JAARGANG 1931

BREDA.(1931.06.17)

JUBILEUM-PRIJS VAN BREDA.

Heftig werd er gestreden. Vier Belgen tegen twee Hollanders.

De Zaterdag verreden wedstrijd om den Jubileumprijs van Breda is een flink succes geworden. Er namen 89 renners aan deel. Er is hard van leer getrokken, gemiddelde snelheid 33 K.M.

Op den Ulvenhoutscheweg voorbij Ginneken werden de renners los gelaten. Al spoedig werden diverse uitvallers genoteerd. We volgen verder het verslag van „De Maandagmorgen". 't Gaat in flink tempo naar Chaam en César Bogaert zien we hier langs den weg staan met een lekken band. 11 K.M. is nu gereden. Even voor Chaam zijn de eerste 12 K.M. in 15 min. gemaakt. Jan Maas loopt hier aan den kop gevolgd door Goderie, Deloor, Damen, Devogt, Valentijn, Huygens en enkele anderen, waaronder ook Speek uit Princenhage. Een 50 tal renners zit nog altijd in de eerste groep, die met pl.m. 30 K.M. snelheid voortpeddelt. De Belg Huygens komt in Gilze te vallen, terwijl v. Hallen in botsing komt met een naast den weg staande melkkar. Hen zien we niet meer terug. Huygens heeft wel pech. Als hij kort daarop nog verder achter sukkelt door „een bandje".

In Rijen zijn 23 K.M. afgelegd in 40 minuten. Even voorbij Rijen loopt Goderie een 50 M. weg, maar J. Maas trekt het peleton weer bijeen. Oosterhout wordt gepasseerd door een hoofdpeleton, dat uit pl.m. 50 renners bestaat. In Made zien we César Bogaert bijsprinten. Om 2 uur 45 wordt Wagenberg gepasseerd. Even voorbij 't Witte Huis komt er meer teekening. César Bogaert loopt weg. Als hij een 100 M. vóór is, volgt Speek hem. Hij krijgt den uitlooper, doch moet dezen spoedig los laten. Ook Damen en Polak probeeren, maar zij kunnen Bogaert niet inhalen, die 100 M. vóór ligt en ze zakken geleidelijk terug naar 't hoofdpeleton. In Langeweg is Bogaert reeds 500 M. vóór; hij gaat in regelmatig tempo verder. Even later echter maakt de Belg Verrijcken zich los uit 't peleton en gaat achter Bogaert aan op pl.m. 500 M. Zelfs is hij 't hoofdpeleton enkele honderden meters vooruit, als de gesloten overweg bij Zevenbergen hem één minuut oponthoud kost. Bogaert wint hier door aanmerkelijk. Voorbij Standaardbuiten loopen Verrijcken en Devogt op Bogaert in. In Fijnaart hebben drie koploopers nog 2 min. voorsprong op 't hoofdpeleton van 19 renners, waar thans Polak „trekpaard" speelt. Huygens heeft hier zich vereenigd met een afgevallen stuk van 't hoofdpeleton en trekt hard. Reeds is hij 1 minuut op de leiders ingeloopen en de jonge Belg werkt onvermoeid. We zien hem zich losmaken en op ’t hoofd- peleton afgaan. Hier zijn nog 17 renners bijeen, waaronder o.a. Maas, Valentijn, Speek, Deloor, Polak, Buitendijk. 5 minuten vóór vier wordt Kruisland bereikt. Hier is de kop, nog altijd bestaande uit de drie genoemde uitloopers, nog 3 min. voor. Huygens zit hier bij 't hoofdpeleton en heeft dus weer 33 sec. gewonnen. Bij Lepelstraat is er nog weinig wijziging. Alleen missen we hier Speek uit Princenhage in 't hoofdpeleton. J. Maas trekt hard aan 't hoofd van 't peleton en 't is werkelijk jammer, dat hij in Bergen op Zoom zijn wiel stuk rijdt, zoodat we hem niet meer terug zien voor aan de finish, die hij echter niet regelmatig bereikt, waarom hij gedisqualificeerd wordt. Na Bergen op Zoom hebben ook Valentijn, Deloor en Huygens zich van 't hoofdpeleton losgemaakt en gezamenlijk gaat het nu op den kop af, die 4 min. voorsprong heeft gekregen, 't Wordt een mooie jacht van dit driespan. Om beurten trekkend en tegen de 40 K.M. loopend winnen ze voortdurend iets op de leiders, die onbewust zijn van wat achter hen dreigt. Hard gaat het op de vluchtenden af en de felle strijd ingezet bij Bergen op Zoom wordt nabij Nispen beslecht. Hier voegen zich de drie renners Valentijn, Deloor en Huygens bij de leiders, Devogt, Bogaert en Verrijcken, zoodat de kop thans uit 6 renners bestaat, die een flinke voorsprong boeken op het volgend peleton. 't Loopt echter anders. Om beurten loopen de Belgen nu weg, zoodat Bogaert en Valentijn telkens de achtervolging moeten inzetten. Als Devogt 't weer probeert, wil de een voor de ander niet weg en eerst als 't eerst blijkt gaat Bogaert den vluchteling achterna.

