JAARGANG 1936

                              WEDSTRIJDEN A T/M E

ALKMAAR.(1936.08.14)

Braspenninx en Van Nek te sterk voor de anderen

Goede wedstrijd op een goed geregeld parcours

Wanner wij, voordat we aan de wedstrijd voor de Profs en Onafhankelijken beginnen, nog eerst even den wedstrijd voor de amateurs beschouwen en daarna nog een paar algemeene opmerkingen maken, dan meenen wij dit verplicht te zijn aan de organiseerende vereeniging, de R.V Alcmaria. En zulke mede, omdat er gisteren natuurlijk geen gelegenheid was om buiten het wedstrijdverslag nog eenige beschouweningen te geven.

Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat het meedoen van een paar van onze Olympische renners de belangrijkheid van den wedstrijd zeer verhoogde. En evenzeer spreekt het vanzelf, dat iedereen vooral nieuwsgierig was naar de prestaties van Schulte.

Welnu, de Amsterdammer heeft vrijwel dadelijk getracht, zijn ongunstige startpositie ongedaan te maken en dat lukte hem wonderwel. Hij zorgde er direct voor, dat er een hoog tempo in kwam en zoo koh het gebeuren, dat hij met nog vier anderen een groepje vormde, dat krachtig genoeg bleek, om een eenmaal verkregen voorsprong te behouden.

Dat was zeer verstandig, want in het peleton, dat op de vluchtelingen volgden, zaten verschillende renners, die evenzoovele concurrenten hadden kunnen zijn. Daarbij was de Alkmaarder Jan Groot, die in het begin wat stroef ging en dus niet mee kon koemen in de kopgroep. Hij zat echter wel heel lang in het peleton, dat hem vrijwel geen bewegingsvrijheid gaf, maar toen hij eindelijk in de laatste ronden alleen een uitlooppoging deed, demonstreerde hij toch wel een groote kracht. Want hoewel het ploegje van vijf gedund was tot duo (Schipper had een bandje gekregen en Bakker werd losgereden) wist hij Bakker nog te bereiken en nog voor hem als vierde door de finish te gaan.

Schulte werd – het is bekend  --- geklopt! Dat was een verrassing voor hen, die alleen den strijd bij de finish gezien hadden. Voor ons was het iets anders: Schulte moest eenige ronden lang alleen vechten tegen twee Hagenaars, die vanzelfsprekend elkaar steunden. En die Schulte geen gelegenheid gaven, om in de laatste ronde alleen weg te spurten.

Zodoende moets de eindsprint beslissen en die was voor Timmerman, die in de beste positie lag en met een halve wiellengte Schulte klopte!

Maar wat voor Alcmaria wel bizonder aardig was: het compliment, dat haar bestuur kreeg van dienzelfden Schulte, die ongevraagd de opmerking maakte, dat de regeling verrassend goed was geweest, zelfs heel wat beter dan in Berlijn!

En bovendien: hij had prettig gereden op het zeker niet gemakkelijke, maar wel sterk verrassend parcours!

De professionals

En nu de profs en onafhankelijken. Ook bij deze waren er een paar, die tot de sterksten behoorden: van nek en Braspenninx. Zij zorgde er ook al direct voor, dat ze in een gunstige positie kwamen te liggen en hebben den geheelen wedstrijd het tempo aangegeven.

Bij hen voegde zich de Zaandammer Dieterman, die eenige ronden lang ’t tempo kon bijbeenen, maar tenslotte toch zijn krachten niet goed verdeeld had en eindelijk moest “lossen”. Om tenslotte na een heroiken strijd het gevecht te moeten staken. Braspenninx en van Nek waren de twee helden. Ze trapten zeer soepel en zeer regelmatig en waren de sterksten ongetwijfeld. En waar de allersterkste Braspenninx was, daar was de uitslag niet onzeker: den Bras Jr. won, won met grooten voorsprong, omdat hij het niet op een eindsprint had laten aankomen. En van Nek was de tweede met 7 seconden achterstand.

De anderen kwamen ver achteraan en we kunnen er hier nog alleen van vermelden, dat Kuiper uit Julianadorp bij dezen een goeden wedstrijd reed en eenige pogingen gedaan heeft om alleen weg te loopen.Wat natuurlijk niet mogelijk was. De uitslag is tenslotte:

Nieuwelingen (50 K.M..): 1. O Vis, Leimuiden, l uur 11 min. 53 se. 2. Loskamp, Hilversum; 3. De Hoog, Amsterdam; 4. Koning, Amsterdam; 5. J. Weber, Amsterdam.

Amateurs (100 K.M.): 1. Timmermans, Den Haag, 2 uur 21 min. 53 sec; 2. Schulte, Amsterdam, halve wiellengte; 3. Houtman, Den Haag, wiellengte; 4. J. Groot, Alkmaar; 5. c. Bakker, Zaandam.

Profs en oNafhankelijken (100 K.M.): J. Braspenninx, Princenhage, 2 uur 56 min. 48 sec; 2. P. van Nek jr., Nieuwendam, 2 uur 56 min. 55 sec.; 3. G. Markus, Amsterdam; 4. A. van Amsterdam, Leimuiden; 5. C. v. d. Star, Den Haag. 6. Riethoven; 7. Kuiper; 8. Brizee; 9. Suiker; 10. Kamp;

 

AMSTENRADE.GRAND PRIK D'ANSEMBOURG.(1936.06.28)

Lemans (B.) wint bij de profs. —Sichterman (Heerlen). legt beslag op den amateurskoers. — Janssen Terwinselen zegeviert bij de nieuwelingen.

Begunstigd door een prachtig zomerzonnetje vonden in het Grafelijk park te Amstenrade de groove internationale wielerwedstrijden plaats, die zeer goed bezocht waren. Hoe kon het ook anders, want hier was het een gezellig zitje in den schaduw van het lommer en daarbij een spannende wedstrijd. Geheel het parcours rond lagen de toeschouwers in het koele gras en bespraken de kansen van de verschillende renners. Gemoedelijk en knus waren hielde

wielersportliefhebbers present. Op het binnenterrein bleek 't een kermis, alwaar tal van kraampjes gelegenheid boden voor verfrisschingen, eetwaren en fruit.

De te volgen weg was veel beter dan het vorig jaar. De vloer was overal flink hard en niet zooals vorig jaar toen de banden tot aan de velling in den sappigen grond drukten. Hierdoor was de koers, wat de zwaarte betreft heel wat makkelijker.

Tal van autoriteiten waren tijdens aanvang aanwezig, een bewijs dat ook de N.W.B, in een groote belangstelling komt te staan.

Nadat dhr. Leunissen. voorzitter van deze organisatie een openingsrede had gehouden tot de renners in Duitsch, Fransch en Hollandsch begon de wedstrijd.

NIEUWELINGEN.

Ruim 50 nieuwelingen verschijnen aan den start nagenoeg allen Limburgers. Deze jeugdige renners loopen van meet af hard van stapel en vechten hard

om de talrijke premies. Na de eerste ronde liggen al vele renners achter, 't wordt een lange sliert, dewelke in den 600 M. langen berg wordt uitgerafeld.

zoodat steeds meer gapingen ontstaan. De sterkste blijven demareeren, terwijl weer andere naamlooze renners zich schuil houden om straks een gunstig oogenblik af te wachten om hun slag te slaan.

Cordewener passeert als eerste de streep na den eerste ronde. Daarna komt Palm Treebeek, die blijkbaar het parcours op z’n duimpje kent, drie maal

achter elkaar als eerste de premies wegkapen. Van de 6 t.m. de 10de ronde zijn Cordewener, Kortis en v. Berg een oogenblik los, doch Knols brengt het

peleton weer op de wegloopers.

In de 13de ronde begint er kentering te komen en komen ook diegenen naar voren die zich tot nog toe stil hadden gehouden. Janssen Terwinselen begint

zich te roeren en wel met het resultaat dat hij dit criterium voor zijn rekening gaat nemen. In den laatsten sprint vecht hij tegen den sterken Plum Kerkrade, welke laatste met 1 lengte wordt geklopt.

Nieuwelingen: 1. Janssen (Terwinselen) 36 M. Gem. 30 K.M. 2. W. Plum, Kerkrade. 3. Knols, Lindenheuvel. 4. Cordewener. Heerlen. 5. V. d. Berg, Berg a.d. Maas. 6. Van Kimmenade. Weert. 7. Moonen, Bleyerheide. 8. Meys. Bleyerheide. 9. Van Berkel, Voerendaal. 10. Essers, Valkenburg.

Als extra prijs was door het Hoofdbestuur van den N.W.B, een verguld zilveren medaille beschikbaar gesteld. Deze klasse renners heeft een puiken wedstrijd gereden. De snelheid was 2 K.M per uur hooger, dan de profs, in 1935.

DE AMATEURS.

Deze categorie moest het parcours 25 maal oppeddelen (30 K.M.). Hiervoor starten 35 renners. Het startschot werd gelost door dhr. Burgemeester

van Amstenrade.

Sichterman, Heerlen die winnaar van de Ronde van Voerendaal, schijnt ook hierin zin te hebben, want hij laat niemand de kans om te demareeren.

Tobben en Sichterman leiden in de eerste ronden de wedstrijd. In de 7e ronde is het hoofdpeleton reeds aardig gedund, wat voornamelijk te danken is aan het herhaalelijk demareeren van Sichterman. In de 8ste ronde weet hij in gezelschap van Slangen een voorsprong te nemen van pl.m. 40 Meter. Maar het peleton onder leiding van den oud-kampioen van Nederland.

Nijssen,  weet de vluchtelingen te vervoegen.

Sichterman geeft zijn pogingen om weg te komen nog niet op en als hij in de 20e ronde in gezelschap van Janssen, Eygelshoven een voorsprong neemt van 12 seconden is het gebakken en ziet het peleton de vluchtelingen niet meer. De eindsprint is een felle spurt welke Sichterman met een fietslengte weet te winnen.

Amateurs: 1. H. Sichterman, Heerlen, 30 K.M. in 55 min. 43 15 sec., gemid. 33 K.M. 2. A. Janssen, Eygelshoven. 3. Nijssen, Aken. 4. v. Bellem. België. 5. Hendrix, Heerlen, 6. Görtzen, Heerlen. 7. Slangen, Maastricht. 8. Tobben, Heerlen. 9. Godding, Canne. 10. Janssen, Maastricht.

Het Hoofdbestuur van de N.W.B, had eveneens voor de winnaar van deze categorie een verguld zilveren medaille beschikbaar gesteld.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

Zooals gewoonlijk is hier ook de clou van den dag, de start van de groote mannen. De publieke belangstelling is dermate aangegroeid, dat het park door ongeveer 4000 toeschouwers gevuld wordt, waarvan honderden zich behaaglijk hebben neergevleid in het koele gras. De pers wordt inmiddels goed bedacht, door een flink, pakket eetwaren, hetwelk na een paar uur werken met lust wordt verorberd.

Wij mochten constateeren, dat op dit gebied ook de Grand Prix vooruit was gegaan, want het was geen hard cadetje zooals vorig jaar, maar een malsche

boterham met ham, die gretig den weg vond naar binnen.

Die orgarüsatiors van den Grand Prix weten precies wat een mensch, die Zondags ook nog hard moet werken, toekomt. In deze bedrijven door zijn de profs, inmiddels door Jhr. Bosch van Drakenstein los geschoten en hebben zij een begin gemaakt aan de 40 ronden of 48 K.M. parkkoers.

In de eerste ronden wordt er spelenderwijs gereden om de fraaie premies, doch dat spelen houdt spoedig op, want het 600 M. bergje vereischt spierkracht en wordt na iedere ronde zwaarder. De Limburger vindt men zooals gewoonlijk in de eerste ronden vóór aan. Liever zagen wij hun in de laatste ronden zoo op het voorplan vechten, want spoedig moeten wij constateeren, dat zij plaats hebben gemaakt voor de anderen, niet Limburgers.

Te Loo krijgt in den 14e ronde een lekke band en verdwijnt.

Langzamerhand komen de Brabanders, maar ook de nog alleen overgebleven Belg, naar voren. De Rooy uit Fijnaart begint zeer leelijke dingen te doen,

n.l. geheel alleen wegloopen. In de 19de ronde gaat het den Belg Lemans niet voor den wind. De eerst zoo snelle Limburgers worden trager en de Rooy wint

aanhoudend terrein. Dit is niet naar den smaak van Lemans die nu alleen op van Rooy aftrekt . Ook Wagenaar begint het gevaar in te zien en werkt zich los uit de groep, om alleen naar de leiders te trappen.

Eigenaardig, zooals in enkele ronden het aanzien van de koers verandert. Lemans komt alleen op kop, aangezien de Rooy plotseling geweldig afzakt. Lemans zet echter onversaagd door, terwijl Wagenaar op 12 seconden alleen volgt. Onze Limburger kan dat tempo echter niet vol houden en gaat weer terrein verliezen. Weer gaat het spel draaien, alleen Lemans blijft stabiel tempo draaien en lapt renner na renner met 1 ronde.

