diskwalificatie toch zijn premies in

ontvangst kon nemen.

Hier moet dan ook geen sprake geweest zijn van werkelijk hinderen.

Hofman reed een schitterenden wedstrijd.

Wij zullen inmiddels afwachten wat de N.W.U van het geval zal zeggen;

 

HEINKENSZAND.(1936.08.16)

De Ronde van Heinkenszand.

Zaterdag werd te Heinkenszand een wielerwegwedstrijd de Ronde van Heinkenszand, gehouden, over ’n afstand van ongeveer 85 km, waaraan werd deelgenomen door amateurs en nieuwelingen. Winaar werd Van de Voorde uit Clinge. Tweede was J. v.d. Hiele te Middelburg.

 

HILVERSUM.(1936.05.18)

RONDE VAN HILVERSUM VOOR JAN VAN DER HEIDEN.

Zaterdag is voor het eerst de wegwedstrijd de „Ronde van Hilversum" verreden. De „Ronde" was 3 ½  K.M. lang en moest door de nieuwelingen tienmaal en door de amateurs en onaf hankelij ken twintigmaal gereden worden. De uitslagen waren:

Nieuwelingen (35 Km.): 1 J. Demmenie (Rotterdam) in 49 min. 40.2 sec; 2 A. Bosma (Spanbroek bij Alkmaar), 3 P. Weernering (Rotterdam) 4 E. Emans (Amsterdam), 5 J. Peereboom (Schiedam), 6 H. Bos (Hilversum) 7 G. Jansen (Hilversum), 8 P. van der Velde (Amsterdam), 9 G. van der Heide (Wouw) en 10 P. Bos (Hilversum).

Amateurs en onafhankelijken (70 K.M.):  I1 Jan van der Heyden, onafh. (Amsterdam) in 1 uur 45 mm. 48.6 sec, 2 B. v. d. Wal, amateur (Rotterdam), 3 J. Leeuwenberg, amateur (Rotterdam), 4 C. Medik, amateur (Amsterdam), 5 H. A. Ameese amateur (Amsterdam), 6 Helmons (Amsterdam), 7 J, Schipper, amateur (Alkmaar), 8 J. Martens, onafh. (Tilburg), 9 P. van Gerwen, amateur (Rotterdam.). Daarna kwam op ca. 200 meter 10 N. Sliphorst, amateur (Amsterdam).

 

HOENSBROEK.(1936.05.17)

Twintigduizend menschen bij de Ronde van Hoensbroek Interessante wedstrijd op een prachtigen zomermiddag. Wals en Pijnenburg verongelukken.

De meest optimistische verwachtingen voor wat den toeloop en de kwaliteit van den wedstrijd te Hoensbroek betrof zijn Zaterdag overtroffen. Meer dan twintigduizend wielrenenthousiasten waren naar het rondeterrein rond het kasteel gekomen, om van den strijd tusschen vele tientallen renners getuige te zijn. En het i.s een strijd geworden, die in alle opzichten het aanzien waard geweest is. Het K. K. K.-Comité, dat dit massaspel regisseerde, heeft de rolverdeeling zoo gekozen, dat er een boeiend geheel werd verkregen, een rennersgroep, die op vele momenten een waar gevecht leverde, zoodat het massaal opgekomen publiek zich niet teleur gesteld kan hebben gevoeld, en de Koensbroelsche ronde als een der voornaamste wedstrijden van het seizoen is gaan beschouwen, wat deze wedstrijd dan ook is, al was het dan teleurstellend, dat Wals en Pijnenburg, die elkaar in uitgesproken rivaliteit te lijf wilden in dezen wedstrijd, de een kort na den ander uitviel, Wals wegens bandenpech en Pijnenburg, omdat hij in een der bochten in botsing kwam met een anderen renner, juist op het moment, dat hij door zijn uitloopen goede verwachtingen wekte. Als pastoor Röselaers omstreeks 2 uur het startschot lost voor de Amateurs en Nieuwelingen en deze resp. met 1 minuut tusschenruimte vertrekken is de tweede Ronde van Hoensbroek ingezet. Het verloop van de

NIEUWELINGENKOERS

waarbij slechts 16 vertrekkers, begon al met groote spanning. De eerste ronde werd gewonnen door S. Vroomen. 't jeugdige broertje van de gebrs. Vroomen Al spoedig komt hierin de Belgische kracht naar voren.

Slechts 1 Belgische nieuweling, die zich buitengewoon handig wist te ontdoen van de 15 Hollanders. Van de 10 ronden die gereden werden, passeerde hij 7 maal het eerst de finish. In de laatste 3 ronden probeerde

Cardijnaals herhaaldelijk om weg te komen, hetgeen hem door Vroomen en Geurts echter werd belet. De eindstrijd werd uitgevochten in eeh vinnige

sprint tusschen dit drietal waarbij de Belg met 1 lengte wist te winnen. Vroomen die veel trekwerk had verricht plaatste zich 3e. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. Cardijnaals (B) 48 m. 14 2,5 sec. (28 K.M.): 2. Geurts: 3 Vroomen; 4 Pijnenburg; 5 de Groot; 6. v. Loo; 7 Huiber.s; 8 Hofman, 9 v. Oirschot.

DE AMATEURS.

Een troep van 51 liefhebbers vertrekt om 20 ronden of 56 K.M. af te leggen De eerste 5 ronden blijft de groep vrijwel bij elkaar. De premies worden heftig

betwist. De kop wisselde aanhoudend. Twee nummers 6 en 42 resp- Seyen en Hofman strijden veel in het hoofdpeleton. Na de 6e ronde werkt dit tweetal zich los en neemt een 50 M. voorsprong. In de 9e ronde demareert Banken en voegt zich bij de wegloopers.

Dat drietal heeft in de 12e ronde den voorsprong vergroot tot 100 Meter. Dan begint in het peleton ook meer bedrijvigheid te komen, waarbij Kleijnen kans ziet alleen weg te komen. Met razende vaart spurt hij de hoofdgroep bij. Ook Tielens, Verschakelen en Schoenmakers voegen zich in de 18 ronde bij de hoofdgroen. Deze zeven renners kampen in de 20e ronde met groote

heftigheid om de overwinning. Hierbij toonde Seijen dat hij over een prachtsprint beschikt en schitterend den zege wist te behalen. Deze groep zat zoo dicht bij elkaar, dat allen met weinig verschil de eindstreep passeerden. De tweede groep, aangevoerd door Scherens volgde op 200 M. De einduitslag' luidt:

Amateurs: 1. Seyen in 1 uur 3 min. 45 sec; 2. Kleynen; 3 Verschakelen (B.); 4 Tielens (B.); 5. Schoenmakers; 6 Banken; 7 Scherens: 8 Dijkstra; 9 Smits; 10 Montfroije (Bj; 11. Lammerts; 12 v. Ommeren; 13 Derey; 14 Gommers; 15 Schippers.

DE GROOTE SLAG BIJ DE 90 PROFS.

De geweldige menschenzee rond het traject was inmiddels aangegroeid tot ruim 20.000 personen. Dit was te voorzien, want een deelname van 90 beste renners is een unicum voor een “Ronde". Zeer vele renners van Nederland zouden hier alles op alles zetten omdat aan deze koers veel gelegen lag voor hun toekomst. In de eerste plaats was de Sportcommissie van de N.

W. U. aanwezig om de renners gade te slaan om straks een keuze te doen voor de “Tour de France" waarvoor tal van renners o zoo gaarne in aanmerking komen. Op de tweede plaats zien vele renners hun taak verlegd naar den weg en zoodoende komen ook de beste baanwielrenners den weg op, ook al om aldaar naam te maken.

Het volledige peleton passeert na de eerste ronde met Lambrichts op kop de finish. Duizenden oogen zijn telkens gericht op Pijnenburg en Wals, die door witte truien waren te onderscheiden. Er wordt al spoedig gedemareerd en pogingen gedaan om los te komen. In de 5e ronde lukt dit C. Valentijn, die met C. Heeren aan het wiel een 30 M. voorsprong weten te behalen.

In de 6e ronde ligt C Valentijn alleen op kop met 80 M.

De premies worden verreden op het peleton, zoodat de uitloopers daaraan geen kans hebben. De eerste f 5 neemt M. Vroomen voor zijn rekening.

In de 8e ronde ligt weer alles bij elkaar. Een premie van f 5 wint Mater. Dan komt de premie van notaris Beckers, nl. een zilveren beker t.w.v. f 35.—, bestemd voor de Limburgsche renners en die in 3 sprints moet verreden worden. De eerste sprint hiervan luidt: 1 Clignet 5 p.. 2 Muller 4 p.. 3 Heyenrath 3 p., 4 Mater 3 p., 5 Vaessen K. 1 p.

In deze sprintronde werkt Gijsen zich naar voren en daar hij een geducht wegrenner is, denkt Pijnenburg: “Zoo'n concurrent moet je in eere houden", en zoodoende wipt Pijn uit het peleton en voegt zich bij Gijsen.

Te zamen demareeren ze beurt om beurt en hebben in de 12e ronde 200 M. voorsprong. Een ronde later versnellen zij nog steeds en voeren hun voorsprong op tot 300 M.

Daarna staakt Wals wegens lekke band, zoodat een populair man buiten strijd is. Als in de 14e ronde Gijsen alleen de finish passeert, vragen zich duizenden personen af waar de Pijn gebleven is. Een telefoontje vanaf de Overbroekstraat meldt, dat Pijnenburg met den grond heeft kennis gemaakt. In een bocht komt hij in botsing met het achtewiel van Gijsen. met het noodlottig gevolg dat hij tegen den grond smakt. Een teleurstelling voor het publiek, maar zeer zeker nog meer voor den Pijn zelf, die inderdaad goed uit den weg kon en weer van zich deed spreken. Zijn verwonding bleek later

van dien aard, dat doorrijden onmogelijk was. Inmiddels waren al tal van renners wegens vallen en machinedefect uit den strijd verdwenen. In het eerste uur werd afgelegd 39.2 K.M.

Na de 15e ronde liggen Duerloo. Bras en nog 4 andere renners op kop met 30 M. Men kan merken, dat in het peleton aanhoudend gedemareerd wordt, doch de krachten zijn zoo aan elkaar gewaagd, dat wegkomen vooralsnog

is uitgesloten. Een zilveren beker van de K.V.W. wint P. Vluggen.

De tweede sprint voor den notaris Beckers-beker luidt: 1 M. Vroomen 5 p.. 2 Ramakers 4 p., 3 Mater 3 p., 4 Verheul 2 p.. 5 Vaessen 1 p.

In de 23e ronde komt Gommers alleen voorbij en op 100 m. volgen 5 renners, w.o. Savelberg en Muller, die 50 M. voor het peleton liggen.

In de 27e ronde is Gommers teruggevallen naar de eerste groep. Savelberg. die op dat moment nog frisch bij de eerste groep zit komt kort daarop met een platten band bij de jury. Jammer dat hij met zoo’n positie den strijd moet opgeven. Hetzelfde geldt voor Clignet Kortis, Vluggen, Pisters, Lehaen. Mater, Velraeds Courians, die allen wegens defect moeten staken.

