JAARGANG 1930

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1930.09.14)

Clubkampioenschappen van Nederland

Men meldt ons heden uit Arnhem:

Hedenmorgen is op het bekende traject op de Veluwe de wedstrijd om het wegkampioenschap van Nederland aangevangen. Evenals bij het individueele kampioenschap waren de weersomstandigheden slecht. Den ganschen nacht was de regen bij stroomen gevallen en de wegen waren dus doorweekt en toen de eerste clubs vertrokken, regende het nog. Het weerbericht uit De Bilt luidde echter hoopvol en zoo waar werd het voór het vertrek van de laatste clubs droog. Aangezien er nogal een windje staat, bestaat er kans, dat deze hooggelegen wegen na een uurtje droog geworden zullen zijn. Er. hadden 10 clubs ingeschreven, waarvan er twee niet waren opgekomen, t w. D. T. S. uit Zaandam en de Germaan uit Amsterdam. Vier clubs, én wel De Kampioen uit Scheveningen, Wilhelmina uit Eindhoven, Olympia uit Amsterdam en De Bataaf uit Amsterdam kwamen met de aangekondigde ploeg uit. Bij Volharding uit Utrecht werd J. Freeze vervangen door Landzaat en bij Spartaan Den Haag werd Wildschut, die te laat was gekomen, en Woriés vervangen door P. Innemée en Snoek. Bij Excetsiol te Amsterdam ontbrak Van Aurich en bij Het Zuiden te Eindhoven werd Vlemminx vervangen door Van Hoek, terwijl Bockkom, die den trein had gemist, ontbrak; Exccrsior en Het Zuiden kwamen dus slechts met 5 man uit, terwijl iedere club door 6 man vertegenwoordigd mocht zijn. Het gemis van een mannetje telt zwaar, daar er van een club, wil zij voor plaatsing in aanmerking komen, minstens drie renners het traject moeten uitrijden. De andere clubs kunnen dus door pech of anderszins drie renners verliezen, Excelsior en het Zuiden slechts twee.

Het traject, dat 88 K.M. lang is, moet tweemaal worden gereden, zoodat de wedstrijd in tolaal over 176 K.M. gaat. Aangezien het een tijdrace, éen z.g. wedstrijd tegen het horloge is, is de wedstrijd zeer zwaar. In de volgorde door loting bepaald, vertrekken de clubs alle mét 5 minuten tusschenruimte. Het is dus steeds jagen om zelf niet ingeloopen te worden én ónteèn andere club wel in te halen. De regeling was, mede dank zij de goede zorgen van den inspecteur van de Geldersche wegeninspectie, de heer Kruisdijk, en de goede bemoeiingen van de N.W.U. officials, de heer A. Frank, uit Arnhem, zeer góéd. Achter elke club volgde een controle auto, terwijl zich bovendien nog motorcontroleurs langs den weg begeven. Een geneesheer volgde de clubs, terwijl ook nog een auto van het Róode Kruis van staart tot kop heen en weer reed. Een auto om pechlijders op te nemen, dé z.g. brokkenwagen dus, volgde den stoet. ... . Van de N.W.U. waren aanwezig de heeren Jhr. v. d. Bergh van Heemstede, Jhr. Elias van Stabrouk, Hirschman, Swaab de Beer, Schreinemacher en Frank.

Precies te 10.30 vertrok de eerste club, 5 minuten daarna de tweede, 5 minuten later de derde, énz. Het vertrek had als volgt plaats:

1. 10.20: Spartaan, Den Haag, met J. C. v. d. Ende, A. J. Kuys, J. H. M. van Rossum, Innemée. Snoek en S v. d. Valk.

2. 10.35: Het Zuiden te Eindhoven: F. M. J. Waterreus, J. P. F. van Hout. A. M. I. Hellenmonds, J. C. Schoonderwald, yan Hoek.

3. 10.40: Olympia –Amsterdam; L. v. d. Ruit, F. v. -d. Heide, F. van Wijk, J. van Nassau. J. W Goossens, H. Behrens. .

4. 10. 45: Excelsior Amsterdam: D. van Meulen. J. H. v. d. Dolder. H. J. Pijn, B. Duiker. P. N. Bakker.

5. 10.50: Wilhelmina te Eindhoven: A. A. Dusshuis, P. J. Verheggen, J. M. J. Reelen, J. v. d. Veen. J. J. Schoenmakers, J. Gersjcs.

6. 10.55: Kampioen te Scheveningen: W. Groos, J. Boshoff, J. P. Boshoff, L. de Roode. M. Vos, R. Bransén.

7. 11.00: Volharding te Utrecht: P. Jacobs. A. de Zwart, J. Kooyman, P. Stalleman, R. Nieuwenhuis en Landzaat.

8. 11.05: de Bataaf te Halfweg: W. Oomes. A. Schelles. C. A. Bakker, J. de Reus, P. Koenen en H. Wolters.

Waar er tusschen de eerste club en de club die het laatst vertrok, een rijtijdverschil van 35 minuten lag en wij nog door het bezorgen van onze mededeelingén eenigen tijd na de laatste club konden vertrekken, had het weinig zin de renners achterna te snellen. Want er zou zeker een paar uur mee gemoeid zijn geweest voor wij de leidende club bereikt zouden hebben._ Wij zijn de clubs toen in tegengestelde richting gaan opzoeken en nog voor wij Otlérloo hadden bereikt, passeerden óns drie van de zes vertrokken leden van Sparta. Na enkele minuten snorden ons ook 3 leden van Het Zuiden en even later ook drie leden van Olympia voorbij. Ten einde den stand na de eerste ronde van 88 K.M. te kunnen opnemen, zijn wij toen weer naar het punt van vertrek nabij het Openlucht Museum teruggekeerd, en op den Koningsweg zagen wij de drie Spartanen druk in de weer om een nieuwen band óm de fiets van Kuis te leggen. Bij de controle bleek, dat geen enkele club de eerste ronde met een gave ploeg, had kunnen afleggen. Van de acht clubs kwamen er niet minder dan 7 met het minimum, van 3 renners binnen. Alleen De Bataaf arriveerde met 5 man en had er dus op de éérste -helft slechts, één verloren. Er waren veel lekke banden geweest en ook hadden enkele zwakke broeders 't móeten opgeven. Geen énkele club bleef gedurende de eerste ronde zonder pech. Natuurlijk hoorden wij de opmerking, dat het traject zoo slecht was. Die klacht is onredelijk. Vergeleken bij de trajecten waar in Belgie, Duitschland, Italië en Frankrijk wedstrijden op worden gehouden, is het traject op de Veluwe goed te noemen. . .Trouwens, in de tweede ronde deed zich slechts een enkele lekke band voor en toen was het traject.... tóch het zelfde. Bovendien: wijs óns in Nederland maar eens een ander goed traject, waarin zich geen brug en geen spoorwegovergang bevindt. Sparta (Den Haag), dat het eerst vertrokken was, kwam ook het eerst binnen. In de running waren nog Kuis, v. d. Ende en v. Rossum, dié eén rijtijd over de eerste 88 K.M. hadden van 2 uur 47 min. 23 sec. Maar even voor het bereiken van de controle had Van Rossum een lekken band gekregen en vóór deze dóór een andere was vervangen, was het Zuiden binnengekomen, om 1 minuut eerder dan Sparta is vertrekken. Hét Zuiden bad dus  5+l=6 minuten op Sparta gewonnen. Doch laten we de tijden van doorkomst na de eerste ronde van de clubs geven.Na Sparta arriveerde Het  Zuiden (Eindhoven) met 3 man. rijtijd 2 uur 44 min., 43 sec. Als derde kwam binnen Olympia (Amsterdam) met 3 man, rijtijd 2 uur 43/ min. 7 sec. Vierde Excelsior (Amsterdam) met 3 man, rijtijd 2 uur 41 min. 18 sec. Vijfde Wilhelmina (Eindhoven) met 3 man, die een rijtijd van 2 uur 45 min. 55 sec. hadden, doch die den strijd staakten, aangezien de derde/man niet langer kon meekomen. En daarna kwam als zesde binnen De Bataaf (Amsterdam), die als achtste was vertrokken en dus twee clubs, te weten De Kampioen (Scheveningen) en Volharding (Utrecht), had ingeloopen. in gepasseerd. De Bataaf had nog 5 man bijeen, en daar haar rijtijd 2 uur 42 min. 39 sec. bedroeg en dus slechts 1 minuut en 21 sec. meer dan Excelsior stond De Bataaf er het beste er voor. De Kampioen gaf in de tweede ronde op, en de jeugdige ploeg van Volharding, wier rijtijd ever de 1e ronde 2 uur 54 min. 6 sec. bedroeg, was daarmede meteen kansloos geworden. In de tweede ronde is van alle ploegen die nog met 3 man aan bod waren, het best gereden door Sparta. De Spartanen liepen Het Zuiden weer in en wonnen beduidend op deze.club. De eenige club die in de 2e ronde een beteren tijd dan Sparta maakte, was de 5 mans ploeg van De Bataaf.