Er begint zich weer een ander teeken te openbaren. De Limburgers Boven- deaard en Courtens, die geruimen tijd stil geweest zijn, rukken zich los en loopen zienderoogen in. Wij zijn evenwel in de 30ste ronde, zoodat slechts 10 ronden te rijden zijn, terwijl Lemans een voorsprong heeft van 1 min. Wagenaar wordt door hem gepasseerd. Hein is blijkaar op, daar hij zwaaiend en pompend den berg moet halen.

Het laat zich thans reeds aanzien, dat aan een overwinning van Lemans niet meer valt te twijfelen. Bovendeaard en Courtens doen alle moeite om nog bij te loopen, doch dat wordt eene onmogelijkheid, want de laatste loodjes wegen het zwaarst.

Met Lemans als overwinnaar wordt de 40ste ronde ingeluid. De Limburgers kunnen hem niet meer te pakken krijgen en zoo stuift Lemans als eerste over de eindstreep. De verdere uitslag luidt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Lemans (B.) 1 uur, 26 en 30 sec. (Gemidd.

30 K.M. 300 M.; 2. Courtens, Sittard. 3. Bovendeaard. Sittard. 4. De Rooy Fijnaart;_5. Kempeneers, Oirsbeek. 6. Stevelmans, Geleen. 7. Paffen, Kerkrade. Op 1 ronden 8. v. Wumnik. Maastricht. 9. v. Duren, Breda. 10. Bakx, Breda. 11. Wagenaar. Heerlen. 12. Maagdenburg. Oud-Gastel. 13. Grin, Adam. 14. Helders. Heerlen. 15. Jedamziks, Kerkrade

 

ASSENDELFT.(1936.09.02)

Braspenninx wint de ronde van Assendelft

Een groot sportief succes.

Het ging heel hard....

De Beverwijkse Rennersclub „Kennemerland" kan tevreden zijn over het

verloop van de wedstrijd. Zowel het organisatorischeals het sportieve gedeelte was een groot succes, en het te rijden parcours was zeer goed van daar dan ook dat het aantal ongevallen tot een minimum aantal beperkt bleef.

De Professionals en Onafhankelijken.

Deze reden 15 ronden elk van 7.5 K.M. dus totaal 112.5 K.M. Dat er in deze wedstrijd geweldig snel gereden is blijkt uit de tijd die de winnaar J. Braspeniunx noteerde n.l. 2 uur 35 min. 30 3/5 sec. dus een gemiddelde van ruim 48 K.M.

Om circa 4 uur startte dan een 50-tal renners waaronder vele bekende zoals C. Valenijn, P. Schipper, J. Hiddes, v. Amsterdam, Duiker, van Nek enz.

De strijd ontbrandde dan ook direct, want reeds in de eerste ronde demareerde Mothké gevolgd door Cleeren, Kroeze en de Reus met zn vieren hadden zij dan ook spoedig 200 meter op het grote veld renners voor. Elkaar goed steunend ging dit 4-tal de 2de ronde in. Intussen speelde zich in het achtervolgend peleton een harde strijd af. Er werd fel op de vluchtelingen

gejaagd met net gevolg dat wij bij het ingaan der 3de ronde de volgende siuatie hadden: Op kop Mothké, Cleeren, de Reus en Kroeze; op 400 meter 5 renners onder aanvoering van Dieterman, dan volgt een groep van 12 renners onder aanvoering van Hiddes. De overige deelnemers vormden

een lang gerekt peleton met ruim 2 min. achterstand op de leiders. De toestand bleef zo ook in de 4e en 5e ronde, echter met dit verschil dat de 3e groep de 2e had achterhaald en thans een veld renners van 17 man onder leiding v. Amsterdam, de achtervolging op de 4 uitlopers inzette. Om beurten koplopend ging het nu zo hard dat het geen twijfel leed af men zou de vluchtelingen spoedig te pakken hebben hetgeen dan ook inderdaad in

de 6e ronde geschiedde.

Toen dus de 4 uitlopers achterhaald waren was het even rustig en daarvan maakte een groep renners van 8 man handig gebruik om bij te komen zodat thans de kopgroep 29 renners sterk was.

Deze hevigheid deed de strijd weer in alle hevigheid ontbrandden.

Deze demareert en spoedig ligt het gehele veld uiteen. Na enkele K.M. vormen zich twee groepen: een kopgroep van 14 renners en op 300 meter een veld van 15 renners.

Dan schiet in de 8ste ronde v. Nek uit peleton, Matena weet mee te springen en gezamenlijk krijgen deze 300 meter voorsprong; dan volgt het peloton met de Reus aan de kop.

Bij het ingaan der 9e ronde dezelfde stand, v. Nek en Matena aan de kop, op 40 sec. een groep van 23 renners. Het blijkt thans dat vele het tempo te machtig was, want er zijn nog 27 renners in de strijd.

In de 10e ronde neemt Braspenninx zijn kans waar vliegt uit 't peloton, maar Heslïnga let goed op en springt mee. Ook Motké probeert mee te vluchten, doch blijft op 50 meter steken. De Bras trekt er nu zo hard aan dat ook Heslinga moet lossen en zo achterhaalt hij de twee koplopers zodat thans v. Nek, Matena en Braspenninx aan de kop liggen met op 40 sec. Heslinga, Mothké en Hosmus en daar achter op 1 min. 30 sec. een groep van 8

renners, de rest is ver achter. In de 12e ronde gaat Matena uit de kopgroep wegens pech en intussen heeft Hosmus kans gezien uit groep 2 weg te komen en krijgt in de 13e ronde aansluiting bij de koplopers v. Nek, Braspenninx, zodat thans met nog 2 ronden te rijden, deze 3 renners een

voorsprong van circa 2 min. hebben op de achtervolgers.

Er komt dan hoegenaamd geen wijziging meer en wij dachten dat de eindspurt tussen deze 3 renners zou moeten uitmaken, wie de winnaar moest zijn.

Doch de Bras dacht daar anders over, want 1500 meter voor de finish vliegt hij weg, neemt en behoudt een voorsprong van 100 meter en wint daarmede de ronde van Assendelft. De verdere uitslagen zijn:

Profs en Onafhankelijken: 1. J. Braspenninx; 2 P. v. Nek; 3 J. Hosmus; 4 A. Overweel; 5 A. v. Amsterdam; 6 Gommers 7 L. Mothké; 8 C. v. d. Star; 9

P. Schipper; 10 B. Lauwus; 11 J. Ruthoven; 12 J. Hiddes; 13 J. de Reus; 14 B. Duiker; 15 Sönermark (Duitsland).

De amateurs

De amateurs reden 12 ronden, dus 90 KM. en hiervoor had de winnaar L. de Beer slechts 2 uur 11 min. 8 2/5 sec nodig. Ook hier werd fel om de overwinning gestreden door een 60-tal renners. Wij zien bij het opstellen ook hier tal van vooraanstaande amateurs, zoals: de Beer, Reuter, Jansen, Ruiter, Maarleveld, Saarloos, Hellemons, Huisman enz. Wanneer dan de renners gestart zijn, blijft de eerste 2 ronden alles bijeen. Een flink tempo meestal aangegeven door Ruiter, Jansen en Reuter, kan het peleton niet in stukken krijgen, totdat op een gegeven ogenblik Fontijn wegspringt en van een wijdeling in het veld gebruikt maakt om een voorsprong van circa 300 meter te nemen. Pas in de 4e ronde wordt Fontijn door het peloton ingelopen. Nauwelijks is men de 5e ronde in of de Beer demareert en neemt 100 meter voorsprong en van het twijfelen in het peloton; maakt Jansen met Schijf handig gebruik urn er eveneens tussen uit te trekken.

De situatie is dan zo, dat de Beer aan de kop met 150 meter, daarachter J. Jansen eu Schijf en op 200 meter een peloton van 12 renners onder leiding van Ruiter, dan op 1 min. Terpstra en Ooms, de rest ligt ver achter en de gelederen zijn reeds sterk gedund.

In de 6e ronde gaat de Beer nog steeds alleen aan de kop op 400 meter gevolgd door Saarloos en op 200 meter van deze een peloton van 12 renners onder leiding van Maarleveld.

Dan valt in de 7e ronde Saarloos terug en gaat de Beer, die intussen van rijwiel verwisselt, met 55 sec. voorsprong aan de kop, gevolgd door een veld van 12 renners. As de 8ste ronde in gaat, vluchten Ruiter, Saarloos en Klink weg uit het peloton en wanneer zij, elkaar gesteund, op de Beer in beginnen te lopen, wordt Ruiter door een verkeerde handeling van een helper van de dijk gereden. Het liep alles goed af, maar Ruiter raakte hierdoor een stuk achter en kon nog maar net aansluiting krijin de groep, die op de leider 2 min. achterstand had.

De Beer rijdt uitstekend op 40 sec. gevolgd door Saarloos, de Groot, v. d. Hove, dan op 200 meter Maarleveld en Hellemons en 50 meter daar achter J. Jansen. De rest ligt weer uit elkaar. Ik wil echter het moedig volhouden van Terpstra, Huisman en Ooms even memoreren. Deze renners werden het slachtoffer van een valpartij, en trots grote achterstand, reden zij de wedstrijd uit. Bravo.

Tot in de 10e ronde komt er dan weinig verandering, doch de Beer zijn voorsprong wordt al minder, totdat hij in de 11e ronde wordt ingelopen door Saaroos, v. d. Hove en de Groot.

Zo gaan zij de 12e ronde in. De renners beloeren elkaar scherp en niet een krijgt de kans weg te komen, zodat de eindspurt hier de beslissing zou brengen. Reeds op 400 meter wordt de spurt ingezet, welke op schitterende wijze door de Beer werd gewonnen. De uitslag is als volgt:

Amateurs: 1 L. de Beer; 2 J. v. d. Hove; 3 J. Saarloos; 4 J. de Groot; 5 Hellemons; 6 W. Maarleveld; 7J. Jansen; BC. Roskam; 9W. C. Reuter; 10 J. Ruiter; 11 G. Wilderom; 12 J. Bak; 13 S. Jonker; 14 Fontijn.

Nieuwelingen.

In deze categorie starten een 70-tal renners, welke 8 ronden (60 K.M.) moesten rijden. De winnaar J. v. Buuren, legde de 60 KM. af in 1 uur 28 min. 4 2/5 sec. Hier volgt de volledige uitslag:

Nieuwelingen: 1 J. v. Buuren; 2 J. Panman; 3 N. Blauw; 4 T. Loskamp; 6 Wijdenes; 7 G. Schippers; 8 Vis; 9 P. de Boer; 10 G. Bakx.

Beginnelingen

Dit waren de jongere renners, welke nog niet in het bezit zijn van een licentie. De door hen te rijden afstand was 4 ronden (30 K.M.) en de winnaar T. Rem had hiervoor 44 min. 17 2/5 sec. nodig. De uitslag is:

Beginnelingen: 1 T. Rem; 2 Huizinga; 3 Lobbrecht; 4 Greuter; 5 Loos; 6 Topee; 7 Otterbraas; 8 v. Stek; 9 Oorbal; 10 Ruijk.

 

BAARLE NASSAU.(1936.06.16)

KAERS WINT DE RONDE VAN BAARLE NASSAU.

Middelkamp eenige Nederlander, die hem uitreed.

In de gisteren verreden ronde van Baarle- Nassau hebben volgens de Tel. onze beste beroepswegrenners niets in de melk te brokkelen gehad tegen hun in grooten getale opgekomen Belgische collega's. Kaers kon te Baarle-Nassau zijn tweede overwinning van dit seizoen op Nederlandschen bodem tot een feit maken, terwijl Middelkamp met een zesde plaats in den eindsprint de best geklasseerde landgenoot werd.

De best geklasseerde landgenoot en de eenigst geklasseerde! Alle anderen waren gesneuveld op dezen donkeren dag voor ons wegrennersdom, dat in den 135 K.M. slag gestumperd had, zooals wij het tot en met het vorige jaar gewend waren te zien doen. Pellenaars was al heel spoedig tusschen de 85, die van start gegaan waren, afgestapt. Valentijn Sr. volgde niet lang daarna het voorbeeld van zijn provinciegenoot, terwijl Ceasar Bogaert na een kwartier van bitteren strijd om het eenmaal verloren contact met het peloton

te kunnen herstellen, eveneens den moed liet zakken. De slachting ging voort en bij den 60sten K.M. waren eigenlijk nog maar vier Nederlandsche renners in de race., die nog kans hadden iets te bereiken: Gommers, Valentijn Jr., Middelkamp en Van der Ruit.

Eervolle positie.

