KAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND 1894 T/M 1929

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1888)

1. H.W. van Rade.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1889.07.15)

Aan den eergisteren vanwege den Algemeenen Nederlandschen Wielrijders- bond gehouden wegwedstrijd op den kunstweg van Marsurn naar Franeker (afstand 50 kilometer) werd deelgenomen door 14 wielrijders. De 1° prijs, gouden med., werd behaald door W. G. Del Baere, te Laren; de 2° prijs, zilv. med., door A. J. Korthals Altes, te Baarn; de 3° prijs, bronz. med., door P. Bohma, te Leeuwarden; de 4° prijs, bronz. med., door H. L. Van Wageningen, te Jelsum.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1890.09.21)

Zondag 21 September j. 1. te Groningen gehouden bondswedstrijd om het kampioenschap op den weg, welke wedstrijd was uitgeschreven door het Bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond en waar de Heer Raland de eerst aankomende was in 2 uur 6 min en de Heer Houtman tweede in denzelfden tijd

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1891.09.27)

Gisteren werd tusschen Amersfoort (Hertekop)—Ede de jaarlijksche wegwedstrijd gehouden om het kampioenschap van Nederland op tweewielers, afstand 50 KM. Om ongeveer elf uur verzamelde zich een zestigtal wielrijders in het hötel „de Schimmel," te Amersfoort en trok vroolijk naar de Hertekop. Voor dezen wedstrijd hadden zich aangemeld: de hh. Delbaeve, Witteveen, Pander, v. d. Griendt, Vlug, Roosdorp, Siewe, Smits, Bultman, Koning, Holst en Meursing.

Van deze kwamen niet op : Pander, v. d. Griendt en Vlug.

Te 1134" uur werd het sein tot afrit gegeven en allen vlogen weg in snellen gang, Delbaere aan het hoofd. Vrij algemeen verwachtte men dan ook, dat hij als eerste zou aankomen. Ongelukkig was echter de band van zijne machine gesprongen en moest hij op een geleende machine den tocht ondernemen, waardoor natuurlijk zijne kansen zeer daalden. Allen reden pneumatic-machines en eenigeu zelfs gewone race-machines van 12 K.G. Holst reed alleen een cushion-safety.

Na een kvartier kwam het bericht door een bode, dat Delbaere ver achter was en de baan-wielrenners Koning, Witteveen, Smits en Roosdorp aan het hoofd waren.

Deze kwamen dan ook te gelijk aan het keerpunt, Delbaere was ongeveer 1 K.M. achter met de overige rijders.

De terugtocht werd snel gereden, ondanks den zeer harden wind. Koning liep nu van de anderen weg en kwam niet zeer vermoeid aan na 1 uur 39 min. 17 2/5 sec. (record), —vroegere tijd 1 uur 46 min. 20sec. van Delbaere, maar op eene machine met soliden band.

Witteveen kwam spoedig daarna in 1 uur 44 min. 16 2/5 sec. Smits was derde in 1 uur 45 min. 46 4/5 sec. Smits had voor een wagen af moeten stappen en kon zoo gauw zijne machine niet weder bestijgen. Hij had daardoor nog al oponthoud; wellicht had hij anders Witteveen dichter op de hielen gezeten.

Daarna kwamen Siewo, Meursing, Bultman, Holst en het laatst Delbaere en Roosdorp, die het opgegeven hadden.

Allen keerden, vol van dezen prachtigen wedstrijd, naar „de Schimmel" terug, waar de Heer Blancke, vertegenwoordigende het bestuur van den A. N. W. B., de prijzen met een toepasselijk woord uitreikte.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1892.10.02)

Door den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond zullen op den straatweg Amersfoort—Ede over een afstand van 50 K.M. de volgende wegwedstrijden gehouden worden om de kampioenschappen van Nederland op den weg, en wel op de safety op Zondag 2 October a.s.

Bij de Zondag te Amersfoort gehouden wielerwedstrijden om het kampioenschap op den veiligheidstweewieler waren opgekomen de heeren, J. J. Ott. Bultman, Haarlemmermeer; J D. Rolandus Hagedoorn, Delft; J. Siep, Arnhem; C. Witteveen Jun, Utrecht; A. Eysink, Amersfoort en H. v. d. Griendt, Haarlem. Met groote snelheid gingen de rijders na het sein van de hoofdconsul af; van allen, (behalve Rolandus Hagedoorn) kon men langentijd opmerken dat zij bjj elkander reden; de laatste was evenwel ongelukkig afgegaan, en kon niettegenstaande zijne talrijke pogingen zijne collega's candidaat-kampioen niet meer inhalen. Ook Bultman viel af, daar de band van zijn pneumatic sprong. Witteveen werd door kramp in zijn beenen verhinderd den strijd te voleinden. Van der Griendt kwam met Eysink na

49 minuten gereden te hebben het eerst aan het eindpunt, 2% miuuut daarna kwamen Siep en Witteveen.

De tweede 25 K.M. werden door Van der Griendt in 47 min. 54 sec. gereden; den afstaad van 50 K. M. had hij dus afgelegd in 1 uur 36 min. 54 sec. Eysink was wat vermoeid geworden en ging minder snel, waardoor Siep hem eenige kilometer voor de eindstreep nog voorbijging en tweede aankwam in 1 u. 39 min. 23 3/5 sec ; Eysink, die derde was, gebruikte 1 u. 41 min. 33 sec. Van der Griendt is dus kam-pioen op den weg op den veiligheidswieler geworden.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1893.09.04)

Op den straatweg van Amersfoort naar Ede (afstand 50 kilometers) werd gister de wielerwedstrijd om het „kampioenschap van Nederland op den tweewieler" gehouden.

De Heer Jaap Eden, uit Haarlem, verwierf het championnaat met een record van 1 uur 34 minuten. Op hem volgde de Heer H. S. de Haas, uit Rhenen in 1 uur, 34 min. 5 seconden, en daarna de Heer Siep, in 1 uur, 34 min. 40 seconden.

De Heer Eden verwisselde onderweg tweemaal van machine.

Door 8 personen werd aan den wedstrijd deelgenomen. De Heer Gorter, uit Zwolle, gaf den strijd op tengevolge van het ontstaan van een lek in den band, en de Heer De Waardt, uit Rotterdam, omdat zijn machine defect geraakte.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1894)

1. Jaap Eden; 2. Kees Witteveen; 3. Matthieu Cordang;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1895.09.22)

Voor het kampioenschap op den weg over 50 Kilometer, uitgeschreven door den “A.N. W. B.", dat gisteren verreden werd op den weg Amersfoort—Ede, waren ingeschreven: C. Witteveen, W. Z. v. d. Mey, G. Frohn, M. Cordang, J. N. Doornekamp, P.J. Adrian, J. Vrouwes en Joh. Spaans. Daar Cordang nog niet voldoende hersteld was van zijn val, kon hij niet uitkomen. De uitslag was dat eerstaankomende was Witteveen, tweede Van der Mey een derde Vrouwes,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1896.09.21)

Er zal, schrijft een onzer medewerkers, heel wat hersteld moeten worden aan de rijwielen en de kleeren der wielrijders die Zondag deel hebben genomen aan den wielerwedstrijd om het kampioenschap van Nederland op den weg over 50 K.M., verreden op den straatweg Amersfoort—Ede, en wel ondanks de waarschuwing van den heer Fockema, die met kennersoog den weg bekeken en den droevigen uitslag voorspeld had.

Toch wilden de deelnemers starten en om 11.20 vertrokken ze dan ook, 11 in getal, met tandems, triplets en een quadruplet tot gangmakers. Slechts Van der Mey kon geen gangmakers krijgen, voor geld (hij bood zelfs f 3O) noch goede woorden.

Al spoedig kwamen aan den start bij “De Hertekop" allerhande alarmeerende berichten van gangmakers en deelnemers die geslipt en gevallen waren, weldra gevolgd door de bewijzen van die Jobstijdingen: rijwielen zonder pedalen, gangmakers met gescheurde kleeren en wonden aan arm of been; kort daarop Cordang, die reeds 800 M, (volgens anderen 1500 M.) vóór was en, toen zijn gangmakende triplet kwam te vallen, daar overheen vloog, een meter of wat de lucht in. Hij is er goed afgekomen; een zijner armen was onbeteekenend bezeerd. Het rijwiel van Vrouwes brak in tweeën en ook hij gaf den kamp op. Dee en Heimel waren telkens gevallen en keerden eveneens vóór het keerpunt terug. Om kort te gaan, 't was een droeve boel en allen, die nog weer de terugreis ondernamen, kwamen bij de Hertekop bijna onher- kenbaar aan; meer modder dan mensch.

Van der Meij was eerstaankomende, te 1.30.24; zijn tijd was nu dus 2 uur, 10 min., 24 sec, tegen verleden jaar, toen hij eveneens kampioen werd, in 1 uur 23 sec. Hij werd op den voet gevolgd door J. N. van der Knoop, die slechts één seconde later de eindstreep passeerde; driemaal had hij van machine verwisseld, omdat zijn rijwiel telkens dienst weigerde door de modder. Als derde kwam om 1 u. 35 min. 26 sec. aan den start terug: H. van Koolbergen, om 1 u. 55 min. 16 sec. gevolgd door J, F. Doornekamp, die het ongeluk had gehad op ruim 4 KM. van den start, toen hij reeds mooi vóór was, te vallen en zich vrij ernstig te bezeeren; als vijfde kwam om 1 uur 55 min. 55 sec. terug H. Q. G. Schreiner. Eerst veel later volgden Nolman en Van Doornik, zoodat het elftal weer geheel present was, hetgeen een oud boertje, dat eens was komen kijken, de hartelijk gemeende ontboezeming ontlokte: “gelukkig dat ze allen levend terug zijn". De bovenkamer van  “Hertenkop" geleek wel een lazareth. Eenige onderofficieren van het 6e reg. inf. uit Amersfoort verbonden daar de rijders met de ingrediënten uit het verbandkistje, dat de heer Fockcma gelukkig had meegebracht.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1904.11.06)

Kampioenschap van Nederland op den weg.

De jury van den op 6 Nov. j.l. gehouden wegwedstrijd om het „Kampioenschap van Nederland", heeft in haar vergadering betreffende de ingekomen protesten tegen de wielrenners P. de Roos, W. Mulder en D. J. Bouiande, besloten genoemde rijders te disqualificeeren en:

a. Als kampioen te erkennen en den eersten prijs uit te reiken aan den heer J. J. de Groot, den 2en prijs aan den heer C. van Wiel, den 3en prijs aan den heer M. J.Nigten, den 4en prijs aan den heer J. van der Schaft en den 5en prijs aan den heer K. Pen.

b. De wedstrijd-commissie kennis te geven van dit besluit.

Zulks naar aanleiding dat de eerstgenoemde wielrenners, tegen de bepa- lingen, door motorrijwielen zouden gegangmaakt zijn.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.1906.07.22)

    Wegkampioenschappen

                            uitgeschreven door den

                        Nederlandschen Wielerbond".

                  Woudensteijn, Zondag 22 Juli, 2 uur:

Kampioenschap, korten Afstand, Kampioenschap, langen

afstand (30 K.U.), Kampioenschap Motorrijwielen.

          De beste Hollandse renners hebben ingeschreven

Entree 25 cents                Gereserveerde trubine 75 cents

Deelnemerslijst:

Voor de wedstrijden op morgen te Woudesteijn, wordt o.a. deelgenomen door

Guillamse en J. H. Oostveen (Arnhem), D. J. Boulande, Joh. 't Hart, C. De Visser, G. C. Damen, N. Van Eenige, M. v. d. Heijden,  A. v. Lieshout, W. J. Durenkamp, J. N. Knoops, J. W. v. Hasselt, H. v. Berkel, allen van Rotterdam; H. J. Gordijn en G. Van Kersen (Dordrecht), A. B. Hege, Jan Tulleken en Schouten (Haarlem), G. C. v. Vliet (Gouda), J. T. Donzler, H. Jonker, W. Zadelhoff, Waterreus, M. P. Nigten, C v. d. Wiel, allen van Den Haag; J. De Jager, N. Hendriks, Jan Van Gent,H. Robijns, J. M. Van Schaik, M. Gooy, A. Gerits, L. C. De Vries van Amsterdam, Schieselbusch, Marly, Kidle, Racycle, Van Breda, Bolderwijk (Leiden) en H. J. Groeneveld (Woerden).

