JAARGANGEN 1925 t/m 1929

1925

AMSTERDAM.A.S.C.OLYMPIA.(1925.03.08)

Wintercompetitie van Olympia.

Gisteren hield de A. S. C. „Olympia" haar derden rit der wintercompetitie, over een afstand van 30 km waaraan ruim 70 renners deelnamen.

De uitslagen waren als volgt:

Amateurs: l.Brilman in 54 min. 47 sec.; 2. L. Suurland; 3. C. Tol; 4. P. Elich; 5. E. A. Muller: 6. Th. Slesker.

Nieuwelingen: 1. v. Wijk; 2. v. Gompel; 3. Hendriks; 4. Maaswinkel; 5. G.v. Hengel; 6. H. Regeling.

Beginnelingen: 1. J. Kalb; 2. Gooyaards; 3. Schimmel; 4. J. Muller; 5. N. H. v. Hengel; 6. W. Nieuwendijk.

Veteranen: 1. J. C. Lamens Sr.; 2. H. Overmars; 3. C. Hipke; 4. H. Rootring.

 

AMSTERDAM.RECORDRIT R.E.T.A.(1925.03.08)

Gisteren liet de Amsterdamsche Sportclub R. E.T.A. een recordrit verrijden over het traject Sloterdijk, Haarlem en terug.

De uitslag was als volgt: 1. N. F. v. Leeuwen in 53 min. 57 soc.; 2. J. Schep in 54 min. 55 sec.;3. J. Kissling in 55 min. 53 sec.; 4. C. Wilmans in 56 min. 46 sec.; 5. J. Kessler in 57 min. 11 sec.

 

DEN HAAG.(1925.08.30)

De Residentie Rennersclub Sparta heeft gisteren met haar wedstrijd De Ronde van Haag, veel succes geboekt. In de vier (categorieën, amateurs, nieuwelingen, veteranen en adspiranten, hadden niet minder dan 197 renners ingeschreven. Maar meer zegt, dat er van de inschrijvers 175 waren opgekomen. Te 7 uur 's ochtends had op de Boorlaan de start plaats en zette de groep der amateurs zich in beweging. De route ging over de Josef Israëlslaan, Oostduinweg, Carel v. Bylandtlaan, Kanaal, N. Parklaan, rond Palace-Hotel, Boulevard, voor de Kerk langs Kranenburgerweg, Houtrustweg. Sportlaan, Kijkduin, Zeestraat, Loozerlaan (naar Rijswijk), Van Vredcnburchweg, Heerenstraat, Geestbrugweg, Prinses Mariannelaan, Laan v. Middenburg, Laan van Nieuw Oost-Indië en Leidsche weg, welke gronde tweemaal moest worden gereden, een afstand van 96 K.M.

Er werd steeds een scherp tempo in gehouden en door J. Oudenaarde, v. d. Berg en Boven werden verscheidene pogingen om weg te loopen gedaan. Steeds echter schoof het peloton weer bijeen en een groep van ongeveer 15 man vloog op de eindstreep toe. In den sprint bleef de derde aankomende van het Wereldkampioenschap, de Amsterdammer v. d. Berg, gedecideerd winnaar. Hij sloeg Oudenaarde met ongeveer een lengte.

De uitslag was, 1e. G. v. d. Berg, Amsterdam, in 1 uur s min. u sec.; 2e. J. Oudenaarde, Rotterdam; 3e. J. v. Boven, Amsterdam; 4e. A. Zonneveld, Amsterdam; 5e. Joh. v. Boven, Amsterdam; 6e. W. Metz, Haarlem en 7e J. v. d. Ende, den Haag.

Van de 73 nieuwelingen won W. Heskes, den Haag in den besten tijd van 2 uur 4 min. 10 sec.; 2e werd B. Duyker, Rotterdam; 3e J. van Rossum, Rijswijk; 4e J. Jilink, Amsterdam; 5e J. v. d. Kooy, Rijswijk en 7e G. v. d. Heide, Amsterdam.

De. veteranen (20 vertrekkende) deden er 2 uur 15 min. 28 sec. over. Winnaar in deze afdeeling werd de Hagenaar J. v. d. Burg, 2e M. v. d. List, Roosendaal; 3e W. Buitendijk, Rotterdam; 4e H. v. Heyningen, den Haag; 5e P. Wouterse, Heemstede en 6e P. v. Rossum, den Haag

De adspiranten reden slechts een ronde, dus pl.m. 33 K.M. Winnaar werd E. van Leeuwen, den Haag, in 1 uur 6 min. 34 sec, 2e J. Kohier, den Haag; 3e H. Raymans, Maastricht; 4e J. Lieshout, den Haag; 5e S. Rijpstra, den Haag; 6e M. J. v. d. Leur, Delft. , De regeling was uitstekend en het verloop zeer ordelijk. De motorpolitie assisteerde bij vertrek en aankomst en deed haar werk voortreffelijk.