Het resultaat werd: le (kampioen) De Bataaf (Amsterdams met Scheltes, de Reus en Koenen, in 5 uur 41 min. 39 sec. Vermeld zij, dat Scheltes dé laatste 7 K.M. op een lekken achterband had gereden en door zijn twee clubgenooten werd voortgeduwd. 2e Excelsior (Amsterdam) met Vermeulen. Duiker en Pijn. welke laatste twee op lekke banden binnenkwamen in 5 uur 44 min. 23 sec. 3e Sparta (Den Haag) met v. d. Ende, Kuis en v. Rossum, in 5.uur 48 min. 34 sec. 4e Het Zuiden met Schoonderwold. Hellemons en Van Hout in 5 uur 52 min. 37 sec. 5e Olympia (Amsterdam) met v. d. Ruit, van Wijk en Behrens, in 5 uur 54 min. 17 sec. 6e Volharding (Utrecht) in 6 uur 18 min 29 seconden. ‘t- Het weer had zich aardig hersteld en een gedeelte van de tweede ronde werd zelfs bij zonneschijn gereden, De voorzitter van de N.W.U Jhr. I. L. v d.. Berch van Heemstede, reikte in caférestaurant te Arnhem de prijzen uit, dank brengende aan allen, die met zoo groote opgewektheid tot het slagen van dit kampioenschap hadden medegewerkt. En zoo zijn wij dan, op een enkelen wedstrijd na, weer door het wielerseizoen in Nederland heen.

 

DEN BOSCH.(1930.08.15)

OM DENGROOTENPRIJS VAN 's HETOGENBOSCH

Gisteren heeft voor de derde maal de wedstrijd door Noord-Brabant om den Grooten Prijs van 's-Hertogenbosch plaats gehad.

Het lijdt geen twijfel of deze jaarlijksche wegwedstrijd zal een klassieke race worden, Het gemeentebestuur van 's Hertogenbosch heeft er een grooten zilveren wisselbeker, voorzien van het wapen der stad, voor uitgeloofd en telkens wanneer deze race aan de orde is bieden békende Brabantsche figuren en corporaties een keur van prijzen aan. En ook telkens slaagt

men er in een eerecomite te formeeren uit verscheidene vooraanstaande en hooggeplaatste personen. Zoo ook nu weer. Er waren ook ditmaal prachtige prijzen en bovendien had het comité voor elk der deelnemer, die den rit zou volbrengen, een exemplaar van het boek „Te midden der Kampioenen" aangekocht. En onder voorzitterschap van den burgemeester van

's Hertogenbosch had zich een voortreffelijk eerecomité geformeert.

Gesteund door de sympathie van zoovele autoriteiten kon het niet ander, of de regeling moest keurig in orde zijn. Nu, dat was zij dan ook.

Langs het geheele plm. 162 KM. lange traject fungeerden marechaussees en veldwachters als ordebewaarders en richtingaanwijzers en waar ook marechaussees per automobiel en motorfiets de renners begeleidden verliep de geheele wedstrijd onberispelijk. voor tal van omstandigheden —wat hadden o. m. verscheidene renner, niet Maandag jl. bij het Nationale Kampioenschap beleefd — was de deelneming minder groot dan het vorige jaar.

Maar toch gingen wij met 30 man op weg, t. w. 14 nieuwelingen, 12 amateurs en 4 onafhankelijken.

Nu moet men weten dat het den dag te voren constant-door zulk slecht weer was geweest, dat het comité de telegrammen in gereedheid bracht om de deelnemers te verwittigen, dat de wedstrijd niet zou doorgaan, Maar daarmede doende vond een der heeren het geraden alvorens déze

telegrammen te verzenden eerst eens het Meteorologisch Instituut te De Bilt op te bellen, De mededeelingen van De Bilt waren van dien aard, dat het comité besloot het er op te wagen en — De Bilt zij geprezen! — wij hebben op onzen rit door het grootste deel van Noord-Brabant geen druppel regen gehad.

Geen regen, maar wel wind, veel wind, harde wind, hardnekkige wind, die geen seconde verflauwde.

Om 10 minuten over half twaalf vertrokken de deelnemers dan van de Markt te 's-Hertogenbosch, waar zich vele belangstellenden hadden verzameld. Wij reden in de richting St. Michiels-Gestel en nauwelijks hadden de renners

den Bosch verlaten of er werd een formidabel tempo ingezet. Het ging bijzonder hard; zoo hard als wij een wedstrijd over dergelijken afstand nog niet hadden zien aanvangen. De oorzaak daarvan was dat de renners den harden wind in den rug hadden en dat er een aantal ongeroutineerde knapen tusschen zaten. Die draaiden dat het een lust was, maar die draaiden ook alsof de energie niet op kon. Hen er tusschen uit laten trekken wa, te gevaarlijk, want men weet nooit hoe het loopen kan, en vandaar dat de geroutineerden den al te snellen gang toch moesten maken. Er werd niet beneden de 42 K.M. per uur gereden en meermalen naderde het tempo de 45 K.M....