't Wordt nu wederom een mooie strijd, echter voorloopig slechts tusschen de beide uitloopers Devogt en Bogaert, die vrijwel op gelijken afstand blijven voortjagen. Bij Princenhage zijn ze beiden op een onderling verschil van 500 meter een paar K.M. voor op het viertal Valentijn, Verrijcken, Deloor en Huygens. En het is wel jammer, dat langs den Boschrand onder Breda Bogaert komt te vallen. Wel is hij weer spoedig op weg, maar bij den water- toren te Breda is Devogt toch reeds 30 sec. eerder door de finish gegaan. Engele min. later volgen Valentijn, Deloor, Verrijcken en Huygens, waarbij zich Maas en Goderie hebben gevoegd. Met tusschenpoozen komen nu de renners binnen en als de controle sluit, hebben zich ruim 40 renners gemeld. De uitslag luidt:

Professionals en onafhankelijken: 1 Devogt (België) 5 uur 24 min. 3 sec; 2. César Bogaert (St. Jansteen) 5 uur 24 min. 33 sec; 3 Verrijcken (België); 4 Huygens (België); 5 Deloor (België); 6 Valentijn (St Willibrord).

Amateurs: 1 Goderie, Zundert, tijd 5 uur 47 min. 13 sec; 2 H. Dunkel (Duitschland); 3. v. d. Bosch, Enschede; 4 Duurder, Amsterdam, 5 Molenkamp, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1 v. d. Broek, Eindhoven, tijd 5 uur 50 min. 18 sec; 2 Gramser, Eindhoven; 3 B. Reijnders, Heusdenhout; 4. A. Oomen, Chaam; 5 Hanegraaf, Rijsbergen; 6 Bakker, Eindhoven; 7 Kokke, Roosendaal; 8 Touwslager, Tilburg; 9 v. Loon, Roosendaal; 10 Dooreleyers, Eindhoven; 11 Notteliers, Ossendrecht.

 

CHAAM.(1931.05.20)

L. Slaats zegeviert weerom !

Dinsdagmiddag werd Chaam, een wegwedstrijd gehouden over het traject Chaam-Gilze-Baarle Nassau-Chaam, twee maal afstand pl.m. 58 K.M. Deze wegwedstrijd welke door de wielerclub „Steeds Voorwaarts” te Chaam was georganiseerd, werd gehouden met toestemming van den Minister van Waterstaat onder de reglementen van den W.W.U. Voor den aanvang van den wedstrijd werd de renner Braspenning gehuldigd, en mocht daarbij een prachtige zilveren lauwerkrans in ontvangst nemen. Deze wedstrijd welke open was, zoowel voor Onafhankelijken Amateurs als Nieuwelingen trok grooie belangstelling en niet minder dan 62 renners, waaronder verschillende van naam, hadden hiervoor ingeschreven. Ook verscheidene Tilburgers waren van de partij, bij de afdeeling Nieuwelingen n.l. : P. v.Doren, J. de Leeuw, Verhagen, Kloppers G. Touwslager en L. Slaats. Te ongeveer half vier werd het vertreksein gegeven, en zette de geheele stoet renners zich in beweging. Reeds direct na den start, werd er onder leiding van Braspenning, die buitenmededingen een ronde zou meerijden, een snel tempo ingezet, hetwelk na eenigen tijd werd overgenomen door P. v.d. Horst, Het was te voorzien, dat met zulke trekkers de groep spoedig zou splitsen, en na een tiental K.M. zakten reeds verschillende renners af. Ook J. de Leeuw kon het tempo bij Gilze niet meer houden, en raakte een weinig achter, gaf evenwel niet op en zette moedig door. Voor Baarle Nassau hadden zich reeds twee groepen gevormd, de hoofdgroep werd getrokken door P. v. d. Horst, die zoowat steeds aan den kop zat, terwijl liet tweede pelelon onder leiding van den jeugdigen van Doren den achterstand trachtte te verkleinen, Van Doren kreeg echter geen medewerking, en hoe hij ook tegen den sterken wind in zwoegde, geen der andere renners wilde overnemen. Blijkbaar had de Leeuw zijn inzinking te boven want even voor Chaam kwam hij weder bij de tweede groep geloopen. Intusschen werd in den eersten groep enorm gestreden, doch de onze be kende renners Verhagen, G. Touwslager en L. Slaats lieten niet los. Slag op slag demareert van der Horst in de tweede ronde, doch van definitief wegkomen was geen sprake Ongeveer 15 K.M. van het eind kon ook Verhagen, die tot daar uitstekend had gereden, het geweldige tempo niet meer volgen, doch Slaats en Touwslager toonden nog steeds geen teekenen van vermoeidheid. Plots Schiet van Horst weer weg en komt thans 30 M. los, doch komt dan voor een gesloten overweg, geen zorg, van der Horst kruipt, ondanks het protest der Marechaussee onder den afsluitboom door, en rent alleen verder. De andere renners durven zulks niet, en verliezen daar een paar minuten. Pas is echter den afsluilboom opgeheven of de renners jagen den vluchteling achterna, doch konden hem vanzelfsprekend niet meer halen. Dan een demarage van L. Damen, die zich tot daartoe tevreden had gesteld met aan het wieltje te hangen, en ook hij is los. Onder aanvoering van Slaats, Touwslager en Valentijn Jr. wordt dan achtervolgd, maar ook Damen blijkt niet meer te halen. Valentijn ging het blijkbaai niet snel genoeg en deze beging de fout zich door een motor te laten gangmaken. Het peleton hetwelk nog uit een achtal renners bestond, kwam bij een valpartijtje kort voor het einde nog meer uit elkaar, en van dit valpartijtje werd G. Touwslager, die tot een de beste mocht worden gerekend, de dupe. De overige renners vlogen op de eindstreep aan, luid aangemoedigd door het duizendkoppige publiek, en het was Slaats, die van den kop al, met een volle lengte van dien groep wist te winnen. Van der Horst en Valentijn werden voorloopig gedisqualificeerd. zoodat L. Damen winnaar werd van de Onafhankelijken, L. Slaats van de Nieuwelingen en Goderie van de Amateurs. G. Touwslager en L. Slaats hadden elk nog een premie weten te bemachtigen van f 2.50. De volledige uitslag is als volgt :