MIDDELKAMP EN PELLENAERS

Na de 30e ronde begint er eenig teeken te komen van scheiding. Middelkamp en Pellenaers hebben de kopgroep weten in te halen, twee der meest in aanmerking komende Nederlanders. In de 32e ronde demareert Middelkamp en komt alleen met 150 M. voorsprong voorbij. Toen reeds was de winnaar van deze ronde aan te wijzen, want als een renner met de kwaliteit van Middelkamp ernstig poging doet tot een overwinning en alleen na één demarage zoo’n voorsprong weet te behalen, dan doet hij dat met de overtuiging dat hem geen enkele aanval meer kwaad kan doen. Ondanks het harde werken, waarbij Muller als aanvoerder fungeerde in de tweede groep, kwam Middelkamp met 200 M. voorsprong als eerste over de streep

De tweede groep kwam stormenderwijs op de finish af, waarbij Pellenaers de snelste was en de tweede plaats bezette. De uitslag was verder als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Middelkamp 2 uur 33 min. 4 3/5 sec. 2. Pellenaers op 200 M. 3. Reyns (B.). 4. v. d. Ruit. 5. Dictus (B.). 6. Verveer.

7. Gommers. 8. Braspenning 9. Muller (eerste Limburger); 10. Valentijn Jr. 11. Nuyten. 12. Peeters. Op 100 M. 13. K. Vaessen. 14. v. d. Broek. 15. Gijsen. 16. van Genderen. 17. Horemans (B.). 18. Cardynaels (B.). 19. Hermans G. 20. Clarijs.

 

HOOGERHEIDE.(1936.09.22)

HELLEMONS WINT DE „ACHT" VAN HOOGERHEIDE

EEN DER ZWAARSTE WEGRACES VAN DIT SEIZOEN

Hellemons, Bras jr., v. d. Baan, Gommers en Saarloos maakten er „de koers der jongeren" van.

Lest best schijnt ook in de wielersport waar te kunnen zijn, want op het

einde van het overdrukke Nederlandsche wegrennersseizoen is het de laatste twee dagen in den uithoek van onze provincie, waar altijd de Nederlandsche kampioenschappen van den weg verreden worden — rond Hoogerheide dus — gekomen tot prachtig-sportieve duels, tusschen onze wegrenners. Eergisteren snorden de wieltjes voor de clubkampioenschappen en voor

den jaarlijkschen „titel"-strijd der nieuwelingen.

Maar Dinsdag was het dan ook wel de dag der jongeren. Niet alleen Hellemons, die midden-zomer nog deel uitmaakte van de N.W.U.-selectieploeg voor de Olympische Spelen, was in de 120 K.M.-wedstrijd op de keien der „Acht van Hoogerheide een uitblinker, ook de jeugdige Limburger

Baan, ook Braspenninx Jr., ook Saarloos, ook Gommers staken door hun

energieke verrichtingen een heel eind boven grooten als Middelkamp en v.d. Ruit bijvoorbeeld uit.

Braspenninx—v. Nek ontsnappen.

De acht van Hoogerheide voor beroepsrijders was zoo interessant, ook omdat

de beslissing eerst kort voor het einde uitgevochten kon worden, nadat het in

alle kilometers in het peloton gestormd had van je welste. Braspenninx Jr. en Piet van Nek hadden dien orkaan ontketend.

Na 20 K.M. ongeveer had dit tweetal uit het peloton kunnen ontsnappen en het scheen maar niet te kunnen lukken deze twee brutalen tot de orde te roepen.

Daarvoor had zich eerst het trio v. d. Baan, Stuijts en de Groen aangemeld, doch nadat de Groen bij een valpartij stukken gekregen had aan zijn fiets, werden v. d. Baan en Stuijts ingeloopen door drie andere uit het peloton ontsnapten, zoodat zij thans met vijven de achtervolging op Bras Jr.—v. Nek door konden zetten.

Bras jr. en v. Nek wilden echter voorloopig nog van geen wijken weten. Het

kwintet achter hen onderging daarentegen zelf wel enkele wijzigingen, zoodat dit bij den vijftigsten kilometer bestond uit Baan, Stuijts, Duijker, v. Isselt en Hiddes.

Dit groepje slaagde er inderdaad in aan Bras—v. Nek een tiental seconden van hun voorsprong te ontnemen, maar dit was voor een deel ook het gevolg van het feit, dat v. d. Baan en zijn collega’s thans zelf ernstig bedreigd werden door een derde groep, bestaande uit bijna enkel Belgen.

En op regelmatige afstanden volgden dan nog Middelkamp in gezelschap

van twee Belgen en de Nederlandsche kampioen Gommers, voordat pas het peloton aan de beurt was.

In de groote groep werd in deze kilometers zeer- hard gewerkt. Gerrit v. d.

Ruit was al minuten naarstig bezig zich Jos te werken, doch in deze race wilde den Rotterdammer weinig lukken, zoodat hij de karwei eindelijk maar overgaf aan Duerlo, Valentijn senior en junior, en Gommers.

Tusschen den kop en den staart was een afstand van verscheidene kilometers ontstaan, waar tusschen in thans de strijd een hoogtepunt bereikte.

Na ruim 60 minuten alleen voorop gestormd te hebben, moesten Bras Jr. en

P. v. Nek eindelijk het hoofd buigen. En van voren kwam het tot heel andere formaties.

Bij het ingaan der vijfde ronde — na 80 K.M. dus — hadden Baan, Hellemons, Stuijts, Dénis en Hiddes de leiding.

Nieuw werk voor de jagers.

Maar ook deze rangorde was niet blijvend. Toen er nog 35 K.M. te rijden

waren, melden v. Isselt en Nuijten zich aan als de nieuwe prooi waarop het veld van deze- race jacht kon maken. En in deze periode kwam het tot de formatie van een kopgroep van 15 renners, waarachter Cattel zich als eerste man van het op 30 seconden liggende peloton deed opmerken.

Middelkamp had den strijd inmiddels gestaakt en ook v. d. Ruit kon men niet meer tusschen de strijdenden ontdekken. En het voorbeeld dezer twee

zou spoedig gevolgd worden door Valentijn jr. Strobbe en Dekkers.

De laatste ronde bracht om de haverklap andere groepjes naar voren, die het spel eindelijk wilden beslechten.

Braspenninx jr. had in deze minuten aller aandacht, omdat hij na het uitput tende begin der course thans wederom zooveel krachten bijeengespaard had, dat hij de klasse-man was, die Duerlo „halen" kon. En met de tot standkoming van dit heldenfeit was het voor de overige vóór het peloton liggenden niet zoon groote moeite meer zich bij Duerlo en Braspenninx

jr. te voegen. Het ging thans tusschen een kleine twintig renners, die nog

kans hadden; met de groote groep was nl. definitief afgerekend.

De beslissing.

Tien K.M. voor de finish viel de beslissing.

Hellemons verraste zijn buurtgenooten met een puike demarrage, de Belg

De Mondt werkte zich eveneens los en na deze renner ontsnapte nog Duerlo. Een prachtige achtervolging ontstond tusschen deze drie renners onderling en het dozijn der kopgroep. Maar Hellemons was de sterkste. Zoo goed als Duerlo zijn landgenoot De Mondt niet meer bereiken kon en de volgende groep Duerlo niet.

Met 8 seconden voorsprong kwam Hellemons als eerste aan de streep, waarop, nadat De Mondt en Duerlo, eveneens afzonderlijk, gepasseerd waren, de Dongenaar Gommers met zeer gering verschil winnaar werd in den sprint tusschen zestien man om de vierde plaats.

Men stond te kijken van dien laatsten sprong van Gommers, van wien men wist, dat hij op weg is een puik wegrenner te worden, die evenwel over geen eindsprint beschikt. Maar die laatste rush van Gommers gisteren was er toch werkelijk een, die deed afvragen of Gommers tenslotte ook niet het afvuren van het eindschot onder de knie gekregen heeft.

De uitslagen waren:

Amateurs en nieuwelingen: 1 Van Gent. (Bergen op Zoom) 60.9 K.M. in 1 uur 37 min. 11 2-5 sec. 2. Douze (Hoek), 3. Smits (Tegelen), 4. Hofstede (Gouda), 5. Jansen (Amsterdam) 6. M. Heeren (Breda), 7. K. Heeren (St. Willebrord), 8. J. Heeren (Breda), 9. Prince (Oost Souburg), 10 Weber

(Amsterdam), Vervolgens kwam een peloton van 25 renners op de 11e plaats.

Professionals en onafhankelijken: 1. Hellemons (Nederland) 120 K.M. in 3 uur 11 min. 10 4-5 sec. 2. De Mondt (België), 3. Duerloo (België), 4. Gommers (Nederland), 5. Reijns (België), 6. J. Braspenning Jr. (Nederland), 7. Mertens (België), 8. Saarloos (Nederland), 9. Van Hoof (België). Op de tiende plaats een groot aantal renners.

 

ILPENDAM.(1936.07.08)

Ronde van IIpendam een sportief succes.

Schippers overtuigend door de Beer geslagen.

FIK HAUSER KAMPIOEN-VETERAAN.

De ronde van Ilpendam, een wegwedstrijd voor nieuwelingen, veteranen,

amateurs en onafhankelijken, georganiseerd door de Amsterdamse

rennersclub „Germania" is sportief tot een zeer groot succes geworden.

Er was van rennerszijde een goede opkomst. Plm. 100 renners namen deel

terwijl de belangstelling voor een dag in de week niet onbevredigend was te

noemen. Een speciaal woord van lof mag de jury waarin de heer Vroom als voorzitter-kamprechter fungeerde, niet onthouden worden, terwijl als van ouds de heer Frumeau voor het opnemen der gemaakte tijden zorgde.

De nieuwelingen

De wedstrijd der nieuwelingen kenmerkte zich door een betrekkelijk groot

aantal valpartijen die echter allen zonder ernstige gevolgen bleven. Ondanks

de zeer straffe wind werd er een scherp tempo gereden. en de 50 K.M. (4 ronden) gingen in 1 uur, 16 min. 48 seconden.

Na felle strijd wist Vis op de eerste plaats beslag te leggen voor de Belgische

Renner Panman uit Wenimel. De totaal-uitslag was:

Nieuwelingen: 1. Vis, tijd: 1 uur 16 min. 48 sec; 2. Panman; 3. V. Duuren; 4. Blauw; 5. H. de Hoog; 6. D. v. d- Stroom; 7. Houtzeil; 8. Wijdenes; 9. T. de Boer; 10. L. Bosbaan.

De strijd der veteranen.

Bij de veteranen, de oudjes" noemde men hen, zegevierde de populaire „Fik"

Hauser. Na een spannende strijd met Sluyter en Koppen was zijn sprin- capaciteit zeer opvallend.

Reeds na de eerste ronde waren er nog slechts zes renners bijeen. Sluiter

waagde een poging en kwam inderdaad weg, doch het was maar voor kort.

Schoor kreeg kettingpech en moest zodoende zijn plaats in het leidend peloton verspelen. De tweede ronde bracht nog slechts een hoofdpeloton van 4 renners, Hauser, Kat. Koppen en Sluyter, terwijl in de volgende achter- volging Draaier, Broeders en Bakker volgden. Korff die in het begin slecht

ging, kwam na ongeveer een minuut met Voorn, terwijl geheel alleen de

oude Mast tegen de stugge wind opkampte. Bij het ingaan van de vierde ronde lagen Hauser en Sluyter alleen aan de kop, achtervolgd door Draaier, Bokker en Broeders, daarachter kwam Koppen die blijkbaar een inzinking had gehad, doch zich schitterend herstelde.