De deelneming aan deze wedstrijden is zoo groot,dat de N. W. B. besloot alle wedstrijden in andere plaatsen af te gelasten.

De Kampioenschappen van Nederland, uitgeschreven door de N.W.B en gisteren op Woudestein verreden, hadden duizenden belangstellenden naar dit sportoord getrokken.De uitslagen waren als volgt:

Wegkampioenschap op 840 M: Winners van de series: Anton Gerrits, Amsterdam; D. J. Boulande, Rotterdam; G. C. v. Vliet, Gouda; J. P. W. Tulleken, Haarlem; P. v. d. Wiel, Den Haag; M. Gooij, Amsterdam; H. Van Berkel, Rotterdam.

De repechage voor de niet geplaatsten en in 2 series gereden, bracht het eerste aan de finish: N.Van Eenige, Rotterdam ; M. I.P. Nigten, Den Haag.

De demi-finale ging in 3 series van 3 rijders en werden winners Boulande, Van Vliet en Tulleken. Dezen werden dus geplaatst in de finale, met het resultaat: le Tulleken in 1 m. 39 3/5 sec, die dus kampioen korten afstand werd; 2e Van Vliet, 3e Boulande.

Wegkampioenschap op langen afstand 30 K.M. zonder gangmaking, met

premies voor den eersten aankomende op 5, 10, 15, 20 en 25 KM. Er werd gestart door 28 rijders, waarvan er natuurlijk spoedig enkelen den strijd

opgaven.

1e Werd Van Vliet, Gouda, die ook alle premies had gewonnen in den strijd van 56 m. 53 4/5  sec. ; 2e De Jager, Amsterdam ; 3e. Van Lieshout, Rotterdam; 4e D. J. Boulande, Rotterdam.

Hadden in den beginne Van Eenige en Tulleken niet komen te rollen, de strijd zou zeker belangwekkender zyn geworden.

Tulleken gaf het geheel op, terwijl Van Eenige door zijn val spoedig één baanronde achter was, welk verschil tot het einde zoo bleef bestaan.

De kampioen op langen afstand Van Vliet, reed een eererondje en werd luide

toegejuicht.

Wegkampioenschap voor motorrijwielen (5 H. P.) op 5 K. M.

Er werd gereden in 2 series, waarvan winnen werden : Knoops, Rotterdam en Van Schaik, Amsterdam. Deze rijden met den snelsten 2e Van Gent, Amsterdam in de beslissing, met het gevolg, dat kampioen wordt Van Schaik, 5 m. 34 1/5 sec, 2e Knoops en 3e Van Gent.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1907.08.11)

Wegkampioenschap van Nederland. Onder zeer groote belangstelling werden gisteren te Rotterdam de wegkampioensekappen van Nederland, uitgeschreven door den Nederlandschen Wielerbond op Woudesteyn gehouden. De uitslagen waren als volgt:. Wegkampioenschap, langen afst., 30 KM. Er werd gestart voor 14 prijzen door 39 deelnemers. 1e Tulleken, 2e Bloem, Utrecht; 3e 't Hart; 4e Meuleners te Geleen; 5e v. d. Pol, Rotterdam; 6e Bijleveld, Amsterdam: 7e C. Peereboom; 8e J. Peereboom, beiden Vlaardingen ; 9a Schippers, Rotterdam; 10e Van Sprongen; 11e Jacobi, Rotterdam; 12e Jonker, Den Haag.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1908)

1. Adrie Slot; 2. C. de Visser; 3. J. Bloem;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1909.08.01)

Gisteren werd het kampioenschap van Nederland op den weg Nijmegen—Venloo verreden. De wedstrijd was uitgeschreven door den Ned. Wielerbond. De kampioen werd de heer Chr. Kalkman (Rotterdam) in 3 uur 7 min 31 sec, D. Nijland tweede met ½  wiel. 3. G. Dainea 1 lengte. 4. P. v. Kersen. 5. H. D. Tamse, hoofdpeloton.

Vervolgens kwamen aan: »Achilles«, M. P. Nigten, D. Boula'nde, v. d. Pol, Schippers, Grompt, Trampen, John, etc.

De nieuwelingenwedstrijd over 25 K. M. had tot uitslag: 1. P. v. d. Schee, 2. D. J. v. d. Wiel, 3. W. Koomen, 4. P. v. d. Wiel, 5. G. Beckers, 6. A. ten

Berk de Boer.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1910.07.31)

Zondagmiddag werden op den Arnhemschen straatweg tusschen het Hertehuis bij Amersfoort en Ede de door den N. W. B. uitgeschreven wedstrijden om het kampioenschap van Nederland op den weg en een wedstrijd voor nieuwelingen gehouden; de eerste over 50, de laatste over 25 K.M. Er was zeer veel publiek; de weg was buitengewoon goed in orde, het bleef droog en het was niet overwarm.

Aan den wedstrijd om het kampioenschap namen reel 41 van de 47 renners, die zich hadden doen inschrijven. Zij werden opgesteld ter hoogte van het buiten “Nimmerdors” en vertrokken in kalm gangetje. Iets voorbij het Hertehuis was de eindstreep en daar begon de wedstrijd ook. Reeds om 1 uur 29 minuten en 3o seconden overschreed H. D. Tamse, uit Gouda, de eindstreep. In nog geen anderhalf uur had hij dus de 50 K.M. afgelegd en als eerstaankomende won hij het Kampioenschap van Nederland en werd hij verklaard Kampioen van Zuid-Holland te zijn. Kort na hem volgde H. G. Fransen, uit Hilversum, die daardoor het kampioenschap van Noord-Holland verwierf. Na hen kwamen terug: 3. P. van Kersen, uit Dordrecht; 4. D. M. Nijland, uit Hilversum; 5. H. Hollaar, uit Den Haag; 6. C. van der Wiel, uit Rotterdam, 7. K. C. Schipper, uit Rotterdam. Wijl er te veel publiek op den weg gekomen was, kon de jury den tijd der anderen niet opnemen. Het besloot een nader onderzoek in te stellen, zoodat eerst later definitief zal worden beslist over de prijzen na de 7e en de kampioenschappen de andere gewesten door Noord- en Zuid-Holland. Vervolgens ving de wedstrijd voor nieuwelingen aan. Ook dezen vertrokken — 67 van de 75 die zich hadden aangemeld -  van vóór “Nimmerdors” in een gangetje; doch zoodra bij de streep het teeken was gegeven, dat de eigenlijke wedren was begonnen, trachtten enkelen reeds weg te loopen uit het peloton al in de eerste bocht van den weg, bij Bavoort, volgde door deze onvoorzichtigheid een bijna algemene val, op en over elkaar, tegen de boomen, in de slooten. Eén van de renners brak den linkerpols, een andere kneusde ernstig het linker- sleutelbeen; doch legio het aantal vleeschwonden en het meerendeel der renkarretjes, met houten velgen en alles even licht gebouwd, was hopeloos beschadigd. De omgeving van het Hertehuis geleek al spoedig een groote verbandplaats; enkelen onder de toeschouwers, die een verband-cursus hadden gevolgd, de eerste hulp, terwijl een medisch student en een dokter later de ernstigst gewonden bijstonden. Sommigen, die van een eind ver werden gedragen, bleken slechts door den schrik bevangen en, als gezegd, ernstige verwondingen kwamen niet voor. , Dé uitslag van den nieuwelingen-wedstrijd was:

Nieuwelingen: 1. A. Gailiard, uit Tilburg, die de 25 K. M. afrende in 47 minuten en 55 seconden; 2. W. A. Althuizen, uit Den Haag; 3. H. Paling, uit Woerden; 4. P. Hulleman, uit Gouda; 5. P. Straat, uit Amsterdam.; 6 P. Dijkshoorn, uit Wateringen; 7. A. L. Rutten, uit Amsterdam; 8. A. Stroethoff, uit Amsterdam; 9. S. Wulfse, uit Dordrecht; 10. »N. N.«, uit Apeldoorn; 11. J. Tijsze, uit Amsterdam; 12. J. van de Korve, uit Nijmegen; 13. J. de Jong, uit Utrecht; 14. T. v. Vliet, uit Gouda; 15. H. P. Tammerijn, uit Den Haag en 16. B. van der Kroft, uit Leiden.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1911.07.03)

Op den straatweg tusschen Nijmegen en Roermond is Zondag onder veel belangstelling de wieler-wegwedstrijd gehouden om het Nederlandsch kampioenschap. De gereden afstand Nijmegen—Roermond en terug bedroeg 160 K.M. De uitslag was: 1. K. Schippers (Rotterdam), kampioen van Nederland; 2. P. v. d. Wiel (Rotterdam) ; 3. Gaillard (Tilburg) ; 4. M. Kessels (Heerlen) ; 5. V. v. d. Wiel (Rotterdam) ; 6. H. Martinussen (Gulpen) ; 7. J. Hönemann (Amsterdam) ; 8. P. Gebuis (Rotterdam). Er waren 25 deelnemers. Het vertrek te Nijmegen was te ruim 1 uur, de terugkeer tegen zevenen. De tijd van den winner was 5 uur 49 minuten. De vier eersten kwamen nagenoeg tegelijkertijd aan, na een eindspurt van circa 300 Meter. De renners werden onderweg door een stortbui overvallen en waren zoo bemodderd, dat ze nagenoeg onherkenbaar waren. De wedstrijd voor amateurs over 100 K.M. had tot uitslag: 1. Erkelens (Hazerswoude) ; 2. Wiersma (Amsterdam) ; 3. v. Vliet (Stolwijkersluis). De tijd was 3 u. 34 min.

De wedstrijd voor nieuwelingen over 50 K.M. werd gewonnen door H. de Rijk (Amsterdam), in 1 u. 44 min.; 2e. D. ten Hoonte (Amsterdam); 3e S. J. Hollema (Rotterdam) ; 4e. A. v. d. Boogaart (Helmond) .

Verscheidene deelnemers gaven den strijd op. Ook de houder van het kampioenschap, H, Tamse, te Gouda,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1912.08.26)

WEGWEDSTRIJD ARNHEM-APELDOORN.

Kampioenschap van Nederland op den weg: Arnhem- Apeldoorn twee maal heen en weer, 80 K.M.

Op den straatweg Arnhem—Apeldoorn zijn de kampioenschappen van Nederland verreden, georganiseerd door den Nederl. Wielerbond. Als kamprechter fungeerde luit. L. W. A. van Boxmeer, de heer P. T. de Jong was tijdwaarnemer en de heer P. J. Adrian van Den Haag, commissaris aan het keerpunt. C. Erkelens van Hazerswoude, won de 80 K.M. in 2.45.25 en daarmede het kampioenschap van Nederland. P. C Borremans van Hoogerheide, werd tweede met 9 seconden verschil. De Amsterdammer C. Blekemolen die den rit op 28 Juli reeds volbracht had, werd derde verklaard hoewel hij door machine-defect niet lang kon mededingen. En Wiersma (Amst.) en de Limburger Jos Jansen gaven den strijd op. 8 clubs ieder van 7 renners dingen om het clubkampioenschap van Nederland. Minstens 4 moesten daarvan aankomen en het gemiddelde van hun tijd gaf de klassificatie van het kampioenschap. Het was de Rotterdamsche Club »De Pedaalridders die met haar leden P. v. d. Schee, C. en L. v. d. Wiel en K. C. Schippers de overwinning behaalde. De totale klassificatie van dit clubkampioenschap was als volgt: 1. B. B. C. «De Pedaalridders» gemidd. tijd 2.32.06; 2. «O. D. O.» van Delft, 2.39.09; 3. A.S.C. «Olympia», 2.41.20; A. S. C. «De Germaan», 2.45.50; 5. H. R. V. «Excelsior», 2.46.08. Niet geplaatst: R.R.V. «Apollo» en «De Zwaluwen» Apeldoorn.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1913.09.22)

Zaterdagavond voor een schitterende ontvangst der Nederlandsche deelnemers gezorgd, waarbij het aan hartelijk toasten op de Belgisch-Hollandsche entonte niet ontbrak. Door den B. W. B. werd zelfs een zilveren wissel beker uitgeloofd, voor een jaarlijkschen Holland-België; dus een „Koperen dingetje” op wielergebied! Voor dit “Kampioenschap der Balingen

hadden- 55 renners ingeschreven, waarvan 28. onafhankelijken, 12 nieuwelingen, 9 amateurs en 6 beroepsrenners. Slechts 4 renners verschenen niet aan den start.

