JAARGANG 1932

 

BERGEN OP ZOOM.(1932.10.22)

Profs en Onafhankelijken: 1. Cesar Bogaert; 2. Alexander Maes; 3. Joop de Wolf; 4. Marinus Valentijn; 5. Vissers; 6. Corneel leemans; 7. Piet van der Horst; 8. Paymans; 9. Wijnberg; 10. Visser;

 

CHAAM.(1932.05.10)

INTERNATIONALE WEGWEDSTRIJD TE CHAAM.

A. van Osta Brasschaet (België) winnaar der Nieuwelingen.

Frans Slaats Waalwijk der Amateurs

Frans Raymakers Rotterdam der Onafhankelijke!

De door de Wielerclub „Steeds Voorwaarts" (Chaam), georganiseerd: internationale wegwedstrijd, welke gisterenmiddag werd verreden "over het traject: Chaam, Baarle-Nassatu, Hertog, Ulecoten, Meerle, Strijbeek, Ulvenhout, Chaam, (tweemaal), is wat deelname en belangstelling betreft, een waar succes geworden. Van de 142 ingeschrevenen, verschenen 126 renners aan den start, waaronder 33 onafhankelijken, 29 amateurs en 63 nieuwelingen. Deze laatste categorie zou een half uur later vertrekken dan de Onalhanfkelijken en Amateurs. Nadat de Chaamsche Harmonie, die de renners naar de startplaats vergezelde, eenige muzieknummers ten gehoore had gebracht, gaf de Edelachtb. Heer Burgemeester van Chaam het vertreksein en de groote groep Amateurs en Onafhankelijken zette zich in beweging. De renners waren goed en wel op gang en Slaats demareert zoo geweldig, dat hij onmiddellijk een 20 Meter voorsprong neemt. Alleen Goderie, eveneens een Amateur, snelt hem na, en voegt zich bij Slaats. De overigen volgen thans op een vijftig meter, dan trekt Slaats zoo hard aan, dat ook Goderie een 30 Meter achterraakt, doch Slaats denkende met z’n tweeen is 't beter dan alleen, houdt even in en laat Goderie weder bijkomen. Dan om beurten den kop nemend, weten zij geleidelijk hun voorsprong te vergrooten. De andere renners zien blijkbaar het gevaar nog niet ernstig in, denkelijk meenen zij 't is nog een goede 80 K.M., en dan kan er nog veel gebeuren.

Eindelijk dan komt er beweging in den groep en Wagtmans zet de achter- volging in, met het gevolg, dat ook de tweede groep aanmerkelijk kleiner wordt. Steenbergen, Louwers en Haast moeten lossen. Dan volgt L. Paymans, G. Touwslager, van Deurzen, Boschman en Vriens.

Nabij Ulecoten komen G. Touwslager L. Paymans en Vriens weder bijgeloopen. Bij een plotselinge demarage door Frans v. Gils laten de juist bijgekomenen, weder los, en het op Meerle aan, welk dorp in dertig minuten wordt bereikt door Slaats en Goderie op 1 K.M. gevolgd door een groep van 20 renners, waaronder nog de Tilburgenaa: W. Paymans. De renners Slaats en Goderie rijden thans met een gemiddelde van 36 K.M. en de achtervolgers voeren thans een tempo van 40 K.M.. In de nabijheid van Strijbeek, alwaar de weg bar slecht is, een smalle keiweg, met ware modderpoelen, daalt het tempo en wij hebben thans gelegenheid om den stand eens juist op te nemen. Voorop Slaats en Goderie, die om beurten goed over nemen, en dan op een goede minuut Wagtman, Raaymaikers, Wijnberg, P.v. Zundert, W Paymans, van Gils Reynders, Suikes, W. Heeren, Rozenburg Huybrecht. Een weinig daarna voegen zich hierbij nog C. Heeren, van Gaal, en Valentijn. Intusschen gaat het op Ulvenhout aan en hier tracht W. Heeren weg te komen. Van Gils trekt evenwel de groep bij en Chaam komt reeds in zicht. Thans met wind in den rug gaat het met een snelheid van ongeveer 50 K.M. en Chaam wordt gepasseerd na een rijtijd van 55 minuten. De route blijkt dus niet zoo lang te zijn als was aangegeven, en in plaats van 42 K.M. is 't slechts 33 K.M. dus het geheele traject bedraagt 66 K.M. Daar de snelheid thans belangrijk vermindert weten wederom verscheidene renners bij te loopen en met nog een 30-tal gaat het de tweede ronde in. Slaats en Goderie hebben inmiddels hun voorsprong weten te vergrooteh en hebben bij Baarle-Nassau juist 2 minuten voorsprong op de tweede groep, die thans een goed tempo voert. Telkens trachten renners weg te komen en vooral Suikes en Huybreehts probeeren het. Ook van Gils laat zich niet onbetuigd, doch van wegkomen is voorloopig geen sprake meer. Dan komt Vos te vallen, waarbij zijn trapper afbrak, zoodat ook deze goedrijdende Amateur uit den strijd is. In Meerle bestaat de tweede groep nog uit 18 renners waarbij zich W. Heeren een weinig later aansluit.

Bij den prachtigen weg in Ulvenhout demareert Fr. Raymakers, het peleton weifelt even met de achtervolging en in een ommezien is deze renner een 50 meter voor. Dan is het weder Wagtmans die de achtervolging inzet, doch daar de anderen weigeren de leiding over te nemen weet Raaymaikers zijn voorsprong enorm te vergrooten. Intusschen zijn Slaats en Goderie de eindstreep genaderd en reeds op 500 Meter zet Goderie den sprint in, Slaats is evenwel in prima conditie, laat Goderie rustig, d.w.z. met een snelheid van 50 K.M. zijn gang gaan, doch komt dan de laatste 100 Meter zoo geweldig opzetten, dat hij met ruim 10 Meter van Goderie wint. De tweede groep kon de vluchteling Raaymakers niet meer halen, en ook deze gaat met flinken voorsprong als winnaar der Onafhankclijken over de eindstreep. Dan komt de groep, welke thans nog uit 12 renners bestaat aanstormen. De renners ontwikkelen een formidalbelen sprint, dan zien wij W. Paymans van uit de achterste positie naar voren komen, en denken hem reeds te zien winnen, als van Sundert nog een schepje erbij doet, en als eerste van de groep met miniem verschil van Paymans de eindstreep over vliegt. Het was een pracht van een sprint, waar de duizenden belangstellenden van hebben kunnen genieten.

Daar wij de groep Amateurs en Onafhankelijk en volgden, kunnen wij weinig mededeelen over de afdeeling Nieuwelingen, die evenwel ook geweldig hebben moeien draaien, daar de winnaar der Nieuwelingen A. van Osta den snelsten tijd aller categoriën heeft gemaakt. Van de Tilburgsche Nieuwelingen waren opgekomen Jan Marlens. W. Prince, en Jan v.d. Eynden. Dezen werden alle drie bij een valpartij betrokken, waarbij Prince zijn rijwiel zoodanig beschadigde, dat hij niel verder kon. Jan van Eynden wist evenwel nog de zevende plaats te bezetten terwijl Jan Marlens zich nog elf classeerde. De volledige uitslag is als volgt:

Onafhankelijken: 1 F. Raaymakers 1 uur  56 min. 2 sec.; 2 P. van Sundert; 3. W. Paymans; 4. Cor Wijnberg; 5 P. Suiker; 6 F. van Gils; 7 C. Heeren; 8 F. v.d. Reyt.

Amateurs: 1 Frans Slaats 1 uur 1 min. 5 sec.; 2 C. Goderie; 3 Huyibrechts; 4 v. Gaal: 5 Joosten; 6 Rozenburg; 7 v. Edkelen; 8 van Munster; 9 C. Kogels; 10 J. Oudijk; 11 J. Amerlaan.

Nieuwelingen: 1 A. v. Osta 1 u 48 m. 3 sec.; 2 F. v.d. Broek; 3 de Klerk; 4 Leydekkers: 5 Vromans; 6. Aumeraat: 7 .J. v.d. Eynden: 8. G. v. Duivenbode; 9. P. Kommies; 10 H. Jansen; 11. J. Marlens; 12. A. de Zwart.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1932.09.26)

Clubkampioenschap van Nederland op den weg. De Bataaf (Halfweg) wint.