Hij wist met Bakker de vluchtelingen te achterhalen, terwijl Draaier en Broeders lossen moesten.

Zo kwamen met Fik" Hauser aan de kop de leiders op de eindstreep aan.

Fik" schoot weg, gevolgd door Sluyter, doch enige hevige rukken brachten

Koppen op de tweede plaats. Hauser gaf echter niet thuis en stoof als eerste

over de streep (50 K.M. in 1 uur 22 min. 37 sec.) Bravo Victor, ge deed een schone koers, zulle! Totaal-uitslag:

Veteranen: 1. F. Hauser; 2. C. Koppen; 3. M. Sluyter; 4. P. Bakker; 5.

W. Kuyper.

De Beer wint bij de amateurs.

De strijd der amateurs (8 ronden in totaal 100 K.M.) begon met een teleurstelling. Door een valpartij geraakt Schulter, die favoriet word beschouwd, uit de strijd en na de eerste ronde ligt het veld uit elkaar.

Anneese neemt de benen en Lodewijks achtervolgt. Als beiden samen zullen gaan slipt eerstgenoemde en Lolewijks kan het alleen niet houden.

In de tweede ronde hebben de Beer en Terpstra het er op gewaagd en zijn

plm. 25 meter weg. Op tien meter zit Lodewijks te vechten om er bij te komen

op zijn beurt achtervolgd door het peloton onder leiding van Schippers.

Anneese is door zijn val heel wat achter gekomen, doch zet met nog drie

renners taai voort. De derde ronde brengt vrijwel hetzelfde beeld. Terpstra en de Beer zijn nog steeds weg en hebben hun voorsprong tot enige honderden meters vergroot. Het peloton achtervolgt niet al te scherp en het blijft als een kluitje bijeen.

In de vijfde ronde zijn de vluchtelingen achterhaald na een scherpe jacht

waardoor het peloton ernstig gedund is. Slechts elf renners zijn er nog bijeen.

Wanneer in de volgende ronde de Beer, die een pracht-koers rijdt, er tussen uitgaat, valt alles uit elkaar. Voor ligt dan de Beer, Schippers op zijn hielen op ongeveer 25 meter, daarachter Reuter, Bakker en Groot. Na een halve minuut komen Schellingerhout, Terpstra, Lodewijks en Wilderom, terwijl op anderhalve minuut daarna Groenewegen en Schijf volgen.

De grote slag.

Dit is de grote slag, dat voelt iedereen. Wie deze jacht overleeft, doet mee

in de eindspurt. Do volgende ronde brengt ons de kanonnen weer bij elkaar

doch het peloton is dan nog slechts vijf man sterk.

De laatste ronde gaat in met twee groepen. Aan de kop Schippers, de Beer,

Reuter, Bakker en Groot, op ongeveer 2 minuten gevolgd door Terpstra,

Schellingerhout, van Haeften en Lodewijks.

De spanning stijgt. Zal Schippers de Beer weten te weerstaan? De eindspurt toont het ons. Als de wind schiet de Beer in een verrassend fraaie spurt, onhoudbaar voor Schippers, naar voren. Reuter, die een moedige koers deed, kwam helaas in de eindspurt te kort. De Alkmaarder Groot werd een fraaie derde. Totaal-uitslag:

Amateurs: 1. De Beer, 100 K.M. in 2 uur 58 min. 56 sec; 2. Schippers op

1 lengte; 3. Groot op een lengte; 4. Reuter; 5. Bakker; 6. Schellingerhout; 7. v. Haeften; 8. Terpstra; 9. Lodewijks.

De onafhankelijken.

De onafhankelijken werden op het laatste nippertje nog verblijd met de

inschrijving van Braspenninx Jr., Stuyts, Roeke, de Reus en anderen,

zodat de concurrentie zeer verscherpt werd.

In deze categorie hebben v. d. Star en Brouger het paardenwerk gedaan en

de koers door hun felle uitlooppogingen zeer verlevendigd. Dat zij tenslotte

maar een bescheiden deel van de haver kregen, mag betreurd worden, hoewel Bras Jr. ook een goede koere liep.

Jammer was, dat Korridon, doordat een der renners van een motor schrok,

met Stekelenburg ten val kwam. Het begon in deze rit al erg fel. Er waren nog geen 3 K.M. gereden of er waren al drie man weg (Dieterman, Medik en Stekelenburg.) Medik werd deze dag wel zeer door de pechduivel achtervolg!! en een betere plaats dan de twaalfde had hij zeer zeker verdiend.

De tweede ronde bracht ons de genoemde ontsnapping van v. d. Star en Bronger, die hun voorsprong tot in de zesde ronde wisten te handhaven.

Toen pas gelukte het Braspenninx, Hiddes en Stuyts om er bij te komen,

doch uitverkocht waren de jongens geenszins. Medik was intussen er weer

bijna bijgekomen, een pracht-prestatie. In de achterhoede vochten Cuvelier

en Jesse (de laatste moest tweemaal van rijwiel wisselen) om bij te komen

doch het ging té straf aan de kop. Intussen waren er van de 36 inschrijvers

nog slechts 13 in de koers.

Als de achtste ronde ingaat, heeft Stuyts een kleine voorsprong, doch werd op de voet door Bronger, v. d. Star, Braspenninx en Hiddes gevolgd.

Do pechvogel Medik was weer geslipt en daardoor kansloos geworden. Tenslotte moest de eindspurt onder de vijf eerstgenoemden de beslissing brengen en het was bewonderenswaardig hoe v. d. Star en Bronger Braspenninx partij gaven. Tenslott konden zij hem echter toch niet houden en zo won dc jonge Bras met een lengte in de fraaie tijd van 2 uur 29 min. 52 seconden. Totaal-uitslag:

Onafhankelijken: 1. Braspenninx 2. Bronger; 3. v. d. Star; 4.  J. Hiddes; 5. Stuyts; 6. Roeke; 7. v. Stek; 8. Kroese; 9. v. Nek; 10. Markus; 11. de Reus; 12. Medik; 13. Jesse.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1936.06.08)

De Limburgsche amateur Gommans wint het Kampioenschap

Het is een zwaar kampioenschap geweest maar een mooi kampioenschap. Een kampioenschap waarin de sterkste renners, de “Harde" renners die tegen een stootje kunnen, deel hebben genomen. Een kampioenschap, hetwelk voor de Nederlandsche wielersport verblijdend is, omdat de amateurs, dus de jonge garde waaruit geput moet worden, zich zoo kranig hebben geweerd. De groep onzer wegrenners, die den strijd tegen de buitenlanders met kans op succes kan ondernemen. Is gisteren te Hoogerheide met eenige sterk belovende krachten uitgebreid. Nederland heeft op den weg „reserve" gekregen. Hetgeen zich het laatste halve jaar zoo verrassend openbaarde, n.l. dat Nederland op den weg bedreigend komt opzetten, heeft zich gisteren nog sterker geopenbaard.

Meer dan 300 deelnemers waren er, en slechts 22, let wel twee en twintig, hebben den wedstrijd volbracht. Nog een ander detail om te doen zien, hoe dit groote veld van vertrekkers op de keien en door den stevigen bries die er stond uit elkaar viel. Na 5 ronden, dus op de helft van de course, waren er geen 40 renners meer in den wedstrijd. Men zat ons vragen waar de groote favorieten, de gebroeders Van Schendel, de titelhouder Valentijn waar Jan Verveer en waar zoovele anderen zijn gebleven. Wie is er in staat, vragen wij, bij meer dan 300 deelnemers op te nemen wie er pech hebben gehad en waarom zij de course verlieten. Albert van Schendel zagen wij na eenige ronden met defecten langs den weg staan. Anton werd naar men ons mededeelde, in een valpartijtje betrokken, maar anderen vertelden ons weer, dat hij ook een defecte machine had gehad. Jan Verveer kreeg een lekken band waar wij toevallig getuige van waren en M. Valentijn deelde het lot van zijn broer en had ook bandenpech. Maar van de overigen kunnen wij niets meer zeggen. Want de renners vielen uit per kilometer en soms bij tien man tegelijk.

Na den massa-start, welke ook door een massa belangstellenden werd bijgewoond, werd de slag geopend door drie amateurs en wel door den Amsterdammer Schipper, den Bredanaar N. v. Gageldonk en den Limburger Gommans. die er als de wind tusschenuit trokken en een uiterst moedigen strijd voerden.

Want men denke er toch niet gering over: er moesten op dit zware traject 10 ronden van 13,5 km. dus, 135 km, worden gereden en van meet af aan durfden er drie amateurs tusschen uit te trekken terwijl zij toch wisten dat achter hen een zeer sterke ploeg professionals op den loer lag. Niet voor ieder dezer drie amateurs is de moeite beloond geworden, maar uit dit drietal, dat onmiddellijk de lont in het kruit slak is toch maar de winnaar van het kampioenschap voor den dag gekomen. Grooter compliment kunnen wij Gommans niet maken, steeds aan de leiding, steeds bij de eersten, niet aan de wieltjes plakken maar zelf hard mee trekken en zelf zwaar werk doen en dan nog in den eindsprint snelle pistiers als Pellenaars en Van Schijndel (Eindhoven) en een snel sprinter op den weg als de jonge Braspenninx slaan, dat is werk van een prima renner.

Onmiddellijk maakte genoemd drietal zich van de massa los en er werd zoo hard gejaagd, dat deze drie amateurs in de 2e ronde reeds een voorsprong hadden van 1 minuut. Het geheele veld lag toen reeds ver uiteen en het waren er niet weinigen die na 2 ronden reeds zagen, dat uitscheiden het verstandigst was. In die tweede ronde ging een groep van 12 man (gevolgd door 3 verspreid liggende groepjes van 8 en 10 man) waaronder Pellenaars naar de 3 leiders op jacht en aan het eind van deze tweede ronde begon Pellenaars hoog spel te spelen. Hij demarreerde en maakte zich uit den groep los en zoo hard ging hij in zijn eentje op de drie leiders, die vanzelfsprekend om beurten overnamen, dat hij aan het einde van de derde ronde nog maar 20 sec op hen achter was. In de 4de ronde bereikte hij de drie leiders en wat hij toen deed was vermetel. Hij bleef maar eventjes bij hen uitblazen en demarreerde toen opnieuw. Hij maakte zich los en ging alleen door en aan het eind van deze ronde had hij 30 sec voorsprong op een groep van 6 man waarin wij opmerkten Sluijts. Verschueren. v. d Voorden en de Amster- damsche amateur Schulle, die te Parijs zoo goed had gereden. Op een paar honderd meter daarachter volgden 10 man. waarin wij G. v. d. Ruit, Braspenninx Jr., Jan Gommers, Valentijn, Van Schijndel, Saarloos, Middelkamp, Martens en Roeken herkenden. En daar weer achter lagen nog eenige enkelingen, die toen reeds kansloos waren geworden.