Na 2 uur rijden, waren wij dan ook op de tabel der tijdberekening ongeveer drie kwartier voor. De man, die voor dat tempo zorgde, was de amateur J. Muermans uit Roermond. Deze jongeling had den moed gehad, om pas  van huis, op de vlucht te slaan. Hij slaagde er in ongeveer 1000 meter voorsprong te nemen, doch toen hij maar lustig bleef doordraaien, begon het peloton op hem te jagen. Tisschen Schijndel en St.Oedenrode werd hij echter

achterhaald, waarmede de snelle gang echter niet verminderde. Want F. Raaijmakers uit Rotterdam probeerde nu de concurrenten van zijn wiel te krijgen. Het gevolg was dat enkelen loslieten, maar de groote scheiding werd

toch pas bereikt in de bochtige straten van Veghel, waar men plotseling van de prachtige wegen op de straatkeien kwam. In die bochten rekte het peloton, en door het gebibber op de keien brak het peloton en toen wij nog steeds in het hooge tempo Veghel verlieten, lag het peloton aan aan stukken en brokken en gingen er nog maar 9 man aan het hoofd.

Op den prachtigen weg kwamen er weer een paar bij en de leidende groep werd weer 14 man sterk. Op dit moment begon de onafhankelijke

J. Verheggen uit Eindhoven er aan te trekken en op een gedeelte, waar de weg in reparatie was, zette hij nog harder door. Verhagen uit Teteringen moest loslaten en vervolgens werd contact verloren door v. Zeelt uit Oirschot, Meesters uit Vlijmen, Coenne uit den Bosch en Hellemans uit Eindhoven.

Niens uit Weert kwam te vallen en Raymaakers kreeg een lekken band. Het dreigde toen te gaan luwen, maar voor de tweede maal was het toen, dat Muermans uit Roermond weer weg liep. Men moet weten, dat wij inmiddels

Volkel, Mill en Wanroy gepasseerd waren en dat de renners den harden wind nog steeds in den rug hadden.

Let op, zeiden wij in den auto tot elkaar, direct als zij met den neus in den wind komen, laten al die harde pacemaker, het zitten en dan komt er van de achtergeblevenen ook geen een meer bij.

En in de scherpe bocht bij St. Anthonis, geschiedde het. Daar blies een felle wind de leider, plotseling in het gelaat, met dit gevolg, dat de overmoedige Muermans subiet was ingeloopen,

v. d. Ruit uit.Capelle a/d IJssel moest loslaten en ook v. d. Aa uit Eindhoven

het liet zitten.

Net werd nu een heel zwaar karwei, temeer daar Verheggen tegen den fellen wind telkens demareerde en voor wij Gemert hadden bereikt waren er nog maar 5 man aan den kop, te weten de nieuwelingen J. van Nassau uit

Amsterdam en P. W. Suiker uit Rotterdam, en de onafhankelijke Duffhuis, Verheggen, en J. Gerssens uit Eindhoven. Wij reden een lus en naderden nu St. Oedenrode weer en dank zij het harde trekken van Verheggen, moest

Gerssens loslaten. Met 4 man aan de leiding werd Best gepasseerd en de wind, die over de hei en de vlakke velden tergend hardnekkig aan blies, maakte de race zeer zwaar.

In de tijdelijke beschutting van de bosschen van Oisterwijk bombardeerde Verheggen nogmaal, en nu bleek dat Van Nassau te veel van zijn krachten had gevergd. Hij moest loslaten en reed moeizaam verder.

Er varen dus nog maar drie man overgebleven, en wel Duffhuis en Verheggen benevens de Rotterdamsche nieuweling Suiker.

De beide Brabanders, die tevens clubgenooten zijn, meenden met het nieuwelingtje wel te kunnen afrekenen. Net geviel echter anders en Suiker weerstond alle pogingen om hem af te schudden. Toen maakte men van

den nood een deugd. Om beurten namen zij de leiding en zonder dat er iets noemenswaardigs gebeurde, reed het drietal over Udenhout, Loon op Zand en Sprang naar Waalwijk. Daar in waalwijk kregen zij voor het eerst weer den wind in den rug en full speed ging het nu naar Den Bosch, waar de aankomst op de wielerbaan plaats had. Duffhuis was het eerst op de baan en nam een aantal lengten voorsprong. Tusschen Verheggen en Suiker

ontspon zich een aardige strijd, doch met een halve wiellengte werd Suiker derde.

Na ongeveer 2 minuten verscheen J. W. Snels uit Tilburg in de baan. Hij reed, viel uit de bocht, bleef liggen, werd bijgebracht, passeerde, ondersteund loopende over de streep, werd een beetje flauw en moest bijgebracht

worden. Maar wij, die de race gevolgd hadden, begrepen maar niet waar de man vandaan kwam. Want de laatste twee uur hadden wij hem niet meer in de race gezien.Enfin, de  man had controles gemist en had  een binnenweg

genomen.

Twaalf minuten na het leidende drietal verscheen J. van Nassau, 61/2 minuut na dezen Raaymaakérs en daar weer eenige minuten achter Mollenkamp uit Rotterdam en J. Hanegraaff uit Rijsbergen, tegen wie een  protest was ingekomen.

1e. de onafhankelijke A. Duffhuis, (Eindhoven), in 5 uur 20 minuten;

2e. de onafhankelijke J. Verheggen, Eindhoven), op enige lengten;

3e. de nieuweling P. W. Suiker (Rotterdam), halve wiellengte;

4e. de nieuweling J. van Nassau, Amsterdam), 12 minuten;

5e. de amateur P. Raaymakers (Rotterdam), 18.4 minuut;

6e. de nieuweling Mollenkamp (Rotterdam).

In de dorpen die gepasseerd werden was de belangstelling zeer groot, De bevolking stond voor haar huisjes en moedigde de renners geestdrifitg aan.

 

DEN HAAG.(1930.09.07)

De Ronde van Den Haag- J. van Rossum winnaar

Gistermorgen werd de door de Residentierennersclub Sparta georganiseerde Ronde van Den Haag gehouden, welke zich in een groote belangstelling, zoowel van de zijde van de renners als van het publiek mocht verheugen. De start had plaats bij de Maliebaan om zeven uur precies; met tusschenpoozen van 10 minuten vertrokken de deelnemers in de vijf verschillende categorieën. Het traject door onafhankelijken, amateurs en nieuwelingen tweemaal te rijden (9l K.M.) en door de beide junioresklassen eenmaal (45 K.M.), was met vlaggen afgezet en ging van Den Haag via Scheveningen, Kijkduin. Loosduinen. Monster, Poeldijk, Honselersdijk. Kwintsheul. Wateringen, Rijswijk. Voorburg naar Den Haag terug, waar bij de Maliebaan weer de finish was. De Haagsche politie hadden voor een uitstekende regeling zorg gedragen, zoodat alles vlot verliep. Onder de deelnemers waren rijders van Brabant, Limburg en zelfs van Groningen.