Precies 12 uur viel het startschot voor den 100 K.M. lange wegrace, waaraan deelnamen de beroepsrenners: J. W. de Vries, J. Barendse, P. Gebuis, P. v. d. Wiel en W. v. Lingen; de amateurs: P. Schippers, W. de Jager, A. ten Berk de Boer, Ps. Thomas, J. Franssen en W. v. Hobelen; de onafhankelijken: P. Straat, P. v. d. Schee, S. v. d. Meer, J. Hingsloot, M. v. Dop, D. v. d. Zwaan, J. Verlinden, J. Martinussen, N. Beckers, J. v. d. Wiel, Fr. Wiersma, F. Baay, M. v. d. List, C. J. v. Hooft, W. Polenaars, C. Engelbrecht, C. v. d. Wiel, F. v. Dijk, H. Maes, H. Daamen, M. Freijters, M. Damen, J. Dirven, A. v. Swevelt, J. Smeets, D. Duim, J. Denzier en D. Holtkamp; de nieuwelingen: J. Zonneveld, P. Hulleman, M. Luben, G. Waldner, J. Tegelaar, W. Hollinga, J. Mast, G. Felderhoff, H. Heynings, C. Huyser en J. Nelck.

De weg leverde nogal moeilijkheden op, daar de Belgische keien den Hollanders vreemd zijn, die met het oog hierop niet de gewenschte versnellingen op hun machines hadden, evenmin als de meest geschikte banden.

Niet minder dan 25 renners gaven den strijd dan ook in de eerste 60 K.M. op, teerwijl ook eenige valpartijtjes voorkwamen, waardoor Smeets èn v. Lingen vrij diepe hoofdwonden kregen, De eerste 30 K.M. bestond het hoofdpeloton uit 20 renners, dat te Lier, 6 K.M. voor het keerpunt, reeds tot een 10-tal was geslonken. Aan het keerpunt kwamen Wiersma en Luben het eerst aan (tijd voor 50 K.M. 1 u. 38 min. 40 sec.) gevolgd door J. v. d. Wiel, Waldner, Maas, v. Hilst en v. Hooft. De favoriet P. v. d. Schee, P. v. d. Wiel en. J. Barendse waren reeds vrij ver achter geraakt. De jonge Amsterdammer Wiersma weet dan Luben van zich af te schudden, en wint schitterend in 3 u. 30 m. en 2 sec. Maas (Woensel) en P. v. d. Hilst (Amsterdam) komen 8 minuten later als nr. 2 en 3 binnen, terwijl met enkele minuten verschil de volgende renners op de Zurenborgbaan aankomen: 4.  L. v. d. Wiel (R'dam) 5. C. v. Hooft (Zevenbergen) 6. P. v. d. Wiel (Adam) 7. Martinussen (Gulpen) ; 8. G. Waldnor (Apeldoorn); 9. A. van Swevelt (Voerendaal); 10. M. Luben (Gulpen)  11. W. Tolenaars (Zevenbergen); 12. J. Tegelaar (Apeldoorn); 13. K. Mast (Arnhem); 14. Joh. Zonneveld (Wassenaar).

P. v. d. Wiel won als eerst aankomend beroopsrenner den extra-prijs van 25 gulden, Fr. Wiersma denzelfden prijs als eerste onafhankelijke, v.d . Hilst kreeg als eerste amateur een gouden medaille en Waldnor als eerste nieuweling een verg. zilv. medaille. Daar de wedstrijd tevens voor het provinciaal kampioenschap zou gelden, werd Fr. Wiersma kampioen van N.-Holland, J. v. d. Wiel van Z.-Holland, J. Martinussen van Limburg, H. Maas van N.-Brabant en G. Waldnor van Gelderland. Alles liep vlot en uiterst geregeld van stapel, dank zij dé goede regeling. Moge de Ned. Wieler Bond het volgend jaar zoo’n succes op eigen bodem maar kunnen boeken.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1914.06.28)

Het wegkampioenschap op de 100 KM.

Het 100 K.M. kampioenschap van Nederland op den weg is gisteren op het traject Brussel-Gent en terug verreden. De Nederlandsche Wielerbond was wel verplicht dit kampioenschap buitenslands te houden aangezien in Nederland zelf geen toestemming werd verkregen. Onze landgenooten kregen echter in den vreemde een allerhartelijkst onthaal en de belangstelling voor dezen wedstrijd was zeer groot. Van de 71 ingeschreven deelnemers kwamen inderdaad allen aan de vertreklijn, op zichzelf een bijzonder record. !

Om 11 uur viel het schot. De route liep van Hekelghem, Aalst naar Gent waar gekeerd werd en langs denzelfden weg teruggereden naar Brussel, alwaar op de Karreveld-baan de eindstreep was.

Onmiddellijk nadat het schot weerklonken had, werd een flink gangetje ingezet, hetgeen op dezen mooien weg best ging. Alras deden zich tal van banden en rijwieldefecten voor. De eerste 30 K.M werden in 53 minuten afgelegd. Het leidend peloton geleek een compacte massa. Ettelijke valpartijen waren hiervan het gevolg, waarvan ook de favoriet Blekemolen de

dupe werd.

Was langs den weg de belangstelling reeds zeer groot, te Gent werden de Nederlandsche renners door een enthousiaste menigte opgewacht. Het keerpunt (50 K.M.) werd door het zeer geslonken hoofd-peloton — toen nog uit 22 renners bestaand — in 1 uur 28 min. bereikt

Met den wind In den rug werd de terugtocht aanvaard, waardoor de pace nog sneller werd. Door voortdurend spurten loste ook het leidend peloton zich op.

Bij Assche-Berght waren Kalkman, P. v. d. Wiel, Vlemmix en G. Jansen nog bijeen. De twee eerste genoemden liepen weg en bereikten om 2.15 de wielerbaan.

Hand aan hand reden Gh. Kalkman en P. v.d. Wiel de drie reglementaire rondjes. De wedstrijdcommissarissen lieten toen opnieuw starten, opdat

uitgemaakt zou worden, wien van beiden nu eigenlijk het kampioenschap toekwam. Toen won Gh. Kalkman te Rotterdam, die de 100 K.M. aflegde In 3 uur 1 min.39 sec. Tweede was P. v. d. Wiel te Rotterdam; 3. G. H. Vlemmix te Woensel (eerste onafhankelijke); 4. Fr. Wierma, te Amsterdam; 5. J. v. d. Wiel te Rotterdam; 6. F. Baay, Amsterdam; 7. v. d. Kemenade; 8. v. d. Blesenbos (eerste amateur); 9. Hoek, (eerste nieuweling) en 10. J. J. G. van Asten te 's-Gravenhage.

Kalkman reed, getooid met een trui in nationalekleu ren, een eereronden. waarna hem bloemen werden aangeboden. Het talrijk publiek juichte den nieuwen Nederlandschen kampioen langdurig toe.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1915.07.25)

Betroüwbaarheidskampioenschap. ,N. W. B. De Nederlandsche. Wieler Bond heeft het gisteren met het verrijden van zijn betrouwbaarheids-kampioenschap van Nederland op den weg. waarvoor het traject Amsterdam—Maastricht was uitgekozen, al bijzonder slecht getróffen. toen ‘s ochtends 7 uur van de 93 ingeschreven renners 72 den 240 K.M. langen weg opgingen, regende het, dat hef goot en, hoewel zoo nu en dan gedurende den verderen dag het zonnetje zich weleens het zien, was het wéér over het algemeen zoo abominabel slecht, dat slechts weinigen onder deze omstandigheden er in slaagden , het eindpunt te bereiken. Vier categorieën rijders namen aan den strijd deel. n.l. veteranen, amateurs, professionals en onafhankelijken. Voor de veteranen eindigde de strijd te Nijmegen; zij hadden dus 'n afstand te rijden van ca 100 KM., die in uiterlijk 3 uur moest worden afgelegd. 1ste A Th. Baak uit Amsterdam, 2de C. v. d. Wiel uit Rotterdam, 3de van Eembergen, Den Haag, en 4de E. P. J. Adrian, Den Haag.

Voor de overigen kwam daarna nog het zwaarste werk.  Heel wat gaven dan ook den strijd op, zoo o.a. de favorieten jhr. Bosch Van Drakestein en Blekemolen. Da aankomst had plaats op de wielerbaan te Amby bij Maastricht, waar tot besluit drie ronden moesten worden gereden.Het eerst verschenen op de baan, te 4 uur 51. dik onder de modder natuurlijk, de gebroeders v. d. Wiel, uit Rotterdam. Van hen toonde Rinus v. d. Wiel zich de sterkste, zoodat hij dus den kampioenstitel verwierf vóór zijn broer Piet. Derde was de Rotterdammer B. Gebuis. die te 4 uur 55 arriveerde, vierde de amateur C.D. v d Brézenbos, Amersfoort, te 5 uur 12. vijfde J. J. Wöries, Delft, te 5 uur 12, zesde de beroepsrenner J, Barendse, Rozendaal, te 5 uur 13, zevende P. A. van Vegchel, Doetinchem. te 5 uur 14, achtste G. H. Franssen, Hilversum.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1916.07.23)

Het gisteren verreden kampioenschap voor Nederland op den weg over een route den Haag—Maastricht via Utrecht en Arnhem had tot resultaat.:

1. K. van Nek, 2. Wiersma, 3. Gebuis, 4. W.v. Duyn, 5. Erkelens en 6. de Vries. Enkele minuten later arriveerde als no. 7 Beckers en dan telkens met eenige minuten verschil 8. K. Schippers, 9. Slappendel, 10. Zonneveld. 11. P. Gebuis, 12. Vlemminx, 13. v. Duuren, 14. de Jager. 15. Rutten, 16. Waldner, 17. Treisberg, 18. Stenken en 19. Packbiers. De winnaar had den afstand afgelegd in elf uur 6 min. De 1ste der nieuwelingen was v. Duuren, 1ste beroepsrenners v. Nek, 1ste onafhankelijke v. Duyn en 1ste amateur  Zonneveld.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1917.07.08)

Voor dit kampioenschap, waar in wielersport-kringen steeds groote belang- stelling voor bestaat, hadden zoals we reeds eenige dagen geleden hebben medegedeeld, 48 renners, onder wie de specialiteiten van den weg, inge- schreven.Maar toen dan gisterochtend te Amersfoort het sein tot vertrek werd gegeven, bleken er 12 niet te zijn opgekomen. Onder hen bevonden

zich, om nu maar de voornaamsten te noemen, Blekemolen, v. d. Bogaerd, T. v. Dijk én Ikkelaar, allemaal mannen  dié een heelen gooi naar den kampioenstitel konden doen. Echter, al heeft hun wegblijven, natuurlijk eenigen afbraak gedaan, toch is de strijd zeer spannend en rijk aan emotie geweest en is door een der favoriten, door onzen stadgenoot J. .v. d. Wiel, op faire en fraaie wijze gewonnen. In herinnering zij nog gebracht, dat de rit ging over een afstand van 225 KM. en wel langs de route Amersfoort (Vertrek) – Voorthuizen – Apeldoorn – Deventer – Holten – Rijssen – Almelo - Hengelo – Enschede – Hengelo – Delden – Goor – DiepenheimLochemWarnsveld – Zutphen – Voorst – Apeldoorn – Voorthuizen. Een schoon traject en rijk aan mooie weggedeelten.