De Bataaf werd eerste, Excelsior tweede en Het Zuiden derde. Met deze overwinning heeft de Bataaf — het merkwaardige energieke clubje uit Halfweg — het kampioenschap voor de derde maal in successie veroverd en het zal wel zeer lang duren voor en aleer er een vereeniging in slaagt een gelijk succes te boeken. Zooals wij reeds hebben bericht werd deze wedstrijd op de Veluwe gereden over drie ronden van 54 K.M. en na in de eerste ronde de leiding aan Het Zuiden te hebben moeten afstaan, nestelde De Bataaf zich na de tweede ronde óp de eerste plaats om deze niet meer af te staan. In de laatste ronde is De Bataaf door het oog van een naald gekropen. Haar ploeg bestond toen nog uit 3 man (het minimum aantal) terwijl Excelsior toen nog 4 man in de course had. G. Louwen kreeg toen een lekke band en zijn clubgenooten J. de Reus en J. Boterman moesten toen op hem wachten. De Bataaf verspeelde daarmede eenige kostelijke minuten waardoor haar eerste plaats ernstig in gevaar kwam. Maar ziet. Excelsior verloor toen haar vierden man en met drie tegen drie wist de Bataaf zich weer veilig te stellen. Het Zuiden verloor in de eerste ronde 1 man en in de tweede ronde 2, trouwens, alle clubs hadden van lekke bandjes te lijden alsmede van ploeggenooten voor wie de taak te zwaar bleek. Met dit gevolg dat alle clubs in de laatste ronde nog maar met drie man aan bod waren. Hoe spannend de strijd is geweest bewijst wel dat het verschil tusschen nummer een en twee over een afstand van 172 K.M. per ploeg op eigen kracht slechts 1 min. 17 sec. bedroeg; tusschen twee en drie bedroeg het verschil 1 min. 24 sec; en tusschen vier en vijf was het verschil zelfs maar 2 seconden. Zooals wij met een enkel woord reeds mededeelden hield het een uur voor de eerste club vertrok op te regenen, doch hoe veel water er ook gevallen was, de hooge wegen waren aanstonds weer in goede conditie zoodat de renners, wat het traject betreft, niets te klagen hadden. Ook bleef het gedurende den geheelen duur van den wedstrijd droog en waar de wind steeds afnam werd dit kampioenschap onder goede omstandigheden verreden. De regeling was, mede zij dank de zeer gewaardeerde hulp van den inspecteur der provinciale wegeninspectie, den heer Kruisdijk, uitstekend en de controle liet ditmaal niets te wenschen over. Den leden van de motor-club Arnhem en omstreken komt voor hun assistentie stellig een woord van lof toe. Van de N.W.U. waren aanwezig: Jhr v. d. Berch v. Heemstede, jhr Elias van Stabrouch, G. Hogenkamp, J. Darmstadt, D. Schreinemacher, J. Stol, F. Huselman en Houben.

Het staatje hetwelk wij laten volgen geeft een zeer goed overzicht van den strijd over alle ronden. Ziehier de resultaten.

Rijtijd in uren. minuten en sec.

                         le ronde 2e ronde 3e ronde Totaal

1 De Bataaf       1.35.17  1.37.26  1.44.54  4.57.37

2 Excelsior        1.35.44  1.40.15  1.42.20  4.58.19

3 Het Zuiden     1.35.05  1.41.—  1.43.38  4.59.43

4 Vitesse ...       1.36.05  1.42.08  1.45.24  5.03.37

5 Sparta ...       1.35.38  1.40.49  1.47.12  5.03.39

6 Germaan       1.35.25  1.43.36  1.50.35  5.09.36

7 Olympia         1.36.17  1.45.44  1.32.34  5.14.35

8 Wilhelmina    1.39.36  1.48.52  1.55.10  5.23.38

9 Voorwaarts    1.41.34  1.50.09  1.54.35  5.26.18

10 ENRWV       1.49.01  2.09.57  2.05.52  6.04.50

11 Champion   1.37.59  1.47.41 1) 1)

12 Ulysses ...   1.40.09  1.46.04 2) 2)

1) Bij het sluiten der controle nog niet binnen gekomen.

2) Na de 2e ronde opgegeven.

De Bataaf kwam uit met de renners: C. Bakker J. Balk, J. de Reus, P. Koenen, C. Louwen en J. Boterman.

Excelsior met: H. Pijn, H. v. Aurich, E. Duyker. D. Vermeulen, J. Hiddes en P. Speek.

Het Zuiden met: J. v. Hout. H. Bockkom. A. Duffhuis, H. v. Hock, C. v. d. Heyden en F. Hanzen.

 

DEN HAAG-BRUSSEL.(1932.04.10)

DE RIT DEN HAAG BRUSSEL Van der Horst winnaar. SPANTA WENT DE CLUBHUIS

Waarom zullen we weer, als ieder jaar, beginnen met te vermelden, dat het ondanks het vroege uur zoo druk was in de Wagenstraat; dat de Haagsche motorpolitie op zeer lovenswaardige wijze haar gewaardeerde medewerking verleende en zoovoort.

Laten wij maar lievcer dadelijk zeggen, dat we te kwart over zeven met 138 man en met minstens 50 automobielen en motorfietsen op weg zijn gegaan bij zeer dreigend weer en by een fellen wind, welke de renners tot Brussel toe hetzij schuin dan wel recht tegen zouden hebben. Nog voor de karavaan langs den nieuwen weg Delft had bereikt, zette onze auto er vaart in en verlieten wij de ploeteraars om ons, door ondervinding geleerd, naar den pont aan den Moerdijk te spoeden. Want wie in Zwijndrecht nog een beetje moet wachten en niet eerder dan de renners aan den overkant van den Moerdijk is, loopt alle kans, dat hij aan het veer zoveel tijd verspeelt, dat hij de rennen in het geheel niet terugziet, omdat hij straks, door de formaliteiten aan de grens bij een opeenhooping van zooveel wagens, wederom langdurig zal worden opgehouden. Want de renners gaan het eerst over en aan de grens passeeren zij zonder oponthoud. Zoo voortspoedend bij den stormachtigen wind, die om de huizen uitschietend onze auto nu en dan zelfs deed slingeren, gaven wij er ons rekenschap van dat het nu een echte dag was om met den winnaar moederziel alleen binnen te komen.

Bij mooi en windstil weer is het moeilijk een scheiding in het peloton teweeg te brengen. Dan is de wedstrijd licht en draaien de beenen gemakkelijk. En dan is het meer een quaestie van souplesse en snelheid dan van kracht. Alleen de zwakste broeders en de pechlijders vallen dan af en het eindpunt wordt bereikt door een groote groep renners. De wedstrijd wordt dan ook in een eindspurt en-massa beslist. Maar bij stormachtig weer als gisteren is het anders. Dan wordt het een race van kracht en van energie en het zijn de menschen die het meest kunnen verdragen en die wat men noemt physisch de hardsten lijn, die de grootste kans maken. Het zijn dan niet de snelsten die winnen, doch de sterksten, ook de moreel sterksten. En het zijn ook deze die gisteren de prijzen in de wacht gesleept hebben. Men weet dat de race tot den Moerdijk geneutraliseerd is. De renners hebben alleen maar de verplichting om binnen 3 1/2  uur aan de overzijde te zijn en daar op een afstand van 110 K.M. van Brussel, begint de wedstrijd. De eerste die de pont bereikte was de Hagenaar Kuys. Deze was nagenoeg 25 minuten voor de anderen aan het Hollandsche Diep, doch naderhand zou blijken, dat zijn berekening van eerst hard rijden en dan langer rusten aan den Moerdijk, niet deugde. Toen wij de renners van den pont zagen komen, was aan meerderen reeds te zien dat het eerste stuk tegen den storm in hen reeds danig in de beenen zat en reeds toen was het al zeer gemakkelijk te voorspellen, dat straks, reeds in de eerste kilonieters van de race, het peloton in stukken uiteen zou vallen.

Het lag in de bedoeling het startsein in Moerdijk, dus direct aan den overkant, te geven. Doch de marechaussee gaf bij het geharrewar opdracht tot oprijden en het startpunt werd toen verlegd naar den spoorwegovergang, enkele kilometers vérder.-die toevallig juis gesloten was. Precies te 5 minuten voor half elf ving de race aan en tegen den fellen wind in werd er direct gedemarreerd door Kuys, Polak en v. d. Horst, die er op uit waren zoo spoedig mogelijk de bokken van de schapen te scheiden en het peloton te dunnen. En toen wij nog geen 5 K.M. verder waren, wanen er van de 188 man al zooveel los gereden, dat de groep die aan het hoofd lag, nog maar 30 man sterk was. Deze groep, door een ware karavaan van auto's begeleid, bereikte te kwart voor elf Breda, waar duizenden toeschouwers langs den weg stonden geschaard. Hier was het telkenmale v. d. Horst, die demarreerde en Breda verlatende, had hij een voorsprong van ± 100 meter genomen. Wij spoedden ons toen naar de grens om de formaliteiten te vervullen ên juist toe wij daarmede gereed waren, kwam v. d. Horst te kwart voor 12. alleen langs ons heen. Het bleek, dat hij zijn voorsprong inmiddels tot 500 meter had vergroot. Op dien afstand volgden drie renners en wel de Duitsche kampioen Wierz, de Rotterdammer Suiker en de Amsterdammer Visser. Weer 500 meter achter dezen lagen Schuchard (Amsterdam) , Willems (Sittard). F. v. d. Regt (Princenhage), D. J. Ramp (Leiden). J. Nauseau (Schiedam) , J. Balk (Haarlemmermeer). J. Spaargaren (Amsterdam), F. J. van Gils (Ulvenbout). J. Goderie (Zundert). L. J. v. d. Bos (Enschede), A. Polak (Willemstad). J. Roele (Amsterdam). F. Raaymaekers, (Rotterdam) en L. F. Sloosa (Waalwijk). En achter deze groep lagen de overige deelnemers ver verspreid.