Pellenaar, joeg maar voort en hij wist zijn voorsprong nog op te voeren tot 1 minuut en 19 sec op den amateur Schulte die zich niet had kunnen beheerschen en zijn groep had verlaten om alleen op jacht te gaan naar Pellenaar,. Deze daad werd gestraft. Hij reed zich in de zesde ronde „leeg” en aan het eind daarvan moest hij opgeven. Het liet zich toen al aanzien dat de vluchteling Pellenaars het tegen de groep waarin v. d. Ruit zeer sterk reed niet zou kunnen houden. Gommans trok ook terdege zijn deel mee en zoo werd de afstand steeds kleiner. Het kon ook niet anders. Pellenaar, had nu al 40 km alleen gereden en de groepsgenooten wisselden elkaar steeds af. Hij begon toen om te kijken en na eenige aarzeling waarbij hij stopte en weer doorging, nam hij het verstandige besluit zich door de jagende groep te laten inloopen. Hij ging langzaam door en sloot zich bij Jan Gommers, Gommans, Schoemaker, Boeker, Saarloos. Middelkamp. Marlens, v. d. Ruit, Braspenninx en Schoemaker, (prof, onafhankelljken en amateurs door elkaar) aan. In deze groep meende men dat Pellenaars zich te veel vermoeid zou hebben en zoodra de groep Pellenaars te pakken had werd er gedemarreerd om hem kwijt te raken. De Terheijdenaar ging echter even hard mee en hij demarreeren was nu weldra afgeloopen. Maar nu was bereikt dat Middelkoop een inzinking kreeg. Hij liet los en wilde opgeven. Wij spraken hem echter moed in waarop hij weer vervolgde. Maar met dat al was hij pl.m. 40 meter los geraakt Op dat moment liet echter ook de onafhankelijke Rocker los. Beide renners waren zeer vermoeid. Doch zij kwamen er door heen en nu volgde een merkwaardige jacht. Terwijl Roeken op de leidende groep jaagde die plm. 500 meter voorsprong had, jaagde Middelkamp op Roeken die plm. 200 meter voor hem zat. Snel liep hij 70 meter in, maar eer Middelkamp de 130 meter had ingeloopen welke hem van Roeken scheidden moest hij 10 km jagen. Toen hij Roeken te pakken had namen zij beurtelings over en geleidelijk liepen zij op de leiders In. De 500 meter werden er 400. de 400 werden er 300. Op dat moment ging de laatste ronde in en het zag er naar uit dat zij de eindstreep spoedig zouden bereiken. Zij brachten het tot 50 meter, doch waren toen uitgereden. Juist toen de leiders hun tempo sterk verlaagden om zich voor de eindspurt voor te bereiden, konden zij niet meer. Middelkamp ging opzitten en Roeke ging langzaam door. De leiders beloerden elkaar en van Gommers uit Dongen, die puik heeft gereden, probeert tweemaal weg te komen, wetende dat hij in de spurt het loodje moest leggen. Zijn poging mislukte evenals die van Braspenninx Jr. Met 8 man werd de eindspurt ingezet en Gommans werkte zich aanstonds naar voren en won zoo regelmatig mogelijk met Pellenaars als tweede. In deze eindspurt ontplooide de groep zich waaiervormig en v. d. Ruit kwam achter Pellenaars aan den buitenkant te liggen, hij raakte 't achterwiel van Pellenaars en zwaaide naar het publiek, dat hem terugduwde. Daardoor viel v. d. Ruit. In den eindspurt hielden de amateurs zich kranig, want zij bezetten ook de derde en vierde plaats.

Gerrit v. d. Ruit meenende dat Pellenaars hem gecoupeerd had, werd jegens Pellenaars onhebbelijk. Ook diende hij een protest in. Dit werd verworpen en v. d. Ruit werd beboet met f 25.

De uitslag werd als volgd: Alg. kampioen van Nederland Gommans (Reuver) in 3 uur 5» mln. 51 sec

Professional: le Pellenaarsd (Terheide). 2e v. Schijndel (Eindhoven), 3e J. Gommers (Dongen).

Onafhankelijken: 1. J. Braspenninx (Princenhage). 2. H. Roeken (Putte). 3. J. Martens (Tilburg).

Amateurs: 1. Gommans (leuver), 2. Saarloos (Rotterdam), 3. Schoemaker» (Eindhoven).

1. Gommans (amateur), 2 Pellenaars (profs), 3. Saarloos (amateur), 4. Schoenmakers (amateur), 5. v. Schijndel (prof.). 6. J. Gommers (prof.), 7. Strobbe (amateur). 8. Braspenninx (onafhankelijke), 11. v. Asd. 12. de Groen. 13, de Lauwers. 14. Stuyf. 15. v. d. Lynden. 16. Martens,. 17. v. Gerven. 18 Kleijnen. 19. Markus. 20. J. Slikker.

Volgorde In de aankomst:

Naar wij vernemen moet Gommans de toezegging hebben gekregen — welke nog door de sportcommissie moet worden bekrachtigd — dat hij Nederland in het wereldkampioenschap in Zwitserland mag vertegenwoordigen.

«Ochtends werd nog een wedstrijd voor veteranen verreden (8 ronden) waarvan de uitslag als volgt was:

1. D. Vermeulen. Adam alleen; 2. L. v. Hal, R'dam: 3. W. Schermer, den Haag: 4. J. Braspenninc. Prlncenhage, deze drie In 46 sec: 5. G. Braeders, Adam. 6. H. Draayer, Adam: 7. T. Sakeleyer, R'dam. 8. S. de Grijp. Rdam. tijd 2 uur 2 min. 4 sec

 

KERRADE.(1936.00.00)

Amateurs: 1. Joop Demmenie; 2. Charel Hofman; 3. Henk Anneese;

 

KRUININGEN.(1936.06.26)

Zaterdag werd de Ronde van Kruiningen, uitgeschreven door de “Rentoc” gehouden. Er moesten 24 ronden, in totaal ongeveer 85 km, worden gereden.

De belangstelling was groot. Bij de nieuwelingen reed de Goesenaar Jac. de Coninck een goeden wedstrijd. Er werd heel den wedstrijd met een gemiddelde snelheid van 38 á 39 km per uur gereden. Bij de amateurs onderscheidden zich bijzonder Leeuwenburg en v.d. Voorde, welke laatste door bandenpech den strijd moest staken. In de 20e ronde deed Leeuwenburg een geslaagde ontsnappingspoging. Hij werd niet meer ingehaald. Als 1e amateur passeerde hij de eindstreep. Op 200 meter volgde hoofdgroep waarvan de Coninck (Goes) als 1e nieuweling over de eindstreep ging. De uitslag is.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. L. Leeuwenburg, Cinge, de 85 km in 2 uur 27 min.; 2. Jhs. Van Nieuwenhuyze, Kruiningen; 3. C. Weijts, Bergen op Zoom; 4. P. Frijters, Fijnaart; 5. J. Jansen, Amsterdam; 6. jac de Coninck, Goes. 1e der nieuwelingen; 7. A. Hopstaeken, Oud-Gastel;  8 F. Hopstaeken, Roosendaal; 9. A. v.d. Heide, Wouw; 10. J. v.d. Hiele, Middelburg; 11. T. Pijnenburg, Tilburg; 12. Driessens, Hoofdplaat;

 

MAASTRICHT.(1936.07.19)

De eerste Ronde van Maastricht

Zesduizend menschen op het terrein van den strijd. — Een spannende koers.

De “Ronde van Maastricht" de eerste, is al met al, meer geworden, dan de organisators.... en het publiek zich ervan hadden voorgesteld. Ongeveer zesduizend menschen stonden langs het lijntje, de autoriteiten van de stad toonden belangstelling door hun aanwezigheid, en de renners, die aan dit

wielerfeest mee deden, zullen tot hun vreugde hebben ondervonden, hoe men in Maastricht voor de wielersport een daadwerkelijke belangstelling heeft.Dit laatste getuigde het groot aantal premies, dat in den loop van den middag binnenkwam, en dat tenslotte bijna te groot was, om verreden te kunnen worden.

Hieruit bleek bovendien, hoe de Maastrichtsche Zaakkenman het op prijs stelt, wanneer er iets ondernomen wordt, dat menschen op de been brengt, dat vreemdelingen trekt naar de hoofdstad der provincie.

Dit alles houdt in een compliment voor het comité uit de Maastr. Renners- vereen. „Rennersbelang", dat de leiding van dezen wedstrijd op zich had genomen.

De organisatie had. — natuurlijk zouden we haast zeggen, — de gebruike- lijke fouten, die men telkens bespeurt, wanneer ergens voor het eerst een ronde wordt georganiseerd. Bij een dergelijken opzet heeft toen rekening te houden met duizend en een kleinigheden, die het vlot verloop van een en ander moeten in de hand werken. Mist men een of meer dezer organisato- rische kleinigheden, dan beteekent dit een schakel uit de  ketting, en dit kan soms heel wat narigheid  geven.

Maar het bespeuren van deze kleine feilen beteekent tevens een les voor een volgenden keer, en wanneer tegen dien tijd het organiseerend comité van verschillende zijden nog meer medewerking mag ondervinden aan dit keer het geval was, dan moet de ronde van Maastricht een wielerfeest worden van de eerste orde.

Viel er voor wat deze medewerking betreft wellicht hier en daar nog iets te wenschen, dit is zeker niet het geval voor wat de medewerking betreft van het Maastrichtsche politiecorps, dat in samenwerking met Marechaussee en Rijksveldwacht onder de feillooze generale  leiding van den Commissaris dhr. Van 't Hoff voor zeer belangrijk deel aan het welslagen heeft meegewerkt,

voor wat de voorbereiding betreft zoowel als tijdens het verloop van de wedstrijden.

Ook de medewerking van den Garnizoenscommandant Overste Keg en van de zijde der directie van de Radiocentrale kwam spontaan en werd zeer gewaardeerd.

Doordat op het laatste moment hier en daar nog een en ander moest worden geregeld, werd iets later, — ongeveer een half uur, — gestart, dan aanvankelijk in de bedoeling lag. zoodat het wielerprogram in zijn geheel wat te gerekt werd. Overigens was een aantal bezoekers van zesduizend. Voor een eersten keer, — men wil altijd de kat eens uit den boom kijken, — zeer appreciabel. De kwaliteit van het gebodene waarborgt een veel grootere belangsteling in de toekomst.

DE WEDSTRIJDEN

NIEUWELINGEN B.

Als te half drie de renners zich opstellen om de eerste ronde van Maastricht in te zetten, is er rond het parcours al een flinke bezetting en kan de organiseerende wielerclub M. R. C. Rennersbelang reeds tevreden zijn met het resultaat. Door den N. W. B. zijn de nieuwelingen hier gesplitst in twee categorieën nl. klasse A en klasse B.Deze goed gezien, daar in de eerste plaats het groote leger van nieuwelingen een beetje wordt gedund en in de tweede plaats de renners zelf eene betere kans hebben op een prijs. De kleinste of wel de minder geschoolde krachten werden onder gebracht

onder klasse B. die wij beter beginnelingen kunnen noemen. Deze klasse had de eer de eerste ronde van Maastricht te openen. Zij staan reeds geruimen tijd klaar en hunkeren naar het startschot. Zoodra dit door het hoofdbe- stuurslid van den N. W. B, dhr. Leunissen 's gelost, stuiven deze jongens weg. Het is al direct een vechten om den kop te krijgen, want de snaken

weten dat hier veel premies te verdienen zijn, premies die de waarde van de prijzen zelfs nog te boven gaan. De 15 ronden worden in een snel tempo afgereden, de laatste ronde nog in een korteren tijd dan de eerste.