Onafhankelijken winnaar L. Damen.

Amateurs winnaar G. Goderie.

Nieuwelingen winnaar 1. L. Slaats. 2 v.d. Rroek. 3 G. Touwslager, 4 Geerts, 5 Verhagen, 6 A Guts, 7 van Loon, 8 Heeren. Het is weder een prachtig succes geworden voor de Wielerclub “Vitesse", want de eerste, derde en vijfde plaats waren voor leden dezer wielerclub.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1931.09.21)

Het clubkampioenschap van Nederland op den weg.

Zooals is aangekondigd, heeft hedenmorgen te tien uur nabij het Openluchtmuseum te Arnhem de start van het clubkampioenschap van Nederland op den weg plaats gehad. Gedurende den nacht had het bij fellen wind hard geregend en toen wij ons hedenmorgen naar den start begaven, regende het nog. Een half uur voor den aanvang werd het echter droog en kwam de zon te voorschijn, zoodat de stemming toen een beetje opgewekter werd. Doordat de wind krachtig was gebleven, droogden de hooge wegen snel, maar op sommige gedeelten, onder de hoornen, waren nog natte plekken.

Bij loting werd Sparta (den Haag) als eerst vertrekkende club aangewezen met Olympia (Amsterdam) als tweede en Voorwaarts uit den Haag als derde vertrekkende. Als laatste en tiende deelnemende vereeniging startte het Rotterdamsche Feyenoord. Van de 12 ingeschreven clubs ontbraken er dus twee op het appèl en wel de Pedaalridders uit Amersfoort en Reto uit Arnhem, welke beide clubs met ziekte hadden te kampen, terwijl ook eenige renners voor den militairen dienst waren opgeroepen. Er hadden nog enkele wijzigingen plaats.

Zoo werd bij Olympia (Amsterdam) de sterke van Wijk, die verhinderd was, door Behrents vervangen. Bij Feyenoord ontbraken Peelen, Jongeneelen en van Gerwen, waarvoor slechts Verhage in de plaats kwam. Fcyenoord vertrok dus slechts met vier renners, tegenover de andere vereenigingen, die met zes man uitkwamen, zoodat de Rotterdammers dus wel gehandicapt zijn. Bij de Germaan (Amsterdam) ontbrak nog van Korrelaar, terwijl het Oosten (Enschede) haar sterken man. v. d. Bos, wegens ziekte moest missen. Beide vereenigingen hadden geen plaatsvervanger, zoodat zij dus met 5 man deelnamen.

Na de eerste ronde van 58 K.M. (er moeten in totaal drie ronden worden gereden) was de stand als volgt: 1. Sparta in 1 uur 41 mm. 36 sec; 2. Vitesse in 1 uur 42 min. 36 sec; 3. Olympia in 1 uur 43 min. 26 sec; 4. Het Zuiden in 1 uur 43 min. 45 sec; 5. de Bataaf in 1 uur 44 min. 15 sec; 6. de Germaan in 1 uur 44 min. 21 sec; 7. het Oosten in 1 uur 48 min. 5 sec; 8. Fcyenoord in 1 uur 49 min. 15 sec; 9. Wilhelmina in 1 uur 50 min. 20 sec; 10. Voorwaarts in 1 uur 50 min. 31 sec.

Na de tweede ronde was de uitslag als volgt:

Sparta totaal 3 uur 28 min. 1/2sec.

Vitesse totaal 3 uur 38 minuten.

Olympia totaal 3 uur 29 min. 35 sec Deze ploeg reed nog met 3 man, doch, gaf op daar de jonge Berendsen geheel uitgeput was.

Het Zuiden totaal 3 uur 33 min. 23 sec

De Bataaf totaal 3 uur 28 min. 1/2 sec

Germaan totaal 3 uur 36 min. 58 sec

Het Oosten totaal 3 uur 56 min. 23 sec. (opgegeven).

Feijenoord totaal 3 uur 53 min. 58 sec

Voorwaarts totaal 3 uur 60 min. 4 sec

Wilhélmina totaal 3 uur 49 min. 22 sec

Een groot aantal rijders is na de tweede ronde al uitgevallen. Voor het meerendeel reed iedere ploeg met 3 a 4 man.