Wanneer wij dan weer naar voren snellen om te zien hoe van der Horst het maakt blijkt ons ter hoogte van Brasschaet dat van der Horst is achterhaald geworden en dat er dan 18 man aan de leiding zitten. Het is enorm werken voor de jongens om tegen den vlarigen storm, die den dreigenden regen heeft weggevaagd, in te tornen. Telkens stonden zij op de pedalen maar ondanks dit inspannende werk werd er toch telkens een weglooppoging onderkomen, die alleen maar diende om de concurrenten nog meer af te matten. Bij Merzem, welks plaatsje te 3 minuten over half een werd gepasseerd, zagen wij plotseling de Duitscher Wierz, zijn landgenoot Dunekr en Ammerlaan (Den Haag) en Ramp (Leiden) snel naderen. Zij reden op dat moment werkelijk bewonderenswaardig en eerstgenoemde slaagde er in de leidende groep te pakten te krijgen helaas echter juist op een moment dat v. d. Horst demareerde. De Duitscher moest toen weer loslaten en kilometers lang heeft het viertal toen zitten vechten om de groep, die op slechts 50 meter voor hem reed te pakken te krijgen zonder echter daarin te slagen. Even verder werden de volgauto's door een gesloten spoorwegovergang opgehouden, doch de baanwachter had de renners nog gelegenheid gegeven te passeeren. Zoodra wij weer door mochten, onstond er een jacht tusschen de auto's om weer bij de leiders te komen en deze duurde lang, want er zat nu een ongeloofelijken gang in. Het bleek dat de oorzaak daarvan was. dat er op een vluchteling werd jacht gemaakt en deze vluchteling bleek te zijn G. v. d. Ruit te Capelle aan de IJssel, Deze jonge man had inmiddels een voorsprong van 300 meter genomen en toen wij nabij Weerloos, op plm. 85 K.M. van Brussel, eens naast hem gingen rijden om zijn conditie op te nemen constateerden wij dat hij nog wonderlijk frisch was. Hij zocht de fijnste kantjes van den weg op — wat afgematte renners minder zuinig doen — en hield er zulk een tempo in, dat hij zichtbaar bleef uitloopen. Zijn voorsprong werd 400 meter, 500 meter, 600 meter, enfin, wij meenden dat hier de beslissende slag had plaats gehad. Doch toen wij over de veldkeien bobbelden en v. d. Ruit naast ons op het wielerpaadje zat, hoorden wij een luiden knal. Er was een band van v. d. Ruit gesprongen. Maar hij legde er zoo snel een nieuwe om dat hij nog plm. 200 meter voorsprong behield. Onmiddellijk zette hij zijn vlucht weer voort, maar nog geen twee kilometer verder sprong er weer een band van hem en nu werd hij door de groep gepasseerd. Van achtervolgde was hij nu achtervolger geworden.

Zelden hebben wij in een wedstrijd zulk een tragisch moment beleefd, doch dat van de Ruit er zich niet door heeft laten teneerslaan, zal straks blijken.

Im Mechelen namen wij de leidende groep eens op en deze bestond uit: B. Duijker (Amaterdam);  v.d. Horst, Goderie, Zundert; F.J. Gils (Ulvenhout); L. J. Slaats (Waalwijk); A. Polak (Willemstad); F. Schroter (Ratingen); C.J. Gaal (Zundert), en nog twee renners waarvan wij de nummers niet konden opnemen.

En toen wij Stewijk doortrokken, kondigde een luid getoeter van de auto’s achter ons aan, dat er voor een renner plaats gemaakt moest worden en daar.... dan zagen wij waarachtig in hoog tempo v. d. Ruit aankomen, de pechlijder die zich nu weer bij de leiders voegde.

Ter hoogte van Steenackerzeil tegen de heuvel op, werd door Slaats. v. d. Horst, Polak en v. d. Ruit weer een poging gedaan een scheiding teweeg te brengen en ten slotte bleven 7 man bijeen die met Brussel in zicht en in het Bosch van Terneuzen een tempo van boven de 40 km. inzetten. Uit dit hooge tempo werd nabij de Ginouartenaire op 300 meter den spurt ingezet door Slaats. Doch de oersterke snelle v. d. Horst kwam uit het midden van de greep naar voren om met 2 lengten voorsprong de finish te passeeren en daarmede deze afmattenden stormrit te winnen. De uitslag werd:

Amateur: le. P. M. v. d. Horst (Klundert) in d min. 33 min. 2 sec. (tijd van Moerdijk af gerekend) 2e L. J. Slaats (Waalwijk) op 2 lengten; 3e G. v. d. Ruit (Capelle a.d. IJssel) ½  lengte; 4e F. J. v. Gils (Ulvenhout) 1 lengte; 3e  Goderie (Zundert) 1 lengte; 5e  A. Polak (Willemstad) l lengte: 7e B. Duiker (Amsterdam) 1 lengte; 8e D. J. Ramp (Leiden) op 2 minuten; 9e C.J. Gaal (Zundert) op 4 minuten; 10e C. Wierz (Dusseldorf) op 5 minutent; 11e C. Wijnberg (Amsterdam), 12e W. Willems (Sittard); 13e C. Heeren (Sprundel); 14e  P. Raaymakers (Rotterdam); 15e F. Schieter (Ratingen D.); 16e B. Weisz (Arzell D);  17e B. Dekker (Apeldoorn); 18e P. Buik (Rotterdam); 19e C. Slaats (Waalwijk); 20e Kuip (den Haag); 21e C. Driessche (Fernat Belgie); 22e B. Kordbeck (Keulen); 23e H. Ammerlaan (den Haag); 24e F. Vethaak (Vlaardingen); 25e G. Peeters (Eindhoven).

 

DINTELOORD.(1932.05.28)

C. Vromans Deurne (België) winnaar der Beroepsrenners en Onafhankelijken, Frans Slaats, Waalwijk der Amateurs en Eduard Somers, Capellen (.België) der Nieuwelingen.

De groote internationale wegwedstrijd genaamd „De Ronde van Dinteloord" werd Zaterdag j.l. onder enorme belangstelling verreden. Duizenden en duizenden sportliefhebbers waren van heinde en verre samen gestroomd, om getuige te zijn van het groote wielerfestijn, het welk te Dinteloord werd gehouden. De leiding in handen van de bestuurderen der Zuid-Nederlandsche wielerfederatie de heeren Dekkers en van de Sande liet niets te wenschen over en het uitmuntend verloop van dezen monsterwedstrijd is voor het grootste deel aan genoemde heeren te danken.

Onder de juryleden bemerkten wij o.m. den Zeereerw. heer Pastoor, die ijverig de aankomst der renners stond te noteeren.

Zoowel de qualiteit als de quantiteit der renners was reeds een succes voor Dinteloord, want in totaal waren bijna 200 renners ingeschreven, w.o. 77 Nieuwelingen, 44 Amateurs, en de overigen Profs en Onafhankelijken. Vooral de Belgische renners waren goed vertegenwoordigd, maar ook Nederland kwam met puike wegrenners voor den dag.

Onder de Belgische profs troffen wij o.m. aan: Denis Verschueren, J. de Schepper, Pol de Schepper, Devocht, Vromans, Hector van Rossum, Deloor, Albert Maes enz. terwijl Nederland vertegenwoordigd was door mannen als Braspenning, Maas, Valentijn, v. d. Horst, Polak enz. Het was dus te voorzien dat het in de afdeeling beroepsrenners en onafhankelijken spannend zou toegaan. Doch ook het Amateurs- en Nieuwelingennummer was sterk bezet, vele bekende Belgische amateurs en nieuwelingen waren van de partij maar de verdediging der Hollandsche kleuren, was bij mannen als Frans Slaats en O. Goderie in goede handen. De route die oorspronkelijk was aangegeven als 6 ronden van 18 K.M., bleek te zijn 6 ronden van 23 K.M. of in totaal 138 K.M. Door de smalle wegen en het ongekend groot aantal deelnemers was de wedstrijd op zich zelf moeilijk te volgen.

Wij moeten dan ook volstaane met de voornaamste gebeurtenissen in dezen wedstrijd weer te geven. Bij de beroepsrijders en onafhankelijken waren het vooral de Belgen die den hoofdtoon voerden. Af en toe werd gereden met een snelheid van 50 a 55 K.M. en het was dan ook werkelijk geen wonder, dat de groep spoedig dunde. Reeds bij de tweede ronde bestond, de hoofdgroep in hoofdzaak uit Belgen, waarbij zich nog bevonden Braspenning, v. d. Horst, Valentijn W. Paymans en Polak.

Vlak voor het einde der tweede ronde kreeg Paymans, jammer genoeg zadeldefect en lag uit den strijd In de 3e ronde moest Braspenning, waarop de hoop was gesteld opgeven en bij 't ingaan der 3e ronde vielen ook v. d. Horst Valentijn, Fr. van Gils (wegens defect) van Oers en Polak uit, waarmede meteen de kans voor de Hollanders was verkeken. De Belgen joegen in zoon geweldige vaart, dat niet een Hollander kon bijblijven, zoodat alle prijzen den Belgen ten deel vielen. Doch bij de amateurs en nieuwelingen was het een ander geval. Deze categorie was 15 minuten later vertrokken en hier waren het vooral de amateurs Slaats, Goderie, v. d. Broek, van Gaal, Korlaar en Huybrechts, die den hoofdrol speelden. Vooral Slaats toonde zich in zoon prachtconditie en voerde zoon geweldig tempo, dat bij 't ingaan der 6e ronde allen behalve Goderie moesten lossen. Het was een lust om den stoeren Brabander Slaats aan 't werk te zien, en zoowel in het winnen der uitgeloofde premies, als in ausdauer bleek hij ongenaakbaar. De laatste sprint trok dezen sterken renner reeds op 500 Meter aan met Goderie aan zijn wiel, doch hij versnelde zoo geweldig, dat Goderie, die ook uitstekend reed — zelfs zijn wiel niet meer kon houden — en onder oorverdoovend gejuich van ’t publiek, als winnaar over de eindstreep vloog op ongeveer 15 Meter gevolgd door Goderie, de overigen kwamen minuten later met tus-schenpoozen aan. Slaats heeft weder voor de zooveelste maal bewezen, dat hij op den weg tegen elken Amateur is opgewassen. Het was een zwaar bevochte maar verdiende zege. Niet minder dan 4 premies waren zijn deel, terwijl hij als eerste prijs een prachtig nieuw race-rijwiel in ontvangst mocht nemen. De Tilburgenaar v. d. Bemt leverde bij de amateurs eveneens een pracht-prestatie.