Van dit viertal bezette Gommers op dit moment zelfs een zeer eervolle positie in de over vele kilometers verbrokkelde sliert renners met dertig sec. voorsprong n.l. aan het hoofd der rij, in gezelschap der bekwame Belgen: Kaers, De Rijck en Loopmans.

Valentijn Jr. verdween echter enkele kilometers verder uit een tweede groep,

maar evenmin als Gommers dachten Middelkamp en Van der Ruit resp. in een derde en vierde groep aan opgeven. Van de twee laatstgenoemden had Van der Ruit het evenwel bar slecht getroffen met zijn zes Belgische compagnons, die wel van het knappe trekwerk van Van der Ruit wilden profiteeren, doch zelf niet geneigd waren, den gevaarlijken Nederlander

op hun beurt te steunen.

Inmiddels had Gommers zich reeds 65 K.M. achtereen aan den kop gehandhaafd, tusschen De Rijck en LooDmans en den als wegrenner weer naar zijn ouden roem grijpenden Kaers. Verder kon Gommers het evenwel niet meer brengen. Uitgeput liet de Brabander zich nauwelijks 20 KM. voor de finish naar de naaste achtervolgers afzakken, kon nog even aan de wielen

van dezen mede, om door het ontzag afdwingende tempo der jagers op Kaers volkomen murw gereden te worden. Gommers op een halve minuut en Van der Ruit op twee minuten achter het trio voorop, stapt— en in dezelfde ronde — de voorlaatste af.

Ofschoon Kaers het moest toestaan, dat de Middelkamp-groep het in de laatste ronde grijpen ging, was zijn eindsprint indrukwekkend genoeg om te onderstrepen, dat verreweg de beste man de zege bemachtigde. De uitslag was:

Profs en Onafhankelijken: 1. Kaers (België) 135 K.M. in 3 uur 35 min., 2. Rolus (België) op ½ lengte, 3. De Rijck (België) 4. Corthout (België), 5. d'Hooge, 6. Middelkamp (Nederland), 7. Cave, 8. Michielsen, 9. Kemland.

Op verschillende afstanden beëindigden nog een tiental andere Belgen de rit.

 

BEEMSTER.(1936.07.27)

De „Ronde van de Beemster” uitstekend geslaagd.

Een succes Voor „Excelsior” en de gebr. Bustraan.

Valentijn wint bij de proffessionals.

De grote open wegwedstrijd genaamd „De ronde van de Beemster,"

georganiseerd door de Amsterdamse rennersclub „Excelsior" in samenwerking met de gebroeders Bustraan, de fabrikanten van de bekende „Rih"- rijwielen is tot een enorme propaganda voor de wegrensport geworden.

Ruim 300 renners hadden ingeschreven en duizenden belangstellenden

waren naar de Beemster getrokken.

Allen, renners zowel als publiek hebben geprofiteerd van de puike organisatie waarvoor de organisators alle lof toekomt. Door een speciale

luidsprekerinstallatie werd het publiek geregeld op de hoogte gehouden

en ondertussen werd vrolijke gramofoonmuziek ten gehore gebracht zodat men zich geen ogenblik behoefde te vervelen. Nog eens onze hulde aan de organisatie! Zó populariseert men de wielersport!

DE RECORDMAN VERMEULEN WINT BIJ DE VETERANEN

De wedstrijd der veteranen (3 ronden In totaal 35 K.M.) kenmerkte zich niet door een hevige strijd, zoals de ronde van llpendam.

Behalve Sluyter reden allen een defensieve kosrs. Hierdoor gelukte het Sluyter niet om weg te komen, hoe vinnig en hoe dikwijls herhaald zijn pogingen ook waren. Fik Hauser spaarde zich blijkbaar voor de eindspurt terwijl voor „Ome Dirk" het traject misschien te kort was om zrjn kunnen

te demonstreren. Een enkele maal probeerde Kloppenburg het, doch hij had evenmin resultaat. Fraai werk leverde deze veteraan toen hij krachtig gesteund door Koppen het hoofdpeleton achtervolgde. Van de pl.m. 25 deelnemers kwam een peloton van 9 renners op de eindstreep af. Vermeulen

ging met Hauser aan 't hoofd tot Dompeling zich tussen hen wrong. Hij greep

Hauser en rukte zich aan deze renner vooruit, zodat hij als eerste over de streep ging. De overigen protestesrenden echter, zodat de uitslag werd:

Veteranen: 1. D. Vermeulen, tijd 58 min. 57 sec; 2. F. Hauser; 3. L. v. Hal; 4. Chr. Koppen; 5 Sluyter; 6. Bakker; 7. E. Schoor; 8. N. Kat; 9. J. Dompeling.

EEN RECORD AANTAL NIEUWELINGEN.

Meer dan 100 nieuwelingen verschenen aan de start om hun 5 ronden (57 K.M.) te volbrengen. Er zat echter in hun strijd niet veel tekening. Pas in de derde ronde kwam er enige ruimte en was het peloton in drieën gevallen. De laatste ronde bracht geen verrassingen, zodat de eindspurt de beslissing moest brengen. Op zeer fraaie wijze won de Amsterdammer H. de Hoog in 1 uur 29 min. 2 sec., op twee lengten gevolgd door de Boer. 3. Nak; 4. Wijdenes; 5. Pijnenburg; 6. . d. Stroom; 7. Vis; 3. Koning. Op ongeveer 2 min. achterstand: 9. Bolerman; 10. Veld; 11. Buys; 12. van Buren; 13. Panman; 14. de Bree.

SCHIPPERS TRIOMFEERT BIJ DE AMATEURS.

Bij de amateurs, die 9 ronden of 103 K.M. moesten afleggen begon het slecht. Na ongeveer 5 KM. deed zich een valpartij voor waarvan Huisman, v. Haeften, Lodewijks en nog een aantal anderen het slachtoffer werden. Zij hadden hierdoor grote achterstand, doch moedig zette v. Haeften zich aan het hoofd om de achtervolging in te zetten. Lodewijks die bijna in de sloot had gelegen ging mee aan het wiel, doch spoedig moest hij door het scherpe tempo van v. Haeften lossen. Deze kreeg meer moed en sprong van de ene groep op de andere. Tenslotte had zich een tweede peloton van een tweetal renners gevormd, doch er werd niet voldoende scherp overgenomen, zodat v.

Haeften het in de voorlaatste ronde alleen probeerde. Dit gelukte hem echter niet, daarvoor had hij reeds te veel gegeven. Op de eindstreep liet hij echter nog even zijn kunnen zien door als de eerste van zijn peloton door de finish te spurten. Zo plaatste hij zich twaalfde, een plaats, die echter sportief bezien eervoller was dan menige eerste plaats. Intussen had in de kopgroep Humme uit Wormer het een tijdje alleen geprobeerd, doch zonder succes. Het gevolg van de jacht was echter, dat het peloton in stukken viel.

Eerst kwam een groep bestaande uit Groot (Alkmaar), Humme, Engelen (Adam) ... Veen (Adam) en Anneese (Adam), op 700 meter gevolgd door Bakker, Roes Terpstra en Jansen, die weer een kilometer op het peloton vóór lagen.

In de vijfde ronde kwam Leo de Beer jammerlijk ten val, doordat een juffrouw

ondoordacht de weg overstak. In de zevende ronde hadden Anneese en Groot de moed om er van tussen te gaan, doch de achtervolgende groep van zes man, waarin Piet Schippers werkelijk magnifiek kop-liep, had hen in de achtste ronde te pakken op ongeveer 1 minuut achterstand vochten

Groenewegen en Stuurman tevergeefs om „bij" te komen.

Bij deze stand was het bijna zeker, dat Schippers winnen zou en inderdaad, in de eindspurt won hij, zij het met uiterst klein verschil.

Schippers had prachtig zijn achterstand ingelopen, doch prima was het werk van Groot, die als een leeuw gevochten had en toch slechts met uiterst miniem verschil tweede werd. Een prestatie-prijs zou deze renner zeker

toegekomen zijn. De 103 K.M. gingen in 2 uur 4 min. 22 sec. 3. Anneese; 4. Houtman; 5. Breugel; 6 Jansen; 7. Terpstra; 8. Engelen. Op ongeveer 1 min.: 9. Groenewegen; 10. Bol; 11. Stuurman, terwyl v. Haeften, die de spurt van het direct daarop volgende

peloton won, twaalfde werd.

DE GROTE KANONNEN IN ACTIE.

De profs en onafhankelijken reden 10 ronden of 115 K.M. Er was door de prachtige geld-prijzen een enorme deelname (bijna 80 man).

De eerste ronde bracht enige kleine pogingen, die echter spoedig teniet werden gedaan. De tweede en derde ronde kenmerkten zich door hevige valpartijen, waarvan J. Braspenning en Westermeyer de ergste slachtoffers werden. Beiden moesten met een auto worden weggebracht. Hierdoor

geraakten verschillende renners, o.a. Wijnberg, Riethoven en Westen uit de strijd terwijl anderen, waar onder Manie Pijn, grote achterstand bekwamen.

Intussen werd aan de kop een hevige veldslag geleverd, waarin zich Valentijn, Heeren en Sluyts onderscheidden. Bijzondere vermelding verdient het rijden van Joop Hiddes, die een zeer goede koers reed.

Zijn vierde plaats komt hem zeer zeker toe en als hij niet zulk een laag verzet had gereden was dat nog veel beter geweest!

Toch duurde het tot in de zevende ronde voor er „tekening" in de strijd kwam.

Op dit moment lagen Motké, Stuits, Duyker, Roele, Bronger en Valentijn aan de kop, doch Hiddes en Heeren leidden een woedende achtervolging. Het lukte deze knapen zich bij het hoofdpsloton te voegen, waarvan verschillenden (zelfs Valentijn en Bronger) weer moesten lossen. De laatste

drie ronden brachten een ware veldslag over de gehele linie. Het. veld was in vier pelotons verdeeld, doch in elk peloton werd gescheurd en getrokken, dat het een lust was. Op dit moment lagen nog slechts Heeren, Hiddes, v. Amsterdam en Strobbo aan de kop. Heeren Verspeelde zijn kans doordat

hij zijn wiel omtrapte en gedrieën trok de kopgroep verder. Dan laat Valentijn zijn kunsten bewonderen. Met een formidabele rush maakt hij zich van het tweede peloton los, alleen Bronger kan zijn wiel houden en zo stuift hij naar de drie vluchtelingen.

Hij loopt een razend tempo en binnen korte tijd zit hij aan de kop.

Zo snellen vijf man op de eindstreep af. Op 1 K.M. doet Valentijn alsof er nog

begonnen moest worden. Onhoudbaar spurt hij weg om met vele lengten te winnen in de fraaie tijd van 2 uur 51 sec. Van Amsterdam werd tweede met Bronger aan het wiel, gevolgd door Joop Hiddes, die te laag verzet zat om zich in de spurt te doen gelden.

Vijfde werd Strobbe. Op ongeveer 1 minuut volgden: 6. Gommers (die pas onafhankelijk geworden is); 7. Verschoor; 8. Klinker; 9. Motké; 10. Heere

 

BERGEN OP ZOOM.(1936.08.16)

Van der Ruit winnaar

Zaterdag werd zooals gemeld in Bergen op Zoom een internationaal wieler- criterium gereden, waarvoor zeer groote belangstelling bestond.

Reeds des morgens was het een drukte van belang in het anders zoo rustige stadje. Tegen twaalf uur kwamen de Nederlandsche Tour de France rijders Middelkamp de gebrs. van Schendel en Gijsen aan en met muziek voorop en toegejuicht door een enthousiaste menigte ging het naar  het stadhuis waar het gemeentebestuur de renners officieel ontving.

De burgermeester mr. dsr. P.A.F Blom deed in een korte rede de verdiensten van de renners uitkomen, waarna ook nog het woord werd gevoerd door den heer J.B.W. Meerbach wedhouder van Bergen op Zoom, en den heer Viruly, waarnemend algemeen secretarisvan de Nederlandsche Wielrenunie.

Na de huldiging van de kranige rijders werd het wedstrijdparcours geopend, waana nieuwelingen en amateurs den strijd om het kampioenschap van Bergen op Zoom aanbonden over een afstand van 17 km. Eerste werd amateur Weijs in den tijd van 26 min 08 sec, terwijl als eerste  nieuweling Buuron als vierde binnen kwam.