De totaal uitslag luidt als volgt:

1. De Bataaf (Halfweg) met de renners A. Schelles, J. de Reus en C. Louwen, 5 uur 16 minuten 14 sec

2. Sparta (Den Haag) 5 uur 25 min. 57 sec.

3. Het Zuiden (Eindhoven) 5 uur 31 min. 33 sec

4. De Germaan (Amsterdam) 5 uur 39 min. 7 sec

5. Vitesse (Tilburg) 5 uur 52 min. 41 sec

Het is thans reeds de derde maal in haar negenjarig bestaan dat de Rennersvereeniging De Bataaf uit Halfweg het kampioenschap gewonnen heeft.

 

DEN HAAG-BRUSSEL.(1931.04.20)

A. Polak uit Stadschendijk winnaar met ongeveer 1/2 minuut voorsprong De route-aanwijzing liet op Belgisch grondgebied te wenschen over.

Onder leiding van de Residentie Renners Club Sparta heeft gisteren voor de 9e maal de wegwedstrijd Den Haag-Brussel, een afstand van ongeveer 170 K.M., plaats gehad.

De route ging ditmaal van Den Haag over Rotterdam, Dordrecht en Willemsdorp (pont) en vandaar over Breda, Princenhage, Rijnsbergen, Zundert, Wernhout, Wuestwezel (grens), Binsschnet, Merxem, Deurne, Mortsel, Oude God, Contrich. Waelhem, Mechelen, Hofstede, Elewijl, Perk, Nosseghem. Steenockerzeel, Stemlbeek, Ophem, Tervuer, Ouatre Bras, Avenue de Tervueren en Etterbeek naar Brussel (Cinquantenaire).

Van de 109 ingeschreven renners waren er 92 opgekomen, waaronder 4 Belgen en 9 Duitschers. Bij groote belangstelling werd gisterochtend te 7 uur voor het clublokaal van Sparta in de Wagenstraat alhier het sein tot vertrek gegeven en bij goed weer en matigen wind ving de bonte groep, door 'n groot aantal auto's en motorrijwielen begeleid, de reis aan. Tot de pont bij Willemsdorp, waar de renners te 9.30 uur aanwezig moesten zijn, werd de rit geneutraliseerd en aan de oqverzijde van het Hollandsch Diep, te Moerdijk, zouden de renners de volle vrijheid krijgen. Van dit voornemen moest echter worden afgezien en de wedstrijd kon eerst in volle vrijheid aan de grens aan- vangen. Een auto ging tot de grens vooraf om het tempo aan te geven, doch dit was hoog genoeg om de deelnemers te vermoeien. Het is dus allerminst een lauwe rit geweest.

Zonder uitvallers werd na een tempo van 30 K.M. de pont bereikt en toen de renners te Moerdijk gestart waren, ging hel in een tempo van bijna 35 K.M. in de richting van Breda en naar de grens.

Men vrage niet of de wielersport in Nederland populair is. Half Breda was uitgeloopen om de renners te zien passeeren en van Breda naar de grens stonden duizenden en duizenden langs den weg geschaard. Op weggedeelten waar geen huizen te bekennen waren, stonden de rijen dubbel dik. De officieele auto, waarin wij dezen interessanten rit volgden, was vooruit naar de grens gesneld om de papieren in orde te maken en zonder eenig oponthoud konden de renners passeeren.

Bij het naderen van de grens werden de renners vrijgelaten en in een tempo van 40 K.M. bonden zijn den strijd direct aan. Het ging onmiddellijk zóó hard, dat een vijftiental deelnemers direct moest loslaten en juist toen wij ons, ongeveer 16 K.M. na het passeeren van de grens bij de hoofdgroep voegden, zagen wij den 28jarigen Polak vinnig demarreeren. Hij schoot uit het peloton weg met v. d. Bos uit Enschedé aan zijn wiel en toen hij plm. 50 M. voorsprong had genomen, beduidde hij van den Bos de leiding over te nemen. Deze zag daar echter van af, vermoedelijk van oordeel zijnde, dat het niet nog 75 K.M. voor den boeg, te vroeg en te gewaagd was om weg te loopen. In ieder geval zakte v. d. Bos naar het peleton af. Doch inmiddels had zich de jonge J. de Reus, uit Halfweg, bij Polak gevoegd en beurtelings de leiding overnemend, zetten zij hun uitlooppoging voort. Geleidelijk vergrootten zij hun voorsprong en na eenige kilometers lagen zij plm. 300 M. voor de hoofdgroep. Te Polygoon, 6 K.M. over de grens, bedroeg hun voor- sprong reeds 400 Meter, doch toen reeds begon duidelijk te worden, dat de ontwikkelde snel»heid voor de Reus te groot wa». Als hij aan het hoofd ging. ging het niet zoo hard als wanneer Polak trok. Polak verrichtte dan ook het meeste werk en in Brasschaet besloot hij het dan ook maar alleen te doen. Op een slecht stiftje weg zette Polak hard aan en schudde hij de Reus van zich af. Het was een daad van moed om er moederziel alleen tusschen uit te trekken en toen de Reus eenigen tijd op 50 Meter bleef volgen, vroeg men zich af of Polak niet beter had gedaan bij hem te blijven en het werk te verdelen. Polak had echter goed gezien, want plotseling begon de Reus sterk terrein te verliezen, hetgeen voor ons aanleiding vormde om Polak even alleen te laten en den stand op te nemen, In de buurt van Deurne bleek dat de Reus, 1 min. 10 sec. achter was, en op 2 min. 30 sec, volgde de hoofdgroep, die 33 man sterk was en geleid werd door den Hagenaar Kuis.