Na tweemaal gevallen te zijn, — 't waren uiterst scherpe bochten — wist hij zich telkens weder in den hoofdgroep te plaatsen, doch in de 4e ronde kwam hij, ongelukkigerwijze zoo ernstig te vallen, dat hij den strijd moest staken. Bij de nieuwelingen domineerden de Belgen. Wel hielden onze stadgenooten J. Martens, J. van den Eijnden en N. Prince lang stand, doch Prince geraakte door een valpartij achter, haalde nadien weer op en wist zich nog onder de prijswinnaars te scharen, van Eijnden kreeg in de vijfde ronde een inzinking, herstelde zich echter weder en wist zich eveneens te classeeren. Jan Martens hield zich van onze Tilburgsche nieuwelingen nog het kranigst. Hij bleef tot het laatste in den hoofdgroep, en plaatste zich als zesde bij de prijswinnaars in den eindsprint. Het was alles bijeen een zware rit, die de deelnemers nog lang in het geheugen zal tlijven. De volledige uitslag luidt als volgt: Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1 Constant Vromans Deurne België in 3 uur 22 m. 46 sec.; 2. Jules Deschepper; 3. Corneel Leemans; 4. Frans van Hasselt; 5. Alfons Deloor; 6. Guerinckx;7. Victot Cools; 8. Denis Verschueren, allen België; 9. Albert Maes; 10. Marcel van Velthoven;

Amateurs: 1 Frans Slaats Waalwijk op JBR in 3 uur 37 min. 2 sec. 2 C. Goderie, 3 L. van Gaal, 4 v. d. Broek 5 J van Ekelen; 6 W. Heeren, 7 A. Korlaar.

Nieuwelingen: 1 Ed Somers, 2 J. Bogers. 3 J. de Moor 5 C. Pollenaars, allen België. 6 J. Martens Tilburg, 7 A van Oosterhout Oud- Gastel. 8. J. Smout Barendrecht 9 J. v. d. Eijnden 10 N. Prince Tilburg

 

EEMNES.(1932.00.00)

Onafhankelijken: 1. Piet van der Horst; 2. Jan de Wolf; F. Dumder (Dld)

Amateurs: 1. van Spijk; 2. Werskamp; 3. Bleens;

 

HOOGERHEIDE.(1932.09.20)

Profs en Onafhankelijken: 1. Louis Duerloo; 2. Frans van Hasselt; 3. Constant Vroomans; 4. Joop de Wolf; 5. Marinus Valentijn; 6. Piet van der Horst; 7. Cees Heeren; 8. Dunder; 9. Paul Wagtmans; 10. van der Heiden;

Nieuwelingen: 1. Karel Kaers; 2. Piet Snoeyers; 3. Jan van de Maagdenberg;

 

HULST.(1932.08.31)

Profs en Onafhankelijken: 1. Pierre Goossens; 2. Corneel Leemans; 3. Alexander Maes; 4. Jules De Schepper; 5. Omer Debruijcker;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1932.06.27)

M. Valentijn prof. kampioen

Gisteren is op de Veluwe — het welbekende traject — de wegwedstrijd verreden om het kampioenschap van Nederland. Er was hiervoor bij de wielrenners een belangstelling als zelden te voren. Immers, er waren 59 nieuwelingen en 9 veteranen, die om 10 uur op den Schelmschenweg te Arnhem bij het restaurant de Waterberg tegelijk startten. Om half elf vertrokken om de twee min. vier beroepsrenners, waarna om de minuut 63 amateurs en 33 onafhankelijken den tocht aanvaardden. De nieuwelingen en veteranen behoefden éénmaal het parcours — pl.m. 88 km :— af te leggen, de anderen hadden tweemaal dezen afstand te peddelen. Het was dus een wedstrijd tegen het horloge, wat wil zeggen dat er voor den verslaggever niet zoo heel veel kopij in zat, daar hij maar hier en daar eens een kijkje kon nemen en dan in de meeste gevallen nog niet eens te weten kwam of renner A of renner B de leiding had. Wij zelf wilden de beroepsrenners volgen, maar hadden in dit geval buiten den waard, i.e. buiten de gebrekkige organisatie gerekend. Er waren namelijk niet genoeg auto's voor de pers beschikbaar, zoodat het scharrelen en zoeken werd. Ten slotte werden we tevreden gesteld, want we mochten in de two-seater mee van den heer Suykerbuyk uit Ossendrecht, den verzorger van de drie profs Bogaart (St. Jansteen), Valentijd (St. Willebrord) en Braspenninx (Rijsbergen). Wij vertrokken om elf uur, nadat de eerste prof dus reeds er een half uur had opzitten. In vliegende vaart togen wij „binnendoor" via Otterlo naar Barneveld, waar een vaste controle was. Hier waren de renners verplicht af te stappen, ten einde op den blooten arm gestempeld te worden. Van dit laatste kwam zoo goed als niets terecht. Bijna niemand stapte af en de meesten werden op de beenen gestempeld. Trouwens van afstappen komt nooit iets, omdat de renners „in de course" liggen en liefst zoo min mogelijk met dergelijke formaliteiten willen te maken hebben. Om even half twaalf arriveerden wij in Barneveld, waar we niet lang behoefden te wachten, aangezien hier de nieuwelingen Gruyters, Van den Broek en Martens gezamenlijk passeerden en later, zooals ons nader bleek, een rol van beteekenis zouden spelen om het kampioenschap. Een minuut later passeerde hier een groote groep, van naar schatting 50 renners, w.o. ook eenige veteranen En verder trokken hier groepjes van renners voorbij, wier namen voor de meesten onbekend zijn. Om 12.01 kwam dan de eerste prof, Valentijn die twee minuten later gestart was dan Bogaart, welke laatste 2 minuut na Valentijn gestempeld werd. De kampioen van 1931 was dus 4 minuut te laat. Van Oers passeerde evenwel op tijd. Van een collega hoorden we dat Braspenninx tweemaal een lek bandje had gehad. Later, in Otterlo, kwam hij ons in een auto zittend voorbij, hetgeen dus wilde zeggen, dat hij den strijd had opgegeven. Wij gingen nu weer terug naar Otterlo, waar we spoedig door een andere auto zouden afgehaald worden, maar waar we ruim ½ uur, bij de lus, in ons eentje hebben zitten te wachten. Hier zagen we natuurlijk bosjes renners voorbijtrekken. Er waren er bij, die het kalm aan deden, anderen bleek het ernst te zijn en zetten er, ondanks het brandende zonnetje, een flinken spurt in. Gelukkig nam de heer Suykerbuyk ons weer mee naar Barneveld. Onderweg passeerden wij eerst Van Oers, die aanvankelijk 300 m achter Boogaart had gelegen, maar nu 3 km achter hem zat. Valentijn had ten minste 10 min. voorsprong. In Barneveld, bij de vaste controle, was hij ons juist één minuut voor. Het wachten was nu op Bogaart, die ten hoogste 10 min. zou kunnen uitblijven. We moesten echter hier 20 min. vertoeven om 't eerst Van Oers te zien passeeren, terwijl kort daarop Bogaart met een lekken voorband kalm aan reed en in gebroken stemming de race opgaf en zich bij ons in het wagentje nestelde waar hij zich aan melk en aan fruit te goed deed. Via Lunteren en Ede kwamen wij toen weer op den Schefenschen weg, bij de finish, waar niet lang daarna Valentijn als eerste prof. de streep passeerde na over de 190 km vijf uur één min. en 4 sec. te hebben gedaan. Een prestatie om respect voor te hebben! We hebben nog van de amateurs Slaats het eerst zien binnenkomen (tijd 5 uur 33 min. 5 sec.) en Willems (tijd 5 uur 39 min.10 sec.) als tweede, nadat tevoren van Oers 21 min. na Valentijn was gearriveerd. We hadden evenwel geen tijd meer om de aankomst van al de andere renners af te wachten, want dan zou het „nachtwerk" zijn geworden. Vermelden we nog, dat van de nieuwelingen Van den Broek uit Eindhoven de race heeft gewonnen met flinken voorsprong voor Martens en dat van de veteranen Sybrands uit Amsterdam het eeremetaal heeft verdiend. De uitslagen zijn:

Nieuwelingen: 1. F. van den Broek (Eindoven) tijd 2 uur 30 min. 45 sec; 2. J. Martens (Tilburg) 2 uur 34 min. .13 sec; 3. H. Budding (Amsterdam); 4. W. Vrooman (Heerlen); 5. S. Slaats (Waalwijk).

Veteranen: 1. J. J. Sybrands (Amsterdam) tijd 2 uur 36 min. 25 sec; 2. J. Verhagen (Rotterdam); 3. W. Buitendijk (Rotterdam).