Om half drie begon toen het intenationale criterium voor Professioals, het publiek stond vaak vier rijen dik in de warme zon langs het stoffige wegdek geschaard. Het parcours, dat 1700 meter lang was, moest 80 keer worden afgelegd hetgeen dus een afstand van 135 km beteekende. Het was in deze warme weersomstandigheden geen prettige karwei, doch er werd door de renners in een stevig tempo gereden. Van de Nederlanders lagen Pijnenburg en Middelkamp aanvankelijk bijna geheel achteraan, doch hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe meer renners naar voren kwamen. Ook Gerrit van der Ruit reed ’n prachtige koers. Door pech vielen vele renners uit, waaronder de bekende Archambout, Bidot, Mersch, Mathias Clement, Priror (Spanje) en Gommers. Er deed zich aan het einde van de wedstrijd een eigenaardig incident voor. Pellenaars dacht reeds 79 ronden hebben te gerden en zette een felle eindspurt in, waarna hij als eerste volgens hem de 80ste ronden aflegde. Pellenaars dacht nu, dat hij het criterium gewonnen had, doch volgens de jury moest hij nog een ronde rijden, welke hij tenslotte aflegde, maar met welke gevoelens…..Van der Ruit werd eerste. Een groote teleurstelling dus voor Pellenaars.

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit van der Ruit 3 uur 24 min 32 sec.: 2. Louyet (Belgie); 3. Grysolle (Belgie; 4. Moretti (Belgie); 5. Cave (Belgie); 6. Noens (Belgie); 7. Somers (Belgie); 8. Stuyts; 9.

 

BRESKENS.(1936.07.04)

                                2e Ronde van Breskens

                               100 k.m wegwedstrijd

                     Op ZATERDAG 4 JULI a.s (Kermis)

             Voor Amateurs, Nieuwelingen en Juniors.

        Prijzen: Kunstvoorwerpen ter waarde van Fr. 2500

   Het vertrek wordt gegeven stipt 3 uur door M. De WAELE

              Overwinnaar der Ronde van Frankrijk 1929

Uitslag de Zaterdag 4 Juli gehouden wielerwedstrijd, de 2e Ronde, van Breskens.

Amateurs: 1. A. Cortvriendt, Brugge 102, 500 k.m in 2 uur 49 min. gemiddelde snelheid 36,390 km/u. 2. op 80 meter, G. van Acker; 3. op 1 lengte, R. Lambrecht; 4. op 55 sec. A. Roose; 5.---  6. R. de Walsche; 7. V. Vermaele; 8. J. le Bacq; 9. M. Willems; 10. A. Leenkneght, Hulst, 1e Amateur; 11. J. de Baets; 12. S. Prince, Breskens, 1e nieuweling; 13. M. Martens; 14. J. Coche; 15. R. Steijaart; 16. M. Slobbenck; 17. A. van Reijerhove; 18. E. Driessens; 19. A. Vreijser; 20. A. Gilles;

 

CHAAM ACHT VAN.(1936.05.28)

Karel Kaers, F. Vethaak en A. Rijvers winnen resp. bij profs, amateurs en nieuwelingen. Geweldige belangstelling.

De „Acht" van Chaam die gisteren in het schoone landelijke plaatsje voor de 4e maal werd verreden, behoort wederom tot het verleden.

Het was prachtig weer, overweldigende belangstelling, vele renners, goede organisatie, alles liep vlot van stapel, ziedaar 't succes dat de organisatoren van de „Acht" mochten beleven.

Het traject dat gereden werd had een lengte van 11 K.M., en bestond uit zeer goede keiwegen met een klein stukje goed te berijden zandweg.

Des morgens te 9 uur verschenen 112 Nieuwelingen aan start. Een klein oponthoud ontstond doordat vele renners geen wit achterspatbord hadden en dit eerst moest worden aangebracht, alvorens kon worden vertrokken. Gelukkig werd door bemiddeling van den Burgemeester later bij de start der amateurs dit zeer gevaarlijk obstakel van de race-karretjes verwijderd. De nieuwelingen hebben aardig gereden en bleven als een klit bij elkaar. Er waren 12 Tilburgsche jongens bij waaronder A. Pijnenburg, Haansbergen, v. d. Hout, de Rooij, Kaptein enz. De uitslag van de nieuwelingenkoers, die 44 K.M. moesten rijden, werd als volgt:

Nieuwelingen: 1. A. Rijvers, Rijsbergen, tijd 1 uur 13 m. 7 sec; 2. Jansen, Eindhoven, 3. Hopstaken, Roosendaal, 4. H. Nak, Rotterdam; 5. F. van Rooij, Tilburg, 6. C. v. d. Hout, Tilburg; 7. H. de Hoogh, Adam; 8. K. de Kol ver, Willemsdorp; 9. B. Dubbeld, Rotterdam; 10. de Rijer, Rotterdam; 11. J. Verstappen, Rosmalen, 12. Snijders, Rotterdam; 13. Th. Hagenaars, Bergen Op Zoom; 14. W. Tileman Breda; 15. H. v. d. Ven, Dordrecht.

Amateurs.

Te kwart over elf werd aan 136 amateurs het vertreksein gegeven. Zes Tilburgers waren van de partij, waarvan alleen N. v. d. Sande een prachtig resultaat wist te behalen; hij won de eindsprint van een zeer groote groep amateurs en plaatste zich daardoor op de vijfde plaats. De overigen werden allen door pech uitgeschakeld. Hufmeijer was al wel zeer ongelukkig. Deze kwam op de 8e ronde, toen hij nog op een zeer goede plaats zat té vallen en brak daarbij het sleutelbeen; eenzelfde lot overkwam de Amsterdammer

Groenewegen in de laatste ronde.

De Vlaardinger Vethaak heeft de eerste prijs op schitterende wijze gewonnen. In de 7e ronde, na 75 K.M. ontsnapt Vethaak en komt met 39 sec. voorsprong op no. 2 voorbij de jury.

Het gaat op dat moment geweldig hard. Toch weet de leider zijn voorsprong nog te vergrooten tot 1 min. 4 sec. Na 88 K.M. bedraagt deze voorsprong 1

min. 11 sec. Intusschen hebben zich ook Roes Amsterdam, Theuns Princenhage en Koppelmans uit Dordt losgetrokken en zitten met geweldige vaart achter den uitlooper. Toch weet Vethaak zich schitterend te handhaven en onder applaus van het thans reeds uit duizenden aangegroeide publiek

passeert hij als eerste de eindstreep op 46 sec. gevolgd door Roes die Theuns in de sprint klopt. Uitslag werd:

Amateurs: 1. F. Vethaak, Vlaardingen, 99 K.M. in 2 uur 40 min. 40 sec; op 46 sec. 2. Roes, Amsterdam; 3. J. Theuns, Princenhage op een lengte; op 30 M.: 4. J. Koppelmans, Dordt, op 80 Meter (peloton): 5. N. v. d. Sande, Tilburg; 6. L. Strobbe, Hulst; 7. Ch. Hofman, Roermond; 8. H. Schoenmakers, Eindhoven; 9. B. v. d. Wal, Rotterdam; 10. J. Hofstede, Gouda, 11. J. Oosterbosch, Schinveld (L.); 12. Jan Jansen, Amsterdam; 13. H. W. van Laar Hilversum; 14. J. Banken, Waubach; 15. C. Pruijssen, Rotterdam.

Profs en Onafhankelijken.

Te 3 uur des middags kwamen 120 Profs, en onafhankelijken aan start, waaronder niet minder dan 30 Belgen: Kaers, Vissers, Dictus, Spiessens, Korthout, Verdijck, de Reijck e.a. Bij de Hollanders merkten wij op Pellenaars, Bras Sr. en Bras Jr., Jan Gommers, v.d. Ruit, Middelkamp, de Gebr. Valentijn, Gijssen, enz.

De Tilburgers Rossou, Louis Reijnen, Tillieu, Bakker, Prince waren er en niet één van onze stadgenooten heeft den wedstrijd uitgereden.

Allen hadden pech.

Louis Reijnen was de laatste die van het rennerstooneel verdween. Toen deze nog in de groote groep zat kreeg hij een lekke voorband en werd daardoor uitgeschakeld.

De belangstelling langs het geheele traject was enorm en zooals ons door de officials werd medegedeeld kan het aantal bezoekers gerust geschat worden op niet minder dan 25.000 man. Een groot succes dus. Nadat gestart was en de renners voor de eerste maal langs de tribune kwamen, werd een paard

van een marechaussee schichtig en steigerde plots tot ontzetting van de toeschouwers tusschen de groep van renners. Ongeveer 25 renners kwamen daardoor ten val.

Het was een finale ravage. Gebroken wieltjes, gesprongen bandjes, ontvelde beenen, armen en handen. De jury besloot daarom de groep te waarschuwen en opnieuw te laten starten.

De officieele start werd toen gegeven om circa vijf minuten voor half vier.

De eerste ronde werd door een groep van vier, die zich van het peloton had afgescheiden en bestaande uit Pellenaars, Kaers, Michielsen en M. Valentijn afgelegd in 16 m. 56 sec. In de tweede ronde hebben zich reeds drie groepen gevormd.

Met een razend tempo schiet L. de Groen uit Dinteloord weg op de drie uitloopers. Kaers was in het tweede peloton terecht gekomen, maar kan deze niet bereiken.

Na 25 K.M. hebben nog steeds Pellenaars, Valentijn en Michielsen de leiding, gevolgd op 20 sec. door een groot peloton.

Na 35 K.M. komt J. Braspenning jr. prachtig plots naar voren gestoven en voegt zich bij de leiders. Dat was mooi werk van den jongen Bras.

Stuyts en C. Huiler hangen tusschen de kopgroep en het peloton, maar vallen later terug. Bij de 50 K.M. komt Karel Kaers naar voren en sluit zich aan bij de leiders, die dan uit 5 man bestaan. Op 14 sec. volgt L. de Groen en op ongeveer 10 sec. volgt nog een groep van wel 50 renners waaronder Gommers en Louis Reijnen.

Bij de 60e K.M. deelt de jury mede, dat Kaers op onregelmatige wijze bij de leiders is gekomen en besluit tot diskwalificatie. Welk besluit na afloop van den wedstrijd doordat Kaers protesteerde, herroepen werd.

Vele uitvallers.

Na 70 K.M. moet Jan Gommers door een lekken achterband opgeven. 5 K.M. nadien wordt ook L. Reijnen door den pechduivel achtervolgd en komt met lekke voortube langs de tribune gekuierd. Vele uitvallers komen er dan, deels door pech en meerderen geven op, doordat er toch geen kans meer bestaat op een prijs. Zoo zien wij Pellenaars, Valentijn (lekke band) e.a. verdwijnen. Na 90 K.M. heeft zich een leidersgroep gevormd van 6 renners w.o. Dictus, Spiessens, Kaers, Gijssen, K. Vaesen en Korthout (4 Belgen en 2 Hollanders). Op circa 100 M. volgt nog een peloton.

Michielsen uit Kalmthout, België, die steeds bij de leiding had gezeten, moet opgeven door een stuurdefect. Jammer! Want deze renner had tot hiertoe buitengewoon prachtig gereden.

Deze 6 leiders vergrooten hun voorsprong na 100 K.M. tot 200 M. op v. d. Ruit en L. Jansen (B.). Er zijn dan nog ongeveer 30 renners in koers.

De laatste ronde gaat dan in. K. Kaers wint den sprint op ongeveer 50 M. gevolgd door den Nederlander K. Vaessen uit Echt (L.). Bravo!

Op 40 M. volgen in volgorde: Korthout, Spiessens, Dictus en Gijssen. Honderd meter  nadien komen v. d. Ruit en Jansen dan komt Middelkamp en tot slot een groep. De uitslag:

Profs en Onafhankelijken: 1. Karel Kaers, Brasschaat, België, 110 K.M. in 2 uur 54 min. 29 sec. Op 50 M.: 2. K. Vaessen, Echt (L.), Ned., Op 40 Meter: 3. A. Korthout, Putte, België, 4. P. Spiessens, Heindonk, België; 5. F. Dictus,

Calmphout, België; 6. A. Gijssen, Putte, Ned.; Op 100 M.: 7. G. v. d. Ruit, Ned.; 8. L. Jansen, België; 9. Th. Middelkamp, Ned.; 10. P. Mertens België; 11. F. v. Look België; 12. J. de Meijer België; 13. L. Verdijck, België; 14. J. Verveer Ned.; 15. A. Reijns, België; 16. P. van Theemsche, België; 17. Fr. van Hassel, België; 18. A. Franken België; 19 C. Wijnberg Ned.; 20. C. Heeren, Ned;

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND.(1936.09.21)

RENNERSCLUB FEIJENOORD NEDERLANDS KAMPIOEN

Panman wint den titel bij de nieuwelingen.

Knap werk van den Tilburger Van Rooy.

Gisteren zijn te Hoogerheide de clubkampioenschappen van Nederland op den weg verreden, welke wedstrijd stond onder de reglementen van de N.W.U. Er kwamen veertien clubs aan den start. In elke club mochten zes renners starten. Men moest een traject van 13.345 meter tienmaal afleggen. zoodat de wedstrijd ging over een afstand van ruim 130 km Om de minuut vertrok een ploeg, zoodat na veertien minuten alle ploegen waren gestart.