In dc categorie onafhankeiijken werd Jo van Rossum uit Den Haag eerste in den tijd van 2 uur 50 min. Hij werd tevens algemeen winnaar en won den Fyffesbeker en een Haagschen prijs.

Bij de amateurs werd de Amsterdammer De Groot nummer een in den tijd van 2 uur 58 min.

Bij de juniores A werd de Hagenaar J. Hollander eerst bij de B-junlores de Hagenaar Pas. De eerstaankomende der amateurs mocht tevens een Miss Blancheprijs in ontvangst nemen. De uitslagen luiden:

Onafhankeiijken: 1. J. van Rossum (Den Haag), tijd 2 uur 50 min.; 2. G. M. Heslinga (Den Haag); 3. C D. Wals (Den Haag): 4 A. Polak (Stadschendijk); 6. H. J. Alkema (Loosduinen).

Amateurs: 1. G. C. Groot (Amsterdam), tijd 2 uur 58 min.; 2. P. van Wijk (Amsterdam); 3. A. J. Hees (Den Haag); 4. P. Kersten (Heerlen): 5. B. Schutte (Amsterdam): 6. J. van Putten (Heerlen).

Juniores A-klasse. 1. Hollander (Den Haag): 2 A. H. Oudijk (Den Haag): 3. P. J. M. van Berkurn (Den Haag): 4. F. Scholtes (Den Haag).

Juniores B-klasse: 1. D. Pas (Den Haag); 2. A van Rossum (Den Haag); 3. M. Verheven (Den Haag); 4. A. Holstein (Den Haag). De huldiging der vijf winnaars had na prijsuitreiking plaats tijdens de door Swift te Leiden op de grasbaan te Endegeest georganiseerde wielerwedstrijden.

 

DEN HAAG-BRUSSEL.(1930.04.06)

De Den Haag—Brusselrit.

Reeds, vroeg in de morgenuren werd in de Wagenstraat hier ter stede door de honderd deelnemers aan den Den Haag-Brusselrit (100 K.M.) gestart. Om half tien werd de Moerdijk bereikt, vanwaar om tien uur de officieele start plaats had.

Om hall twee kwamen de eerste deelnemers aan de Porte de Tervueren te Brussel aan.

De uitslagen zijn: 1 A. J. Kuys (Sparta. Dn Haag); 2 F. van Gils (De Baronie, Breda) 3 H. Vancampenhout (Linthout Velo Brussel); 4 M. Valentijn (De Baronie, Breda); 5 Roluss, Antwerpen; 6 J. Maas (De Baronie. Breda); 7 P. M. van der Horst (De Baronie. Breda): 8 L. Vandenmeersch (Wilde, Brussel); 9 H. Fitters (Feijenoord. Rotterdam); 10 A. Nijssen, Aken; 11 A. J. Hees (Sparta Den Haag); 12 J. J. Snoek (Sparta. Den Haag); 13 A. Polak (Apollo, Steenbergen): 14 L. Vanderbotgt (Linthout Velo Brussel): 15 J. Warmoes- kerken (De Baronie, Breda)

Klassering Sparta leden: 1. J. C. Hollander; 2. F. C. Ceurremans; 3. D. Bakker; 4. J. N. Harnas: 5. P. Bakker.

Glubteams. 1. De Baronie; 2. Sparta.

De wedstrijd had een vlot en geanimeerd verloop.

 

DEN HAAG-DEN HOMMEL-DEN HAAG.(1930.08.25)

Jo van Rossum winnaar van Den Haag-Den Hommel v.v.

Ten einde te kunnen beoordeelen, wie op grond van zijn prestatie in aanmerking komt de Haagsche kleuren te kunnen verdedigen bij

het club-wegkampioenscnap van Nederland over 14 dagen op de Veluwe, organiseerde Sparta Zondag j.l. een 130 K.M. langen rit over het

traject Den Haag, Leiden, Alphen, Bodegraven, Woerden, Harmelen, Den Hommel (Utrecht) en terug. Om 7 uur werd van Spartalust bij het viaduct aan den Leidscheweg het lange traject aanvaard. De ‘Kampioen' van Nederland 1928 op de baan over den langen afstand, Jo van Rossum

bewees ook Zondag weer nog in puike conditie te zijn. Zooals men zich herinnert, wist Van Rossum de vorige week het kampioenschap van Zuid-Holland te behalen.

Hij klopte in den eindspurt zijn drie tegenstanders op overtuigende wijze en maakte, ondanks een stevigen wind, den mooien tijd van 3 uur 49 min. over de 130 KM. Als eerste B-kl. kwam op de 10e plaats de jeugdige Daenen over

de eindstreep; zijn ernstige concurrent Ammerlaan móést door rijwielpanne opgeven.

De uitslag luidde: 1. Jo van Rossum, 2. Van der Valk, 3. Anton Kuys, 4. Snoek, 5. Hees, 6. P. Inneméé, 7. Ceuremans, 8. Steenwijk, 9. Hollander, 10. Daeneu, 1e B-kl.

 

HELMOND-VENLO-HELMOND.(1930.06.29)

Begunstigd door schitterend zomerweer werd gisteren de door de Wielerclub „De Vroolijke Sportbroeders" te Helmond georganiseerde groote Betrouwbaarheidsrit Helmond—Venlo en terug over een afstand van pl.m. 100 K.M. verreden. De uitslagen van dezen wedstrijd, die schitterend geslaagd is, zijn als volgt:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. F. Waterreus, Eindhoven, in 2 uur 27 min. 48 sec; 2. A. Duffhuis, Eindhoven, op halve wiellengte; 3. L. Krijnen, 's Bosch, le amateur; 4. J. v. d. Veen, Eindhoven; 5. M. Beelen, Eindhoven; 6. H. Walters, Haarlem; 7 J. de Rus, Halfweg; 8. J. v. d. Aa, Helmond; 9. F. Aquina, Blerick; 10. J. Vincent, 's Bosch; 11. J. Verheggen, Eindhoven; 12. F. v. Gils, Ulvenhout; 13. J. Schoonderwald, Eindhoven; 14. J. Kirkels, Weert; 15. J. Meesters, 's Bosch; 16. H. Oudenaarde. Rotterdam; 17. H. de Groot, Oirsbeek.

Nieuwelingen: 1. A. Hellemans, Zeelst; 2. H. v. Hoek, Eindhoven; 3. J. v. Breemen, 's Bosch; 4. J. v. Wel, Helmond; 5. P. Nuijts, Eijsden; 6. H. Bliek, 's Bosch; 7. F. Coensc, 's Bosch; 8. Th. v. Deursen, Venlo; 9. A. Joosten, Mierlo; 10. V. Wilms, Sittard; 11. L. Nelissen, Venlo; 12. J. Willemsens Bosch.

De verder uitgeloofde extra prijzen werden als volgt behaald:

jongste deelnemer: P. Nuijts, Eijsden, 16 jaar; oudste deelnemer: L. Meesters, Vlijmen, -9 jaar; club met meeste deelnemers: „Pedaalridders", 's Bosch, met 8 deelnemers.