Beroepsrenners: 1. M. Valentijn (St. Willebrord) tijd 5 uur één min. 4 sec; 2. Van Oers (Lamerweg) 5 uur 22 min. 44 sec.

De officieuze uitslag van de amateursklasse was: 1. A. Nijssen, Aken, 5.30.24; 2. L. J. Slaats, Waalwijk, 5.33.05; 3. W. Willems, Sittard, 5.39.01.

Onafhankelijke klasse: 1. J. W. de Wolff, Adam, 5.19.29; 2. C. Wijnberg, Adam, 5.25.50; 3. A. Polak, Stadschen Dijk, 5.26.45.

Van de 57 amateurs, die gestart waren, reden er 27 den geheelen tocht uit en van de 27 onafhankelijken, 17. Bij de wedstrijdcommissie kwamen verschillende protesten binnen, waardoor het met de uitslagen zeer laat werd, zoodat de pers zich met officieuze cijfers moest tevreden stellen.

 

NIEUW VOSMEER.(1932.09.10)

Goderie zegevierd.

Onder overgroote belangstelling werd Zaterdagmiddag deze wielerwedstrijd over een afstand van 84 K.M. verreden, voor amateurs en nieuwelingen. De uitslag werd: 1 Goderie, Zundert, 2 uur 26 min. ; 2 Koers, B., op 30 seconden; 3 van Osta, B,; 4. G. Matthensens, B; 5 M. Lijdekkers, Steenbergen; 6 van Gooi; 7 Bastiaansen; 8 F. Slaats, Waalwijk; 9 Schillemans, B.; 10 H. Ha.genaars, Bergen op Zoom.

 

OSSENDRECHT.(1932.06.20)

„DE OMLOOP VAN OSSENDRECHT”. Kears, Rijchevorsel (België) winnaar der Nieuwelingen—César Bogaert, St. Jansteep winnaar der Profs en Onafhankclijken.

Men schrijft ons: „De omloop van Ossendrecht" een wegwedstrijd open voor beroepsrjjders, onafhankeiijken en nieuwelingen, welke georganiseerd was door het gemeentebestuur en ingezetenen van Ossendrecht, alsmede door de H.V.W. sigarenfabriek, werd gisteren, onder groote belangstelling, verreden en in een waar succes geworden, zoowel wat deelname als organisatie betreft. De nieuwelingen 109 in getal,, w.o. vele bekende Belgen, hadden af te leggen vijf ronden, van 12 KM., in totaal dus 60 KM. De nieuwelingen Klaas Bakker en Jan Martens. Tilburg waren eveneens van de partij. Bakker had in de tweede ronde reeds met pech te kampen en moest den strijd staken. Martens hield zich uitstekend en kwam met het peloton binnen, dat om de derde tot de tiende plaats moest strijden. Hij kon zich in den sprint evenwel niet plaatsen en moest zich met de 13e plaats tevreden stellen. Een mooie prestatie bij een dergelijk groot aantal deelnemers.

De bekende Belgische Junior Kears, die in België als inklopbaas geldt, kwam geheel alleen aan, gevolgd door Janssen R. op een paar minuten, 3 Middelkamp B. 4 Schillemans B; 5 Leijdekkers Ned., 6 J. Smout, 7 Carpertier, 8 Huijbrechts, 9 Knobel, 10 Heiboer.

Do beroepsrenners en onafhankelijken ten getale van 57, vertrokken gezamenlijk en hiertoe behoorden, behalve het puikje der Belgische en Nederlandsche wegrenners, ook onze stadgenooten Jan Franken en Wim Paijmans.

Franken kreeg reeds in de eerste ronde een lekke band en reed toen niet meer verder. Paijmans gaf de eerste 7 ronden goed partij; in de 4e ronde noteerden wij hem nog op de vijfde plaats bij de leiders. Is de achtste ronde bezette hij geheel alleen de 12e plaats en trachtte bij een groep van vijf te komen, welke voor hem uitjoeg. Hij slaagde daarin echter niet en gaf den strijd bij de 9e ronde op.

Braspenning, die als groote favoriet gold had in de 2e ronde bandenpech en na gerepareerd te hebben deed hij weder voort, om de groep te halen.

Hoewel hij geheel alleen 49 seconden in eene ronde op de groep wist in te loopen, kon hij toch geen aansluiting meer krijgen.

Een weinig nadien kreeg hij nog een defect wiel en ook deze "sterke"' renner lag er uit.

César Bogaert, die aanvankelijk een weinig achterstand had, wist evenals Valertijn mooi in te loopen en hoe de Belgen Devocht, Deloos, Lomke en Mortelmans ook demarreerden, Valenten en Bogaert bleven niet alleen bij, doch voerden het tempo nog hooger op. In de laatste ronde demarreert Bogaert zoo geweldig, dat hij een vijftig meter voorsprong weet te nemen en te houden tot aan de eindstreep. De 10 ronden a 12 K. in totaal 120 K. werden door César Bogaert afgelegd in den prachttijd van 3 uur 34 min.; op 50 meter volgden 2. Valentijn, 3. Devocht, 4. Boutmans, 5. Guust Deloos, 6. Coolhout, 7. v. Hasselt, 8. Lomke 9. G. Mortelmans, 10. Cools, 11 Deschepper 12. Mertens, 13. O. v. Hevel, 14. Garbin, 15. M. v. Oers, 16. St. Stuits, 17. F. v. Gils.

De eerste 2 plaatsen werden dus bezet door Nederl., de plaatsen 3 tot 14 allen door Belgen.

De eerste prijs der beroepsrijders was f 125, benevens een schaal van het bekende; Belgische sportblad „Sportwereld".

 

OUDENBOSCH.(1932.07.24)

Dieters en Heeren winnen bij de onafhankelijken;

Goderie en de Clercque winnen bij de amateurs en nieuwelingen.

De uitslag is als volgt:

Onafhankelijken: 1. Dieters, Calmphout in 3 uur 12 min. 48 sec., 2 op 25 Meter O. Heeren; 3. Alb. Maes, 4. Reijnder, 5. Wagtmans 6 Raaijmakers, 7. v. Sundert, 8 de Rijk, 9. Polak.

Amateurs: 1. Goderie, Zundert, 2. W. Heeren, 3 v. d. Bèmpt, 4. Eekelenb 5. P. Vriends, 6 Hermus, 7 Verhagen, 8 Bartelen, 9 A. Heeren.

Nieuwelingen: 1. De Clecque, Brucht, 2. Merx, 3. Vromans, 4 P. Hellemons, 5. P. Kuistermans, 6 TI. Janssen, 7 W. v.d. Horst 8 H. Hellemons, 9 P. de Bruijn, 10 J. Palings.

 

RONDE DOOR MIDDEN-BRABANT.(1932.08.28)

INTERN. WEGWEDSTRIJD „RONDE DOOR MIDDEN-BRABANT” OM DEN GROOTEN KONINGINNE-PRIJS, GESCHONKEN DOOR DE KAVEEWEEFABRIEKEN.

De nieuweling M Leijdekkers Nieuw-Vosmeer wint den hoofdprijs. — A Dufhuis Eindhoven winnaar in de afdeeling Onafhankelijken. — J Goderie Zundert winnaar amateurs.. — Groote belangstelling — Voortreffelijke regeling.

Reeds lang voor den aanvang van den wedstrijd heerschte er in en buiten het club locaal van Vitesse groote bedrijvigheid.

Renners liepen af en aan, rugnummers werden uitgedeeld en diverse voorschriften werden verstrekt. Teneinde onderweg geen oponthoud te hebben, werden voor het vertrek onder leiding van den opperwachtmeester Van Rijn, de wegenkaarten, belastingkaartjes remmen en bellen gecontroleerd der deelnemers en zoo gebeurde het, dat verschillende inschrijvers, die over geen wegkaart beschikten of die de remmen niet in orde waren, niet mochten vertrekken. Het laatste uur meldden zich nog verschillende deelnemers nl. A. Dufhuis, Eindhoven; 11. de Wilde, Hengelo; Hellemons, Eindhoven; de Belgen Aarts en Vlaayen; A. Oomen, Chaam; J. Roeien, Amsterdam; J. Goderie, Zundert; Rekelhof, Uithoorn; C. Kaptein, Breda en M. Verhejjen, Seppe Eenige minuten later als was aangegeven vertrokken er 15 onafhankelijken, 12 amateurs en 26 nieuwelingen vanaf het clublokaal naar den Hilvarenbeescheweg voorafgegaan door controleurs, wedstrijd-commissie, pers en volgauto's. Alles bleek tot in de puntjes geregeld en zij die niet by den wedstrijd behoorden, mochten niet volgen; een uitstekenden maatregel. Niet zoodra werd het vertreksein gegeven of de renners stoven over den weg, maar eventjes met een snelheid van over de 50 KM. In Hilvarenbeek enorme belangstelling, en 't is C. Heeren uit Bosschenhoofd, die zijn remmen stuk trekt, snel draait hy zijn wiel, waaraan een vast tandwiel zit, doch raakt hierdoor toch een paar minuten achter. Dan op den weg naar Diessen moet J. v. d. Eijnden zijn afgeloopen ketting opleggen, verliest een 50 M., doch weet, ondanks het snelle tempo, de groep weder te bereiken. Plotseling een demarrage van den Eindhovenaar v. d. Heijden, Boelen Amsterdam volgt en beide nemen grooten voorsprong, welke zy goed elkander steunend, steeds weten te vergrooten. Het tempo is nog niet onder de 40 KM. geweest en toch noteeren wij nog geen achterblijvers. Raaijmakers Rotterdam, heeft een defect aan zijn fiets, doch weet zijn achterstand weder in te loopen. In Oostelbeers zakt Oomen Chaam, af evenals C. Kaptein, Breda. M. Verheijen, Seppe en C. Kogels, Tilburg, en gezamenlijk trachten zij wederom het hoofdpelon te halen, wat hen ook met uiterste krachtsinspanning gelukt, doch als er dan weer flink aangetrokken wordt, verliezen zij allen weder contact, maar komen een tydje later weert bij de groep. Zoo gaat het op de controle St. Oedenrode aan en daar er nog slechts een paar achterblijvers zijn, kan de groep zoo passeeren. Het eerste uur werd afgelegd 38 KM. 500 M. en nog steeds blijft de groep, met uitzondering van de twee vluchtelingen, die te St. Oedenrode reeds drie minuten voorsprong hebben, byeen. Het tempo wordt hooger en hooger opgevoerd, als plots Jan Martens, Tilburg, demarreert met Pellenaars Terheijden aan zijn wiel. Ook zy nemen een 100 M. voorsprong en hoe de groep ook jaagt, zy blijven den voorsprong niet alleen houden, doch weten dien tot ruim 200 M. te vergrooten. Vermeulen Dongen, A. van Beurden Tilburg, A. Bissels Esbeek moeten thans loslaten en de snelheid is zoo geweldig geweest, dat de plaatsen St. Michiels-Gestel en 's-Bosch vele minuten voor den aangegeven tyd worden gepasseerd.