Deze renners in den dop hebben keurig werk geleverd. Ze reden de 21 K.M. in 36 minuten.

In de sprint wist van Wunninck uit Maastricht den snellen Schoffelen uit Hulsberg te kloppen en als overwinnaar uit den strijd te treden

Nieuwelingen-B: 1. van Wunninck. Maastricht 36 min. 35 sec. 2. Schoffelen. Hulsberg. 3. Bertram, Nieuwenhagen. 4. Roijen, Wijnandsrade. 5. Lejeune, Maastricht. 6. Buets, Treebeek. 7. Habets, Maastricht. 8. Jesmiatka, Kerkrade. 9. Jongen, Nieuwenhagen. 10. van Look, Treebeek.

NIEUWELINGEN A.

De klasse nieuwelingen A. was rijkelijk vertegenwoordigd. Er starten 60 van deze strijders waaronder tal van zeer goede krachten. De eerste ronde is voor van den Berg, die het er op gemunt heeft om de premies te veroveren want hij is niet uit het voorplan weg te slaan.

Deze Berg a. d. Maasche jongen rijdt een zeer sterken wedstrijd, o.i. een te veel spektakel-maker in den beginne, hetgeen hem voor den eindstrijd kan berouwen. Hij werkt echter zoo hard, dat reeds in de derde ronde het peleton tot een lang uitgerekte sliert is uitgeknepen.

Velen hebben het hard te verantwoorden om bij te blijven. In de 5de ronde komt Nacken Kerkrade naar voren, doch dit is maar van korten duur want van den Berg is er weer als de kippen bij en in de 10de ronde ligt hij alleen ongeveer 50 meter voor.

Wanneer hij nog enkele premies heeft veroverd en het het einde begint te loopen, komt zijn groote concurrent den kop naar voren steken, die van den Berg eens terzijde aan kijkt alsof hij zeggen wil „is het vandaag gemeend". Die concurrent is Scheeren van Terwinselen die dit jaar de beste nieuweling blijkt te zijn, zoowel op de baan als in de wegwedstrijden. Als er nog een vijftal ronden te rijden zijn, laat hij niemand meer gaan en houdt hij zich schuil achter de eerste renners om straks op handige manier als eerste over de eindstreep te vliegen. Zoo komt het uit, daar in de sprint tegen Scheeren niet te vechten is al deed de sterke Nacken uit Kerkrade daartegen nog zooveel moeite, in de eindspurt is Scheeren niet te vermurwen en zoo

wordt hij dan voor de zooveelste maal winnaar.

Nieuwelingen-A: 1. Scheeren, Terwinselen, tijd 46 min. 30 sec. 2. Nacken, Kerkrade. 3. Bijsmans, Heerlen. 4. v. d. Berg, Berg a. d. Maas. 5. N. Janssen, Waubach. 6. v. Kimmenade, Weert. 7. J. Palm, Treebeek. 8. H. Steijns, Maastricht. 9. G. te Loo. Heerlen.

Bij deze jonge renners is weer duidelijk aan den dag getreden, dat te vroeg kraaien meestal uitkraaien is. Van den Berg reed vanaf den beginne een zeer sterken wedstrijd en vele dachten dan ook dat hij zou gaan winnen. Nacken en Bijsmans hebben zich schuil gehouden en men ziet dat zij op het einde met gemak den sterken v. d. Berg nog voorbij gingen en de tweede en derde plaats bezetten. Het is een leer voor de volgende keer. Aan Scheeren was niets te doen, daar hij inderdaad een klasse sterker is, bovendien een tactische rijder.

DE AMATEURS.

De amateurs klasse is nog altijd een zeer geziene groep en dit komt omdat de overgang van de amateurs naar de hoogste, afdeeling een examen eischt waarbij veel punten behaald moeten worden om bij de profs direct mee te kunnen. Een renner die met goede papieren overgaat naar de profs, heeft reeds dit voor dat bij het eerste treffen al rekening met hem wordt gehouden

en dat is veel waard. En om deze goede papieren te krijgen is er in een amateurs-wedstrijd altijd een grooten naijver om de eere-palm te bemach- tigen. Van de veertig deelnemers waren er een achttal Belgen, een Duitscher, drie Nederlanders en de overige waren Limburgers. De Maastrichtenaren hebben zich in dezen wedstrijd met veel succes laten gelden. Van de 30 ronden die genomen moesten worden, waren 16 maal de Maastrichtenaren het eerste over de streep. Zoodoende werden door hen ook de meeste premies, die zeer talrijk waren, in de wacht gesleept. De amateurs rijden een

aanhoudend hoog tempo een bewijs dat de strijd hard zal worden. V. d. Weide Kerkrade en Sneider Aken zijn de eerste achterblijvers, doch na hen volgen er spoedig meerdere. Reeds in de 6de ronde ligt het geheele peleton in stukken en wordt er in de achterhoede verwoed gevochten om weer bij te komen. De trekkers — en dit zijn steeds de Maastrichtenaren — houden echter voet bij stuk en blijven demarreeren. Het is vooral v. Ommeren die hier kunststukken van demarrages uithaalt. Willems van Maastricht, die wegens vallen achter geraakt is, doet alle pogingen om bij te komen. In den regel is het onbegonnen werk, om, wanneer men eenmaal wegens pech achter geraakt, weer bij de groep te komen. Deze Maastrichtenaar houdt echter zoo flink vol, dat het op den groep komen reeds een prestatie op zich zelf genoemd mag worden, en inderdaad slaagt hij er in het hoofdpeleton weer te bereiken.

Als er nog een ronde of 5 te rijden zijn werkt van Ommeren zich los en neemt een flinken voorsprong, Sichterman, de winnaar van de ronde van Voeren- daal en Amstenrade begint zich echter te roeren en weet met Bemelmans aan zijn wiel den reeds ver weg zijn den van Ommeren op te halen, d.w.z. in den laatste ronde krijgen ze hem te pakken. Als Sichterman dan denkt, dat dit werk hem de eerste plaats zal bezorgen, vergist hij zich want achter hem loert een groot gevaar. De slimme Bemelmans die zich steeds schuil heeft

gehouden achter den sterksten rondeman, komt in de sprint naar voren om Sichterman de overwinning juist voor zijn voeten weg te kapen. Dit was door dezen Maastrichtenaar wel overwogen en goed gezien. Hij deed niets anders dan Sichterman te bewaken en liet de anderen maar gaan. Hoe het zij, Bemelmans heeft dezen koers op prachtige wijze gewonnen, ofschoon de

bloemen voor de helft ook aan Sichterman toekwamen.

Amateurs:1. Bemelmans, Maastricht, tijd 1 uur 7 min. 51/5 sec. 2. Sichterman, Heerlen. 3. Bellem (B.). 4. Penders (B.). 5. Janssen, Eijgelshoven. 6. Tobben, Heerlen. 7. Paternotte (B.). 8. Dirriks, Maastricht.

9. Donnoy (B.). 10 en 11 Vossen en Willems resp. Heerlen. Maastricht, 12 tot 15e plaats van Ommeren, Troifontaine, van Doorn en Cuipers.

Zoals wij reeds hebben gezegd in het verslag, heeft Bemelmans een handige, maar toch verdiende overwinning behaald. Sichterman heeft geleerd in dezen koers, wat het zeggen wil een troep renners te trekken. Een woord van lof nog aan den renner. Willems die op zoon keurige wijze het peleton wist in te halen en nog een goede 10de plaats wist te veroveren.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN.

Het was reeds vrij laat geworden eer de groote mannen aan het woord konden komen. Op deze categorie hadden de toeschouwers lang gewacht, want er zou een strijd ontbranden tusschen de Limburgers, de Brabanders

en de Belgen. Op het laatste moment moesten echter enkele Belgen worden uitgeschakeld omdat deze niet voorzien waren van de vereischte papieren. De

volgende renners binden den strijd aan: Castermans, van Wunninck, J. en G. Gordijn, Vinken, Quax, Le Haen, Pekel, Stevelmans, Huck, Thomas, Wagenaar, Courtens, Schipper, Krol, Wolfhagen, Thomas, Kempeneers,

Paffen, Jedamzick, Helders, te Loo, Wollenberg, Bovendeaard, Verheul en Cober allen Limburgers. Snoeren, Grind, de Rooij, van Melis, Timmers, Stokman, Velthoven, v. d. Maagdenburg, v. d. List, Bakx allen Brabanders. Reniers, Leman, Thijs, Claes, Conarit, Cardynaals allen Belgen en Höhnen en Reilander Duitschers.

Nog nergens hebben wij zoon vloed van premies gezien, als in deze ronde van Maastricht, en geen kleine premies, neen allen waardevol terwijl tal van geldpremies van ’ 5.— er bij waren.

Men kan begrijpen dat de renners hun uiterste best deden, om deze te veroveren. Het tempo werd daarom dan ook steeds ,vol gas" aangehouden, zoodat de toeschouwers menige mooie sprint hebben kunnen zien.

In den beginne was het te Loo, v. d. Maagdenburg en Bovendeaard die de beste waren in de sprints. Na een zestal ronden krijgt de Belg Reniers pech en zien wij hem van fiets verwisselen. In de 12de ronde zien wij le Haen uit Sittard er tusschen uit trekken en maar wat goed, want hij krijgt een vrij grooten voorsprong en toch lijkt het ons alsof het hem niet gemeend is.

Hij rijdt niet serieus door, maar blijft spelenderwijs rijden, mogelijk om een vracht premies in de wacht te sleepen. Dit gelukt hem, maar de jury oordeelt, dat er ook premies bij zijn voor het peleton en zoodoende worden de premies verdeeld zoodat le Haen om de ander premie in aanmerking komt. Op deze manier weet hij toch een flink bedrag te incasseeren. Wanneer hij nu ook nog maar serieus door bleef zetten dan had hij nog kans op den eindpremie nl. de overwinning.

Een en twintig ronden lang heeft hij het gebolwerkt en daarna werd hy weer door het peleton ingeloopen. In deze bedrijven waren al tal van renners gesneuveld.