Om 9 uur zou het vertrek plaats hebben. Doch aangezien nog op de aankomst van een trein moest worden gewacht welke nog een paar deelnemers zou brengen, werd het half 10 eer, even buiten Amersfoort het sein tot den afrit kon worden gegeven.

Op weg waren toen gegaan.

3 Beroepsrenners: Fr. Hoeks (Hoogerheide), Kl. Van Nek (Amsterdam) en J. v. d. Wiel (Rotterdam).

16 amateurs:  Jhr. Bosch v. Drakestein (Den Haag), J. Stedehouwer (Rotter- dam), H. Nieuwenhuys (Amersfoort, J. de Jager (Amersfoort),  D. Wouters (Ossendrecht),  A. L. Amelsbeek (Amsterdam), H. Nacke (Utrecht}, H. J. Welle (Utrecht), H. J. v. Duuren (Amsterdam), K. Franken (Amsterdam), W. J. Janse (Den Haag), F. Rutten (Den Haag),  A.W. v. d. Enden (Amsterdam), P. Schippers (Rotterdam), C. J. Out (Amsterdam) en H. Gerrits (Rotterdam)

5 Onafhankelijken: A. Peters (Venlo), P. v. d. Berg (Heerlen), A. H. Nankman (Rotterdam, G. Slappendel (Voorburg) en J. de Vries (Simpelveld).

5 nieuwelingen: ps..Elswick" (Den Haag), L. J. Franken (Den Haag), P. C. v. Zuylen (Amsterdam), J. Bonebach (Den Haag), L.J. van Dam (Rotterdam)

7 veteranen:  P. J. Adrian (Den Haag), C. v. Wissen (Amsterdam), G. van Eembergen (Den Haag), C. Strookman, (Rotterdam), C. v. d. Poel, (Rotterdam),  C. Huizer (Rotterdam), en C. v. d. Wiel (Rotterdam)

Zes motorwielrijders (automobielen waren ditmaal in met de schaarschte aan bezine niet van de partij) die als pasengiers de controleerende bestuursleden van den N.W.B “achter-op” hadden, volgden de renners.

Hoe wij den rit zouden moeten verslaan was ons – onder deze omstan- digheden – tot kort voor het vertrek nog niet duidelijk. Doch toen werden wij door den bekende Haagschen motorsportman de heer F. Visscher, die met reeds “bevolkten”zijspan reed, uit de moeilijkheid geholpen. Waar plaats was voor twee, was ook plaats voor drie. Er werd een zetel „achter-op" geïmpro- viseerd en alzoo triorijdend hebben wij den geheelen rit meegemaakt.

In tegenstelling met vorige jaren, toen direct na het vertrek een straffe pace werd ingezet, ging het nu in den beginne al zeer bedaard. De nieuwelingen en de veteranen namen de leiding in hand en entoonden allerminst haast om Enschede te bereiken. Doch na een Kilometer of tien begon er schot in te komen.

Voornamelijk door toedoen van v. d. Wiel, Van Nek en den Haagschen amateur Rutten, die verrassend stoer reed, begonnen de eerste achterblijvers te komen. Voorthuyzen werd nog met 30 man en Apeldoorn met 28 man in de hoofdgroep gepasseerd. Doch te Deventer waar de heer W.J. Lugard en kapt. Ochsendorff voor een goede controle en regeling hadden zorg gedragen, was de leidende hoofgroep nog juist 20 man sterk.

In de buurt van Holten echter viel ook deze groep uiteen. De veteraan v.d. Wiel kreeg een kettingbreuk, Hoeks een lekken band, Wouters kwam te vallen, nog een paar slipte in het mulle zand. Van Nek moest ook een band plakken en zo was het, dat Rijssen door een leidende groep van 9 man werd bereikt.

Hieronder bevond zich ook de veteraan P.J. Adrian. Jammer genoeg kwam deze 43-jarige even verder te vallen. Eerts was hij erg ontmoedigd. Maar na een paar minuten ztte hij de gang er weer in.

Contact met de hoofdgroep heeft hij begrijpelijkerwijs niet meer verkregen. Want de renners, die van Nek enige minuten achter zich wisten, hielden er taai de gang in, om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Te Enschede, dat als keerpunt in den rit kon worden beschouwd, arriveerde te 6 min over half 2 Janse, Franken, Rutten, Wouters, Bonebach (allen amateurs) en J. v.d. Wiel (prof). 1 min. later volgden jhr. Bosch van Drakenstein die wegens kramp net voor Enschede had moeten los laten. 2 min later Kl. Van Nek, te 8 min voor 2 amateurs v.d Enden en 5 min later de heer Adrian, die daarmede winnaar werd van den wedstrijd voor veteranen, welke te Enschede eindigde.

Met een kwartier verschil werd de Rotterdammer C. v.d. Poel 2e in deze afdeeling. C.v.d. Wiel (Rotterdam) werd derde.

Het laat zich begrijpen, dat van Nek, die reeds sterk was ingelopen, er een zwaar tempo inzette. En plm. 15 km van Enschede had hij de leidende groep dan ook weer te pakken. Herhadelijk werd er toen gespurt, wat ten gevolge had, dat de hoofdgroep slechts 4 man groot werd, v.d. Wiel, van Nek, Wouters en Rutten.

Doch bij Warnsveld liep andermaal een band van Van Nek leeg. Nu beurtelings de leiding overnemend, zette J. v.d. Wiel en Rutten er zulk een vaart in, dat ook Wouters (bij Zutphen), dat om half 4 werd bereikt, moest los laten. Met een snelheid van 31 km per uur werd door beiden op Voorst aangereden. Doch hier begon de amateur Rutten (een man van bij de 40 jaar en vader van 9 kinderen) last van zadelpijn te krijgen wat tengevolgen had, dat hij J. v.d. Wiel even voor Apeldoorn moest laten schieten.

Geheel alleen en zeker van de overwinning tornde v.d. Wiel tegen den hoogten op en frisch als een hoen passeerde hij onder luid gejuich te 4 uur 59 min. de einstreep te Voorthuyzen.

J.v.d. Wiel, de nieuwe kampioen, die thans bij uitzondering eens niet van pech te lijden had gehad, heeft gedurende den geheelen rit niet de minste verslapping getoond en was na aankomst nog zo los en lenig, dat hij nog voor hij de felicitaties in ontvangst nam, zomaar op den weg, een salto mortale draaide.

6 min. later arriveerde F. Rutten, de eerste amateur, die toch een merkwaardige prestatie heeft verricht. Van moeheid was ook bij hem geen sprake. Alleen maar last van zadelpijn.

Te 5 uur 6 kwam Van Nek. Maar geconstateerd was, dat hij zich de laatste 20 km. had laten gangmaken.Hierover onderhouden, gaf Van Nek te kennen den rit te hebben opgegeven, daar hij alleen reed om winnaar te worden, zodat de jury besluiten moest Van Nek als niet aangekomen te beschouwen.

D. Wouters (Ossendrecht) werd nu derde. W.J. Janse (Den Haag) vierde. Bonebach (Den Haag) vijfde. Jhr. Bosch van Drakesteyn (Den Haag) zesde. A.W. v.d Enden (Amsterdam) zevende. Hoeks (Hoogerheide) achtste. L.J. Franken (Den Haag) negende. J. Stedehouder (Rotterdam) tiende. J. de Vries (Simpelveld) elfde. C. v.d Wiel (Rotterdam) twaalfde. Waarmee C. v.d Wiel de extra-prijs ten deel viel voor den veteraan, welke den geheelen afstand zou hebben afgelegd.Het verschil tussen nummer 1 en 12 bedroeg circa 1 1/2 uur.

De provinciale kampioenen werden in deze rit.

Zuid-Holland: J. v.d Wiel; Noord-Brabant: Wouters; Limburg: de Vries; Noord-Holland: van de Enden; Utrecht: H. Nieuwenhuis, die als 13e binnen kwam.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1918.07.14)

Gisteren is onder de meest gunstige weersgesteldheid het wegkampioenschap 1918 van den Nederlandschen Wielerbond verreden, stipt te 8 uur verschijnen de volgende deelnemers aan den start:

Jhr. Creve, Den Haag; De Vries, Simpelveld; Stout, Elst; Beckers, Klimmen; Tewee, Amsterdam; Bokking, Amsterdam; J. v. d. Wiel Rotterdam; Stede- houder, Rotterdam; v.d. Berg, Heerlen; Savelkouls, Den Bosch; Ditmar, Den Haag; Grafhorst, Den Haag; Slappendel, Voorburg; Jansen, Den Haag; v. d. Ende, Den Haag; Rutten, Den Haag; Ikelaar, Amsterdam; De Jager, Amster- dam; v. Beem. Sloterdyk; De Jong Amsterdam; Otten, Zaltbommel; Frans- sen, Hilversum; Hoeks, Hoogerheide; v.d. Enden, Amsterdam; Middelkoop, Haarlemmermeer: Vermeer, Halfweg; Suyberbuyk, Rozendaal; Bartelen, Nispen;  Snoek, Den Haag; v. d. Berg, Leeuwarden;  Edeling, Den Haag; Ooms, Halfweg; Boonstra, Amsterdam; Scharringhausen, Rotterdam; in totaal 34 deelnemers.

Er werd met een kalm gannentje Amsterdam uitgepeddeld tot voorbij den spoorwegovergang aan de Weesperzijde. Om 5.25 wordt het teeken tot

vertrek gegeven en in een oogwenk is het geheele peloton uit het gezicht verdwenen.

Totale uitslag luidt: 1. en Kampioen Rinus van de Wiel, Rotterdam, rijtijd 6 uur 34 min.; 2. 1ste amateur Snoek, rijtijd 6 uur 34 min.; 3. Grafhorst rijtijd 6 uur 51 min.; 4. Tewes, 6 uur 56 min.; 5. 1ste nieuweling De Jong, 6 uur 56 min.; 6. ----; 7. Fransen,: 8. Snoek,; 9. Ooms; 10. De Vries; 11. Slappendel; 12. Scharringhausen;

Onder de niet-geplaatsten die den rit echter volbrachten, behoorden o.a.: Hoeks, Wouters en jhr. Greve.

Om 11.02 komen de veteranen aan beurt, in welke categorie de bond- voorzitter, de heer Adrian, buiten mededinging rijdt. De race-machine schijnt hij toch niet op stal te kunnen zetten ondanks zijn gelofte van verleden jaar!

In totaal startten in de categorie veteranen tien mededingers, n.l. van Eembergen, Den Haag; Adrian, Den Haag; Stouten, Haarlem; Strook-

man, Rotterdam; Mast, Nijmegen; C. v. d. Wiel, Rotterdam; v. d. Poel, Rotterdam; Kempers, Rotterdam; Sybrants, Amsterdam en v. Wissen, Am

sterdam.