Keerpuntprijs amateurs en onafhankelijken: J. v. d. Veen; keerpuntprijs nieuwelingen: P. Nuijts; keerpuntprijs amateurs en onafhankelijken voor leden van „De Valk": F. Aquina; keerpuntprijs nieuwelingen voor leden van „De Valk": Th. v. Deursen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1930.08.11)

De volledige lijst van deelnemers aan den wielerwedslrijd om het kampioenschap van Nederland op Maandag 11 Augustus luidt als volgt:

Professionals:

K. v. Nek, Amsterdam; A. J. Braspenning. Zundert; J. Anspach, Halfweg; P.

lkelaar, Amsterdam; C Bakker, Halfweg.

Amateurs:

L. Buis, Halfweg; W. v. d. Heyde, Limmel (L.); H. v. d. Brink, Hilversum; J. v. Putten, Heerlen; S. Spierenburg, Hilversum; B. Buitendijk, Rotterdam; H. J. M. Tiel. Laren (N.-H); F. van Gils. Ulvenhout; P. Vluggen,

Ulestraten; A. J. Heels, 's-Gravenhage; H. Peelen. Rotterdam; L. J. v. d. Bos, Enschedé; C v. Dijk Jr., Amsterdam; J. Verhagen, Rotterdam; B. Muller, Amsterdam; W. Buitendijk, Rotterdam: F. Rooymakers, idem; H. J.Disterman, Koog a/d Zaan: J. Hiddes, Amsterdam; J. Boshoff, ’s-Graven- hage; H. v. Rijn, Amsterdam; J. Verperk, Rotterdam; A. v. Herpen,

ldem: Th. Veldman, Amersfoort; H. v. Wijk, idem, A. Kuijs, 's-Gravenhage; J. Snoek, idem; W. Cober, Hoensbroek; H. Pater, Amersfoort: S. v. d. Valk. 's-Gravenhage; J. de Reus, Halfweg; J. Visser, Amsterdam: J. Kalb Jr idem:

J. Goossens, idem; F. v. Wijk, idem; T. Roskam, idem; B: Schulte, idem; H. Zentveld, idem; J. Schöthes, idem; D. Vermeulen, idem; G. D. Tewes, idem; J. Veldman Jr., idem; Tj. Meijer, idem; J. Schaft. Zaandam; D. Kaasjager,

Rotterdam; Th. Piek, Oosterbeek; J. v. d. Starren Amersfoort; H. Roodénrijs Rotterdam; J. v. d. As, Helmond; A. v. Oevelen, Hilversum.

Onafhankelijken:

W. Metz, Haarlem; F. v. d. Heijden, Amsterdam; A. Polak, Stadschen Dijk; G. Brenger, Voorburg; M. v. Oers, Langeweg; P. Vermaire, Oisterwijk; M. Valentijn, St. Willebrord; A. Kleiwegt. Rotterdam; H. Boekham, Heerlen; J. Franssen. Übachsberg; A. de Graaf, Amsterdam; A. Nijhuis, Almelo;

J. Maas, Steenbergen: P. v. d. Horst, Klundert; P. Koene, Halfweg; F. Waterreus, Eindhoven; H. Pijn. Amsterdam; J. Bisschop, Groningen;

J. v. d. Veen, Eindhoven; J. v. Rossum, 's-Gravenhage; H. Klopper. Amsterdam; T. Meulen, Heerlen: K. Winters, Groningen: H. v. Aurich,

Amsterdam: H. Nankman, Groningen; B. Duyker, Amsterdam; A. v. d. Starre, Amersfoort; T. de Vreng, Amsterdam; K. Wories, 's-Graenhage: J. v. d. Ende, idem; K. Swart, Groningen.

Nieuwelingen:

A. v. .Putten, Heerlen; H. v. Hoeyen, Amersfoort; G. Rijnders. Amersfoort: A. Hellemans; J. v. d. Hulst, Huizen; J. de Haan, Steenbergen; J. v. Esveld. Amersfoort; B. Cornelese, Arnhem; J. v. d. Horst, Amsterdam: A. Joosten, Mierlo (N.B): W. v. Uden, Oss; H. v. Brummelen, Oosterbeek; W. Labouche, Deventer; H. Emans, Deventer; P. Bakker, Amsterdam; W. Adéma, Arnhem; J. Verschoor, Noordwijkerhout; W. Beumkes, Purmerend; J. Stroeve, Rotterdam; G. Molenkamp, Rotterdam: G. Arentsen, Oosterbeek; A. Polman, Hengelo (O.): H. Kloos, Overschie en Gh. v. Beekurn, 's-Gravenhage.

Veteranen: W. Schlebaum Sr., Soestdijk; J. Snijders, Uithoorn; J. v. d. Vaart. Groningen; J. Sybrands. Amsterdam; L. Berkhout, Rotterdam; H. Smeyers, Rotterdam; A. Starrenburg, Hillegersberg.

De jury voor dezen wedstrijd bestaat uit de heeren: G. Hogenkamp. V. Boelaars en J. Viruly, wedstrijdcommissarisseh: J. Stol. kamprechter; F. Hirschman, starter en tijdwaarnemer; A. Franck, terreincommissaris, en D.

Schreinemacher, controleur te Barneveld.

Onder groote belangstelling en de allerslechtste weersgesteldheid is hedenmorgen de wedstrijd begonnen om het kampioenschap op den

weg. Het 88 K.M. lange traject was tengevolge van de regenbuien zeer slecht. Vooral de macadamwegen lagen dik onder de modder, waarvan de renners buitengewoon veel last hadden. Het zegt wel iets, dat Klaas van Nek, die heusch wel wat gewend is, na 88 K.M. parcours te hebben afgelegd en toen nog tot de leiders behoorende, den strijd opgaf. Tot de eerst aankomenden

eerste ronde behoorde behalve Van Nek en Braspenning, Ramaker, Buis, Boes, van der Heide, Enkla. De eerst aankomende renner legde den afstand af in 2 uur 37 min. 12 sec

Hedenmorgen had even voorbij de Woeste Hoeve, kort na den start, een vrij ernstig ongeval plaats. Vier renners kwamen met elkaar in botsing en hierdoor kwam Kleiweg uit Rotterdam te vallen en kreeg een diepe hoofdwond.

Hij kon echter spoedig worden verbonden door de Roode Kruisbrigade. Het rijwiel van Van der Starre werd beschadigd, doch niettemin zette hij den tocht voort. Het tempo der renners werd direct hoog opgevoerd, tot 40 K.M. Niet weinig last hadden de wielrenners, vooral de achterblijvenden, van het groot aantal auto's en motorrijwielen, die achter het hoofdpeleton bleven

rijden. Het was voor die achterblijvers daardoor onmogelijk meer naar voren te komen. Heel sterk kreeg men den indruk, dat de organisatoren wel zeer kwistig zijn geweest met het uitreiken van officieele vlaggen.