In den Bosch hebben de renners pech als de afsluitboomen gesloten zjjn, doch de vluchtelingen v. d. Heijden, Roeien, Martens en welke nog tijdig waren gepasseerd, boften geweldig. Ruim 5 minuten bleef de overweg gesloten en verscheidene achterblijvers liepen weder by, w.o. ook C. Heeren, Vermeulen en v. Beurden.

In snel tempo gaat het dan in groep op Vlijmen aan en C. Heeren weet te ontsnappen. A. v. Beurden Tilburg, krygt dan een lekke band, evenals L. Paymans, Tilburg. Een weinig later ondergaat de Wilde Hengelo hetzelfde lot. Hellemons Eindhoven kan het tempo niet meer honden en zakt af; ook Lagarde Oss, Peperkamp den Bosch en J. de Haas moeten loslaten. Dan is het Jo Touwslagers Tilburg, die achter blijft; hy heeft last van zyn maag. Even voor Nieuwkuyk komt er splitsing in de groep Vlaayen, de Bruin Jansen, v. Eekelen, Cuppers, Verheyen, Bussels en Uit de Willigen vormen de achterste groep, dan een 100 M. verder de Tïlburgenaren J. v .d. Breugel, Kl. Bakker en A. v. d. Ven, Kloppers; een 50 M. verder de Belgen Aarts en Vlaayen.

De hoofdgroep wordt te Drunen gevormd door een 15 renners, w.o. W. Vriens, Tilburg J. Uit de Willigen Tilburg, M. v. Ryen Tilburg, F v. Gils Ulvenhout, Ph. Reynders Ulvenhout, J. Goderie Zundert, Doreleijers, Eindhoven. C. Slaats Waalwijk, Dufhuis Eindhoven en J. v. d. Eijnden Tilburg. De 75 KM. zjjn juist in 2 uur afgelegd, en als dan even het tempo verzwakt loopen de andere groepen verder in en wederom zijn een dertigtal renners bijeen.

Dan een demarrage van F. v. Gils, Rejjnders volgt en gezamenlijk doen zy voort en nemen grooten voorsprong.

In Waalwijk en Waspik overal enorme belangstelling langs den weg. Raaijmakers Rotterdam, die uitstekend rijdt evenals de Tilburgenaar Kloppers, trekken dan beide hunne remmen stuk en kunnen, daar de weg nogal golft, zich niet geheel meer geven. By de bocht te Waspik komt Peperkamp den Bosch te vallen en ook J. Uit de Willigen die mooi in den stryd lag, maakt een buiteling. Verschillende renners kunnen thans het tempo niet meer houden en boffen geweldig als de kanaalbrug in Dongen is opengedraaid, waar v. Gils en Reynders reeds eenige minuten stonden te wachten.

Weg was alle voorsprong, voor niets alle krachtsinspanning en moeite. Daar vernamen wij dat de renners Roeien, v. d. Heijden, Martens, Pellenaars en Heeren, die flinken voorsprong hadden, in Baardwijk den verkeerden weg hadden genomen, wat zeer jammer was. ..daar een en ander van grooten invloed is geweest op het verloop van den wedstrijd. Zoodra de kanaalbrug weder dicht lag, zette de groep renners zich weder in beweging en in flink tempo ging het op Gilze-Rijen aan. Peperkamp uit den Bosch, de Bruin Aarts, Cnppers v. d. Breugel laten los. M. v. Rijen, die op een slappe band rijdt, en overigens uitstekend in vorm bleek, moet eveneens lossen. A. Kapteins laat los, Vlaayen, Aerts en Kl. Bakker eveneens. De nieuweling Dalmeijer, Waspik verweerde zich geducht, doch ook deze moest ten slotte loslaten. De hoofdgroep wordt in Chaam nog gevormd door: Doreleyers, Godrie, Schellekens C, Slaats, Dufhuis, Reijnders, Polak, v. Gils W. Vriens en C. v. d. Heijden. Een weinig later voegen zich hierbij nog de Belgen Vlaayen en Aerts, Telkens wordt er dan gedemareerd en C. Slaats moet opgeven wegens kramp.

Kl. Bakker komt dan snel opzetten, doch kan de groep niet meer bereiken..

In Baarle Nassau weten v. d. Heijden, Bujnders, Dufhuis en Leijdekkers een paar honderd meter voorsprong te nemen op W Vriens, Godrie, Heeren v. Gils en Polak. Een geweldige jacht wordt ingezet, welke minuten lang duurt, en om beurten den kop nemend, weten de achtervolgers eindelijk weder contact te krijgen. De hoofdgroep wordt te Alphen gevormd door 9 renners, waaronder als eenigste Tilburgenaar V. de Vriens. Het was dus te voorzien dat de eindspurt de beslissing zou moeten brengen. Wij spoedden ons naar de eindstreep alwaar zich duizenden belangstellenden hadden opgesteld, doch waar tot onze groote verbazing geen enkel politieagent aanwezig was. Overal, langs alle wegen en in alle plaatsen was de regeling door marechaussees en politie tot in de finesse geregeld, doch juist waar het hoogst noodig was geweest, was geen enkel politieman te zien. Het publiek dat zelf zoo sportief was geweest, zoo goed mogelijk de weg vrij te houden, een woord van hulde. Intusschen naderden de renners, en het was de Nieuweling M. Leijdekkers, die in een prachtspurt als winnaar over de eindstreep vloog in den pachttijd van 4 u. 6 m. 5 s. de 142 K.M. route afleggende. De overigen van den hoofdgroep waren dicht bijeen. Reeds vele wegwedstrijden maak ten wij mede, doch het moet gezegd de regeling was prima in orde. Voor een groot deel is dit te danken aan het keurig optreden van opperwachtmeester van Rhijn en zijnen staf, doch ook de politie in de gepasseerde plaatsen toonden zich zeer actief, een woord van hulde is hier dan ook wel op zijn plaats. Uitslag luidt als volgt:

Nieuwelingen: 1 M. Leydekkers in 4 u. 6m. 5 s. 2 KI. Bakker,, F. Dalmuyer, 4 J. Schellekens, 5 Verheyen, 6 J. Martens, 7 J. Peperkamp 8 C. van Rumpst, 9 J. v.d. Eijnden, 10 Vermeulen, 11 J. Bosman, 12 M. van Reyen.

Onafhankelijken: 1 A. Dufhuis, 2 Ph. Reynders, 3 C. Heeren, 4 C. v.d. Heyden SF. v. Gils 6 Vlaagen, 7 A. Polak 8 W. Vriens 9 Aerts 10 L. Jansen.

Amateurs: 1 J. Goderie, 2 M. Doreleyers, 3 Th. Cuppens, 4 Nieuwenhurjs, 5 H. Kloppers

 

DE RONDE VAN WEST-BRABANT.(1932.06.13)

M. Valentijn winnaar.

Zaterdag werd de jaarlijksche internationale wegwedstrijd „De ronde van West-Brabant" verreden, waaraan door 130 Ned. en Belgische renners werd deelgenomen. Start en finish van dezen 180 km langen wegwedstrijd waren te Breda, waar om 1 uur vertrokken werd. In Rijsbergen hadden Valentijn en Cesar Bogaert zich van het hoofdpeleton losgemaakt en beiden snelden de finish tegemoet, waar de sprint ten gunste van Valentijn besliste. De uitslagen luiden:

Professionals en onafhankelijken: 1. M. Valentijn, St. Willebrord; 2. C. Bogaert, St. Jansteen; 3. J. van Velthoven, Wuestwezel; 4. K. Klepdorp, Hoboken; 5. DictU3, Calmpthout; 6. C. Heeren, Bosschehoofd; 7. M. de Beule, Antwerpen; 8. J. Valentijn, St.| Willebrord.