In Oude God namen wij nog eens polshoogte en hier had Polak een voorsprong van 3 minuten op de hoofdgroep. En toen wij in Conslich nogmaals den stand opnamen, was de Reus door de hoofdgroep ingehaald en had Polak zijn voorsprong tot 3 min. 20 sec. vergroot.

In het tweede gelid had zich inmiddels een valpartijtje voorgedaan en mede door eenige demarrages bleek de hoofdgroep nu tot 19 man te zijn geslonken. De Duitschers reden nu voor op. klaarblijkelijk met de bedoeling een hunner gelegenheid te geven weg te loopen. Althans H. Dunker uit Essen trok er tusschen uit, doch Kuis en v. d. Horst joegen hem achterna en kregen hem weer te pakken. Het gevolg van deze jacht was, dat men beduidend op Polak was ingeloopen. Diens voorsprong bedroeg op dat moment nog maar 2 minuten. Doch tegen de heuvels op hield de eenzame Polak zich kranig. Hij bleef goed frisch, wat o.m, hieraan te merken was, dat hij direct de goede wegkantjes wist te vinden en hij wat men noem zuinig bleef rijden en toen hij nog 20 K.M. van Brussel was verwijderd, bedroeg zijn voorsprong weer 3 minuten. De hoofdgroep was toen nog 16 man sterk en bestond uit A. Kuis. P. v. d. Horst, H. Tix (Duitscher), S. Pieper, F. v. Gils, H. Dunker (Duitscher), J. Godrie, P. Vermaire. F. Schröter (Duitscher). H. Sic ,ent (Duitscher). J. Snoek, A. Schneider (Duitscher). K. Wilde (Duitscher). J. v. d. Bos, J. Boshoff en B. Lauwers. De lange heuvels bleef Polak kranig nemen en toen wij bij Tervueren nogmaals den stand opnamen bedroeg de voorsprong van Polak 3 min. 15 sec. Polak snelde dus onbedreigd de overwinning tegemoet. Doch in de hel Bosch van Tervueren. nog slechts plm. 3 K.M. van het eindpunt verwijderd gebeurde er iets betreurenswaardig». Op een punt waar een routeaanwijzer had moeten staan, stond er geen en de officieele auto, welke Polak begeleidde ging recht uit in plaats van rechts af te gaan. Inplaats dat Polak nu de Avenue de Tervueren volgde, reed hij verkeerd en kreeg hij de hoogste straten van Brussel te beklimmen. Ten leste geraakte hij aan het dwalen en de officieele auto kwam nog juist bijlijds om de hoofdgroep van 13 man in vollen spurt de eindstreep te zien passeeren. Er ontstond natuurlijk eenig gehaspel, doch de juiste uitspraak werd gedaan. Polak werd winnaar verklaard en hij is ook de winnaar en een kranig winnaar ook. Hij werd toch door officieele aanwijzingen misleid op een moment, waarop hij de race volkomen in handen had, want het inloopen van 3 min. 15 sec achterstand in de laatste 2KM a 3 KM. is een absolute onmogelijkheid. En bovendien kwam Polak nog zoo frisch als een hoentje binnen. Hij heeft een zeer moedige, energieke race gereden en heeft dezen rit tot eene bijzondere gemaakt. De uitslag was: le. A. Polak (onafhankelijke), Sladschendijk in 3 uur 51 minuten, rijlijd van af Moerdijk. 2e. op 3 min. 15 sec. P. M. v. d. Horst (onafhankelijke) te Zundert. 3e. op wiellengte, P. Vermaire (onafhankelijke) Breda: 4e. H. Dunker, amateur, te Essen. se. F. Schröter, amateur, te Ratingen Rhl. 6e. J. C Godrie, amateur, te Zundert. 7e. A. J. Kuys, amateur, den Haag. 8e. A. Schneider, amateur, te Keulen. 9e. H. Tix, amateur, te Dortmund. ,10e. S. Raaymaker», onafh., te Rotterdam. 11e. H. Sievert, amateur, te Keulen. 12e. T. Veldman, onalh. te Amersfoort. l3e. F. J. Goossens, amateur, den Haag. Al deze renners eindigden in groep. Daarna kwamen nog na korte tusschenpoozen binnen. 14e. F. J. v. Gils, onafh., te Breda. lse. A. Scheller, onafh., te Halfweg. 16e. K. Wilde, amateur, te Gladbeek. 17e. J. J. Snoek, amateur, den Haag. 18e. A. Lebrun, onafh., te Brussel. l9e. A. A. vuffhuis, onafh., te Eindhoven. 20e. L. J. v. d. Bos, amateur, te Enschede. 21e. G. C. Groot, amateur, te Amsterdam. 22e. P. P. v. Nunen, onafh., te Rotterdam. 23e. L. Damen, onafh te Zundert. 24e. J. Huybrechts, le nieuweling, te Breda. 25e. A. Hellemons, amateur, te Eindhoven. Van de zijde der Ned. Wielren Unie werd de rit gevolgd door den heer J. D. Viruly.