Zoals we reeds gisteren melden waren de renners doordat ze dik onder de modder zaten, niet te herkennen. Men zal zich kunnen voorstellen dat ons werk ten zeerste bemoelijkt werd. Van de achterblijvers konden we dan ook alleen met zekerheid herkennen de Groninger Lankman, die direct reeds het hoofd peloton kwijt raakte en op zijn eentje in een kalm gangetje den langen weg verder reed. Later voegde hij zich bij Buitendijk uit Rotterdam en Swarts uit Groningen. Op den weg tusschen ==== en Ugchelen troffen we nog aan --- uit Amsterdam en de bekende Limburger Franssen, die na geruime tijd ver achter het peloton gereden, enige krachtige pogingen deed om weer bij de leiders te komen. Bij het passeeren der controle was hem dit echter nog niet gelukt. Vele ontmoedigden, wier namen ons niet bekend zijn, hebben we gezien, maar toch ook weer jonge kerels die het bar en bar slechte weer niet leken te deren. En vol hielden tot het bittere eind.

Als eerste kwam aan in Otterloo de Amsterdammer Van de Heide die enige minuten later werd gevolgd door Bos uit Enschede, terwijl vier minuten achter hem Braspening volgde. Van der Heide vergroote zijn voorsprong steeds meer en meer en bereikte als eerste der Onafhankelijken de finish.

Van de nieuwelingen die het traject slechts een keer behoefden te rijden, werd kampioen de Arnhemmer Cornelissen in den tijd van 2 uur 53 min 3 sec. Als tweede en derde volgden Asveld uit Amersfoort, Hellemans uit Eindhoven, terwijl Kloos uit Overschie vierde werd.

Bij de veteranen werd Sybrands uit Amsterdam kampioen 2 uur 57 min. 16 sec., tweede en derden werden L. Berkhout uit Rotterdam en Snijders uit Uithoorn.

Bij de finish hadden zich honderden belangstellende verzameld, die eerst aankomende renners luide toejuichten.

De tijd van Van der Heiden werd 5 uur 33 min. 9 sec.Die van Braspenning,

die tweede werd 5 uur 39 min. 1 sec.

De volledige uitslagen zijn;

Professionals: 1. Braspenning (Zundert) 5 uur 39 sec. 1 sec;

Onafhankelijken: 1. J. v. d Heiden, Amsterdam, 5 uur 33 min. 9 sec. 2 Van Veen, Eindhoven, 5 uur 47 min. 55 sec.; 3. Pijn Amsterdam; 4. Franssen Ubachsberg;

Amateurs: 1. Bos, Enschede tijd 5 uur 45 min. 09 sec.; 2. J. de Reus Halfweg; 3. J. Visser Amsterdam; Buis Halfweg;

Nieuwelingen: 1. Cornelissen Arnhem 2 uur 53 min. 3 sec.; 2. J. vam Esveld Amersfoort; 3. Hellemans Eindhovem; 4. Kloos Overschie;

Veteranen: 1. Sybrands Amsterdam tijd 2 uur 57 min. 16 sec. 2. Berkhout Rotterdam; 3. J. Snijders Uithoorn.

 

ROTTERDAM-BODEGRAVEN-ROTTERDAM.(1930.05.04)

 „De Pedaalridders"

Zondag 4 Mei hield de Rotterdamsche Rennersclub „de Pedaalridders" den laatsten rit der competitie Rotterdam—Bodegraven vica-versa. De uitslag luidt: 1. E. v. Rees, 2. P. v. Nunen 3. S. Katan, 4. H. Smeijers, 5. H. Oudenaarde. Weezenbeek, Duivenbode, Egers, Goeris (pech).

 

SCHEVENINGEN.(1930.05.29)

Veldrit te Scheveningen

Gistermorgen heeft de Scheveningsche rennersclub „De Kampioen" voor de zevende maal haar jaarlijkschen veldrit gehouden.

Met het prachige weer was de belangstelling zeer groot. Vele duizenden waren van het vertrek en de aankomst der renners getuige. Dat de veldrit van De Kampioen populair is, bewijst wel dat, verdeeld over de verschillende catcgoriën, niet minder dan 153 deelnemers van de partij waren.

Het ongeveer 12 K.M. lange traject was ditmaal wel zwaar, zoodat het zich reeds van te voren liet aanzien, dat het geen aankomst in groep zou worden. Het traject liep van den Boulevard, die ter hoogte van de Pier verlaten werd,

dan langs het strand naar de Seinpost, daar de hooge trap op, vervolgens om de Seinpost heen naar den Badhuisweg, door Klein Zwitserland naar den Pompstationsweg, daar dwars door de duinen naar de Kustbatterij, de tweede trap af en dan langs het strand terug naar den Boulevard, waar de finis voor het Weener café was.

De politie assisteerde hier op lofwaardige wijze en zoo had geen der deelnemers bij aankomst eenigen last of hinder. Geheel naar verwachting

kwamen in elke groep de deelnemers ver uit elkaar te liggen en in geen enkele categorie behoefde een eindspurt de beslissing te brengen.

De uitslagen waren als volgt:

Renners (62 deelnemers): 1. Walters, Halfweg; 2. N. Krens, 3. Matema, 4. Zuner, 5. Polkamp, 6 Hollander, 7. v. d. Putten, 8. Warner, 9. L. Buis, 10 Duquesnoy, 11. Katoen en 12. W. Krens.

Walters had ongeveer 400 M. voorsprong op Nico Krens, die weer een 150 M. voor Matena binnenkwam.

Juniores (41 deelnemers): 1. v. d. Putten, met zeer grooten voorsprong, 2e. Gleere, 3. Nolter, 4e Pas, 5. H. Ooms, 6. Michel. 7. Hollander,

8.Eckelen, 9. J. Bogeman, 10. Nederlof, 11. P. de Waard, 12. Paats. .

Dames (deelneemsters): 1. Moerman, 2. Harnas, 3. Joustra, 4. Durand, 5. Steffelaar, 6. v. d. Putten, 7. Boogaards, 8. Leyssen, 9. Schippers- Verhoef.

Toeristen (21 deelnemers): 1. v. Berkurn, 2. Wolderkoning,. 3. Woning, 4. Boortman, 5e. Valkenhof, 6. Eiehholz, 7. Sladek, 8. Gout, 9. de Graaf, 10. de Bruin.

Veteranen (20 deelnemers): 1. Dittmar, met grooten voorsprong, 2. de Jong, 3. Ruis, 4. A. de Jong, H. Cleeren, 6. A. Starrenburg, 7. v. d. Eijkel, 9. Genders. 9e Wentzel, 10. v. Rossum, 11. Bórreman en 12 Moerman.

 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN.(1930.08.31)

De Wereldkampioenschappen op den weg

De Italianen winnen.

Men heeft ons Zaterdagavond uit Luik gemeld: Om negen uur verzamelden de deelnemers zich in het Hart van Luik om de rugnummers in ontvangst te nemen en onder groote belangstelling ging het van daar naar het vijf kilometer verder gelegen Chenee, waar tien voor elf het sein tot vertrek werd gegeven.