In de vetaranenafdeeling was ditmaal  v. Wissen, de praeses de “Germanen” de gelukkige winnaar van het kampioenschap. Met v. d. Poel, Sybrands en C. v. d. Wiel hadden zij voorbij Amersfoort hun concurrenten achter zich gela-

ten. Vlak voor den kamp-ingang kreeg v. d. Wiel echter een lek bandje, zoodat hij een machine leenen moest om zijn 3 rondjes nog uit te kunnen rijden, terwijl Sybrands kwam te glippen, waardoor hij terrein verloor. In de veteranen-categorie luidt de volledige uitslag:

1. v. Wissen, kampioen, rijtijd 2 uur 43 m.; 2. v. d. Poel, rijtijd 2 u. 43 m.; 3. Sybrands, rijtijd 2 u. 44 m.; 4. C. v. d. Wiel. rijtijd 2 u. 44 m.; 5. Adrian, rijtijd 2 u. 52 m.; 6. Stouten; 7. v. Eembergen;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1919)

1. Frits Wiersma;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1920.06.06)

Zondagochtend had volgens de Courant voor cafe Huis ten Halve te Soesterberg het vertrek plaats voor de wedstrijden om het Nederlandsch kampioenschap op den weg, waarin 60 deelnemers uitkwamen, nl. 36 rijbewijshouders, 5 veteranen en 19 nieuwelingen. De route liep van Soesterberg over Apeldoorn, Arnhem, Ede en Amersfoort terug naar Soesterberg een afstand van 120 K.M. Er stond veel wind, hetgeen natuurlijk zijn invloed had op de tijden. Wiersma en lkelaar kwamen tegelijkertijd bij den eindstreep, waar Wiersma met een banddikte verschil eerste werd. Ikelaar is voorbij de eindstreep gevallen, verloor even het bewustzijn, doch kwam spoedig weer bij. Hij protesteerde legen de beslissing van de jury, doch dit protest zal niet worden toegewezen. De uitslagen, luiden:

Amateurs: 1. lkelaar. 4 uur 18 min. 45 sec. (als 2e aankomende.) 2. Doms (als 9e aankomende). 3. v. d. Stel (als 10e aankomende).

Professionals: 1. F. Wiersma. 4 uur 18 min. 45 sec. 2. J. W. de Vries (100 M.) 3. Vlemmix (300 M) 4. Gebuis, 5. Grootveld, 6. Andriesse. 7. Grafhorst. Veteranen: 1. G. v. d. Wiel. 4 uur 30 min. 14 3/5 sec. 2. Jansen. 4 uur 3, min. 29 sec. 3. Buis, 5 uur 23 min. 23 1/5 sec.

Nieuwelingen: 1. Beudcker. 4 uur 31 min. 28 sec. 2. Draaier, 4 uur 34 min. 58 4/5 sec 3. Radslok. 4 uur 55 min. 6 1/5 sec. 4. Kershagen. 5. Heusder. 6. Tellenkamp.

De volgende provinciale kampioenschappen werden behaald: Noord-Holland door Wiersma; Zuid-Holland door Gebuis ; Noord-Brabant Vlemmix en Limburg door J. W. de Vries.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1921.06.21)

Gisteren is te Soesterberg het kampioenschap van Nederland op den weg verreden over een afstand van 120 K.M. Er kwamen 24 amateurs, 26 beroepsrenners, 21 niet-rijbewijshouders, - juniores en 3 seniores uit.

De uitslag was:

Amateurs:  J. Willems, 4 uur 21 min. 19 sec.; 2. A. Krijgsman; 3e K. F. Beudeker;

Professional: 1.  J. v. d. Wiel, 4 uur 11 min. 18 sec.; 2 Grafhorst op 4 min. 3.  Ikelaar; 4. v.d. Stel;

Nieuweling: 1. J. v. d. Berg (geen tijd); 2. Essenberg; 3e v. d. Dussen.

Veteranen: 1. v. d. Wiel (geen tijd).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1922.07.04)

Gistermorgen zijn de Nederlandsche wegkampioenschappen verreden. De weg liep van Arnhem over Ede, Otterloo, Hoenderloo, Ugchelen, Apeldoorn, Twelloo, Deventer, Wilp, Brummen, Dieren en Velp naar Arnhem.

De afstand bedreeg 110 K.M. Te 10 uur ontving de jury, bestaande uit het bestuur van den Nederlandschen Wielerbond en R. E. T. 0., de 75 deelnemers, waarvan 23 professionals, 31 amateurs, 15 nieuwelingen en 6 veteranen.

Te 11 uur werd gestart door dé groep professionals, met tusschenpoozen van 10 minuten gevolgd door de overige categorieën. Een lange fille auto's volgde direct de profs, die in een 30 K.M. gangetje in de richting Ede trapten. Uitgezonderd enkelen, die reeds na eenige K.M. met bandenpech te kampen hadden, bleef men aanvankelijk dicht bij elkaar, zonder dat er ook maar één moeite deed om wat uit te loopen.

Zoo hield tot Apeldoorn een twaalftal den kop, gedurende welken tijd er slechts enkelen afzakten, waaronder de Jager uit Amsterdam, die later echter weer keurig wist in te halen. Na de stempelcontrole te Apeldoorn vormden zich al spoedig twee pelotons, waarvan het eerste, bestaande uit Kl. Van Nek, P. Straat en J. v. d. Hiel een 7 a 800 M. voor was. Zij wisten dezen voorsprong te behouden tot Deventer, waar zij, na de controle gepasseerd te zijn, jammerlijk een verkeerden weg insloegen, waardoor het tweede peloton, bestaande uit de Hagenaars. Stolten, Datema, v. d. Stel en den Groninger Nankman gelegenheid kreeg eenige K.M. voor te komen.

Bij Dieren deed zich nog een incident voor, doordat men de brug over het kanaal open vond. Zonder aarzelen sprongen de leiders echter op het passeerende schip en vandaar aan de overzijde óp den wal om daarna den rit te vervolgen en hierdoor zeker vijf minuten, op de anderen te winnen.

Bij Velp, wist Nankman zich plotseling los te werken; hij liep de anderen ongeveer 300 M. vooruit en bereikte ook met dezen voorsprong te ongeveer half drie de finish. De amateurs bleven aanvankelijk dicht bij elkaar, tot onder Brummen, Maas en v. Dijk plotseling uitliepen, nog eenigen tijd mee elkander reden tot v. Dijk ten slotte de eindspurt inzette en ongeveer 2 K.M. voor Maas de finish passeerde.

Bij het sluiten der controle, die over het gehele traject uitstekend geregeld was, bleken, nog slechts enkele rijders niet binnen te zijn. Van Nek en v. d. Wiel stapten enkele meters voor dé, finish af als protest, omdat hun bij Deventer naar hun meening niet voldoende de weg was gewezen. Tot halfvier werden in het R. E. T. O. clubhuis door den voorzitter van den N. W. B. den heer Viruly de prijzen uitgereikt. De uitslag luidt als volgt:

Profs: 1 Nankman, Groningen, in 3 uur 27 min.; 2. A. G. v. d. Stel, Den Haag (50 M) 3. H. F. Datema, Den Haag (50 M.) 4. H. Stolten, Den Haag (50 M.) 6. KI. v. Nek, Amsterdam;. 7. J. v. d. Wiel, Rotterdam; 8. P. Straat, Amsterdam; 9. J. de Vries, Simpelveld; 10. C. J. H. Franssen, Ubachsberg;

Amateurs: J. G. v. Dijk, Vinkeveen (geen tijd). 2. Joh. Maas, Steen- bergen: 3. H. Beets, Beemster; 4. v. Veen, Den Haag; 5. M. F. v. Dusseldorp, Tilburg; 6.  W.J. Bloos, Amsterdam (allen op 300 meter);  7 A. M. H. Peute, Blerik; 8. J. Vleghaar, Amsterdam. 9. J. Wynands, Amsterdam;

Nieuwelingen: 1. G. G. Bom, Rotterdam (geen tijd): 2. R. F. C. Krigge, Arnhem; 8. P Korstanje, Elden; 4. C. Louwen, Ouderkerk a. d. Amstel; 5. W. J. Meenrink, Elden; 6. L. Meesters, Vlijmen.

Veteranen: 1. J. Sybrands, Amsterdam! 2. A. v. Nieuwkoop, IJmuiden; 3. J. Buis, Halfweg.

 

KAMPIOENSCHAPVAN NEDERLAND.(1923.07.12)

Ouderaarde schittert. Ikelaar wint het Prof. Kampioenschap*, SOESTERBERG, 12 Juli. — Het was reeds vroeg in den morgen bij Huis ten Halve een gezellige drukte. Uit alle deelen Van het land kwamen zij, de profs, de amateurs, de nieuwelingen, de veteranen, om te strijden om het kampioenschap van Nederland op den weg. Om 10 uur werd het vertreksein gegeven voor de beroepsrijders, van wie de volgende renners startten: Straat, van Melis, Ikelaar, Jacobs, Nankman, (kampioen 1922), Thijsen, de Vries, Biesterveld, van Wijk, Ahaus, Paijmans, den Hartog, de Vreng, Vlemmix, van Hal, Höhle, Wiersma, Coffeng jr., Jansen, Berkven, van der .Wiel, H. en P. H Remmel, Bekkering, van Duijn en Maas (Eindhoven). Van de amateurs verschenen o.a. niet aan den start: Wiechman, jhr. Bosch van Drakestein, van den Bergh, Krabsliuis en N. J, de Jong. De veteranen waren allen opgekomen, terwijl van de ingeschreven nieuwelingen 17 renners niet waren verschenen.

In tolaal startten 162 renners. Tien minuten na elkander vertrokken-de verschillende categorieën. Er werd onmiddellijk een goede gang ingezet. Reeds spoedig vielen de eerste slachtoffers. Geen wonder, het was te voorzien dat de verzengende zonnestralen een rol van beteekenis zouden gaan spelen. Het eerst was het de band van Van der Wiel, die den geest gaf, doch de Rotterdammer heeft na een half uur het hoofdpelebon weer ingehaald. Ook de banden van Hohle en Straal bezwijken, tengevolge waarvan dezen den strijd opgeven. Tot Ede blijft het peleton vrijwel bij elkander. Daarna beginnen de serieuze damarrages, waarvan Abaus, Verweij, Thijssen en de Vries het slachtoffers worden. Zij geven op, evenals Coffeng, die een lekke band krijgt. Spoedig is: echter het pelelon weer bij elkander. In Arnhem is het hoofdpeloton nog steeds bij elkaar, met Van der Wiel en Wiersma aan den kop. De amateurs houden het tempo goed vol en passeeren 10 min. later Arnhem.

Aan de vaste controle te Dieren is Nankman eerste. Wiersma moet opgeven, ten gevolge van een aanrijding met een auto, waarbij zijn machine ernstig beschadigd is. Kort na de profs, passeert de amateur Oudenaarde de controle. Hij is in zijn eentje uitgeloopen en heeft reeds enige minuten voorsprong op de andere amateurs. Intusschen eischen de hitte en de bandenpech steeds meer slachtoffers:. Ook Van der Wiel geeft tusschen Zutphen en Apeldoorn den strijd op. Oudenaarde; trapt inmiddels moedig voort, de jonge: Rotterdammer rijdt schitterend en passeert zelfs, nog vóór Apeldoorn, het profpeloton. Inderdaad een kranig stukje werk. Bij de vaste controle in Apeldoorn is hij ongeveer 2 minuten vóór. Van de profs, noteeren wij bij het hoofd-peleton: Maas (Eindhoven), De Vreng, Bekkering, Paijmans, Van Melis, De Vries, P. H. Remmel en Ikelaar. Bekkering neemt dan den kop, gevolgd door Ikelaar. De jonge Rotterdamsche amateur loopt meer en meer uit en gaat in ongeveer, 15 min. korteren tijd dan de profs, over de eindstreep. In de eindspurt van de profs, word Ikelaar eerste, vóór Bekkering en van Melis. De volledige uitslagen zijn:

Professionals: 1. Ikelaar, (kampioen) tijd. 5 uur 39 min. vier vijfde sec, 2. Bekkering, 3. van Melis; 4. Paijmans, 5, Maas; 6. de Vreng; 7 van Wijk, 8. Berkvens.

Amateurs: 1. Oudenaarde (kampioen) tijd 5 uur 24 min. 15 sec.; 2 van Dijk; 3 Maas; 4 Bremer; 5 van den Berg; 6. Tewes; 7 Kuis; 8. Cornelisse, 9. Koppen 10 Zonneveld.

Nieuwelingen: 1. Bon (tijd 5 uur 41. min. 23 .sec.; 2. Tewes; 3 Terbache; 4, de Jong; 5 Brouwer; 6 van der Aar; 7. Suurland; 8. R. de Vos; 9 Knijff;

Veteranen: 1. Sybrandts, tijd niet- opgenomen; 2 Nieuwkoop, 3 Gooy; 4.-

Jong, 5 Maring; Na afloop deelde de heer Viruly, voorzitter van den N. W. B, de prijzen uit. Hij bracht een speciaal woord van dank aan den minister van Waterstaat voor de toestemming, welke deze ditmaal verleend heeft voor dezen wegwedstrijd.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1924.06.24)

Muller amateur-kampioen.