 

HULST.(1931.08.31)

Profs en Onafhankelijken: 1. Cesar Bagaert; 2. Constant Dijzers; 3. Aime Dossche; 4. Desmet; 5. Pol Deschepper; 6. G. Debruychere; 7. Oderie; 8. Lamrechts; 9. Ceuppens; 10. Alfons Deloor;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1931.08.03)

Voor den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland op den weg. welke Maandag 3 Augustus op de Veluwe wordt gehouden, zijn de volgende renners ingeschreven:

Professionals: C. J. Bogaert. J. Melis. A. Polak, C. A. Bakker. M. van Oers, A. J. Braspenning, M. Valentijn, A. Ranschaert. Amateurs: A. Korlaar, F. Dunder, W. van Uden, A. Kuys. J. Hiddes. C. Stroop. A. Beskam, H. Kisters. J. Renaud, L. de Roode. F. A. van Wijk. W. Willems, J. de Reus. H. Peelen. H. Thiel, P. Speek. D. Vermeulen, L. J. v. d. Bos, J. Godrie, W. Wichemeyer. B. Dekker, J. Schucbard. A, Hellemans, G. Te» wes, J. Schaft. H. de Boer, J. Goossens, P. Suiker, H. Roodenrijs, C. Molenkamp, J. Schipper. D. Neuteboom. C. van Dijk. A. Potman. J. Visser, C. v. d. Pol. W. Buys. P. Kruisman, G. Asbeek, S. Spierenburg, H. Dieterman. J. Zeeman, J. van der Hulst, J. Bos. hoff, J. Wagner en J. van Dijk.

Onafhankelijken: N. Coster, M. Nuyls, J. A. J. M. Franken, K. Rossou, P. M. van der Horst. G. J. Mulder. J. Maas. J. W. de Wolff. J. van Hout, J. de Jong, F. Raaymakers, A. de Swart, J. Woldendorp. H. Pijn. J. Kriller. H. Bockom, J. Vermaire, J. Snoek, J. Gersjes, J. Franssen, A. Scholtes, W. Paymans, W. Renssen, H. van Aurich, B. Cornelisse, J. Schoonderwalt, J. v. d. Moot, J. Wildschut.

Veteranen: J. v. d. Vaart. W. Buitendijk, W. Schlebaum Sr., G. Vlemminx. H. Smeyers, J. Snijders, L. van Griensven, J. Sybrands.

Nieuwelingen: L. Slaats. J. Meisters. J. Beltman. P. v. d. Broek, G. Paters, A. Enge» len, J. Jouby. J. Mars, J. Bakker. H. Schle» haum, A. Paesens. J. v. d. Wel, J. Joosten, J. Petri. H. Jongelieden. B. Lauwers, P. Nielen. J. Stadt. H. Voskuil Jr.. H. Everts. J. Hendriks, F. Landgoet. H. Joolen, A. Nordmann. J. Graniser, L. Daemen, W. van Zeist, H. Triepels, W. Steynen, M. Dordeijers, G. Maas, D. Scholtens, G. Reynen, Th. Dikmans. H. Janssens. J. Hollander. J. Koeman, G. van Deursen, H. v. d. Riet, A. de Swart Jr.. W. van Kuyk, J. Koolmees. J. Pisano, P. Bakker. S. Puper, W. Geven, C. Verhagen, N. Clerc F. Scboofs, D. Ramp, Th. Nieuwenhuysen, J. van Ommeren, J. van Tilburg, H. Paassen. F. ten Beek, H. Gruben, J. Fiecke. N. Repko, A. de Beer, J. van Lil, F. Post, J. de Graaft, H. van Hoeyen, XV. van Schaik, H. v.d. Elst, G. J. v. d. Eist, G. Krabbenbos. H. Menger, B. Schaart. W. Tennissen, G. H. Kruze. G Godrie. A. Westervdd, J v. d. Wel en P. M. van Ooyen.

In het geheel starten 8 professionals, 45 amateurs, 29 onafhankelijken, 8 veteranen en 74 nieuwelingen. Het traject, dat 88 K.M. lang is, loopt over de volgende plaatsen: Arnhem (stad Openluchtmuseum). Woeste Hoeve, Beekbergen, Uchelen. Hoenderloo, Otterloo, Barneveld. Otterloo. Oud Reemst, Schaarsbergen, Arnhem. De nieuwelingen en veteranen, die het parcours eenmaal rijden, starten om 10 uur, steeds met één minuut verschil Zooals gemeld, zal het dit jaar een wedstrijd tegen het horloge zijn. De profs, amateurs en onafhankelijken, die het traject tweemaal rijden, starten om halfelf, eveneens steeds met een minuut verschil.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1931.08.03)

De nationale kampioenschappen op den weg. De uitslagen van de gisteren op de Veluwe gehouden nationale kampioenschappen op weg luidt: Professionals: 1. C. J. Bogaert St. Jansteen, 5 uur 36 min. 33 sec; 2. A. Ramschaert, Sas van Gent, 5 uur 37 min. 46 sec.