Amateurs: 1. L. Slaats, Waalwijk; 2. Broot, Amsterdam; 3. D. Ramp, Leiden; 4. N. Heeren, St. Willebrord; 5. P. Verstallen, Ginneken; 6. R. van Ginderen, Esschen; 7. J. Hermes, Oud-Gastel; 8. W. Severijnen, Alphen a/d. Rijn; 9. C. van Ginneken, Sprundel; 10. W. de Ridder, Langeweg.

Nieuwelingen: 1. M. Leidekkers, Steenbergen; 2. C. Pellenaers; 3. H. van Dooren, Oudenbosch; 4. J. Maagdenberg, Oud-Gestel; 5. Th. Wagenaars, Bergen op Zoom; 6. N. Helmonds, Oudenbosch; 7. J. Tholenaar, Breda; 8. M. v. Gils, Zevenbergen; 9. J. Martens, Tilburg; 10. P. v. Overveld, Zegge.

 

ROOSENDAAL.(1932.10.16)

Profs en Onafhankelijken: 1. Corneel leemans; 2. Piet van der Horst; 3. Thijs van Oers; 4. Joop van de Wolf; 5. Smits; 6. Jules Deschepper; 7. Odile Meerschaert; 8. H. Jongeneelen; 9. Rene Corthout; 10. Paul Wagtmans;

Amateurs: 1. Johan Schillemans (Bel); 2. A. Anthonissen (Bel); 3. Kees Pellenaars;

 

TOER DOOR NOORD-BRABANT.(1932.07.31)

KLASSIEKER „TOER DOOR N.-BRABANT.” Om den grooten prijs van „De Maandagmorgen.”

Fraaie zege van den Belg. August Deloor (onalh.)

Bij de Amateurs is het Toon van Oirschot, Tilburg, of Jos Goddrie, Zundert, die wint

De „Tour door Noord-Brabant" georganiseerd door „de Maandagmorgen", welke gisteren werd verreden trok allerwege enorme belangstelling, wel een bewijs, dat de wielersport in onze streken zeer populair is. De organisatie, welke grootseh van opzet was, is voor zoon grooten wegwedstrijd een moeilyk stuk werk, doch de heeren M. Dekkers en v. d. Zanden, onder wiens leiding de Tour mede in elkaar is gezet, hebben alle eer van hun werk.

Om een wegwedstrijd welke gaat over een afstand van 230 K.M. van begin tot eind goed te doen marcheeren zijn zooveel moeilijkheden te overwinnen, en buitenstaanders kunnen zich daar dan ook absoluut geen begrip van vormen, wat een zware taak alsdan op de schouders der organisatoren rust. Do organisatie was evenwel prachtig, zij het dan ook dat hier en daar een paar foutjes aankleefden.

Zoo had b.v. in ieder geval moeten worden gezorgd, dat by de eersten van elke groep, zoowel bij de Profs en Onafhankelyken, die 5 min. eerder vertrokken, dan de Amateurs, als bij de eerste Amateurs een volgauto-controle-auto, moesten blijven, dan had zich nooit het feit kunnen voordoen als thans met van Oirschot en Goderie, die beiden beweren gewonnen te hebben. Van Oirschot kwam als eerste Amateur -op de 's-Hertogenboscche Wielerbaan binnen, en bleek ook inderdaad alle controleposten gehad te hebben terwijl Goderie, die eveneens allo controleposten is gepasseerd, beweert, dat niet „een ander Amateur hem is voorbijgegaan." Deze zaak thans nog in onderzoek en de prijzen der Amateurs werden nog niet uitgekeerd. Het 230 K.M. lange parcours ging over het traject 's -Bosch, St. Michiels-Gestel, Den Dungen, Berlicum, Dinther, Veghel, Erp, Gemert, Bakel, Helmond, zoo door de streek fier acht zaligheden naar Hilvarenbeek, Tilburg, Ried, Alphen, Baarle Nassau, Cbaam Gilze, Rijen, Dongen, Sprang, Waalwijk, Vljjmen, 's Bosch, (eindpunt Wielerbaan). Behalve de reeds opgegeven renner-, “voorkomende op het program van De Maandagmorgen" hadden zich nog voor deelname aangemeld Nos. 59 .Maarten, 60. Turken. 61 P. v. d. Reijt, 62 Goderie, 63 Snels 64 Hellomons, 65 Aug. Deloor. Van de ingeschrevenen kwamen 57 renners aan den start, waarvan de profs en onafhankelijken juist om 12 uur vertrokken en 5 minuten later de Amateurs. Wij volgden eerst een wijle de profs en onafhankelyken, die aanvankelijk met een tempo van 30 K.M. reden, doch dit voorbij St. Michiels-Gestel tot goed 40 K.M. opvoerden. Ondanks het snelle tempo, bleef de groep geheel byeen, en de eerste pechvogel was de Ulvenhoutman Frans v. Gils die kettingpech kreeg, dan komt de Rotterdammer F. Raaymakers te vallen, verachtert tot 50 M. doch bij Berlicum komen en van Gils en Raaijmakers weder bij de groep. In Dinther is het Frans v. d. Reijt die een lekke tube heeft en thans zy'n er 44 minuten gereden. Wij besluiten hier even den stand der Amateurs eens op te nemen, en het blijkt, dat deze categorie voor dien afstand 2 minuten langer heeft noodig gehad. Hier gaan Frans Slaats en Louis Reijnen aan den kop op 50 Meter gevolgd door een groep van vijf, die op hun beurt weer een 50 Meter vóór zijn op het peloton. Hier zijn ook nog slechts enkele achterblijvers met Alph. Oomen uit Chaam als hekkesluiter. Voor Vechel worden Slaats en Reijnen weer ingeloopen en bij Erp demareert Louis Reijnen andermaal met Peeters aan zy'n wiel. De groep zet niet onmiddellijk de achtervolging in en Helmond wordt door Louis Reijnen en Peeters gepasseerd met een paar minuten voorsprong. Wij spoedden ons dan naar de profs en onafhankelyken en nemen te Asten, welk dorp om 2 u. 7 m. wordt gepasseerd, dus 10 minuten voor de aangegeven tyd en noteeren dan eerst de Oostenrijker Frans Dunder, wonende te Amsterdam, én den Amster- dammer B. Duiker, op een minuut Cor Heeren Bosschenhoofd, M. van Oers, Langeweg en Fr. Hansen, Eindhoven. Op 1.40 G. Deloor, Alb. Maes, L. de Schepper en Corthout, allen Belgen, op 2 m. 40 s. Ph. Reynaers, op 3 minuten een groep van 8 renners w.o. de Oisterwijker P. Vermaire en de Tilburgenaren W. Paymans en W. Vriens. De overigen liggen over den weg verspreid met minuten achterstand. In snel tempo gaat het op Heeze aan, en W. Paymans begon leekenen van vermoeidheid te geven, en gaf een weinig verder den strijd op. De 4 Belgen goed elkander steunend weten Heeren en Dunder in te loopen, en Duiker, die uitstekend reed, kan ook het tempo niet meer volgen, Te Sterksel reden verschillende renners verkeerd, ook P. Vermaire en Wim Vriens, en verloren daar een stuk op hun tegenstanders. In Dommelen wachtten wij andermaal de Amateurs op en hier waren het A. J. Kuijs, L. Reijnen en G. Peeters die een 100 Meier voorsprong hadden op J. van Wassau, Alph, Nyssun, (kampioen van Nederland) en Jos Goderie, dan volgde op een minuut een groep van 6 renners w.o. Frans Slaats en de Tilburgenaren W. v. d. Bemt en T. van Oirschot en op drie min. het peloton. Dan opeens een opstopping van renners en auto's en het is de kapitein der Kon. Marechaussees die het verkeer geheel stop zet en order geeft, dat allen er moeten, opletten, steeds rechts van den weg te blijven. Door dit alles werd de wegwedstrijd ruim 10 minuten geneutraliseerd en weg was alle voorsprong van sommige renners, waarvoor zij zoo hard hadden gewerkt. Alles liep bijeen, behoudens de renners die te grooten achterstand hadden, en profs, onafhankelyken en amateurs, alles vertrok thans gezamelyk. Dit incident is vooral van invloed geweest op den einduitslag. Louis Reynen, die zich tot daar zoo uitstekend geweerd had en steeds in de voorste gelederen te vinden was, bleek thans geheel ontmoedigd, en zakte af. Frans Slaats, die sterk favoriet was, en anders zoo geweldig kan demarreeren, reed kalm in de groep mede, en bleek niet „fit" althans hij had alle moeiten het tempo te houden. Van den Bemt en van Oirschot gingen uitstekend. Dan in Bladel krijgt van den Bemt een lekke band, met als gevolg eenige minuten achterstand. De profs en onafhankelyken demareeren thans geweldig. P. Vermaire, W. Vriens en meer anderen boden taaien tegenstand, doch konden niet verhinderen dat ten slotte de Belgen Deloor en De Schepper alsmede F. Dunder zich loswerkten en flinken voorsprong namen. Lage Mierde werd door deze drie gepasseerd om 4.18 u., dus vijf min. later als was aangegeven, een gevolg van het noodgedwongen oponthoud. Deloor en Dunder nemen om beurten kop en gaan met een snelheid van tegen de 40 K.M. op Tilburg aan. De Schepper vergenoegt zich met steeds aan het wiel te blyven hangen. Overal te Tilburg reuzenbelangstelling en de premies worden hier gewonnen door Dunder en by de Amateurs door A. Nijssens. In Alphen nemen wij den stand nog eens even op. voor Deloor—Dunder en De Schepper, op 2 m. 14 s. Cor Heeren, Alb. Maes en Gorthout, op 6 m. 56 s. de Amateur Goderie en Nijssen op. 8 m. 14 s. Louwen, Hansen en Meersehaert, op 9 m. 47 s. Polak, op 10 min. Raaymakers Reyuders, op 16 min. groep van 6 renners die door hun snelheid niet te noteeren waren, doch w.o. wij Vermaire herkenden, dan kort daarop v.d. Bemt, Vriens en L. Reijnen. Wij vernamen daar, dat Frans Slaats te Riel heeft opgegeven. Uit Reijen wordt bericht om 6 u, 2 m., en hier blijken Deloor en Deschepper alleen aan den kop te zitten. Dunder die te veel aan de leiding heeft getrokken, heeft moeten lossen en boekt thans 2 min. achterstand, dan op 4 min. volgen, .Maes, Corthout en Heeren, dan op 1 min. zien wij plotseling de Tilburgenaar van Oirschot, die een geweldig tempo voert, en eenige minuten nadien Polak, Meerschaert, Louwen en de amat. Gödine en Wijssem. Wij besloten deze groepen te volgen, de renners liepen om beurten kop en reden met een snelheid van 36 K.M. per uur. In Waalwijk ziet het overal zwart van het volk, en wacht men tevergeefs op hun favoriet Slaats, hetwelk voor de Waalwijkers een groote teleurstelling beteekent.. Vlijmen wordt gepasseerd om 7 u. en het blijkt, dat van Oirschot de prof. Maes intusschen heeft ingeloopen. Wij spoedden ons thans naar het eindpunt — de wielerbaan — waar inmiddels Guust Deloor als eerste in den tijd van 7 u. 14 m. is aangekomen, op de hielen gevolgd door L de Schepper. Op 6 min. volgt dan Frans Dunder, en wederom 6 min. daarna Corsthout en Heeren.. Drie minuten laler volgt Alb. Maes met aan zijn wiel de eerste amateur Toon van Oirschot, die het parcours heeft afgelegd in den tijd van 7 u. 29 m. 20 s. Achtereenvolgens komen dan binnen Jos Goderie (am) Meersehaert prof. Alph. Wijssens am. Polak onafh. Louwen onafh. Hansen onafh, Doreleijers am. Reijnders onah. Baaij makers onafh., J. van Nassau am., van Uden am. Willems am. Vermaire onafh. v.d. Bemt am L Reijnen am. W. Vriens onafh. Wijnberg onafh, J. v. Erbelm am. v. d. Broek onafh. Onze sladgenooten van Oirschol, v. d. Bemt en Reijnen. bezetten in de amaleursafdecling dus resp. de eerste, zevende en achtste plaats, terwijl onze stadgenoot W. Vriens, zich bij de afdeeling onafhankelijken negende wist te plaatsen Tegen A. van Oirschot kwam een protest binnen, hetwelk nader zal worden onderzocht. Het geheel is een succes geweest waarop “De Maandagmorgen" alsmede de heeren Dekkers en v.d. Zanden van den Zuid- Nederl Wielerbond met voldoening kunnen terug zien.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1932.08.31)