Iklaar wint in de Prof.-klasse.

SOESTEEBERG, 24 Juni. Het anders zoo rustige zomerdorpje Soesterberg was vandaag een en al bedrijvigheid. Want waar wielrenners zijn gaat de rust op de vlucht. Vooral wanneer deze wielrijders aan de start verschijnen om deel te nemen in den wedstrijd om het wegkampioenschap van Nederland. Want dat is wegwedstrijd van het jaar. Dus er waren zeer veel inschrijvers, - zoowel in de profs-, amateurs- en nieuwelingenklasse. In totaal verschenen ongeveer 160 renners aan den start. Het  weer werkte overigens mee; geen zon, weinig wind, en bovenal, geen regen. t Klokslag tien uur werd het sein tot vertrek gegeven aan het 40-tal profs; tien minuten later vertrokken de amateurs, daarna de nieuwelingen en tenslotte de veteranen. In een wegwedstrijd speelt het pechduiveltje altijd een groote rol en deze kamp maakte daar geen uitzondering op. Nog geen 100 M. na den start  noteeren wij reeds eenige lekke bandjes e.d. Met als onvermijdelijk gevolg treurige gezichten en teleurgestelde verwachtingen, omdat juist hèn dit moest overkomen. Aandewiel is de eerste prof, dien wij aan den weg zien staan met een gebroken voorvork. Hij was de eerste, maar op lange na niet de laatste. Natuurlijk zijn er dadelijk ook eenige renners die het vrij hooge tempo niet kunnen bijhouden, zoodat zich verschillende groepen vormen. Vooral de amateurs rijden zeer verspreid over de weg. Bij Ede, het belangrijke moment uit  dezen strijd: Piet Straat en Vreeswijk loopen weg. Beurtelings den kop nemend, gaat 't op Arnhem af, waar de eerste controle gepasseerd wordt. Aanvankelijk heerschte hier een eenigszins zenuwachtige stemming. Het afstempelen der rugnummers eischte natuurlijk eenige seconden oponthoud en men had moeite om de strijdlustige jongens even vast te houden, ten einde de controle-formaliteiten te vervullen. Daar bij kwam nog dat diverse helpers, pa's, ma's en andere verzorgers van de jongens alles in 't werk stelden óm non pouiain wat te eten en te drinken te geven, wat natuurlijk de orde niet ten goede kwam. Een betreurenswaardig gevolg hiervan was, dat iemand tegen de fiets van Maas opviel, waardoor zijn wiel brak en hij dus eenige minuten en, zooals later bleek, ook zijn kans verspeelde. Overigens moet echter een woord van dank gebracht worden aan de wielervereeniging R.E.T.O., die weer op goede wijze voor wegafzetting zorg droeg. De genoemde controle te Arnhem werd te 11,30 uur bereikt en daar bleek het dat P. Straat en Vreeswijk een voorsprong van één minuut op het volgend peleton hadden weten te veroveren. Dat wordt Ikelaar, die zijn titel te verdedigen heeft, echter te bar en hij begint alleen de achtervolging, die met succes zou bekroond worden, want in de buurt van Apeldoorn haalt hij beide vluchtelingen in. Gedrieën wordt dan het laatste gedeelte van den weg afgelegd. Piet Straat's wiel loopt echter aan wegens een gebroken spaak. De Amsterdammer moet dan ook na eenigen tijd loslaten, zoodat alleen lkelaar en Vreeswijk aan het hoofd gaan. In kalm tempo gaat het op de finish af. Op 200 meter van de eindstreep spurt Ikelaar naar voren en zonder veel moeite gelukt het den Amsterdammer den kampioenstitel andermaal te veroveren, In de amateurs-klasse speelde 't pechduiveltje ook een groote rol. Maas, Kruier, Vlietman en andere kopstukken zijn hoofdzakelijk daardoor achtergeraakt, wat niet wegneemt, dat in het hoofdpeleton nog goede krachten zitten. Ten slotte wordt de strijd beslist in den sprint. Muller wint met een gering verschil en is zoodoende voor een jaar gerechtigd de nationale trui te dragen. Wij laten volledigheidshalve hieronder nog de uitslagen volgen:

Professionals: 1 P. Ikelaar (kampioen) tijd 4 uur 37 sec; 2 Vreeswijk 4 uur 39 sec; 3. B. v. d. Wiel 4.51.7; 4 Paymans 5 Janssen; 6 Verheggen;; 7 Straat; 8 v. Disseldorp; 9 Goossens; 10 Ramakers.

Amateurs: 1 Muller (kampioen) 4.11.32; 2 Heeren, 3 Louwen (lekke band voor de eindstreep.), 4 Daijen, 5 v. Dijk, 6 Elich, 7 Hamstra, 8 Vlietman, 9 Cornelissen, 10 Otten.

Nieuwelingen: 1 v. d. Aar in 4.22.35, 2 Lubsen, 3 Hendriks, 4 Boorsma., 5 Heeren, 6 P. P. Leene, 7 Knoppe, 8 Boers.

Veteranen: 1 Butte in 4.30.24,. 2 Postma, 3 v. Kampen, 4 Mariug, 5. Buys, 6 Han 7 Stappendeel. De veteraan Nieuwkoop ging als eerste over de eindstreep, doch werd gedisqualificeerd, daar hij van rijwiel verwisseld had. Ten slotte nog een woord van dank aan den heer v. Nifterik, die met zijn wagen uw verslaggever in staat stelde deze rit met al haar emoties te volgen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1925.06.25)

Kampioenschap van Nederland op den weg.

Een nabeschouwing.

Een onzer Haagsche sportcorrespondenten schrijft ons het volgende:

In ons avondblad van Dinsdag schreven wij, in ons voorwoord van den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland op den weg. letterlijk het volgende: „een wegwedstrijd is niet een ritje, een vlak en gelijk, matig ritje, zooals er hier in Nederland vaak van gemaakt wordt, doch het behoort te zijn een geweldige, haast mateleozo strijd van begin tot eind. Dat wij zoo heel weinig wegrenners bezitten, die aan buitenlandsche renners het hoofd kunen bieden, valt voor een groot deel hieraan toe te schrijven, dat men hier te lande sinds jaar en dag den wegwedstrijd te veel „op zn Hollandsch”heeft gereden d.w.z. er niet telkens en telkens moedig tusschen uit is getrokken, doch en groupe bijeen is blijven zitten en het op oen eindspurtje heeft laten aankomen. En daar behoeft men toch niet eerst een 170 km. voor hebben afgelegd".

Wij spraken daarbij de hoop uit, dat de wedstrijd om het kampioenschap van Nederland zich van veel van zijn voorgangers zou onderscheiden, edoch, deze hoop is ijdel gebleven.

De rit van gisteren is weer op z’n Hollandsch verlopn. De amateurs, (want over hen hebben wij het hier speciaal, omdat alleen deze categorie uitkomt in het wereldkampioenschap op den weg dat over nauwelijks zes weken op hetzelfde traject wordt verreden) hebben het weer op een spurtje laten aankomen. Met 14, 15, 16 man bijeen boemelden zij de laatste 40 km. gemoedelijk naar het eindpunt toe, ieder atuk voor stuk. in, de meening, dat hij in den eindspurt er een ernstigen gooi naar zou doen. En met een beetje meer zelfkennis had het toch velen duidelijk moeten zijn, dat zij in den eindspurt kansloos waren ten eerste al omdat men verzuimd had den sprinter Leo Leene van zich al te schudden, die nu de hoogste kans had en ten tweede omdat de Amsterdammer Muller nog in de ploeg zat die na Leene, wat den sprint betreft, de hoogste aanspraken kon doen gelden. Toch boemelde men maar door, zich blind starende op den sprint en dat het ten slotte niet tusschen Leene en Muller is gegaan, valt alleen te wijten aan de valpartij, welke 600 meter van de eindstreep plaats had.

In den beginne, neen tot over de helft toe, dus ongeveer 100 K.M. lang, ging het zooals het behoorde te gaan. Er werd gedemarreerd, men trok er telkens aan en wij zagen dan ook het verschijnsel, dat de afstand de ploeg opknabbelde. Telkens en telkens viel er een af en wij kregen een goede poging van internationale opvatting te zien, toen Van Oers en de jeugdige van der Aar met zijn tweeen een voorsprong van plm. 800 M. namen en toen J. Oudenaarde, alleen, tusschen de beide vluchtelingen en de hoofdgroep lag. Lang en fel was toon de jacht, meer dan 10 K-M. lang. Doch toen het drietal achterhaald was geworden en niet subiet een ander er tusschen uit trok, begonnen we reeds voor een Hollandsch verloop te vreezen. Toen toch lag er het moment om opnieuw te trachten het peloton uiteen te rukken en toen dit moment achterwege bleef, konden allen weer op krachten komen en groeide de ploeg door het bijkomen van deelnemers die hadden moeten loslaten weer aan. Van toen af aan werd de race mat. Wel deed Oudenaarde, dien wij hier gaarne nog lof toezwaaien, eenige pogingen alleen weg te komen, doch de ploeg bleef kleven. Waar bleven nu de nijdige rukken van Maas en waar bleef nu de afmattende poging van J. van Dijk.

Het viel ons tegen en met een zucht dachten wij aan het wereldkampioen- schap, nu over nagenoeg zes weken. Laten wij ons niet vleien met een ijdele hoop, doch laat ons de werkelijkheid zien. Over een man die het wereld- kampioenschap op den weg kan winnen, beschikken wij niet.

Of onze vier vertegenwoordigers nu zullen heeten v. d. Aar, v. Dijk, Maas en Muller of v. d. Aar, Ondenaarde, Muller en van 0er,,.... het is om het even. De matelooze energie, de venijnigs strijdlust, welke zich uit in woedende spurts van honderden meters om de paar minuten, net zoo lang tot de man die aan het wiel kleeft met een knik loslaat, dergelijke figuren hebben wij gisteren in onze ploeg gemist en van dergelijke figuren zullen wij er stellig een tiental aantreffen onder de internationale vertegenwoordigers die in Augustus hier den Hollanders een lesje — zullen komen geven. Kleven, wieltje houden, daar hebben wij specialiteiten in. Zeker, het zal heel wat voeten in de aarde hebbon eer de buitenlanders v. d. Aar, Maas, v. Dijk. Muller, v. Oers en Oudenaarde van zich hebben afgeschud. Maar een wereldkampioenschap wordt niet gewonnen, door een zekere latente verdediging, door een zekere passieve houding, doch door de initiatiefvolle daad. De brandende geestkracht om tot die daad te komen, missen onze wegrenners.

Daartoe reden zij te veel en te lang volgens de Hollandsche opvatting.

De beroepsrenner Jorinus v. d. Wiel zocht het gisteren in de urenlange strakke en straffe paco. Gelijkmatig doorzettende paceds hij al zijn concurrenten murw en alleen met Ikelaar in zijn nabijheid liep hij op de eindstreep toe. Beschikten onze amateurs nu nog maar over een dergelijke strakke, stijve, meedoogenlooze pace, dan hadden —zij daarin nog een wapen om de grootere spritsnelheid vooral van de Franschen — mede te bestrijden. Hun tempo is echter, wanneer zij zijn losgeraakt juist niet groot genoeg. Het scheelt niet veel, maar precies genoeg om er op den duur net niet meer te kunnen bijkomen. Hét eenige wat wij onder deze omstandig- heden kunnen doen is den wensch uit spreken, dat de zes weken, welks ons

nog van de wereldkampioenschappen scheiden een onzer renners een vorm moge schenken, welks verre uitgaat boven dien welks ons gisteren is getoond

Het wedstrijd verslag

Klokslag half elf zetten de eerste renners zich in beweging en in het snelle tempo van 40 K,M. per uur werd de verre tocht aanvaard.