Ondanks de moordende hitte draafden de menschen met de renners mee en te Chenee zelf was er haast geen doorkomen aan. Er vertrokken 23 renners en wel de volgende professionals:

Duitschland: Stoppel, Thierbach, Buse.

Oostenrijk: Bulla.

België: Ronsse, Joly, Haemerlinck.

Spanje: Canardo, Montero.

Frankrijk: Bisseren, Pëlisser, Leducq.

Nederland: Franssen, v. d. Heiden, Polak,

Italië: Binda, Guerra, Grande.

Luxemburg: Frantz, Muller.

Zwitserland: Suter, Hofer, Antenen.

Joly en Frantz namen onmiddellijk de leiding en zórgden voor een tempo van 30 K.M.

In het begin was het gedrang der volgauto's eenvoudig angstwekkend, doch gaandeweg kwam er meer orde in en kregen we een goede plaats. De toestand van den weg is ons over 't algemeen zeer meegevallen, doch het parcours was voor de renners buitengewoon zwaar, vooral door de geweldige hitte, welke onzen landgenoot v. d. Heiden noodlottig werd. Zeven en

twintig K.M. van den start verwijderd waren alle renner, nog bij, met Grandi en den Belg Joly aan den kop. Deze 2 K.M. waren in 50 minuten afgelegd. Voor een gesloten overgang konden de renners toen eenige minuten wachten

en hier vernamen we de eerste klachten over de verstikkende hitte en den tergenden dorst.

Er waren hier al renners, die hun drinkkruikjes hadden geledigd. Trouwens de geheele rit heeft onder de ondraaglijke warmte geleden.

Telkens zagen wij renners afstappen om zich te gaan verfrisschen.

Eenige kilometers voor Spa misten we plotseling onzen landgenoot v. d. Heyden. Het bleek, dat hij door de hitte was bevangen. Hij viel van zijn fiets en bleef eenige minuten aan den kant van den weg liggen. Na zich te hebben

verkwikt, wilde hij weer verder gaan, hetgeen hem ontraden werd, aangezien zijn achterstand groot was geworden. Hij zag toen van verdere deelneming af.

In Spa en onmiddellijk achter Spa, moesten bergen worden genomen. Franssen en Polak klommen hier goed tegen op, hetgeen onwerkelijk

meeviel. Ze deden het zeer goed. De Spanjaard Montró, die blijkbaar het beste tegen de hitte bestand was, maakte hiervan gebruik om er tusschen uit te trekken en een voorsprong van ongeveer 600 meter te nemen. Het trage tempo werd nu opgevoerd en achter den Spanjaard zat een ploeg van 14 man te jagen, waartoe Franssen en Polak behoorden en achter deze groep zag men nog vier man afzonderlijk, waaronder Joly en den Franschman Leducq. Deze tweede groep schoof later bij de eerste en men liep gezamenlijk op den Spanjaard in.

Na ongeveer 70 K.M. botsten Stoppel, Buse en de Belg Haemerlinck tegen elkaar. Zij kwamen te vallen, doch na een kwartier waren zij weer bij de hoofdgroep. Na 78 K.M. had Grandi de leiding en zaten Polak en Franssen

op de derde en vierde plaats. Franssen draaide toen zijn wiel om, om een andere versnelling te krijgen en kwam weer bij de leiders.

Na drie uur rijden nog 19 man bijeen. Polak én Franssen waren daarbij. De Franschman Biseron had een lekken band gehad, verkeerde in moeilijk- heden én zat alleen. Montero had hier twee minuten achterstand. De Zwitser

Hofer gaf hier den strijd op. Hij was door den dorst te veel afgemat. De Oostenrijker Bulla liet hier los, omdat hij zich in een woning van water moest gaan voorzien, doch naderhand kon hij weer bij de hoofdgroep komen.

Even voor Laroche, toen er 100 K.M. op zaten, had Canardo twee minuten achterstand en Polak, die een lekken band had gekregen, volgde op 5 minuten.

Op 7 minuten achter hem zat de Duitschér Thierbach. Polak kreeg na dezen lekken band een zeer moeilijk oogenblik, want er moest juist een berg worden beklommen. Hij moest het nu alleen doen. In deze periode reed hij

zeer goed. Wij riepen hem toe, dat er drie minuten voor hem een renner was en dat hij twee minuten door een ander werd gevolgd.

Polak heeft toen zoo gejaagd, dat hij de hoofdgroep in zicht kreeg. Toen Polak achter de hoofdgroep zat te jagen, hoorden wij den Franschman Leducq schreeuwen, dat hij haast niet verder kon van den dorst en toen in Afarche, na 124 K.M de spoorwegovergang gesloten was, kwam het heele peloton weer bij elkaar.

De Luxemburger Frantz was hier zeer vermoeid en de Franschman Pelissier, die een band stond op te pompen, was ook verre van

frisch. Wij vermelden dit om te doen uitkomen hoe zwaar de rit was, ondanks het feit, dat niet in een snel tempo werd gereden.

Na 150 K.M. zaten er 14 man bij elkaar. Polak, die zooveel zwaar werk alleen had gedaan, moest door een inzinking loslaten.

Franssen hield nog een tijdje vast, doch moest, toen hij later dronk, het contact verliezen.

Hij zag een waterton en stak er zijn hoofd en schouders in. Even later begon hij in te lopen en passeerde o.m Leducq. Toen kreeg hij een lekkend band Dit was 22.K.M. voor het einde, waarmee hij dus totaal kansloos werd. Hij is toen twee malen een huis binnengeloopen om te drinken en eindigde in

zijn eentje.

Twintig KM. voor het einde kwamen wij  aan een uiterst moeilijken berg, waar de groote beslissing plaats had. De renners wisten, wat hun tegen het einde te wachten stond en hier was het dat de Italiaan Binda den aanval opende. Hij snelde omhoog en de geheele ploeg viel ónder zijn weldig tempo aan stukken.

De belangstelling op dézen berg was eenvoudig overweldigend. Het leek of heel België hier samen was. 18 K.M. lang tot Luik hebben wij toen door een tiendubbele haag van belangstellenden gereden. Wij hoorden het aantal toeschouwer, lang, deze 18 K.M. op 500.000 schatten.

Bij het dalen werden enorme snelheden bereikt. De renners vlogen met een 75 K.M. omlaag, wat evenwel niet verhinderde -dat – desondanks bij het binnenkomen in Luik, de Duitschér Stoppel en de Italiaan Guerra toch nog vlak bij de eersten kwam.

Op den boulevard, waar tribunes waren opgeslagen, was de belangstelling eenvoudig overweldigend. Wij zagen de renners in de verte aankomen.

Voorop ging Binda, terwijl Guerra in fellen strijd was met Ronsse. In den eindspurt won Binda met een volle lengte op Guerra, terwijl Ronsse met een vierde lengte verschil derde werd.