Op den; dit jaar erg laat in het seizoen vallenden laatsten dag der Nederlandsche Wielerkampioenschappen te Hoogerheide gewijd aan den titelstrijd tusschen de wielerclubs en dien tusschen de nieuwelingen, is het gekomen tot faire duels, die ten slotte bij beide partijen leidden tot de zege van de werkelijke uitgesproken sterkste: de Rotterdamsche Rennersclub Feijenoord won met groote overmacht het clubkampioenschap, terwijl de uitblinker der nieuwelingen, de 17-jarige Amsterdammer Panman hier bovendien het half dozijn overwinningen, in dit seizoen behaald, vol maakte.

Langen tijd stond de rennersclub Rotterdam op de tweede plaats, doch halfweg den koers verloor de ploeg eenige renners, zoodal zij verplicht was den wedstrijd te staken, omdat het vereischte aantal renners, dat om geklasseerd te worden aan moet komen, niet meer aanwezig was.

De eindstand was: 1 Feijenoord met Lauwers, Van Overweel, De Korver, Berwers, Sarloos en van Gerven, 135 K.M. 550 meter in 3 uur 50 min. 6 sec. 2 De Rotterdamsche Leeuw, 3 uur 56 min. 36 sec. 3 Sparta Den Haag in 3 uur 58 min. 20 sec. 4 Het Zuiden Eindhoven 3 uur 59 min. 34 sec. 5 Germaan, Amsterdam 4 uur 1 min. 46 sec. 6 De Adelaar, Apeldoorn 4 uur 7 min. 5 sec. 7 Hollandia Den Haag 4 uur 22 min. 47 sec.

Het groote peloton van de des middags vertrekkende 80 nieuwelingen, was reeds in de eerste ronde over de smalle bochtige keiwegen rond Hoogerheide in stukken getrokken. Dit was het resultaat geweest van den dapperen arbeid van het trio Panman, De Hoog en Vis.

De Tilburger Van Rooy leverde het knappe staaltje, door in een jacht over vele kilometers, zonder steun van collega's, den sprong van 200 meter op de drie leiders tot een goed einde te brengen, om toen door kettingbreuk uitgeschakeld te worden.

Hordijk en Deuze, die den Tilburger Van Rooy achterna gezet hadden, deden heel wat langer over de karwei, doch nestelden zich toen dan ook voor goed bij de drie sterk sten aan den kop. De uitslag was:

Nieuwelingen: 1. Panman (Amsterdam), 67.5 K.M. In 1 u. 57 min. 8 sec. Op 10 sec. 2. Douze (Hoek), 3 De Hoog (Amsterdam), op 15 sec, .4 Hordijk (Rotterdam). Met regelmatige tusschenpoozen volgden dan nog 5. Hopstaken, 6 Nouens, 7 Swagemakérs, 8 Ceelen, 9 De Koninck, l0 Buurom, 11 Buyt, 12 Spek. 13 Loskamp, 14 Houtzeel, 15 Hofland, 16 Hagenaars, 17 Bey- ersbergen, 18 Jansen, 19 Tilleman.

 

DEN BOSCH.(1936.06.28)

Een overwinning voor Coomans.

Te 's Bosch vond Zondag in het plantsoen de „Ronde van Den Bosch" plaats, een circuit-wlelerwedistrijd, waaraan nieuwelingen amateurs en onafhankelijken deelnamen. De uitslagen zijn als volgt:

Nieuwelingen: 1 De Hoog, Amsterdam, 52 K.M. in 1 uur 37 min. 9 sec. 2 Pereboom, Schiedam (10 c.M.), 3 De Kort Oisterwijk, 4 Hordijk, Rotterdam, 5 Meijs, Tilburg, 6 v.d. Biggelaar, Oisterwijk, 7 v.d. Putten, Breda, 8 San, Amsterdam, 9 Haansbergen, Tilburg, 10 De Koning, Amsterdam.

Amateurs en onafhankelijken: 1 Coomans, Tilburg, 85 K.M. in 1 uur 57 min. 1.8 sec, 2 Overweel, Middelharnis (1 lengte), 3 Stoks, Delft, 4 Bromgers, Brussel, 5 Buysen, Roosendaal, 6 Suiker, Rotterdam, 7 Kleunen Nijmegen, 8 Boeyen, Osa, 9 Van Ginderen, Eindhoven, 10 Tilburgs, Helmond.

 

DONGEN.(1936.08.04)

Jan Gommers wint bij de profs. Heeren beeste amateur.

Dongens derde kermisdag was hoofdzakelijk gewijd aan de Ronde van Dongen, die een buitengewoon verloop heeft gehad. De organisatie was dan ook prima in orde. Alleen het weer heeft niet algeheel medegewerkt.

Om 10.20 loste de heer Snels het startschot, voor de koers voor amateurs en nieuwelingen. Het traject bedroeg 6.6 K.M. en moest 12 maal gereden worden. De weg ging vanaf het Pensionaat aan de Hooge Ham— Lage Ham (oude weg), terug Lage Ham (nieuwe weg) Hooge Ham, Gasthuisstraat, Kard. van Rossumstraat, Tramstraat, Hooge Ham. De totaal-uitslag was:

Nieuwelingen: 1. Van Tichelt Zundert, 2 Sandé Rotterdam, 3 Smijers Hoevenen (B.), 4 Hanegraaf Rijsbergen, 5 De Korver Willem stad, 6 Bookelaar, Roosendaal, 7 Th. Hopstaken, Roosendaal, 7 Th. Hopstaken Roosen daal,

Amateurs: 1 M Heeren Breda, 2 J Jansen Amsterdam, 3 J Heeren Breda, 4 Joh Theuns Princenhage, 5 P Joosen Breda, 6 J Koppelmans Dorst, 7 H. van Overdijk Vlijmen 8 G. Markus, Breda;

Onder prachtig weer startten in den namidiag de profs en onaflankelijken. In de eerste ronde zit de oude Braspenning aan den kop en staat deze plaats pas in de derde ronde af als Stuijts de eerste premie wint. De tweede premie in de 5de ronde is ook voor Stuijts die aan het wiel wordt gevolgd door den Dongenschen Jan Gommers. In de 6de ronde slaat het veld uit elkaar en wordt de kopgroep, bestaande uit 7 renners, geopend door Stuijts, Kamp en J. Heeren met Jan Gommers op de vijfde plaats, die hij echter spoedig verruit voor de eerste. De derde premie is voor Cor Hosmus uit Arnhem. Het tempo zakt dan langzaam in maar bedraagt toch voor het traject van 6.6 K.M. 11 min. 48 sec. De helft van den koers van 132 K.M., dus 66 K.M. is afgelegd in juist een uur 3 kwartter. Het peloton dat weer is aaneengesloten bestaat uit 11 Hollanders en 4 Belgen met Cam. Michielsen aan kop. In de elfde ronde als er nog 38 renners in cours zijn wint Overweel, die er met Adr. Heeren en C. Valentijn tusschenuït gaat. de 4de premie. De drie vluchtelingen worden gevolgd door P. van Gerven en C. Bronger, maar de vluchtelingen hebben spoedig een voorsprong van 400 meter. Plots gaat Overweel er dan vandoor met A. Braspenning op een halve minuut gevolgd door het vluchtelingen-drietal. De laatste zijn echter weer spoedig de koplui gevolgd door het groote peloton met Jan Gommers aan het hoofd.

De vijfde premie wint Valentijn en als er nog 25 renners in de baan zijn, zijn Overweel, Heeren en Valentijn weer ingehaald en gaat plots Van Amsterdam uit Leiderdorp er vandoor. In de 18e ronde heeft hij zelfs een voorsprong van 18 seconden op het hoofdpeloton en wint de 6e premie. De 19e ronde geeft een volkomen verrassing want in een halve ronde is het hoofdpeloton op v. Amsterdam maar liefst 8 seconden ingeloopen en dan komt onder gejuich het bericht uit de Lage Ham dat de vluchteling door de hoofdgroep is ingehaald. Bij het begin van de laatste ronde gaan plots De Meijer uit Brasschaet en Overweel er vandoor, maar worden spoedig ingehaald door Brenger met een geweldigen spurt. Van Amsterdam heeft nu de leiding van het hoofdpeloton. De spanning is geweldig groot, want wat zal Jan Gommers doen die nog in het hoofdpeloton zit, terwijl er drie renners nog voor zitten. Het hoofdpeloton zet nu de tanden op elkaar en als de ronde half is verreden is alles weer aaneengesloten en gaat het op de finish af. De spanning breekt dan los als het publeik reeds op honderden meters afstand het peloton ziet aankomen met hun Dongenschen favoriet aan kop. De toejuichingen daveren los en met een geweldigen sprint gaat Jan Gommers met een wiellengte als eerste over de streep. Het publiek is nu niet meer te houden en politie en marechaussee, moeten titanenwerk doen om de enthousiaste menigte (we schatten ze op 'n tienduizend menschen) in bedwang te houden en den weg vrij te laten om de nog achterblijvende renner, doorgang te kunnen verleenen. Het traject van 132 K.M. is verreden in 3 uur 31 min. Als Jan Gommers met bloemen beladen de eereronde maakt davert de lucht van de toejuichingen. De totaaluitslag is als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1 Jan Gommers, Dongen, 2 C. Brenger, Den Haag, 3 A. v. Amsterdam, Leiderdorp, 4 Th. Balemans Antwerpen 5 Jac. de Meijer, Brassehaet, 6 Adr. Heeren, Bosschehoofd, 7 A. Overweel, Rotterdam, 8 C. Vaalentijn, St. Willebord, 9. John Braspenning Jr. Princenhage 10 Fr. Kermland, Rijckevorïel (B.), 11 P. v.Gerven. Rotterdam 12 G. v.d. Ruit, Capelle ad. IJsel 13 Pol Mertens, Embleken (B.), 14. B. Lauwers Rotterdaam, 15 Sluijts, Hoogerheide, 16 M. v. Veldhoven, Merxem (B.), 17 Flandre Horemans (B.), 18 C. Heeren, Bosschehoofd, 19 John Schilleman Brasschaet (B), 20 Louis Trekels, Neeresiga (B.) Bij het begin van de laatste ronde heeft de voorzitter van het comité, wethouder A. Snels, een dankspeech gehouden.

 

DORDRECHT.BIESBOSCH.(1936.12.16)

Vethaak en Sandee winnen de ochtendrace

 Onder auspiciën van de Nederlandse Wielren Unie werd vandaag op het circuit in den Biesbosch een wielercriterium gehouden. Hoewel in dit jaargetijde nimmer wegwedstrijden worden georganiseert, bestond er van deelnemers zijde groote belangstelling voor dit novum. Er hadden zich ruim honderd renners laten inschrijven, waarvan slechts een beperkt aantal verstek liet gaan. De weeromstandigheden waren niet zoo bijster gunstig; de sterke wind veroorzaakte den rijders op sommige deelen van het circuit grooten hinder.

  Even na halftien werden de amateurs en nieuwelingen op den Dubbeldamscheweg gestart. Reeds voor de aankomst op het circuit waren er enkele uitvallers. Het Biesbosch-traject ter lengte van 10 km, moest door de nieuwelingen en amateurs viermaal gereden worden en daar kwam al spoedig tekening in den strijd. Er vormde zich een hoofdgroep, waarachter tenslotte op 300 meter een tweede groep volgde. Bij de leiders verrichte Van Meeteren uit Giessendam beulswerk door steeds op de kop te rijden en de renners te blijven trekken.

 De jonge Pijnenburg trachtte een listigheidje uit te halen door zich van de kopgroep te laten afzakken, een ronde rust te nemen en zich daarna weer bij de leiders te voegen. De wedstrijdfunctionnarissen hadden hem echter “door”en er volgde dan ook diskwalificatie.

  Inmiddels dunde de groep der neiuwelingen en amateurs door niet ernstige valpartijen en opgeven aanmerkelijk. Toen het circuit viermaal was rond gereden er nog 6 km. van de 50 km. restten zetten de leiders direct een spurt in.

  Op kop werd nog enkele maal verwisseld, doch op het eind meldden de Vlaardinger Vethaak en Tilburg uit Helmond zich als ernstigste concurenten aan. Tenslotte wist eerst genoemde met een banddikte verschil als eerste, na 1 uur 39 min., over de eindstreep te gaan.