De Belgische ploeg had een flinken achterstand te boeken doordat eerst Reniers en daarna Leman wegens pech achter bleven terwijl Thijs en Conarit

zich bij hen voegden. Dit viertal heeft hard geploeterd om by te komen, doch het hooge tempo van het peleton maakt het voor hen een onbegonnen werk,

nog in te halen. Op de helft van den koers kan men gerust zeggen dat zij voor een overwinning of goede plaats uitgeschakeld waren. Nadat le Haen weer in het peleton was opgenomen, begint v. d. Maagdenburg eens uit te zien of nu zijn kans schoon is. Deze sterke Brabander heeft ernstige plannen en zijn verbluf in de hoofdgroep tot nog toe wijst er op dat hij de kat uit den boom heeft gekeken om thans te gaan profiteeren van de moeheid van de anderen. Geleidelijk maar zeker begint hy te demarreeren zonder zich ook maar om iemand te bekommeren. Quax uit Meerssen heeft hem echter steeds bewaakt en heeft zijn wieltje te pakken als hij er tusschen uit gaat. Dat is tactisch werk van Quax. Al weet hij dat v. d. Maadenburg in de eindsprint ongenaak- baar is, maakt hij in ieder geval kans op de tweede plaats. Nadat dit tweetal enkele ronden weg is, komt ook Wagenaar uit het peleton vliegen en stormt op de twee vluchters af. In de 44ste ronde liggen v. d. Maagdenburg Quax en Wagenaar pl. m. 700 M. voor op de groep. v. d. Maagdenburg blijft met een gestadig aanhoudend snel tempo den kop behouden en wint daardoor nog menige premie. Het drietal blijft bij elkaar tot de 47ste ronde en dan zien

we iets gebeuren dat niemand verwacht zou hebben.

De sterke Wagenaar kan het tempo van v. d. Maagdenburg niet meer houden, althans Wagenaar pompt en trapt maar de wielen draaien niet meer zoo snel en Hein moet zienderoogen van het winnende terrein verdwijnen. Of wel hij is ongesteld of hij heeft zich in het byloopen te veel geforceerd waardoor thans zijn krachten verdwenen zijn. Hij wordt langzamerhand door het peleton weer ingeloopen en tenslotte verlaat Wagenaar het strijdveld. Ondertusschen is de Brabander Velthoven uitgeloopen en tracht nog het tweetal v. d. Maagdenburg en Quax te halen. Dapper en met een flink tempo rijdt hij steeds door, toegejuicht door het publiek. De Belg Claes die reeds eerder weg was wordt door Velthoven ingeloopen. De Maastrichtenaar

Castermans reed langen tijd met veel bravour. Zijn werken hield beloften in voor den eindstrijd, maar dan juist als alles beter gaat heeft hij pech. Een band begeeft het en zijn remmen trekt hij door, waarna hij op zijn beste oogenblik jammer genoeg moet staken.

Als er nog een zestal ronden te rijden zijn begint het peleton zich ook te roeren, doch aangezien v. d. Maagdenburg en Quax nog slechts 100 M. verwijderd zijn van de staart van het peleton heeft dit geen doel meer. De twee leiders zijn door niemand meer in te halen en v. d. Maagdenburg is zeker van een overwinning, daar hij in de eindsprint geen gevaar van Quax te duchten heeft. Met ongeveer een ronde voorsprong gaat v. d. Maagdenburg als eerste over de eindstreep met Quax aan zijn wiel. Voor de derde en vierde

plaats moet Velthoven in den Belg Claes zijn meerdere erkennen.

Profs en Onafhankelijken: 1. v. d. Maagdenburg, Oud Castel, 2 uur 13 min. en 51 sec. 2. Quax. Meerssen. 3. E. Claes. Velroux (B). 4. Velthoven, Geertruidenberg. 5. Bovendeaard. Sittard. 6. de Rooij. Tijnaart. 7. te Loo. Heerlen. 8. Vinken, Geleen. 9. Höhnen, Herzogenrath (D.). 10. Snoeren. Oosterhout. 11. Courtens, Sittard. 12. Kempeneers. Oirsbeek. 13. Cober. Hoensbroek. 14. Reilander. (D). 15. Bakx, Zegge bij Breda. 16. Paffen, Kerkrade. 17. Le Haen. Sittard. 18. Stevelmans. Geleen. 19. Heidens, Heerlen.

 

MEDEMBLIK.(1936.08.02)

Bij de amateurs wint Houtman in den eindsprint

De eerste open wielerwedstrijd, welke in de Wieringermeer werd gehouden, trof het wal bijzonder slecht met de weersomstandigheden. Reeds vroeg in den middag begon het te regenen, waarvan de renners begrijpelijkerwüze zeer veel hinder ondervonden. Bovendien was het wegdek vry glad geworden, waarvan verschillende valpartüen het gevolg waren.

Bü de nieuwelingen viel wederom op het uitstekende rijden van Vis uit Leimuiden, die zich voortdurend in de kopgroep bevond en tenslotte met van Buren een kleinen voorsprong op het hoofdpeleton wist te nemen. Vis zegevierde in den fraaien tijd van 1 uur 46 min. 8 sec. Bij de finish deed zich nog een incident voor, toen de vierde aankomende v. d. Stroom door Wijdenes op zij werd geduwd en hierbü ten val kwam. Precies om 4 uur werd het startsein gegeven voor de categorie amateurs, onder wie zich bevonden de Amsterdammers Anneese, Veen, en Humme, J. Groot uit Alkmaar en Stuurman, Apeldoorn. Aanvankelük werd in een kalm tempo gereden, waardoor het peloton voorloopig bijeen bleef. Na 20 K.M. kwam er echter meer teekening in den strüd. Aan de leiding bevond zich thans een groote groep van 18 renners, waaronder de Utrechtenaar Poppes, Maas, de Boer, Groot en Anneese. Het tempo werd nu aanzienlijk opgevoerd, waardoor meerdere rüders moesten lossen. Na vyf ronden viel de regen bü stroomen neer, doch de renners lieten zich hierdoor geenszins van streek brengen. In fel tempo werd er aan den kop getrokken, waarbü de Hagenaar Houtman zich onderscheidde. De Amsterdammer Ruiter moest wegens bandenpech achter blyven. Wel zette hü moedig door, doch het gelukte hem niet meer de leiders te benaderen. Toen er nog één ronde gereden moest worden bestond de leidersgroep uit Anneese, Poppes, Houtman, Ammerlaan en Groot, op 60 Meter gevolgd door de Zaandammers Tel en Bakker, Wilderom, de Jong, Toet en Terpstra. In de laatste ronde wisten beide pelotons zich te handhaven. In den eindsprint won Houtman met twee lengten van Groot. De volledige uitslagen luiden:

Beginnelingen 35 KM.: 1. Jac Snijder, den Helder, 58 min. 3 sec; 2. Greuter, Purmerend; 3 Schellingerhout, Zaandam; 4 G. Lubsen, Den Helder; 5 P. van Exter, Bergen; 6 W. de Zeeuw, Alkmaar; 7 van Es, Den Helder; 8 P. Hollander, Den Helder; 9 Ottenbros, Alkmaar; 10 B. Tiben, Medemblik; 11 J. Huizinga, Purmerend; 12 P. de Jong, Purmerend.

Nieuwelingen 68 K.M.: 1 C. Vis, Leimuiden 1 uur 46 min. 8 sec; 2 J. v. Buren, Krommenie; 3 D. Veld, Venhuizen; 4 D. v. d. Stroom, Assendelft; 5 C. Wüdenes, Ouderkerk; 6 W. Visser, Beemster; 7 H. Barendse, Amsterdam; 8 W. Wenting, Amsterdam; 9. J.  de Boer, den lip; 10 S. Wentzel, Amsterdam; 11. Th. Nijboer, Medemblik; 12 de Wilde, Gouda; 13 Spanjer, Nieuwendam; 14 F. Zoons, Den Helder; 15 M. Mensen, Amsterdam.

Amateurs 92 K.M.: 1 W. G. Houtman, Den Haag, 2 uur 27 min. 36 sec; 2 J. Groot, Alkmaar; 3 C. Ammerlaan, Den Haag; 4. H. Anneese. Amsterdam; 5 H. Poppes, Utrecht; 6 G. Wilderom, Halfweg; 7 J. C. Tel, Zaandam; 8. C. Bakker, Zaandam; 9 J. E. de Jong, Gouda; 10 J. Toet, Den Haag; 11 P. Terpstra, Amsterdam; 12 J. Opdenberg, Den Haag; 13 D. J. Stuurman, Apeldoorn; 14 C. Roskam, Amsterdam; 15. H. Bol, Oosthuizen; 16. J. van Dam, Amsterdam; 17 A. Andriessen, Leeuwarden; 18 J. Huisman, Amsterdam; 19 H. Nolting, Amsterdam; 20 J. Ruiter, Amsterdam.

 

MIERLO.(1936.00.00)

Amateurs: 1. Frans Tilburgs; 2. H. van Doorne; 3. Jan van Mierlo:

 

OLYMPISCHE SELECTIERIT.(1936.07.09)

Laatste Olympische selectierit der wegrenners

Fraaie sportieve krachtmeting in de Haarlemmermeer.

Onder leiding van den heer Swaab de Beer van de N.W.U., bijgestaan door den seigneur Guus Schilling. Is heden in de Haarlemmermeer de laatste selectierit gehouden voor de keuze van de wegrenners, die zullen worden afgevaardigd naar de Olympische Spelen te Berlijn.

Het weer dat zich aanvankelijk zeer somber liet aanzien, klaarde tegen den middag op. doch er bleef een stijve bries waaien, die recht in de richting van het parcours stond. Dit liep van de Ringvaart bij de Lijnden langs het kanaal over Hoofddorp naar Nieuw Vennep, waar het de brug overging en dan weer langs den overkant van het kanaal terug, zoodat de renners op de eene helft

den straffen wind tegen hadden en op de andere helft pal in den rug.

Dit parcours moest viermaal gereden worden. Na den eersten rit bleek de weg aan den linkerkant van het kanaal tusschen Hoofddorp en Nieuw-

Vennep onberijdbaar te zijn, zoodat in beide richtingen de zelfde kant gehouden werd en de renners bij Nieuw Vennep moesten keeren.

Van de 14 amateurs, die aan deezen selectierit zouden deelnemen, waren Schulte en Duyvenbode niet aan den start verschenen, zoodat 13 renners

van de Lijnden tegen den straffen wind in vertrokken.

Op de eerste 10 km deden enkelen hunner uitlooppogingen, doch deze hadden geen resultaat en bovendien gaven de meesten, er de voorkeur

aan, met dezen tegenwind in het peloton te blijven.

Na ongeveer 10 km, dus kort voordat men den wind achter kreeg, zagen 5 renner, de kans zich van de hoofdgroep af te schelden en gingen Vethaak, Reuter, van Gageldonk, Demmenie en van Hove er vandoor. De achterblijvers hebben in het verdere verloop van den wedstrijd geen kans meer gezien het leidende peloton in te halen, hoewel men den achterstand, die op sommige oogenblikken zeer groot was, tegen het einde wel iets wist te verminderen. Werd in de eerste ronde tegen wind in soms niet harder dan 20 km gereden,

met den wind mee bleef het tempo tusschen de 40 en 43 km.

Gommans. Die het blijkbaar niet gemakkelijk bijhield, raakte weldra los en bleef achter. Na de tweederonde kreeg Leenknegt een lekken band en gaf op, terwijl Roes en Schipper na twee ronden er eveneens mee ophielden. Gommans daarentegen zette, hoewel hij zijn achterstand niet kon inhalen,

door. Inmiddels kon tijdens de derde ronde Demmenie het tempo niet volhouden, zoodat hij afzakte naar de tweede troep, waar Stobbe, Saarloos en Groenewegen in regelmatig tempo op een kleinen kilometer afstand het hoofdpeleton volgden. Demmenie was echter blijkbaar uitgereden en gaf dan

ook weldra op. Het was jammer voor Groenewegen, dat hij een lekken band kreeg en daardoor ook Saarloos en Stobbe alleen moest laten. Derhalve ging in den laatstenrit de eindstrijd tusschen Van Gageldonk, Vethaak, Reuter en Van Hove.