Reeds tien K.M. voor het einde. toen wij Binda passeerden, die Ronsse aan zijn wiel had, was het verschil tusschen deze twee renners wat hun conditie betreft, zoo groot, dat wij Binda die er zeer frisch uitzag, als den winnaar

beschouwden. De uitslag was:

Beroepsrenners: 1. Binda, 6 u. 20 m. 35 sec; 2. Guerra, 1

lengte; 3. Ronsse 1 ¼  lengte; 4. Stoppel in 6.20.46, 5 Grandi 6.20.58; 6 Monterö in 6.21.10; 7 Canardo 6.22.5; 8 Haemerlinck, 9 Pelilsier; 10 Bulla; 11 Leducq; 12 Muller; 13 Buse; 14 Antenen; 15 Franssen (Nederland) in 6 u.

33 m. 45 sec; 16 Suter; 17 Polak (Nederland).

De amateurs.

De amateurs vertrokken een uur later dan de profs. Er waren 22 deelnemers. De wedstrijd gaf hetzelfde beeld als die voor de profs, n.l.

een traag tempo met den beslissenden slag bij den hoogenberg. 18 K.M. voor Luik.

Even voor Spa, 30 K.M. van den start, waren Cober en Vluggen uit het peloton verdwenen. De eerste had een gebroken pedaal.

Vluggen was door de warmte bevangen en moest zich met water verfrisschen. Beiden kwamen echter weer bij.

Van den Bosch had het ongeluk zijn drink-kruikje te verliezen en Cober moest eenmaal van zijn fiets af, omdat hij door dorst niet meer verder kon. Op het laatst was hij weer aardig bijgekomen, maar op den laatsten berg

kreeg hij een inzinking, evenals .v. d Bosch, die zich lang in het hoofdpeloton wist te handhaven, maar toen zijn genadeslag kreeg.

Vluggen werd op het laatste van den weg door eenige toeschouwers een verkeerde richting gewezen, zoodat zijn aankomst niet officieel kon worden opgenomen. Hij gaf hiervan zelf bij de jury kennis om geen verwarring te

krijgen. Van den Bosch kwam binnen op een lekken band.

Amateurs: 1. Martano (Italië) 7 u. 3 m.; 2 Gestri (id). 3. Risch (Duitschland) ¼  lengte. Deze drie eindigden met een eindspurt.

Hierna volgden 5 renners die vinnig streden.

No. 4 was Legreves in 7 u. 10 min: 35 sec, 5. Büchi (Zwitserland); 6. Thallin- ger (Oostenrijk); 7. Helsen; 8. Erne, Dan volgden verspreid: Bertalonei, Szenes, Neckar, Houde, Hein, Caironi, Cober (Nederland), Nemes en v. d Bosch (Nederland).

 

WILHELMINA-RIT.(1930.04.14)

De Belg Aug. Reijns eerste van de onafhankelijken. — L. Buis no. 1 van de Amateurs. — De Ruiter no. 1 van de nieuwelingen.

Niet minder dan 134 wielrenners stonden er ingeschreven voor den vaardigheidsrit, welke jaarlijks door de wielerclub Wilhelmina te Eindhoven (Tongelre) wordt georganiseerd. Ondanks het minder gunstige weer waren er 112 aan den start verschenen. De rit was in drie groepen verdeeld n.l. on- afhankelijken met profs, amateurs en nieuwelingen. De twee eerstgenoemde groepen hadden de af te leggen route tweemaal, de nieuwelingen slechts eenmaal te rijden. De route liep van Tongelre, Nuenen, Lieshout, Beek en Donk, Helmond, Someren, Heeze, Geldrop en Tongelre, ruim 55 K.M. Over het algemeen is er een zeer snelle spurt gedemonstreerd. De Amsterdammer v. d. Heijden, die zich van de onafhankelijken bijzonder onderscheidde, had nogal met pech te kampen, waardoor hem een mooie plaats is ontgaan. Zoo verging het meerdere goede rijders van de onafhankelijken. Hieronder volgen de technische resultaten:

Professionals en Onafhankelijken. le Aug. Reijns Burgt (België) 110 K.M. in 2 uur 56 min. 22 sec; 2e Deschepper Leopold B.; 3e C. Leemans Eekeren B.; 4e F. Dictus, Calmpthout B.; 5e v. Tricht B.; 6e Meerschaert St. Gillis B.; 7e M. Valentijn, St. Willebrord; 8e W. Paijmans, Tilburg; 9e P. v. d. Horst, Klundert; 10e A. Duffhuis, Eindhoven; 11 J. v. Hout, Eindhoven; 12e W. Hansen Eindhoven; 13e Guricke B.; 14e A. Polak, Steenbergen (gedisqualificeerd); 15e J. v. d. Heijden, Amsterdam; 16e Futteman B.; 17e L. Damen, Zundert; 18e F. Waterreus, Eindhoven; 19e W. Dompeling, Amsterdam; 20e G. Dekker, Amsterdam; 21e J. Waltcrs, Haarlem, 22e P. Vermaire, Oisterwijk; 23e M. Kisters, Heerlen; 24e N. v. Deursen Venlo; 25e J. Touwslager, Tilburg.

Amateurs. le L. Buis, Halfweg 110 K.M. in 3 u. 7 min. 48 sec; 2e H. Thiel, Hilversum; 3e v. Gils Ulvenhout; 4c H. Pater, Amsterdam;-5e J. Visscher, Amsterdam; J. Roele Amsterdam; B. Schulte, Amsterdam; G. Groot, Amster- dam; J. Boshof f, Den Haag; Heesch, den Haag; P. Kersten Nuth en F. Raaijmakers, Rotterdam (allen gelijk geklasseerd); 13e A. v. d. Kerkhof, Ulvenhout; 14e W. Vriens, Tilburg; 15 J. Schoonderwald, Eindhoven; 16e H. v..Hoek, Eindhoven; 17e J. de Reus, Halfweg; 18 L. v. Grinsven 's Bosch.

Nieuwelingen: 1 De Ruijter, Den Haag, 55 K.M. in 1 uur 37 min. 43 sec; 2 C. Stroop, Amsterdam, 3 A. .Toosten, Mierlo, 4 F. v. Gaal, Zundert, 5 A. Huijbrechts. Zundert, 6 J. Hellemans, Eindhoven, 7 W. de Vocht, Eindhoven, 8 J. Zeeman, Hilversum, 9 G. v. d. Hulst, Hilversurn, 10 J. v. Wel, Helmond, 11 de Rijk, Hilversum, 12 J. Coense, 's Bosch, 13 J. v. Breemen, Eindhoven, 14 J. v. Pinksteren, Zundert, 15 P. Zeelst, 's Bosch, 16 F. Peute Blerik, 17 W. v. Uden, Oss, 17 L. Timmermans, Tilburg, 19 B. v. Rijn, Amsterdam, 20 J. v. Deursen, Venlo, 21 J. v. Bree, Helmond, 22 W. Ouwenkerk, Tilburg, 23 W. v. Hoeijen Amersfoort, 24 H. de Kuster, Eindhoven, 25 Gijsberts, Oss.