  Het verdere resultaat moge uit de volgende uitslagen blijken:

1. Vethaak, Vlaardingen, 1 uur 39 min.: 2. D. C. Tilburg, Helmond; 3. Bofinger, Amsterdam; 4. W. v. Meeteren, Giessendam; 5. H. van Breugel, Zwijndrecht; 6. J. Hollander, Den Haag; 7. L. de Kooper, den Haag; 8. C. Mooyman, Den Haag; 9. J. op den Berg, Rotterdam; 10. Vermeulen, Amsterdam; 11. A.A. Verhey, Amsterdam; 12. Reuter, Amsterdam

In de gisteren gemelde uitslagen van de ochtenraces is nog een wijziging gekomen, doordat Pijnenburg Jr. een protest zag toegewezen. De uitslag werd daardoor:

1. A. Pijnenburg, Tilburg; 2. Sandee, Rotterdam; 3. Kemmink, Amsterdam; 4. Diependaal, Tilburg; en 5. Nauwens, Echt; 6. Buit, Rotterdam; 7. Buron, Bergen op Zoom; 8. Overbeek, Rotterdam; 9. De Korver, Willemsdorp; 10. v. d. Berg, Gouda; 11. van de Velde, Dordt;

GOMMANS wint den middagwedstrijd

  Gommans was in de 82 km. lange middag race bijzonder op dreef. Hij voerde langen tijd met Braspenninx en v. Sundert den boventoon, doch zakte na een botsing met Braspenninx een 300meter terug. In de eindspurt kwam Gommans weer sterk naar voren en sloeg v. Sundert, zoodat hij als tweede eindigde. Bovendien werd zijn protest toegewezen, zoodat hij de eetste plaats kreeg. De uitslag voor de Professionals en onafhankelijken luidde:

1. Gommans, Reuver; 2. Van Sundert, Etten; 3. Braspenninx Jr, Princenhage; 4. Hellemans, Blijswijk; 5. Motke, Roermond; 6. Duiker, Amsterdam en 7. Brizee, Amsterdam;

 

EINDHOVEN.(1936.06.13)

Bij de „IJzeren Man" te Eindhoven vonden Zaterdagmiddag wegwedstrijden plaats voor amateurs en nieuwelingen. Aan de nieuwelingenrace namen 52 renners deel. Deze wedstrijd ving om 2 uur aan en er werden 15 ronden, elk van 3 K. M. gereden.

De resultaten van deze niewelingenwedstrijd zijn: 1 J. Panman Amsterdam, 1 uur 8 min. 50 4-5 sec, 2. M. Jansen Eindhoven, 3 J. de Kort Oisterwijk, 4. F. van Rooy Tilburg, 5 C. v. d. Ley, Eindhoven.

Daarna volgde de amateurswedstrijd over 50 ronden, elk van 3 K.M. met 62 deelnemers

De uitslag is: 1 P. Smits, Tegelen, 2 uur 13 min. 58 sec, 2 M. Vaesen Lommei (België), 3 A. Hellemons Blijswijk, 4 L. de Beer Amsterdam, 5 J. Moritz Keulen, 6 F. Bóttcher Keulen, 7 G. Schulte, Amsterdam, 8 F. Vetbaak

Vlaardingen en 9 W. Ruiter Amsterdam.

 

EINDHOVEN.(1936.08.08)

Pellenaars houdt drie Belgen in bedwang

Onder groote belangstelling werd Zaterdag dc groote prijs van Eindhoven verreden. Van de Limburgsche renners waren gestart Muller, Savelsberg, Klignet Willy Vroomen, P. Ramaekers. Gebr. Vaessen, Motke en v. d. Baan. Niet gestart waren Vluggen en Velraets.

Zestien Belgen en drie Duitschers reden mede.

Nederland was overigens goed vertegenwoordigd met Pellenaars, Slaats, de beide Braspenninxen, Marinus Valentijn, van der Ruit. G. Peeters, Gebr. Heeren, Jan Verveer, Piet van Nek, Cesar Bogaert, Stuijts, Pijnenburg, Piet van Kempen, van Hout, v. d. Breek, van Schijndel, Jan Gommers, Nuijten. Peek, Govers, Dirix, Olthof, Gramser. van Isselt, Richelle, Vervoord,

Couwenberg, Hellemons en Wals.

Het mooie parcours was 3 K.M. lang en de af te leggen afstand was 105 K.M. (35 ronden).

Het is een zware wedstrijd geworden. In de eerste ronden noteerden wij diverse ontsnappingen, welke echter voorloopig geen resultaat opleverden. In het eerste half uur werd 22 K.M. algelegd. In de 10e ronde was een groepje van acht renners, waaronder Pijnenburg, Slaats en Savelsberg kunnen ontsnappen en hadden dezen 22 seconden voorsprong kunnen nemen.

Intusschen noteerden we verschillende opgaven.

De posities wijzigden gedurig. In het eerste uur werd 42 K.M. afgelegd. Omtrent halve koers waren Dirix (Eindhoven), van Isselt. Richelle, Hellemons. v. d. Baan en Gus Rcijns reeds uit den strijd. Kort daarna

moest Savelsberg, die goed reed, opgeven wegens remdefect. Bogaert, die ver verachterd was, moest eveneens opgeven, terwijl Wals, die een ronde achter

was, uit den strijd moest.

De drie Duitschers waren ook na 18 ronden reeds uit den strijd. Intusschen werd de strijd heviger en hadden zich enkele groepen gevormd, die flink jacht

op elkaar maakten.

De kopgroep van vier man. n.l. Korthout, Gommers, Slaats, van den Bosch, hadden in de 23ste ronde een voorsprong genomen van 37 seconden op Pellenaars, met twee Belgen in zijn wiel. Het groote peletlon volgde op 1.07 minuut op den kopgroep. De opgave van Braspenninx Sr., Gramser, Piet van Kempen, Oszmella en Pijnenburg, moesten we noteeren. De strijd tusschen de twee groepen en het groote peleton was mooi en spannend. Ramaekers, van Hout en Klignet moesten ook opgeven. Zoo verminderden de nog af te leggen ronden en de spanning werd groot, want in de tweede groep bewoog Pellenaars hemel en aarde om weg te komen van de twee Belgen, die geen kop deden. Pellenaars begon in te loopen. ledere ronde eenige seconden en toen smolten de twee groepen samen en kwam ook het groote peleton heviger naar voren. In de 33e ronde was de groep Pellenaars slechts 17 seconden achter op de vier koploopers. Peters en Loncke moesten opgeven en Willy Vroomen kreeg een lekke band. In de 34ste ronde waren de twee groepjes

samengesmolten en kwam Pellenaars met 6 seconden voorsprong voorbij. De voorsprong kon hij in de laatste ronde vermeerderen tot 100 meter. Pellenaars heeft vrijwel een heele ronde  - na te voren zeer zwaar gestreden te hebben — gesprint en ging tot slot met 20 meter voorsprong op Duerloo, die geweldig was komen opzetten, als verdiende overwinnaar over de eindstreep. Pellenaars heeft een zwaren wedstrijd gestreden en had zich tot het uiterste gegeven. Hij heeft weer den superform te pakken. Een geweldige ovatie viel hem ten deel. De 105 K.M. werden afgelegd in 2 uur 31 minuten. De uitslag was als volgt;

Profs en Onafhankelijken: 1. Pellenaars. 2. Louis Duerloo. 3. Pol Mertens.

4. Frans Dictus. 5. Jan Gommers. 6. Van den Besch (Belg.) 7. Maurits Groen (Belg.) 8. Frans Slaats. 9. A. Heeren. 10. Korthout (Belg.) 11. Maurits Seynaeve (Belg.) 12. Leo de Rijk (Belg.) 13. Antoon Loncke (Belg.) 14. Gerrit van der Ruit. 15. Anthof. 16. Wesemaele (Belg.) 17. Kees Heeren;

 

EINDHOVEN.IJZEREN MAN.(1936.04.13)

Van Ginderen wint den Eindhovenschen wegwedstrijd. DE „RONDE VAN DEN IJZEREN MAN".

Maandag werd te Eindhoven een wedstrijd over 90 K.M. verreden, genaamd , Roncte van den IJzeren Man". De uitslag luidt als volgt":

Amateurs: 1. Van Ginderen 2 uur 28 min., 2 J. van Klinken op één lengte, 3 Blom, 4 Vervoort, 5 Govers, 6 Hooghe,  7 Jansen, 8 Slecht, 9 Direcks, 10 v. d. Meulen.

 

EINDHOVEN.IJZEREN MAN.(1936.05.31)

Op een traject van 2.800 meter werd gisteren over 35 ronden een selectiewedstrijd verreden. In een tijd van 2 uur 46 min. legden de volgende acht renners het traject af: 1. H. Schoenmakers, Eindhoven, 2. P. Smits, Tegelen, 3. G. van den Eynden, Tilburg, 4. F. G. Tilburgs. Helmond, 5. H. Peters', Eindhoven, 6. J. S. Hoogte, Eindhoven, 7. H. van Doorne, Helmond, 8. N. v. d. Sanden, Tilburg. Met een achterstand van vier minuten: 9. A. Gruyters, Helmond, 10. T. Gosens, Eindhoven, 11. P. v. d. Heuvel, Helmond.

 

EINDHOVEN.IJZEREN MAN.(1936.09.12)

Bij de „IJzeren Man" te Eindhoven vonden Zaterdagmiddag wegwedstrijden plaats voor amateurs en nieuwelingen. Aan de nieuwelingenrace namen 52 renners deel. Deze wedstrijd ving om 2 uur aan en er wer den 15 ronden, elk van 3 K. M. gereden. De resultaten van deze niewelingenwedstrijd zijn:

Nieuwelingen: 1 J. Panman Amsterdam, 1 uur 8 min. 50 4-5 sec, 2. M. Jansen Eindhoven, 3 J. de Kort Oisterwijk, 4. F. van Rooy Tilburg, 5. C. v. d. Ley, Eindhoven.

Daarna volgde de amateurswedstrijd over 50 ronden, elk van 3 K.M. met 62 deelnemers De uitslag is:

Amateurs: 1 P. Smits, Tegelen, 2 uur 13 min. 58 sec, 2 M. Vaesen Lommel (België), 3 A. Hellemons Blijswijk, 4 L. de Beer Amsterdam, 5 J. Moritz Keulen, 6 F. Bóttcher Keulen, 7 G. Schulte, Amsterdam, 8 F. Vetbaak Vlaardingen en 9 W. Ruiter Amsterdam.

 

ELSLOO.(1936.08.30)

Bovendeaard Sittard, zorgt voor een Hollandsche overwinning

Voor de zooveelste maal werd onze vrije Zaterdagmiddag nuttig besteed om nieuws te gaan putten uit de zooveelste Ronde. Nu lag het groote sportge- beuren aan den Maaskant, n.l. te Elsloo, alwaar de organisatoren

profiteerden van een prachtig zonnig weertje.

De publieke belangstelling was om 2 uur al zeer goed te noemen, terwijl bij den start der profs pl.m. 4000 toeschouwers aanwezig waren.

In de dorpstraat zaten de menschen behaaglijk op de stoepen voor hun woning, alwaar zijn nu en dan echter gestoord werden door woeste rijders, die wij beginnelingen noemen.

Het traject was 1200 M. lang, vormde een rechthoek met een tamelijk gevaarlijke bocht. Tengevolge van den grintweg moesten de renners aldaar zeer kalm rijden, wilden zij niet een buiteling maken in het aan den rand gelegen kanaal. Hierbij kwam nog dat ook hier op de rechterhand gedraaid moest worden, hetgeen ook afweek van den regel, waardoor vallen gevaarlijker werd.

De middenstand in Elsloo had door het schenken van premies en prijzen werkelijk prachtig medegewerkt tot het slagen van dezen wedstrijd. Liefst 90

premies waren er geschonken, wat de grootte van het dorpje in aanmerking genomen schitterend is.

Op het laatste oogenblik had Burgemeester Eussen toestemming verleend tot het houden van bal in alle café's, wat heel wat publiek in het dorpje heeft gehouden, en dat de middenstand er wel bij heeft gevaren blijkt wel uit het gezegde van een der heeren: ik wou  dat er elken Zaterdag een ronde van Elsloo gehouden werd.

De organisatie was overigens goed in orde. dank zij ook de hulpvaardige hand van Mevr. Dobbelstein, die een werkzaam aandeel in de inrichting van den koers heeft gehad.

DE WEDSTRIJD.

I. Beginnelingen. — Om 2 uur werd het startschot gelost voor 43 begin- nelingen. Na enkele ronden ligt dit groote peleton in brokken en stukken over het traject verspreid. De eerste ronden is het telkens Bupets, die op den voorgrond treed, dan komt v. Wunnik uit Maastricht naar voren en neemt eenigen voorsprong, maar hij schijnt in de 8e ronde gevallen te zijn en komt niet meer door. Het gaat nu op het einde aan en de favoriet Schoffelen, komt naar voren. Doch in de 9e ronde wint Jongen de premie. De eindsprint

wordt uiterst vinnig betwist en Jongen wint afgeteekend.