Amateurs: 1. F. Dunder, Amsterdam 5 uur 47 min. 44 sec.; 2. J. de Reurs. Halfweg. 5 uur 48 min. 28 sec.

Onafhankelijken: l. J. A. J. M. Franken, Tilburg, 5 uur 47 min. 23 sec; 2. Jan Maas, Steenbergen, 5 uur 49 min. 27 sec.

De uitslag van den wedstrijd voor nieuwelingen was als volgt: (Parcours 88 km)

Nieuwelingen: 1. Doreleyer (Eindhoven) 2 u. 41 min. 2 sec; 2. Van Nassau, Amsterdam; 3. Joosten uit Mierloo.

Veteranen: 1. L. van Griensven, Den Bosch, 2.49.33; 3. J. Sybrands, Amsterdam; 3. G. Vlemminx, Eindhoven.

De renner Braspenninx, afd. professionals, had te Barneveld moeten opgeven. Bij Beekbergen, was hij, hoewel niet ernstig, gevallen, maar hij kreeg last van hoofdpijn. Zooals men weet heeft Braspenninx de vorige week een hersenschudding gehad en deze deed zich nu gelden. Dit is heel jammer, daar Braspenninx met een flink tempo den wedstrijd begon.

De uitslag in de klasse professionals, die 176 km reden, luidt: 1. C. van den Bogaert, St. Jansteen, 5 uur 36 min. 33 sec; 2. Ranschaert, Sas van Gent, 5 uur 37 min. 46 sec; 3. Polak, Stadschendijk, 6 uur 48 min. 54 sec.

Amateurs (zelfde afstand): 1. Dunder, Amsterdam, 5 uur 47 min. 44 sec; 2. De Reu, Halfweg, 5 uur 48 min. 28 sec; 3. Godrie, Zundert, 5 uur 53 min. 27 sec.

Onafhankelijken (zelfde afstand): 1. Franken, Tilburg, 5 uur 47 min. 23 sec; 2. Maas, Steenbergen, 5 uur 49 min. 26 sec; 3. Bockkom, Heerlen, 5 uur 50 min. 3 sec; 4. Pijn, Amsterdam, 5 uur 54 min. 44 sec.

 

KAMPIOENSCHAP VAN ROTTERDAM.(1931.08.16)

ROTTERDAM, 17 Aug. — Het Rotterdamsch Wielren-Verbond liet Zondag onder groote belangstelling het kampioenschap van Rotterdam verrijden voor A.- en B.-klasse op het traject: Rotterdam—Utrecht (Hommel), v.v, 110 K.M.; Voor Veteranen op het traject: Rotterdam— Woerden v.v. 76 K.M. en voor Juniores op het traject Rotterdam—Bodegraven v.v. 56 K.M., waarvan de uitslagen waren:

A-klasse, 21 deelnemers: 1. Adr. v. Herpen, R.R.V. „Apollo", kamp. v. Rotterdam, tijd 3 uur 21 min. 24 sec; 2. G. de Ruit R.C. „Rotterdam"; 3. D. Kaasjager R.C. „Apollo"; 4. P. Suiker, id.; 5. J. Roos, R.C. „Overmaas"; 6. R. v. d. Meer, R.C. „Pedaalridders"; 7. A. Kerkhof, R.C. „Rotterdam".

B-klasse, 23 deelnemers: 1. H. Fabrê, R.C. „Pedaalridders", kamp. v. Rotterdam, tijd 3 uur 31 min. 32 sec; 2. J. Hurks, R.C. „Rotterdam"; 3. J. v. Ommeren, R.R.V. „Apollo"; 4. W. v. Rijn, id.; 5. D. Duivenbode, R.C. „Rotterdam"; 6. C. v. Ommeren, R.R.V. „Apollo"; 7. J. Tilburg, idem. Veteranen 5 deelnemers: 1. H. Smeijers, V.R.C. „Voorwaarts", kamp. v. Rotterdam, tijd 2 uur 35 min 38 sec; 2. J. Ruis, id.; 3. J. Moerman, id.; 4. Hartkamp, id.

Juniores, 18 deelnemers; 1. Amelink, R.C. „Rotterdam", kamp. v. Rotterdam, tijd 2 uur 4 min. 10 sec; 2. C. Buitendijk, R.C. „Feijenoord"; 3. Wing, id.; 4. G. v. Dijl, R-C. „Rotterdam"; 5. Katan, R.C. „Pedaalridders"; 6. Wéeda, R.C. „Rotterdam"; 7. Goverts, R.C. „Feijenoord"; 8. Stedehouwer, R.C. „Rotterdam"

 

RONDE VAN BRABANT.(1931.00.00)

Amateurs: 1. Jef Goderie; 2. Wim paymans; 3. J. Roestenburg;

 

RONDE VAN WEST-BRABANT.(1931.06.16)

Profs en Onafhankelijken: 1. G. de Vocht; 2. Cesar Bogaert; 3. P. Vereijcken; 4. Huygens; 5. Marinus Valentijn; 6. Alfons de Loor; 7. Goderie (Amt); 8. ----; 9. Frans Goossens; 10. van de Bosch;

 

STEENBERGEN.(1931.08.29)

Bij den gistermiddag gehouden wegwedstrijd over 110 km te Steenbergen kwamen de beste Nederlandsche en Belgische wegrenners uit. Aan den start verschenen veertig profs en onafhankelijken, 20 amateurs en ruim 60 nieuwelingen. Bij de profs werd de kampioen van Nederland C. Boogaert geklopt door J. Maas, derde werd Valentyn, vierde Gaston de Bruyckere, 5 Rielen.