Mede dank zij den krachtigen wind legden zij de laatste tien km in snel tempo af, waarbij elke poging, door een hunner ondernomen om uit te loo-

Pen, door de anderen steeds vruchteloos werd gemaakt.

Zoo moest de beslissing dan ook vallen in de eindsprint die met slechts enkele meters voorsprong werd gewonnen door Velhaak. In den tijd

van 2 uur 54 min. 57 sec. Hij werd gevolgd door 2. Van Hove. 3. Van Gageldonk. 4. Reuter. Ongeveer vier minuten later kwamen vrijwel gelijk als nr. 5 en 6. Saarloos en Stobbe binnen en een kleine tien minuten daarna als nummer 7 Groenewegen, en eenige tientallenmeters daarachter Gommans, die ondanks zijn achterstand een fraaie prestatie heeft geleverd door bijna 90 van de 100km geheel alleen te rijden met op de helft van dezen afstand een krachtigen tegenwind, en die tegen het einde nog een gedeelte van zijn achterstand weet in te lopen.

Binnen enkele dagen kan de beslissing van het bestuur der N.W.U. omtrent de keuze der amateurs wegrenners, die naar Berlijn zullen worden uitge- zonden, tegemoet worden gezien.

 

OOSTERBEEK.(1936.09.06)

JANSEN WINT DE RONDE VAN OOSTERBEEK.

De Beer eerste der amateurs.

Na de successen die in andere plaatsen 'm ons land met wegwedstrijden werden behaald, is ook door de Oosterbeeksche Ver. voor Vreemdelingen- verkeer een wegwedstrijd georganiseerd. 3000 toeschouwers volgden op het 4 K.M. lange, vrij zware parcours op den Biklerbcrg den wedstrijd. 's Morgens om elf uur gingen 34 nieuwelingen op weg. Zij moesten het parcours tienmaal rijden. In de vierde ronde maakte de Amsterdammer Panman zich los en slechts Lorkamp en Schipper zagen kans hem in te halen. Panman eindigde als eerste in een tijd van 1 uur 12 m. 4s., een wiellengte voor Loskamp Hilversum, G. Schipper, Breukelveen, die in de laatste ronde kwam te vallen, werd derde, 4. J. Luye, Helveadorp, 5. M Willemsen, Gouda, 6. G. de Wilde, Gouda, 7. J C. Meijs, Oldenzaal, 8. A. van Dommelen, Velp, 9. H. v. d. Vliet, Vught en 10 L. v. Grinsven Den Bosch.

De strijd tusschen de 28 amateurs was niel bijster spannend. De uitslag werd:

Amateurs: 1. L. de Beer 1 u. 45 m. 35 s. 2. J. Hofstede, Gouda; 3. J. Pieter, Dieeen; 4. J. Koppelmans, Dorst; 5, W. Reuter Nijmegen, 6. J. Groot, Alkmaar, 7. J. E. de Jong, Gouda; 8. G. Scheers, Wehl; 9. Breukemeijer, Apeldoorn; 10 G. .Wilderom, Halfweg.

Bij de zestig profs. lieten o.a. Braspemiinx Sr. en Jr. en Valenlijn Sr, verstek gaan. De uitslag werd:

Profs en Onafhankelijken: 1. L. Jansen, Terhagen 100 K.M. in 3 u. 1 m. 2. A. Overweel, Middelharnis, 3. Rik Schellens, Lier, 4. P. Mertens. Lier, 5. C. Valenlijn, St. Willebrord, 6. Joab de Meijer, Broeschart, 7. T. Vernhaer, Noordwijkerhout, 8. A. Corthouths, Lier. 9. P. v. Zundert, Etten 10 P. v. Nek, Adam, 11 A. Catel, Gouda.

 

OOSTERHOUT.(1936.09.15)

Zondag draaide de Ronde van Oosterhout voor nieuwelingen pl.m. 50 K.M. en voor amateurs en onaf hankelijken pl.m. 100 K.M. plaats. De belangstelling was overweldigend. Er waren vele autoriteiten.

Als om 12 uur wethouder Willems het start schot voor de nieuwelingen lost, gaan er ongeveer 60 renners hun krachten meten. Al spoedig blijkt J. Matthijsen Breda, de favoriet te zijn. Na de 7e ronde weet hij zich los te maken en wint hij als eerste met een voor spreng van bijna 2 minuten op de rest van het peloton. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1 J. Matthijsen, Breda, 1 uur 24 min. Gemiddelde snelheid 35.7 K.M., 2 W.Plum Kerkrade, 3 G. te Loo, Heerlen, 4 v. Gorp, Breda 5 Leenaars Oosterhout, 6 Janssen, Kerkrade 7 Braspenning Princenhage, 8 Buys Zegge, 9 Broeders, Oosterhout, 11A. de Laat Tilburg 12 P. LemmeniS, Breda, 13 Weijntjes, Breda, 14 Cremers, Voerendaal, 15 Krijissels. Seppe, 16 Bezems. Echt, 17 Schuller Rucphen, 18 Bindels, Lepelstraat, 19 Verhulst, Oosterhout 20 Cortes, Korte Wijnandsrade,

Te 3 uur werd door den burgemeester het startschot gelost vcor de 85 deelnemers. De uitslag hiervan is:

Amateurs en Onafhankelijken: 1 M. Celestine België, die als no. 64 voor V. Lemans rijdt; 2 Fr. Huyben, België, 3 C. Reisen, België, 4 Courtenis Sittard. 5 Kempenaars, Oirsoeek, 6 Jamaux, België, 7 Luitgaerden, Zevenbergen, 8 Hevelmans, Lindenheuvel, 9 Le Haen, N. Sittard, 10 Velthoven Geertruidentoerg, 11 Jansen Maastricht, 1.2 Braspenning, Princenhage, 13 v. Cleef België 14 Vulgaeren België, 15 Snoeren, Oosterhout 16 Quax, Meerasen, 17 Schreurs, Heerlen 18 Totube, Limb. 19 Nijnatten, Ginneken, 20 Verheul, Eijgelshoven.

De Belgen toonden zich de meesters en gingen met de hoofdprijzen huis toe. Jammer was het dat Snoeren tegen het einde kwam te vallen.

Dat er veel enthousiasme was, bleek wel uit het groot aantal uitgeloofde premies. Alles bijeen genomen is deze eerste ronde van Oosterhout prachtig geslaagd.

 

OSS.(1936.06.24)

DE NEDERLANDER GIJSEN WINT DE RONDE VAN OSS DE NEDERL. WEGRENNERS KOMEN NAAR VOREN!

Saarloos eerste bij de amateurs.

De Nederlandsche wegrenners komen naar voren. Langzaam.... maar zeker. De Fransche Hollander Albert v. Schendel moet door zijn zege in den vierdaagschen veldtocht in den jongsten Omloop van Noord-Frankrijk het Nederlandsche wegrennersdom een stoot gegeven hebben, dat dit klaar wakker schrok. En zag, dat er toch heusch wel de mogelijkheid was om zich los te werken uit den achtergrond, uit de bescheiden derde of vierde positie, welke het maar innam, al zoo vele jaren, tusschen de routiers der wielerlanden. Albert v. Schendel gaf de slapende een fikseben duw en de jeugdige Piet van Nek deed iets met een frissche spons: enkele tweede plaatsen, bevochten in wegraces in hetzelfde Vlaanderenland, dat zooveel renners als reuzen, zeker in de oogen van den Nederlandsehen wegrenner, telt. Er kwam een Ronde van Purmerend, die de overwinning bracht aan den Noord- Brabander Gijsen.... en Nederland had zijn derde hoop voor dit nieuwe seizoen. En Zondag was er een Ronde van Oss en durfde Gijsen het wederom aan als Nederlander een wegrace te winnen. Naast v. Schendel en P. v. Nék dus reeds een derde man: Gijsen.

De Ronde van Oss „Maar" een kenniskoers zal men in België zeggen. Inderdaad was het maar een kenniskoers: vijf ronden van 18 K.M. elk. Doch het vorige jaar nog werden in de Nederlandsche kermiskoersen.... slechts oorvijgen uitgedeeld aan Nederlandsche renners. Woensdag j.l. te Purmerend en Zondag te Oss was daar nochtans geen sprake meer van, was het eerder andersom. Maar een kenniskoers? Men denke, dat de slapende nog maar pas wakker geworden is. Wie weet wat het worden zal wanneer er de zekerheid komt dat de groote Ronde van Frankrijk dit jaar een paar plaatsjes open heeft voor Hollandsche vertegenwoordigers, die in deze weken zoo dapper voor hun plaats onder de zon aan het vechten zijn.

Gijsen's zege in de Ronde van Oss was een beste. Om die te behalen was Gijsen met zijn dorpsgenoot Raeken op 40 K.M. voor de finsh voor de neuzen van Dictus, Reijns, Leijsen, v. Veldhoven, v.d. Ruit en nog een vijftiental anderen in een kopgroep bijeen, alles-durvend weggesprongen. ....En die kopgroep zag Gijsen noch Roeken terug. Het ging over smalle wegen, waarvan de kuilen door den gestadig neerplensenden regen gevuld waren met groezelig water, dat van de wielen spattend zijn vetten modder dik achterliet op ruggen en koppen, en het was nog 40 K.M. het peleton dacht nog allen tijd te hebben om de twee brutalen de les te kunnen lezen.

Vinnige strijd.

Gijsen-Roeken hadden echter reeds 200 meter, en nu werd men toch wel een

beetje onrustig. Gijsen-Roeken hadden 200 meter.., en toen gebeurde het  en weg waren Dictus, Reijns, Leijsen, v.d. Ruit en nog twee gezellen. Weg van de groote groep en op weg naar Gijsen-Roeken.

Op weg, dat wil zeggen, Dictus en zijn compagnons kwamen niet verder dan halfweg. Om daar te blijven hangen, tusschen Gijssen-Roeken op honderd meter voor hen en het peleton met de Nederlanders de Reus, v. Ginderen, Muller, Hiddes, Franken, Overweel, Gommers, Martens en Schoolmeesters o.a. op honderd meter achter hen.

Er werd knap gevochten in deze kilometers. En hét bleef maar steeds in dezelfde rangorde: Gijsen-Roeken voorop, op 100 tot 200 meter Dictus enz. en weer op 100 tot 200 meter het peloton, dat de taaie Kees Heeren verliezen ging uit zijn staart en even later diens provincie-genoot Stuyts.

Twee slechts der velen die vanaf dan vijftiende kilometer van deze race, als slachtoffer vielen van de jacht van groep drie op groep twee en van deze op Gijsen, machtig malende met zijn sterke beenen, meestal als trekker van Roeken. De afstanden echter werden kleiner.