De uitslag luidt:

Beginnenlingen: 1 Jongen, Nieuwenhagen. 2 Schoffelen, Hulsberg. 3 W. Buets. Treebeek. 4 J. Janssen. Valkenswaard. 5 Lejeunt, Maastricht. 6 Diriks, Maastricht. 7 v. Houtten, Vaals. 8 Habets, Maastricht. 9 Hasse, Schaesberg. 10 Jamin, Maastricht.

De jeugdige renners J. Palm en A. de Groot, die een recordpoging hebben ondernomen. nl. Amstenrade—Amsterdam heen en terug (462 K.M.) in 18 uur 34 min., worden door het Hoofdbestuur van den N.W.B, gedecoreerd en dan treden 55 Nieuwelingen in het strijdperk.

Om bijna elke ronde is er een premie te verdienen en het zijn voornamelijk de renners Thiele en Scheeren die dezen in de wacht sleepen. Het peleton wordt door vallen en lekke banden reeds aardig gedund. In de 22e ronde gelukt het aan Janssen uit Waubach eenigen voorsprong te nemen. Het peleton aarzelt even en Janssen vergroot zijn voorsprong en houdt kranig stand. Met pl.m. 150 meter voorsprong gaat hij  als eerste door de finish.

In 't peleton wordt 't een mooie strijd om de eereplaatsen. Thiele wint dezen sprint voor Scheeren en Knols.

Nieuwelingen: 1 J. Janssen. Waubach. 2 G. Thiele. Heerlerheide. 3 J. Scheeren, Terwinselen. 4 Knols. Lindenheuvel. 5 Plum W Kerkrade.

6 G. Naseman. Maastricht. 7 v. d. Berg. Berg a. d. Maas.8. Bismans Maastricht; 9 ex-aequo Palm. Nacken, Cremers.

En dan verschijnen 35 Amateurs aan den start In den aanvang is het H. Scheen uit Stolberg die op de voorgrond treedt. H. Bemelmans pikt in de volgende ronden enkele premies binnen terwijl ook Willems uit Maastricht zijn deel opeischt. In de 12e ronde demareert Paternotte en neemt eenigen voorsprong. Het peleton verbrokkelt geweldig. Bemelmans Vossen en v. d. Luytgaarden hebben de achtervolging ingezet, terwijl Willems, die gevallen is, in gezelschap van Nikx en H. Scheen op 150 meter volgt. Deze drie laatste renners loopen het peleton Bemelmans in en zetten nu serieus de achter- volging in. In de 18e ronde hebben zij de vluchteling te pakken. Het groote peleton volgt op 35 sec. Willems en Bemelmans winnen de meeste premies. In de 26e ronde trekt Paternotte opnieuw er tusschenuit en nu voorgoed. In het 2e peleton is de samenwerking zoek en Paternotte vergroot zijn voor- sprong. In de 31e ronde loopt de vluchteling het groote peleton in. De Belg gaat dan ook met een voorsprong van 50 sec. als eerste over de eindstreep.

De sprint in het peleton wint Willems voor v. d. Luytgaarden.

Amateurs: 1. Paternotte. Visé B. Op 50 sec: 2. Willem E., Maastricht. 3. v. d. Luytgaarden, Zevenbergen, 4. Nikx, Stöckheim B. 5. Bemelmans H., Maastricht. Op 1 ronde. 6. Tafra, Visé B. 7. Tobben, Heerlen. 8. Nijssen. Aken. 9. Kicken Heerlen. 10. Jongen. Heerlen. 11 v. Son, Terwinselen. 12. Thijs Tongeren B. 13. Sichterman, Heerlen. 14. Vossen, Heerlen.

En dan komt de hoofdschotel van het programma

„De Profs en Onafhankelijk”.

Alvorens Mevr. Eussen het startschot lost, wordt Bovendeaard gehuldigd voor het winnen van het Wegkampioenschap voor Profs en Onafhankelijken van de Nederl. Wielerbond.

En dan klinkt het startschot.

De eerste twee premies winnen de Belgen, maar dan komt Bovendeaard en sleept de volgende in de wacht. In bijna elke ronde is er een premie beschikbaar en telkens is het een andere renner die deze bemachtigt.

In de 12e ronde neemt Cardinaels A. een mooie voorsprong. 5 Ronden lang houdt hij stand, maar dan komt het peleton onder leiding van Verheul weer bij. Nu gaat Cardnaels W. er tusschen uit maar v. Wunnik zit hem onmid- dellijk op de hielen. Dezen houden 6 ronden stand. Maar het peleton komt weer bij. Stevelmans gaat het nu probeeren en raakt 150 meter weg.

De Hollanders pakken het nu eens verstandig aan en gaan geen voet aan de leiding, zoodat de Belgen het werk moeten opknappen. Stevelmans sleept een vijftal premies in de wacht en laat zich dan inloopen. Maagdenburg v. d pikt er dan ook enkele mee. Het peleton blijft tamelijk gesloten, behalve dan natuurlijk de renners die wegens defect uit strijd zijn geraakt.

Le Haen uit Sittard gaat vervolgens wat premies verzamelen en brengt het zelfs tot een voorsprong van 30 sec. Voncken die een ronde is achter geraakt

komt dan bij Le Haen en samen zetten zij doo, maar het is nog te vroeg. In de 53e ronde vindt Bollij, dat het lang genoeg geduurd heeft en gaat achter de vluchtelingen. De beslissing nadert nu en de Belgen komen uit hun schulp. Cardinaals en Signet komen hem gezelschap houden en wij denken reeds

aan een Belgische overwinning. De Limburgsche jongens hebben echter goed opgepast en onder leiding van Bovendeaard wordt de tegenaanval ingezet.

Twee ronden voor het einde hebben de Limburgsche jongens hun tegen- standers te pakken, v. d. Maagdenburg ziet nog kans een lekke band te krijgen.

En dan komt de eindsprint. De Belgen Bolly en Signet hebben de leiding, maar in de laatste 100 meter komt Bovendeaard onweerstaanbaar naar voren en wint onder geweldig gejuich de „Ronde van Elsloo."

Te Loo en v. Veldhoven komen in de laatste 200 meter te vallen, waardoor de snelle Te Loo zich een goede plaats in de eindklasseering zag ontgaan.

Profs en Onafhankelijken: 1. Bovendeaard, Sittard. 2. Bolly, Fize Fontaine (B.) 3. Signet. Villers le Temple CB.) 4. Le Haen, Sittard. 5. Stevelmans. LindenheuveL 6. De Rooy, Fijnaart. 7. Kempeners. Oirsbeek. 8. Quax. Meerssen. 9. E. Verheul. Eijgelshoven. 10. E. Claes, Velroux (B.) 11. A. Cardinaals, Opglabeek (B.) 12. W. Cardinaals Opglabeek (B.)

13. Ex. aequo Helders. Courtens, Snoeren, v. Wunnik. .

 

ETTEN.(1936.08.30)

STUYTS WINT DE RONDE VAN ETTEN.

Theuns de eerste amateur.

Onder zeer groote belangstelling werd Zondagmiddag de „Ronde van Etten" verreden. Het 8 km. lange parcours, dat door de amateurs en nieuwelingen acht maal en voor de profs en onafhankelijken vijftien maal gereden moest worden, vergde door zijn gevaarlijke bochten de voortdurende oplettendheid der renners. Zandwegen, keiwegen en asfalt gaven aan dezen wedstrijd het eohte cachet van een wegwedstrijd. De uitslagen luiden :

Amateurs en nieuwelingen, afstand 64 km:  1. J. Theuns, Princenhage, in| 1 uur 44 min. 32 sea; 2. M. Heeren, Breda,; 3. A. v. Tichel, Zundert; eerste der nieuwelingen: 4. Roskam, Amsterdam; 5. v. Gemonden, Arnhem; 6. J. Pleeren, Breda; 7. P. Joosen, Breda; 8. H. de Hoog, Amsterdam; 9. A. Pijnenburg, Tilburg; 10. Huisman.

Profs en onafhankelijken, afstand 120 km.: 1. Alph. Stuyts, Hoogerheide, in 3 uur 11 min. 9 sec; 2. Gust Reijns, België; 3. Frans Dictus. België; 4. J. Gommers, Dongen: 5. L. de Rijde, België; 6. T. Balemnns België; 7. H. de Me:jer, België; 8. M. Vatentijn, St. Willibrord; 9. P. Hellemons, Oudenbosch; 10. C. Valentijn, St. Willibrord.

 

EYGELSHOVEN.(1936.08.21)

Een aantrekkelijke wedstrijd, door meer dan tienduizend menschen bijgewoond

De ronde van Eygelshoven, de derde, is wederom een succes geworden. We schreven Zaterdag reeds, dat Eygelshoven steeds een aparte aantrekkings- kracht geniet, zoowel voor de renners als voor het publiek.

De renners hebben de kans, meer dan in andere wedstrijden van dezelfde soort, hun individueele krachten te toonen, terwijl de wisseling van het par- cours ook voor het publiek de noodige kleur geeft.

De middenstand van het dorp zal met dezen derden wedstrijd alweer evenzeer gebaat geweest zijn als de eerste keeren. De verkoopers van sigaren, broodjes en fruit maakten lang geen slechte zaken, terwijl in den loop van den middag menschen met muziekinstrumenten aankwamen, die hun spullen opsloegen in de verschillende cafés, groote en kleine, waar des avonds ter viering van dit wielersportfestijn zou gedanst worden.

Men heeft er in Eygelshoven slag van gekregen, een ronde te vieren. Daaraan kunnen andere plaatsen een voorbeeld nemen. Er heerscht vanaf het begin van den middag een aardige stemming langs den kant, en naar gelang het drukker wordt, — tegen het moment dat de profs zullen gaan starten, —wordt de stemming er steeds beter op.

Voeg daarbij, dat het dezen middag het beste wielersportweer was dat zich denken laat, dan kan men zich voorstellen, dat de organisatoren van den wed-strijd volledig tevreden waren, nu zij met zooveel moeite dezen wedstrijd wederom hadden voorbereid.

DE WEDSTRIJD.

Met eenige minuten vertraging startten omstreeks 1.15 uur 40 amateurs. Jammer dat den grootsten favoriet, n.l. Gommans, niet van de partij was. Onzen stoeren boerenknaap uit Reuver was Vrijdag vertrokken naar Zürich. ter verdediging van de Nederlandsche kleuren in de wereldkampioen- schappen.

Met een flink tempo trappen de amateurs af, en al direct zijn het de Limburgers die in het voorplan liggen, niet zoo zeer om den wedstrijd uit te buiten, dan wel om de premies, welke laatste dan ook in hunne handen vallen. ledere ronde is een premie te verdienen, waarvoor flink gevochten wordt. In de tweede ronde behaalt Peters, Eindhoven, een kleine voorsprong, die hij gedurende enkele ronden weet te handhaven om dan weer terug te vallen in het peleton.

Ook Hendriks. Tilburg, weet zich los te maken, doch kon het ook niet bolwerken. Beter werk verricht Theuns uit Princenhage, die een voorsprong weet te vergrooten. De Limburgers Banken en de Silva hebben het gevaar ontdekt en sluiten zich bij den Brabander aan. Deze drie vinden het met elkaar en in de 9de ronde hebben zij ruim 100 M. voorsprong. In het peleton komt dan ook bedrijvigheid, doch het drietal houdt flink aan.

Seijen ziet het gevaar aankomen en gaat alleen er achter aan. Hij rukt het peleton geheel uit elkaar, want Seijen ligt in een oogenblik 100 M. voor de

groote groep, die zich verder weer splitst in kleinere groepen, v. Loo, Gulpen en Peters, Eindhoven, maken zich eveneens los en doen hopelooze pogingen om bij Seijen te komen. Als er nog een 4-tal ronden te rijden zijn, zien wij Banken pogingen doen om Seijen, die geweldig komt opzetten, bij zich te krijgen. Seijen en Banken zijn o.i. de twee het meest in aanmerking komende cracks. Bij het ingaan van de 13de ronde ligt Seijen mee in den hoofdgroep van 4 personen, n.l. met Banken, de Silva en Theuns. Op een halve minuut liggen v. Loo en Peters. Thans wordt echter bekend gemaakt, dat de Silva een

ronde terug ligt, zoodat hij niet in de eerste prijzen kan vallen.

Bij de tweede groep heeft Hofman zich inmiddels gevoegd. Het drietal werkt hard om bij de leiders te komen, terwijl Smits het peleton aanvoert, hetwelk echter geen kans meer heeft op de eerste prijzen. Bij het ingaan van de laatste ronde gaat Seijen aan den kop met Banken aan zijn wiel, terwijl Theuns zich stiekum achter dit tweetal schuil houdt. De Silva staakt thans

den wedstrijd. De groep volgt 1 min. 50 sec. op de leiders.

In den eindsprint weet Seijen met eenige lengten als eerste de finish te passeeren en voor den zooveelsten maal beslag te leggen op een „Ronde".