Aanvankelijk bleven de renners bij elkaar en om beurten werd er getrokken. Bij den Amersfoortschen straatweg raakten drie rijders even van den goeden weg doch na drie minuten voegden zij zich weer bij het peleton. En toen er een half uurtje gereden was, vond Vlemmie het noodig zijn kousen uit te trokken en met zijn bloote beenen verder te trappen. Het eerste lekke bandje kreeg F. van Wijk, maar spoedig had hij een reserve band om het wiel gedraaid, zoodat hij na betrekkelijk korten tijd weer bij de hoofdgroep was. Bij den Harskamp gingen Melis en Koppen er vandoor en liepen spoedig 100 meter uit, om allengs hun voorsprong tot een paar K.M. te vergrooten. Om beurten zaten zij aan den kop en zij zouden het een heel eind samen verder gebracht hebben, had Melis voorbij het Openlucht Museum door eigen schuld zijn kans niet totaal vergooid. Een paar riempjes die hem hinderden gooiden hij in onze volgauto. Het gevolg hiervan was dat hij even slingerde en in een bocht van den weg het achterwiel van Koppen raakte, waardoor hij zelf ten val kwam en zijn voorwiel brak. Koppen reed toen 10 tallen kilometers alleen en passeerde het eerst de eerste controle Enkele minuten later kwam een peleton van 10 man zich daar melden, om spoedig den vluchteling te gaan achterhalen. Dit gebeurde inderdaad spoediger dan wij dachten, aangezien de Amsterdammer in een kalmer tempo ging rijden. Dan komen een paar lekke bandjes, eerst van Vlemminx en daarna van Willems en Kloppenburg, dezen rijders hun kansen ontnemen.

Om 1.35 wordt de terugtocht aanvaard. Werd aanvankelijk in een kalm tempo gereden zonder eenige weglooping, voorbij Beekbergen nam Rinus v.d. Wiel de beenen. Het gevolg hiervan was, dat van de 10 rijders er dadelijk vijf achterbleven Terwijl 20 K.M. verder alleen nog v. d. Wiel, Ikelaar en Franssen aan den kop zalen. Verheggen moest wegens kramp van verderen strijd afzien. Ten laatste zakte ook Fransen af, zoodat de strijd om de eerste plaats tusschen Ikelaar, den kampioen der beide vorige jaren, en v.d. Wiel uitgevochten moest worden. Om beurten namen zij de leiding en toen nog 600 M. moesten wordeu afgelegd was het nog onzeker wie het eerst de streep zou passeeren. In een vinnige eindspurt over een afstand van 200 M. kwam v. d. Wiel het eerst door definish op uiterst gering verschil (een halve lengte) gevolgd door Ikelaar. Een kwartier later kwamen de amateurs binnen, waarvan Van der Aar de eerste was. Jan Maas die 500 M. voor de finish met Muller, Van Dijk en Leene aan het hoofd zat, kwam door een aanrijding te vallen en zag niet alleen zijn achterwiel gebroken, maar ook den kampioens- titel hierdoor verkeken.

De nieuwelingen lieten nog al lang op zich wachten, maar ten laatste kwamen ook zij voor den tijdopnemer en bleek dat Brom no. één was.

Amateurs 1. (kampioen) J. W. van de Aar, Amsterdam, in 5 uur 54 min. 15 sec; 2e G. van den Berg, Amsterdam, halve lengte; 3 J. C. vanboven Amsterdam wiellengte; 4 J. Oudenaarde Rotterdam, wiellengte; 5 L. Suurland, Sloterdijk, 1 lengte; 6 M. v.d. Wulp, Amsterdam, 7 C. Heeren, Bosschehoofd,. 8 L. Leene, Den Haag, 9 F. Beudekcr, Amsterdam dichtbijeen en 10 M. v. Oers, Zwaluwe, op een paar minuten tengevolge van een val een paar K.M. voor het eind.

Nieuwelingen: 1. G. Brom. 2. N. Nauta. 3. A. Bark. 4/5. J. Kalb en W. Hansen gelijk aangekomen. 6. J. H. Lompe, 7. J. M. M. van Tuyll, 8. D. Buiker

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1926.06.24)

Van Nek eerste door een protest.

Donderdagochtend vertrokken van de Hoofdweg te Amsterdam, met tusschenruimten van een kwartier, de vier categorieën renners, die

voor den wegwedstrijd waren ingeschreven. Het eerst startten de 19 professionals, daarna de amateurs en de nieuwelingen en ten slotte de

veteranen,

Van de professionals vormde zich al spoedig een groep van zeven, waarvan later P. Maat opgaf. De zes overblijvenden passeerden in deze volgorde de eindstreep: 1. J. v. d. Wiel, 2. KI. van Nek, 3. Van Wijk, Bergen op Zoom,

4. P. Ikelaar, 5. J. G. v. Dijk en 6. G. v. d. Berg.

Van Nek protesteerde en beweerde door v. d. Wiel gehinderd te zijn. v. d. Wiel zou hem bij den arm hebben gegrepen. De jury, na beide renners te hebben gehoord, kende het protest toe, op de overweging, dat is komen vast. Te staan, dat Van Nek was vastgegrepen. Waar dit allereerst verboden is, was het ook uit een oogpunt, van persoonlijke vrijheid overbodig, daar er voor v. d. Wiel ruimte genoeg was om te passeeren.

Klaas van Nek, werd nu eerste in 5 uur 58 minuten 0.4 sec. en tweede J. v. d. Wiel; tijd 5 uur 58 minuten 2/5 seconde. Afstand 174 K.M.

Van de amateurs werd: 1. L. Buys, Halfweg! tijd 5 uur 45 min. 1 sec., 2. Kuiler, 3. J. Oudenaarde (Rotterdam), 4. Ducker en 5. Hattsen.

Van Gompel (Amsterdam) werd eerste van de nieuwelingen en J. Sybrands van de veteranen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1927.05.30)

Wegkampioenschap van Nederland. Paymans plaatst zich vijfde van de profs.

Gistermorgen was de Schelmsche Weg te Arnhem ter hoogte van het terrein van het Openluchtmuseum geheel afgezet, teneinde hem vrij te houden voor de wielrenners, die deel namen aan den strijd om het wegkampioenschap van Nederland, waarvoor door den Minister toestemming was verleend. Het was aan het punt van vertrek zeer druk. Talrijke vooraanstaande personen uit de Nederlandsche wielerwereld waren er aanwezig. Het traject loopt van Arnhem (Schelmsche Weg) over Terlet, Woestehoeve, Beekbergen, Ugchelen, Otterlo, Harskamp, Essen, Wessel, Barneveld, De Valk, Hoekei, Ede, Kinkel over Koningsweg, Schaarsbergen weer naar den Schelmschei. Weg (Openluchtmuseum) (Dit traject moest 2 maal worden afgelegd). De totale afstand bedraagt ongeveer 195 K.M. Eerst startten om 10.50 de professionals. Er vertrokken er in het geheel 24. o.a. waren Van Nek en Van der Wiel weggebleven. Vervolgens werd het schot gelost voor de amateurs en nieuwelingen.

Uitslag amateurs:

1. (kampioen) J. v. d. Heyden (Amsterdam) in 6 uur 25 min. 16 sec; 2. H. Bockom (Eindhoven) 1 lengte; 3. A. v. Herpen (Rotterdam) wiellengte; 5. J. v. d. Ende (Den Haag) wiellengte; 6. G. J. Laromers (Amsterdam); 7. J. Winter (Heerlen); 8. J. Oudenaarde (Rotterdam) 3 lengten; 9. J. v. d. Bos (Enschede) in 6 u. 26 m. 14 sec; 10 v. Rossem (Den JHaag); 11. de veteraan v. d. List en 12. Kuys (Den Haag), de laatste twee op eenige minuten.

Uitslag professionals:

1e (kampioen) J. Franssen (Übachsberg) in 6 uur, 21 min. 38 sec; 2e J. v. Rooy (Eindhoven) die voor het eerst als beroepsrenner uitkwam, in 6 uur 29 min. 35 sec; 3e G. v. d. Berg (Amsterdam); 4e J. v. Melis (Hermond); 5e W. Paymans (Tilburg) en 6e F. v. Wijk (Bergen op Zoom) allen in 6 uur 37 min. 31 sec. Bijna alle overigen hadden pech. Van de nieuwelingen die er nogal een vlotte race van maakten was de uitstag: 1e (kampioen) H. Y. Pijn (Amsterdam), 2e A. Moerman (Amsterdam) handbreedte. 3e A. de Graaf (Amsterdam) 1/2 lengte, 4e Rodenrijs (Helmond) wiellengte, 5e Dompenling (Amsterdam) wiellengte. 6e T. Veldman (Amersfoort) 1/2 lengte, 7e G. v. Rees (Rotterdam) 1/2 lengte, allen in 1 uur 4 min. 22 sec. 8. van Wel, Helmond.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1928.07.16)

Gisteren heeft op het traject op de Veluwe dat nu tot 58 K.M. was ingekort en van het Openlucht museum over Woeste Hoeve, Beekbergen, Uchelen, Otterloo naar het punt van vertrek liep, het kampioenschap van Nederland voor de vier categorieën professionals, amateurs, nieuwelingen en veteranen plaats gehad. De eerste drie groepen reden dit traject driemaal, dus in totaal 174 K.M. De veteranen hadden het tweemaal af te leggen en reden dus 116 K.M. Het weer was fraai, doch te warm, gelukkig woei er nu en dan een stevig briesje. Men kon, waar de categorieën om het kwartier startten, uiteraard slechts een categorie volgen en wij kozen die der amateurs, omdat de deelneming daarin ruim vijfmaal zoo groot was als in die der professionals.

Waar de Ned. Wielren Unie dit jaar reeds zoo groote uitgaven heeft gehad, o.a. voor de vele selectieritten, werd dit jaar aan geen enkel deelnemer eenige vergoeding gegeven. Niettemin kwamen in totaal 145 inschrijvers op. In de categorie der amateurs vertrokken 46 man, waaronder de favorieten Braspenninx, Küys en Buijs.

Om 5 minuten over 10 werd het sein tot vertrek gegeven en met de warmte hadden de deelnemers in den beginne weinig haast. Maar bij de Woeste Hoeve, waar de lange heuvels begonnen te komen, werd de oude afmattingstaktiek toegepast van zoo hard mogelijk tegen de heuvels op te gaan. Daardoor, maar ook door bandenpech, begon de groep spoedig te dunnen. En nu wij het toch daarover hebben, het was wel opvallend, dat — naar verhouding — in de tweede en derde ronde het aantal lekke banden beduidend geringer was, waaruit de conclusie valt te trekken, dat tal van deelnemers of ondeugdelijk of te licht bandenmateriaal gebruikten. Maar toegegeven móet worden, dat met de droogte een deel van het traject rul en scherp was.

De groep begon, zooals gezegd, te dunnen. Eerst zagen wij De Graaf (Amsterdam) terugkeeren omdat hij zijn pomp verloren had en wij zouden hem niet terugzien. Bij Beekbergen kreeg Buitendijk (R'dam) een lekken band en — bij het harde geklim — lieten v. d. Ende (Adam). Schoor (Adam) en v. d. Starre (Amersfoort) los, v. d. Broek (Eindhoven) en Bouquet (Adam) en daarna Pieterson (R'dam) en J. v. d. Starre (Amersfoort) moesten van band verwisselen. Stakenburg (Rotterdam) liet los en van Huskes (Apeldoorn), Wolf (Nijmegen) en Stephan (Adam) gingen bandjes stuk, evenals van Rust (Delft). Ligthart (Adam) kreeg ook een lekken band, doch deze had energie genoeg om snel door te zetten en hij kwam er weer spoedig bij, zooals later ook de Rotterdammer F. Raaymakers.