De Hollandsche profsrijden schitterend. Binda wereldkampioen.

Bij de amateurs wordt Martano (Italie) wereldkampioen.

De amateurs.

Gisteren zijn te Rome de wereldkampioenschapen wielrennen voortgezet met de wegwedstrijden voor amateurs en professionals.

De amateurs moesten het traject van Castelli tweemaal rijden, dus een afstand van tweemaal ongeveer 68 K.M. Niet minder dan twee en dertig amateurs verschenen aan den start, welke 15 verschilende landen vertegenwoordigden, nl. Italië, Zweden, Oostenrijk, Denemarken,

Duitschland, Nederland met Slaats en Willems. België, Zwitserland, Polen, Luxemburg. Hongarije, Frankrijk. Tsjecho-Slowakije en Joego-Slavië.

Onze amateur Willems was reeds in de eerste ronde gedwongen den strijd op te geven. In de nabijheid van Aricca kwam hij te vallen, waardoor hij zich genoodzaakt zag den strijd op te geven. Slaats hield intusschen moedig vol en gedurende de eerste ronde van ruim 68 K.M. wist hij zich bij de kopgroep te plaatsen. Hij kon het tempo echter in de tweede ronde niet volhouden en zakte langzamerhand af. Hij slaagde er ten slotte nog in de 15e plaats te bezetten.Zijn tijd bedroeg 4 uur 53 min. 1 sec, ongeveer twintig minuten langer dan die van den winnaar.

De Italiaan Martano wist het wereldkampioenschap in den eindspurt te winnen

De uitslag van het wegkampioenschap der amateurs luidde:

1. en wereldkampioen Martano (Italië), tijd 4 uur 33 min. 523 sec; 2. Egli (Zwitserland). 3. Chocque (Frankrijk), 4. Macchi (Italië), 5. Hein (Luxemburg), 6. Lohman (Duitschland). 7. Poffé (België). 8. Weissmayer (Oostenrijk). 9. Sella (Italië). 10. Fohnson (Zweden). 11. Tjor (Zweden). 12. Scheller (Duitschland).

De strijd der profs.

Precies om 10 uur waren de profs van de Passegiata Archeologica vertrokken, 21 in totaal. De startvolgorde was: Italië. België, Spanje, Engeland, Nederland met de renners Bogaert, Braspenning en Valentijn, Zwitserland, Luxemburg en Frankrijk.

De beroepsrijders moesten driemaal het traject afleggen, in totaal dus ongeveer 205 K.M. In de eerste ronde werd dadelijk een straf tempo ingezet. Na 53 minuten bereikte het hoofdpeloton het plaatsje Frascati. Hier hadden de Italiaan Verton! en de Hollanders Valentijn en Bogaert de leiding. De andere renners lagen toen ongeveer drie minuten achter. De Engelschman

Milis was reeds eerder teruggevallen.Intüsschen werden de leiders bij Araccia

weer door de anderen ingehaald, waarna het leidend peloton uit 11 renners bestond. Guerra had toen de leiding. Terug in Rome, bestond het leidend peloton uit 12 renners.

Het tempo van de tweede ronde was aanmerkelijk minder vlug. Om 12.10 uur begonnen, arriveerde het hoofdpeloton om 14.45 weer voor de tweede maal te Rome. Verton, gaf den toon aan. Even later had Magne de leiding genomen, die zich na de eerste ronde schitterend hersteld had en zijn geheelen achterstand had ingeloopen. Op de tweede en derde plaats lagen

Braspenning en Valentijn. Hadden de Hollanders in de eerste ronde vrijwel steeds de leiding gegeven aan het peloton, in de tweede ronde traden de Italianen reeds meer op den voorgrond, doch toen de derde ronde inging lagen onze Hollendsche renners nog in fraaie positie.

In de derde ronde zakten de Hollanders tenslotte, kon het ook anders, iets af. Vooral Binda en Bertoni reden schitterend en het was al spoedig bij de finish bekend, dat beide Italianen een belangrijken voorsprong hadden weten te

nemen op de overige renners. Met slechts één wiellengte verschil werd Binda wereldkampioen in den tijd van 7 uur 1 min. 28.2 sec. - De tijden van de andere deelnemers waren door de groote wanorde bij de finish vrijwel niet te nemen. Valentijn kwam als zesde aan met slechts gering verschil met Braspenning. De tijd van Valentijn bedroeg 7 uur 8 min. 37.8 sec. Ook Bogaert bereikte de finish.

1. en wereldkampioen Binda (Italië), tijd 7 uur 1 min. 28.2 sec; 2. Bertoni (Italië), op een wiellengte, tijd 7 uur 1 min. 30 sec; 3. Prantz (Luxemburg) tijd 7 uur 3 min. 20.6 sec; 4. Montero (Spanje), tijd 7 uur 6 min. 43.4 sec; 5. Guerra (Italië), tijd 7 uur 7 min. 37.2 sec; 6. Valentijn (Nederland), tijd 7 uur 8 min. 37.8 sec; 7. Braspenning (Nederland), tijd 7 uur 8 min. 38 sec; 8. Haemerlinck (België)

 

WOUW.(1932.09.13)

Gisteren werd te Wouw, naar Belgisch voorbeeld, een „kermiskoers" verreden.

Het parcours was ruim 17 KM. lang en moest 6 ½  maal gereden worden. In totaal 110 KM. De uitslag is:

Professional en onafhankelijken: 1. M. Valentijn (110 K.M. in 2 uur 54 min. 27 sec); 2. A. Deloor B.) op 60 M.; 3. Deryek (B.) op 40 sec; 4. Duerloo (B.) twee lengten: 5. Dictus (B.) 50 sec: 6. Van den Broek, Eindhoven, één lengte: 7. Van der Horst. Klundert, 1 min. 10 sec; 8. De Wolf, Amsterdam, 3 min. 10 sec; 9. Corthout (B.); 10. Van Hassel (B.); 11. J. Deschepper (B.); 12. Boutmans (B); 13. Meerschaert (B.); 14. Reijnders; 15. Buse (D.); 16. Dunden