Amateurs was De Haan eerste, tweede werd van de Staelen.

Nieuwelingen: 1. Bautmans uit Merxem; 2. v. d. Broeck en 3. De Klerk.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1931.09.14)

WERELDKAMPIOENSCHAP VOOR DAMES.... OP DE FIETS.

De Antwerpsche correspondent van de „Msb" schrijft:

Voor de eerste maal is hier onder belangstelling van tienduizenden het wereldkampioenschap wielrennen verreden voor dames. De weg liep van Hoboken naar Mechelen en terug, in totaal 80 K.M. Er waren een vijftigtal deelneemsters, meest Belgische, maar ook Nederlandsche, Duitsche en Fransche. De Belgische bleken de sterksten. Het kampioenschap werd gewonnen door Elvire de Bruyn in 2 uur 55 minuten1 (gemiddelde snelheid 28 K.M. 239 meter). De Nederlandsche Marie van Alphen verwierf de 22ste plaats. De dames hadden een harden wedstrijd achter den rug. Het weer was buitengewoon slecht en de weg niet minder. Deondulations permanentes", waarmee de vrouwen zoo fier vertrokken, hingen verwaaid en verregend langs de gezichten geplakt, die onherkenbaar waren van de modder. Wanneer ooit werd aangetoond, dat de zware wielrensport niets is voor de vrouwen, zelfs niet al zitten zij geheel in een mannelijk rennerscostuum (!) en al kunnen zij „stampen" als een courreur, dan was het wel dezen dag, toen voor de eerste maal haar wereld-kampioenschap werd verreden en toen zij terugkeerden vuiler dan de smerigste zigeuner-vrouwen en afgetobd als slavinnen. Neen, de vrouw moet vrouw blijven!

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1931.

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN OP DEN WEG.

Guerra (Italië) beroeps en H.Hansen (Denemarken) amateurkampioen.

Woensdagmorgen 7 uur ving te Kopermagen de wegwedstrijd aan om het wereldkampioenschap op den weg voor profs en amateurs. Voor de eerste maal werd op het horloge gereden. De renners vertrokken telkens met 2 minuten tusschenpoos. Het parcours was 172 K.M. lang( eenigszins heuvelachtig, terwijl de renners met vrij sterken tegenwind hadden te kampen. Achtereenvolgens startten Rebry (België), Metze (Duitschland) Hermansen (Dtnemarken, Blanchonnet (Frankrijk), Batesini (Italië), Bulla (Oostenrijk), Bogaard (Holland), Blattman (Zwitserland), Dewaele (België), Thierbach (D.), Guerra (Italië), Muller (Luxemburg), Buchi (Zwitserland), Van Hevel (België), Geyel (Duitschland), Le Drogo (Frankrijk), en Binda (Italië), wereldkampioen. Frantz (Luxemburg, en Binda (Frankrijk) waren niet opgekomen. Volgens de controlepost te Roskilde, na 85 K.M., had Guerra 2 minuten voorsprong op zijn mededingers. Blanchonnet, die ook zeer goed reed, moest na 125 K.M. den strijd opgeven. De Deen Hermansen en de Duitschers Metze en Thierbach, gaven voorts eveneens op, al was het maar 30 K.M. van het eindpunt. Guerra haalde achtereenvolgens 8 renners in. De Hollander Bogaard werd door alle renners ingehaald en eindigde op de laat- ste plaats. De uitslagen luiden:

Profs: 1. Guerra (Italië) tijd 4 uur 53 min. 43 sec. (wereldkampioen); 2. Ledrogo (Frankrijk) 4 uur 58 min. 20 sec. 3. Buchi (Zwitserland) 4 u. 58 min. 31 setv 4. Battessini (Italië) 4 u. 59 min. 40 sec. 5. Bulla (Oostenrijk) 5 u. 6 sec. 6. Binda (Italië) 5 u. 3 min. 45 sec. / 7. Rebry, (België) 5 uur 3 min. 45 sec. 8. Van Hevel (België), 5 u. 7 m. 29 sec. 9. De Waele (België) 5 u. 8 min. 4 sec. 10. Geyer (Duitschl.) 5 u. 8 min. 29 sec. 11. Blattmann (Zwitserland) 5 u. 12 min. 26 sec. 12. Muller (Zwitserland) 5 uur 12 min. 57 s. W. Boogaard (Nederland) 5 u. 13 min. 49 s. De uitslagen van de amateurs luiden:

Amateurs: 1. H. Hansen (Denemarken) tijd 4 uur 50 min. 53 sec. wereldkampioen. N.B. een betere tijd dan die van den prof kampioen. 2. Nielsen (Denemarken) 4 u. 57 min. 33 s. 3. en 4. Olmo (Italië) en Saladin (Zwitserland) 5 uur 3 min. 20 sec. 5. en 6. Karlson en Bjorklund (Zweden), 5 uur 3 min. 29 sec. 7. Southell (Engeland) 5 uur 6 min. 6 sec.