Amateurs: 1. Seijen, Maastricht, 1 uur 26 min. 40 sec. 2. Banken, Waubach. 3. Theuns, Princenhagen. Op 200 Meter : 4. v. Loo, Gulpen. 5. Hofman. Roermond. 6. Peters. Eindhoven. Op 400 Meter : 7. Schrijnemakers, Eijsden. 8. v. Oosterbosch. Schinveld. 9. Nikx, Stockheim. 10. Fonteijn, Amsterdam. 11. de Haage, Eindhoven. 12. Baetsen N.. Hoensbroek. 13. Paulak, Heerlen. 14. Bossi. Alken. 15. Claessen, Alsdorf (D.)

NABESCHOUWING.

De winnaar heeft een pracht koers gereden, een koers die hem niet werd geschonken. Toen nog 5 ronden te rijden waren, lag Seijen nog in de groep en hadden Theuns en Banken een voorsprong van ongeveer 200 M. Als Seijen zich dan met een onhoudbaren sprint weet los te maken, is er geen kruit meer gewasschen. of hij zal en moet de hoofdgroep bereiken.

Zienderoogen loopt hij in, en eenmaal den kop te pakken, kon men gerust zeggen, dat hij winnaar was.

In den sprint is er geen renner tegen hem opgewassen, hetgeen hij ook thans weer bewees tegen den snellen Banken. Deze laatste die al veel pech heeft

gehad in de talrijke “Ronden" die hij heeft gereden, behaalde op waardige wijze de tweede plaats. Theuns uit Princenhagen kon in de laatste meters- niet tegen de Limburgers op en deed daarvoor ook niet veel moeite.

Deze wedstrijd kenmerkte zich als een heftigen strijd met spanning en felle spurts.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN.

In eerste instantie wekte het rennersappel eene teleurstelling, aangezien tal van renners niet waren opgekomen, w.o. v. d. Ruijt, Valentijn. Heeren C,

Vluggen, v. Hout, Hoshus, terwijl ook enkele Belgen n.l. Horemans en de Smet en de Duitschers Göbel en Clousmeyer aan den sart mankeerden. Dit was vooral voor onze Nederlandsche verdediging tegen de Belgen een groote klap. Onze Limburgers zullen daarom des te meer op hun hoede moeten zijn om de Belgen te woord te staan, en niet de Hollandsche guldens te laten medenemen naar het Belgenland, maar.... of zij er toe in staat zijn zullen wij in het verdere verslag kunnen lezen.

In de eerste ronde vliegt Braspenning Jr. het eerst over de streep, terwijl de 2 volgende ronden W. Vroomen beide premies van f 5.— in de wacht sleept.

In de 4e ronde gaat Gommers er met een geweldigen spurt tusschen uit, gevolgd door W. Vroomen. Deze laatste valt echter weer terug naar de groep, terwijl Gommers zijn voorsprong vergroot tot 20 sec. Een zestal renners hebben wegens pech het strijdtooneeilreeds verlaten, w.o. K. Vaessen. J. Pisters. Brouns en Reiniers. Den winnaar van de vorige ronde in 1935. P.

Mertens, zien wij plotseling aan den kant van den weg staan met een lekken band. Hij weet dat verwisselen en bijloopen een hopelooze poging is en ziet

daarom maar van verdere deelname af.

Hamel (Belg) zet de achtervolging in en nadert op 50 M. den uitlooper Gommers, die den voorsprong niet kan houden. Clignet is een ronde achter geraakt en heeft zich bij den renner Gommers gevoegd om zoodoende nog enkele premies te bemachtigen. In de 10de ronde komt er reeds teekening in den strijd, d.w.z. den strijd gaat feller worden. Gommers heeft, goede steun gekregen van den Limburger Clignet.

Beiden gaan hard en geven Hamel niet de kans om bij te loopen. De Belg volgt op 50 M. en dan na weer 50 M. komt alleen W. Vroomen. Daarachter een groepje van 3. aangevoerd door Braspenning en tenslotte het peleton met aan kop Duerloo, die het peleton trekt. W. Vroomen heeft in de 11de ronde een pracht prestatie geleverd door de leiding te bereiken en de eerste over de streep te gaan, gevolgd door Vaessen A., die echter 1 ronde achter is. Bij de hoofdleiders hebben zich ook de renners Stuyts en Braspenning gevoegd,

zoodat de leidersgroep bestaat uit: Vroomen. Gommers. Hamel, Stuyts en Braspenning. Terwijl daarbij liggen Vaessen en Gerritsen ieder 1 ronde

achter.

De kleine Bras demarreert alleen en komt de volgende ronde met 12 sec. voorsprong voorbij, terwijl hij op het peleton 45 sec. heeft gewonnen. Duerloo werkt hard in de hoofdgroep, waarbij Savelberg den Belg bewaakt. De leiders liggen op de helft van den koers 48 sec. voor het peleton. In paar ronden tijds heeft het peleton zich danig gewijzigd.

DE GEWELDDADEN DER BELGEN

Als de Belgen bemerken dat de Nederlanders ongeveer 1 minuut voorsprong hebben, beginnen zij geweldig te demarreeren. Zes Belgen werken zich los

van de groep en loopen in 2 ronden tijds de leiders in.

De andere Belgen voeren de rest van het peleton en aan ook deze groep ziet kans bij de leiders te komen. De Limburgers Tacken en Motké zien dan kans om los te komen en een voorsprong van 15 sec. te halen, op 100 M. Reyns en J. Schepers, beiden Belgen. W. Vroomen komt bij de jury met een lekken band, terwijl Tacken. die de leiding had, komt te vallen en eveneens den strijd moet staken. Als er nog 10 ronden te rijden zijn, zijn de volgende Limburgers nog in den koers: Motké, Muller, Savelberg en P. Ramakers. De kans op een Limburgsche zege wordt dus zeer gering, al hebben wij nog een beetje vertrouwen in Savelberg en Muller, die zich bijzonder reserveeren.

Wanneer men echter het veld bekijkt en men ziet de Belgische namen en daarnaast de namen der Nederlandsche deelnemers, dan is men geneigd een bedenkelijk gezicht te trekken. Toch kan alles nog in orde komen, daar er ook nog een Brongers, Gommers. Heeren en Valentijn inzitten.

Motké kan het alleen niet bolwerken en zakt hij terug naar de eerste groep, waarin ook Reyns zit, benevens Brongers.

V.AMSTERDAM DE ONBEKENDE VALT AAN.

Als er nog een tiental ronden te rijden zijn, schiet op eens den in het Zuiden nog onbekenden renner v. Amsterdam naar voren. En ofschoon deze jonge

renner wel flink tempo rijdt, wordt aanvankelijk deze uitlooppoging niet zoo ernstig opgevat. Savelberg en Valentijn demarreeren, doch zien in, dat dit onwijs werk is en vallen zij weer terug in de groep. Inmiddels heeft v. Amsterdam een voorsprong van 36 sec.

Motké moet van fiets verwisselen en raakt achter, om tenslotte voor goed uit den strijd te verdwijnen.

Als v. Amsterdam zijn voorsprong weet te handhaven komt in de 25ste ronde Duerloo naar voren en wij hooren hem roepen naar enkele Belgen.

HET. OFFENSIEF TEGEN AMSTERDAM.

Voorwaarts, commandeert Duerloo en zijn maat Reyns spurt weg. Deze moet échter toezien, dat Brongers zijn wiel vast houdt. Beiden zetten de achter- volging naar v. Amsterdam, die gestadig zijn tempo blijft draaien. Cardynaals en Derijck, die ook het commando van Duerloo opvolgden, vallen weer naar de groep terug.

DUERLOO KRIJGT PECH

Duerloo. die tot een paar ronden voor het einde nog bij velen favoriet was, blijft plotseling weg en blijkt het dat hij in de voorlaatste ronde kettingpech

kreeg en daardoor zooveel terrein verloor, dat ophalen onmogelijk bleek. Muller is wegens lekke band naar huis. Resten nog slechts 2 Limburgers, n.l. Savelberg en Ramakers.

NAAR HET EINDE.

Ofschoon, tengevolge van het geweldig demar-reeren van de hoofdgroep en Reyns en Brongers, van Amsterdam iets wordt ingeloopen, moet men toch respect hebben voor den Leiderdorpenaar voor z’n onversaagd volhouden. Met oorverdoovend lawaai wordt hij door de tienduizenden toeschouwers aangemoedigd en lachend zet hij zijn moordend trappen en stooten

voort.

VAN AMSTERDAM.

Als hij de laatste ronde ingaat en hij nog een voor- sprong heeft van 23 seconden, is het uitgesloten, dat de anderen hem nog te pakken krijgen.

Het duurt lang. Duizenden oogen kijken naar den laatsten bocht. Halsreikend gaan de lichamen omhoog, om dan plotseling onder handgeklap, geroep, geschreeuw en gejuich uit te vallen, want v. Amsterdam is nog alleen. Vele handen, die de hartstreek omklemden, werden losgelaten en vreugdekreten weerklonken over geheel Eygelshoven. Een onbekende Nederlander verslaat een groot en sterk Belgisch veld en tevens verschillende Nederlandsche renners van naam.

Profs en Onafhankelijken: 1. A. v. Amsterdam (Leiderdorp), in 3 uur, 11 minuten 39 seconden. Op 20 seconden : 2. Reyns, Burg-Antwerpen (B.) 3. Brongers, Voorburg. Op 30 seconden : 4. J. de Meyer, Brasschaet (B.) Op 40 seconden : 5. Braspenning Jr., Princenhage. 6. v. Look. Kessel (B.) 7. Gommers, Dongen. 8. Gardier, Verviers (B.) 9. Savelberg (eerste Limburger). 10. Derfjck, Deurne (B.) 11. Dictus, Kalmthout (B.) 12. A. Mertens. Eublehem (B.) 13. Valentijn, St. Willebrord. 14. Cardynaals. Opgesbeek (B.)

15. Leemans, Kalmthout (B.) 16. J. Scheepers, Neerlinter (B.)

NABESCHOUWING.

Als wij beginnen met een napraatje, dan zijn onze eerste woorden “Hulde aan v. Amsterdam". Allemaal de toeschouwers zullen met deze hulde instemmen, daarvan zijn wij zeker, want als iemand eene overwinning met moed en wilskracht heeft bevochten, dan is het deze renner. Ruim 30 K.M. heeft hij alleen getrapt, geklommen en gedaald, maar in deze 30 K.M. heeft het hem niet aan aanmoediging ontbroken. ledereen vroeg zich af, wat is dat voor een renner en velen dachten dat het een Belg was. Deze meening was zelfs zoo sterk, dat van uit het publiek aan hem gevraagd werd: „Is U een Belg”, waarop direct het antwoord kwam: „Nee ik benne van Amsterdam".

Hoe kwam v. Amsterdam ter elfder ure in Eygelshoven? Het was Donderdag j.1., dat het Comité onzen sportcorrespondent opbelde en vroeg of van Amsterdam, die telefonisch om deelname had verzocht, een goed renner was. Deze correspondent kent alle renners en antwoordde, dat er tal van slechteren bij zullen zijn en adviseerde voor toelating en daarvan heeft het Comité, noch onze correspondent op dit moment spijt.

Eygelshoven heeft iemand de kans gegeven om Neerlands wegkoersen grooter te maken. v. Amsterdam is nog maar kort naar de beroepsrenners overgegaan en heeft alleen in Holland op de vlakke wegen aan wegkoersen

gedaan. Na afloop vertelde hij ons, dat hij nog nooit zoon zware koers had gereden dan hier in het bergland, maar voegde hij er aan toe: „het bevalt

mij best en laat mij direct inschrijven voor de „Duivelsrit" in Heerlen. Van Amsterdam is pas 21 jaar en dus in de kracht van zijn leven. Een mooie aanwinst voor ons Nederlandsch wegrennerscorp

SPONTANE HULDE VAN HET PUBLIEK.

Wij mogen niet verzwijgen de spontane hulde, die het publiek aan den kranigen winnaar bracht na afloop.

Alle duizenden bleven staan wachten, totdat van Amsterdam de eere-ronde zou rijden — hetgeen dikwijls niet gebeurt, omdat het publiek zich meestal

verwijdert — en tallooze malen moest de auto stoppen, omdat het volk bij honderdtallen een renner bestormden, ja dat zelfs een Eygelshovensche schoone niet kon nalaten een flinke “kus" te stempelen op de transpi- reerende wang van dezen jeugdigen renner.

Een huismoeder kwam nog met een extra bouquet bloemen. De ovatie was geweldig, zoo zelfs dat van Amsterdam er van onder den indruk geraakte. Maar het was ten volle verdiend. Hij heeft gevochten tegen sterke Nederland- sche en tegen nog sterkere Belgen, renners van naam, van klas, en hij den onbekende, verslaat hun met groote eere. Wij zien hem graag terug in de „Duivelsrit van Heerlen".