De in vorm komende Gerrit v. d. Ruit wilde het ook vertellen, dat hij zijn vorm aan het vinden is. Van de Ruit was reeds viermaal vele meters los geweest uit de zes die het dichtst den twee Hollanders op de hielen zat en even dikwijls had de Rotterdammer zyn groepsgenooten daardoor de doping- gegeven, die zij noodig hadden om de langzaam terrein winnende derde groep

de kans te ontnemen hen tot opgave te dwingen. Doch nu was ook v .d. Ruit aan het einde zijner krachten, de jacht op Gijsen— Roeken had reeds 80 km. geduurd en het was nog maar een wipje op die twee.

Vijftig meter nog maar en groep drie was met groep twee ineengesmolten, zoodat fris scheren dan v. d. Ruit en Dictus of de andere der zes de beslissende klap zouden kunnen geven.

Er werd een beslissende klap gegeven.

Maar niet door de dertig- achter Gijsen en Roeken. Wel door Gijsen—Roeken...... aan de dertig, beter gezegd door Gijsen alleen. Gijsen deed in de critieke volgende kilometers thans bijna alleen het kopwerk, dankte op 5 km. voor de finish zijn metgezel der laatste veertig af...... en kwam precies 1 min. en 23 sec. voor dé anderen alleen aan de finish.

Na v. Schendel, P. v. Nek thans Gijsen. De Nederlandsche wegrennerswereld begint moed te krijgen. Die moed is er noodig om koersen in den vreemde te gaan zoeken, koersen in België. Men lette erop dat ze straks van het Noorden naar het Zuiden zullen komen afzakken. Want er komt de durf om potten te breken. Gijeen, v. Nek en v. Schendel zijn gangmakers. Jongeren z'n er genoeg om revelaties op te leveren. Driehonderd waren er wel op dezen triesten regen-Zondag in de polders rond Oss aan het werk. Knapen bij de profs en onafhan keiijken als Mariens, Gommers .Hiddes, enz. die veel beloven en stevige kornuiten als Saarloos, Schipper, Schulte, Medik en v.

Swelm bijv. bij de amateurs en een heel bosje nog bij de nieuwelingen. Deze driehonderd van Oss raakten om de zege van Gijsen in “maar" een kermiskoers een stuk van hun minderwaardigheidsgevoel kwijt.

Precies wat wegren-Nederland nodig heeft. De uitslagen waren:

Nieuwelingen 36 K.M.: 1. Demmenie, Rotterdam, tijd 1 u. 2 min. 30 sec; 2. Emans, Amsterdam (op 1 wieliengte); 3. Vis, Leimuiden, 4. H. v. Overbeek, Rotterdam; 5. W. de Koning, Amsterdam, 6. J. Gijlings, Roosendaal, 7. J. Pruijssen, Rotterdam. Op 1 min. 8. v. Tiggelen, 9. C. Wijdèns, 10. Pampë, 11 Nak.

Amateurs 54 K.M. 1. Saarloos, Rotterdam tijd 1 u. 30 min. 4 sec; 2. Schipper Amsterdam op halve lengte, 3. Schulte Amsterdam,  4. v. Swelm, Nijmegen, 5. Medik, 6. Kleine, 7. v. Gennip, 8 Overdijk, 9 Jansen, 10 Langedijk, 11 Leeuwenberg, 12 Poppens, 13 de Ruiter.

Professionals en onafhankelijken. 90 K.M.: 1. Alb. Gijsen, Putte tijd 2u. 27 min. 41 sec: op 15 sec. 2. Roeken, Op 1 min. 22 sec 3 Reijns, 4. Dictus beide België, 5 v. de Ruit, 6, Martens, 7. Gommers, 8 Muller Ex alquo: 9 tot en met 12: Clarijs, Hellemonds, Leijsen en Veldhoven beide België. Op 3 min. 13 Schoolmeester, Op 4 min. 14 de Reus.

 

OSSENDRECHT.(1936.06.24)

BELG SOMERS WINT RONDE VAN OSSENDRECHT.

Gommers eerste Nederlander.

Belgen spelen de eerste viool.

Na de ronde van Baarle-Nassau is het Nederlandsche Wegrennersleger heden in de Ronde van Ossendrecht ten tweeden male in dit seizoen verpletterd door hun Belgische collega's. De Dongenaar Gommers, die van onze landgenooten nog het beste partij wist te geven, eindigde op de twaalfde plaats, terwijl Heeren en Peeters resp. de 16de en 17e plaats bezetten. De overige eereplaatsen waren voor de buitenlanders. De Belg Somers werd winnaar van deze ronde.

De Bergen-op-Zoomenaar Nuyten had overigens langen tijd uitstekend partij kunnen geven aan de overmachtige Belgen. Vanaf de derde der tien te rijden ronden van 12 K.M. elk, had Nuyten zich bevonden tusschen de vluchte- lingen, die het harde tempo van dezen strijd bepaalden. Dertig K.M. voor de finish echter kreeg Nuyten machinedefect en de vele seconden, die hij bij het herstel daarvan verloor, ontnamen hem de prachtige kans het Nederlandsche

contingent wegrenners in dezen koers een andere plaats te bezorgen.

Een Belgische aangelegenheid.

Middelkamp was daartoe niet in staat geweest en ook Pellenaars niet. Pellenaars, die het ook dezen middag ervaren moest, dat men in zijn sport niet altijd van twee wallen kan eten, was reeds na 50 K.M. volmaakt kansloos geworden, terwijl Middelkamp een twintigtal K.M. later opgaf. En de anderen verdwenen successievelijk, deels door pech en deels door het feit, dat de ronde van Ossendrecht eigenlijk van het begin af uitsluitend een Belgische aangelegenheid was. Na 30 K.M. waren de Belgen Van der Driesschen en Leo Derijck in gezelschap van Nuyten ontsnapt om een tiental kilometers verderop nog gezelschap te krijgen van een drietal andere Belgen: Loopman, Corthout en Ronsse. Albert Gyzen was toen reeds terechtgekomen

in een vierde groep, Pellenaars, Middelkamp, Valentijn Jr. en Gommers

zelfs in een vijfde.

Gommers en Valentijn Jr. vochten in deze kilometers als kerels, waaraan de meerbefaamden als Pellenaars en Middelkamp een voorbeeld konden nemen. Valenijn's marsch naar de voorste gelederen werd door een ongelukje

onderbroken, maar Gommers sprong van groep tot groep, zodat hij zich gevoegd had bij de naaste achervolgers van de vier die zich ten slotte aan

den kop hadden kunnen handhaven: drie Belgen, Corthout, Loopmans en v. d. Driesschen en de Brabander Nuyten. Verder kon Gommers echter niet meer komen en mede doordat Nuijten, zooals reeds gezegd, door pech

uit de kopgroep verdwijnen moest, had hij zich door zijn keurige prestatie in de tweede helft der race van de beste plaats onder zijn landgenooten verzekerd. De uitslag was:

Profs en Onafhankelijken: 1. J. Somers, 2. Fleurbay, 3. Loopmans, op 10 sec. 4. Caver, 5. Duerloo, 6. Haesendonck, 7. Desmet, 8. Reyns, 9. Raes,

10. Corthout, 11. Michielsen (allen Belgen) 12. Gommers (Ned.), 13. De Vos (België) 14. v. d. Driesschen (België 1), 15. Huijbrechts (België) 16. Heeren (Ned.) op 40 sec. 17. Peeters (Ned.) Bij de amateurs werd de uitslag:

Amateurs: 1. Vethaak, Vlaardingen; 2. Schulte, Amsterdam

(op banddikte., 3. P. Schin. Amsterdam (op 3 lengten); 4. Saarloos Rotterdam, 5. Strobbe, Hulst, 6. Joosen, Breda; 7. Jansen, Breda; 8. Hollander, Den Haag; 9. Otach, 10 Franken; ex aequo 11—17 Heeren, Schemen, De Coninck, Feytes, Lankhorst, Gageldonk en Motké.

 

OUDENBOSCH.(1936.08.19)

LIMBURGSCHE SUCCESSEN In de ronde van Oudenbosch.

De Ronde van Oudenbosch, verreden door de meest op den voorgrond tredende renners uit den N.W.B., en geldend voor de N.W.B.-kampioenschappen. leverden voor verschillende Limburgsche renners beteekenende successen op, die alles bij elkaar de moeite waard zijn, er extra vermelding van te maken. Bij de nieuwelingen sloegen de Limburgers een goed figuur, een teeken, dat men elders in den lande met de opkomende rennersgeneratie in dit gewest heeft rekening te houden. Bij de amateurs werd Diriks uit Maastricht tweede. Tobben uit Heerlen derde, Willems uit Maastricht vierde en Van Zon. Terwinseien zever.de. Vooral voor Diriks een bijzondere prestatie, om zich zoo kort bij den snellen landskampioen te houden, heel den wedstrijd lang. Een tijd wist hij het zelfs aan den kop vol te houden. Willems had met veel pech te kampen. Zijn fiets begaf het, en hij moest eenige tientallen kilometers alloen rijden. hetgeen nogal wat zeggen wil in een dergelijken zwaren koers. Dat hij het toch nog tot de vierde plaats bracht, pleit vcor zijn prachtig en tactisch rijden. Bij dc onafhankelijken waren het, wat te verwachten was, Bovendeaard en Le Haen. die als eersten ever de eindstreep gingen. In de. Limb. wegwedstrijden hadden zij den afgeloopen zomer wel zooveel gepresteerd, dat hun dit succes toekomt. Castermans, Maastricht bracht het tot goede tiende. — De volledige uitslagen luiden:

NIEUWELINGEN : 1. Th. Kicken, Heerlen. 2. C. Kriesscls, Seppe. 3. J. Gommers, Breda. 4. H. Knols. Lindenheuvel. 5. P. Nuyten. Princenhage. 6. W. Pluym, Kerkrade. 7. Tli. Blicmer. Breda. — 8. J. Nacken, Kerkrade. 9. Chr. Nelcn. Roosendaal. 10. P. Kcrtes, Wijnandsrade.

AMATEURS 15x5.7 K.M. Tijd 2 uur 9 min.: 1. Jac. v. Nijnatten, Ginneken (Kampioen N.W.B.) 2. M. Dirks. Maastricht. 3. H. Tobben. Heerlen. 4. G. Willems. Maastricht. 5. A. Knops, Oosterhout. 6. A. Wagenmakers, Dongen. 7. A. van Zon. Terwinselen.

ONAFHANKELIJKEN 15x5.7 K.M. zelfde tijd.: 1. P. Bovendeaard. Sittard. kampioen. 2. R. Le Haen, Sittard. 3. Chr. van Duuren. Breda. 4. G. Tietskie, Amersfoort. 5. A. van Veldhoven, Geertruidenberg 6. P. Snoeren, Oosterhout. 7. P. Vrins. Breda. 8. J. v. d. Maagdenberg, Oud-Gastel. 9. P. v. d. List, Roosendaal. 10. P. Castermans, Maastricht. 11. G. v. d. Corput, Breda.

 

OUD-GASTEL.(1936.08.01)

Profs en Onafhankelijken: 1. Leo Derijck; 2. Aad van Amsterdam; 3. Cees Bronger; 4. Frans Demondt; 5. Corneel Leemans; 6. C. Nuyten; 7. Albert de Weert; 8. Marinus Valentijn; 9. Alphons Stuijts; 10. Hein Jansen;

Amateurs: 1. Marijn Heeren; 2. Janus van de Heijden; 3. Jan Theunis;