Wij zagen toen drie renners vallen; wie het waren konden wij niet zien, en door het harde trekken van Buys, Braspenninx. Cremers en Rensen viel de groep in stukken, om zich spoedig weer saam te voegen. Duyker (R'dam) kreeg een lekken band, doch kwam met Stephan weer bij. Wij waren toen, na 1 uur 50 min. te hebben gereden en 58 K.M. te hebben afgelegd, weer bij het punt van vertrek terug en met 27 van de 46 vertrokkenen bijeen ging de 2e ronde in

Eerst acherhaalden wij Buitendijk (R'dam), lekken band, vervolgens Wijtmans (Nijmegen), Rust (Delft), den favoriet Kuis, die met een lekken band stond, Duyker en Raaymakers, die bij kwamen op hetzelfde moment waarop Pater (Amsterdam) en v. Wijk (Amsterdam) loslieten. Daarna stond een ander favoriet, nl. Buys, met een lekken band langs den weg en Wijnberg (Adam), die kramp in zijn been had. Schukkink (Enschedé) liet los en Jaap Ouden» aarde — ook een kanshebber — zagen wij moedeloos langs den weg staan. Op dat moment — toen het leidende peloton begon te dunnen — begon Braspenninx hard te trekken en een ander renner kreeg kramp. Bij de harde race liet Verburgh (Nijmegen) los, evenals Schenkkan (Adam). Gorus (Rotterdam) en Stephan. En zoo waren na 80 K.M. nog 13 man aan de leiding. Desniettemin kwam Stephan weer bij. Duyker, die het peloton na stevig werk had achterhaald, geraakte in een bocht los en hij kon geen contact meer krijgen. Ten minste voorloopig niet! Rensen (Heerlen) liet los en nog een onbekend renner, en Tenes kreeg een lekken band. Ligthart (Amsterdam) viel bij een bocht voor de zooveelste maal, doch kwam spoedig weer bij. En toen wij te tweeden male het punt van vertrek passeerden, bestond de leidende groep nog uit 10 man, terwijl Duyker, alleen, op 400 M. volgde. Het peloton bestond uit J. Kalb (Amsterdam), Ligthart (Amsterdam), Schelles (Sloten), Meulen (Heerlen), Cremers (Beek. L.) Raaymaker  (Rotterdam), Stephan (Amsterdam), Braspen»ninx (Zundert) en Schellekens (Tilburg).

Stephan, Rensen, Kalb en Meulen kwamen toen te vallen en de laatste twee kwamen weer snel bij. De overigen zouden wij niet meer terugzien. Ligthart viel toen weer en kreeg een aanloopend voorwiel en daarna nog een lekken band, zoodat hij toen, op het moment waarop de leidende groep nog slechts uit 6 man bestond, pl.m. 20 K.M. voor het eindpunt, uit alle kansen viel. En toen geschiedde het, dat de Rotterdammer Duycker, die pl.m. 80 K.M. alleen had zitten jagen, zich plotseling bij de leiders voegde. Hij heeft een prachtige, maar ook een zeer zware race gereden. Door zijn pech zat hij steeds alleen. Wij zagen hem soms op pl.m. 1500 M., soms op 800 M. en zelfs op 300 M. En toch kon hij er niet bij komen. Door hardnekkig doorzetten, kreeg hij, 16 K.M. voor het eind, de leiders te pakken. Hij reeds een besten wedstrijd. En 10 K.M. voor de eindstreep kreeg de Amsterdammer J. v. Kalb, die tot nog toe best gereden had, een lek bandje. Met de haven in zicht verdronk hij om zoo te zeggen. De leidende groep van 5 man liep toen in versneld tempo naar het eindpunt. Wij in onze auto snelden vooruit en zagen het vijftal den strijd om het nationaal kampioenschap in een spurt beslissen.

De uitslag was: 1. (kampioen) F. Meulen te Heerlen: 2. W. J. Braspenning te Zundert (half wiel); 3. B. Duyker te Rotterdam 1/2 lengte; 4. A. Scheltus te Sloten 1/4 lengte; 5. G. Cremers te Bach (L.) 1 lengte, allen in 6 uur 3. min. 8 sec; 6. J. Kalb te Amsterdam op een paar minuten; 7. H. Ligthart te Amsterdam 2 minuten; 8. A. Stephan te Amsterdam en 9. H. Verburgh. Nijmegen.

In de categorie der beroepsrenners kwamen slechts 8 man uit. De titelhouder Jos. Franssen uit Ubachsberg begon direct flink de leiding te nemen, doch desondanks bleef het groepje bijeen In de 1e ronde gebeurde niet anders dan dat Ch. Koppen (Amsterdam), doordat zijn pomp in zijn wiel viel, veel terrein verloor en den strijd moest staken. De tweede ronde verliep ook zonder voorvallen in een gestrekte race. Doch de laatste ronde bracht verrassingen. Even voor Teriet, dus toen ongeveer 120 K.M. achter den rug waren, liep Bockkom weg, gevolgd door Van Hal (Heerlen). Zij slaagden er in een flinken voorsprong te nemen, doch bij Beekbergen moest v. Hal den Brabander wegens kramp loslaten. Van Stolwijk (Zeist) en Jos Franssen gaven door ongesteldheid op en ook G. v. d. Berg verliet het terrein van den strijd. Bockkom ging dus alleen aan het hoofd, doch door het uitvallen van de genoemde Concurrenten hoop gekregen, ging A. Ramakers (Klimmen) Bockkom achterna en slaagde er in hem te pakken krijgen. Getweeën vochten zij den eindstrijd uit. Met een tweetal lengten zegevierde Bockkom in den tijd van 5 u. 35 m. 37 sec; 2e werd Ramakers op eenige lengten, 3e J. v. Rooy uit Eindhoven op pl.m. 10 minuten en 4e M. van Hal.

Van de 79 nieuwelingen kwamen er slechts 6 aan. De hitte, bandenpech, zelfoverschatting en de afstand hadden hun slachtoffers gemaakt. Vier man kwamen aan de leiding en wisten deze te behouden. Ook dit kampioenschap werd in een eindspurt beslist.

Winnaar werd Jac. Robbers (Amsterdam); 2. H. v. Aurich (Amsterdam) op 4 lengte; 3. J. v. d. Nieuwegiesen (Rotterdam) en 4. H. Prins (Amsterdam) allen in 6 uur 18 min. 21 sec; 5e. werd A. Groot (Amsterdam) eenige minuten en 6e B. Koene (Halfweg).

De veteranen reden slechts 2 ronden doch deze waren voldoende om een scheiding tusschen alle deelnemers (12 in totaal) teweeg te brengen.

Snijders toonde zich van meet aan de beste en arriveerde alleen in den tijd van 3 uur 58 min. 43 sec; 2e werd M. v. d. List (Roosendaal) in 4 uur 3 min. 50 sec; 3e. A. Schouman (Den Haag) op eenige minuten; 4e. J. v. d. Vaart (Groningen) en 5e E. Verheide (Den Haag).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1929.06.03)

Uit Heerlen wordt d.d. Maandag gemeld: Hedenochtend te 10 uur is de wedstrijd om het kampioenschap van Nederland begonnen.

Om dit kampioenschap werd gestreden door drie categorieën, te weten: amateurs, onafhankelijken en professionals, die tegelijk startten. Den eerst-aankomende valt de titel van kampioen van Nederland op den weg ten

deel, terwijl de eerstaankomende amateur den titel krijgt van amateur-kampioen 1929 op den weg en zoo vervolgens voor de verschillende

categorieën.

De route die gevolgd wordt, loopt van Heerlen over Voerendaal, Klimmen, Valkenburg. Berg Terblijt, Maastricht, Heer, Keer, Margrate, Gulpen, Wittem, Mechclen, Vijlen, Vaals, Lemicrh, Wahlwylre, Eys. Simpelveld, Huls, Amstenrade, Heerlerbaan naar Heerlen, een parcours van pl.m. 75 K.M.. dat tweemaal moet worden afgelegd. Het is een mooi parcours, dat grootendeels langs fraaie wegen gaat, doch door de vele zware heuvels, voor- al in de buurt van Wahlwylre, Eys, Simpelveld en Huls is het een zwaar parcours. Ondanks het feit, dat de Heerlenaars gisteren tot diep in den nacht kermis hadden gehouden, is de belangstelling zeer groot.

Te 10 uur vertrokken de volgende deelnemers:

Professionals: 1. J. A. Bocckom (Eindhoven). 2. M. van Hal (Heerlen). 3. P. D. van Kempen (Brussel). 5. A. J. Stolwijk (Zeist).

Onafhankelijken: 2. B. Duyker (Rotterdam), 3. C. J. H. Franssen (Übachsberg), 6. J. D. N. Joelen (Rotterdam), 8. M. Nuyts (Eysden). 9. A. C. P. M. Paymans (Tilburg), 10. A. Polak (Steenbergen). 11. A. Ramakers

(Schacsberg), 12. W. Rensen (Welten—Heerlen). 13. M. J. Snackers (Eygelshoven), 14. M. Valentijn (St. Willebrord), 16. F. M. J. Waterreus (Eindhoven).

Amateurs: 1. H. van Aurich (Amsterdam). 2. L. J. v. d. Bos (Enschedé). 3. J. Boshoff (Den Haag), 4. L. Buis (Halfweg). 5. W. Buitendijk (Rotterdam). 7. W. H. Cober. (Heerlerheide), 11. M. de Jonge (Amsterdam). 13. M. H. Kisters (Heerlen). 14. J. Kooyman (Utrecht), 15. J. L. M. van Kuyen (Den Haag), 16. J. Maas (Steenbergen), 17. J. J. op den Kamp (Kerkrade), 18. F. Otermans (Heerlen), 19. H. Peelen (Rotterdam). 20. Piek (Oosterbeek). 23. J. J. v. d. Starre (Amersfoort), 24. G. Stuler (Elinkwijk—Zuilen). 25. A. Kuys (Den Haag).

Bij het vertrek viel er een zachte regenbui.

Er stond een stevige wind, maar de temperatuur was voor de rijders zeer goed. Toen wij enkele minuten later de rijders per auto achterna snelden, zagen wij op den weg naar Valkenburg reeds de eerste achterblijvers,

onder anderen Stolwijk uit Zeist, die langs den weg stond te repareeren. Bij den Cauberg, de zeer steile helling bij Valkenburg, konden de verschillende deelnemers den top alleen loopende bereiken. Na Maastricht ging het heuvel

af, doch toen begonnen wij in heuvelland te komen. De groote slag had echter plaats bij Huls op den Hulscherberg, waar de heele groep van deelnemers uiteenviel.

Aan het hoofd gingen daar Bocckom, Maas, Aurich, Kisters en Franssen, terwijl Van den Bos op een paar honderd meter volgde. Hij slaagde er in bij de vijf leiders te komen, doch even later moest hij loslaten. Het traject voor den tweeden keer afleggend, kreeg Bocckom tusschen Keer en Margraten een

lekken band, zoodat hij op het moment, dat wij dit bericht afzenden, nog maar vier man aan den kop gingen. Buis en P. van Kempen hebben den wedstrijd aan het eind van de eerste ronde gestaakt, De anderen hebben

zooveel achterstand, dat het er niet naar uitziet, dat zij zich nog bij de vier leiders kunnen voegen.

In de tweede ronde heeft Franssen op den Hulserberg zijn slag geslagen. Hij, die in het Zeeuwsche land geboren is, schudde hier zijn drie concurrenten van zich af en ging met een 500 meter voorsprong naar de finish.

De uitslag was: l. Franssen (onafhankelijke) in 4 uur 47 min. 29 sec; 2. Maas (amateur) in 4 uur 48 min. 37 sec; 3. Aurich (amateur) in 4 uur 48 min. 38 sec; 4. Kisters (amateur) in 4 uur 51 min. 36 sec; 5. Van Kuyen (amateur) in 4 uur 57 min. 56 sec. 6. A. Kuijs. 7. Bram Polak; 9. Hans van Bocckom (Prof) 11. van Hal, (Prof)De laatste kilometers werden in een zwaren slagregen afgelegd.