 

DEN HAAG.R.R.C „SPARTA”.(1925.03.08)

Gistermorgen hield de R. R. C. „Sparta" ter voorbereiding van den betrouw- baarheidswedstrijd naar Brussel op 22 dezer, een betrouwbaarheidsrit langs den weg over 116 km, beginnende bij het viaduct op den Leidschenstraatweg

tot aau de „Hommel" even voor Utrecht, heen en terug.

Om half negen vertrokken van het beginpunt 30 deelnemers.

Leddy, Innemee, Wortel, Lut en Knoop bereikten gelijktijdig het keerpunt.

Op den terugweg, tegen den wind in, liet Lut na 1.5 km los, terwijl even verder Knoop eèn lekken band kreeg. Kort hierop kreeg Ament eveneens een lekken band, waardoor hij uit den strijd raakte. 800 m vóór het eindpunt waren Leddy, Innemee en Wortel nog bij elkaar, doch een paar 100 m verder demarreerde Leddy en won met 300 m verschil vóór zijn tegenstander.

De uitslag is: 1. Leddy, 4 uur, 22 min. 33 sec.; 2. Innemee, 4 uur, 23 min. 21 sec.; 3. Wortel, 4 uur, 23 min. 28 sec. No. 4. v. d. Ende, kwam een half uur later aan, terwijl in het geheel 7 deelnemers het eindpunt bereikten.

 

DEN HAAG-BRUSSEL.(1925.03.22)

WIELRENNEN Sparta's Den Haag-Brussel rit.

Leddy voor de derde maal winnaar.

Voor de derde maal heeft gisteren de door de Residentie Renners Club Sparta georganiseerde betrouwbaarheidsrit den Haag-Brussel, plaats gehad. En evenals de beide vorige keeren is deze rit een groot sportief succes geworden. De deelnemers hebben het met het weer bijzonder getroffen. Men heeft wel de vraag gesteld waarom deze rit zoo vroeg in het seizoen plaats heeft en opgemerkt, dat het minder riskant zou zijn wanneer hij later in den tijd werd gehouden. Doch de organisatie stelt zich op het standpunt, dat deze rit alleen tot zijn recht komt wanneer de ook bij haar aangesloten beroepsrenners van de partij zijn en waar die verder in het seizoen hun verbintenissen hebben, welke hen elders roepen, moét de plaats hebben voor het baanseizoen is geopend. Het had kunnen sneeuwden en hagelen, doch toen wij ons gisterochtend te 6 uur aan de start (voor het clublokaal in de Wagenstraat) meldden, was liet (voor den tijd van het jaar) lekker, windstil en zonnig weer. Ondanks het vroege uur was er toen reeds een groote schare van belangstellenden aanwezig die geïnteresseerd toezag hoe de deelnemers zich voor den rit prepareerden. Auto's en motorfietsen reden af en aan en toen de twee vrachtauto's verschenen die door wielerenthousiasten gehuurd waren om den rit te volgen, werden deze direct volgepropt. Men weet, dat deze rit in sterke mate geprotegeerd wordt door den Belgischen gezant," Prins de Ligne, en het Belgische gezantschap had zich dan ook doen vertegenwoordigen door den kanier, de heer J. Borremans, die in een auto den geheelen rit medemaakte. Van den Nederlandschen Wielerbond was de heer P. T. de Jong aanwezig. Te kwart voor zeven stelden de renners zich aan de start op en werden de namen afgeroepen waarbij bleek,dat 67 inschrijvers waren opgekomen. Van de deelnemende beroepsrenners noteerden wij Leddv (die de beide voorgaande keeren winnaar werd) Erkelens, Vreeswijk, Hulst en Asberg; van de amateurs Innemee. Krens, v. Oers, H. v. Duyn, Renbergen, Krijgsman en Veldkamp ; van de veteranen Fr. Rutten en van de juniores, die het grootste contingent leverden, D. v. Heyningen. Precies op den vastgestelden tijd, klokslag 7 uur, werd het sein tot vertrek gegeven en zette het peloton zich, onder aanvoering van Innemee, in beweging. In matig tempo werd via het Huygensplein naar den Rijswijkschen weg gereden en het tempo bleef matig tot de Hoornbrug gepasseerd was. Toen, op den nu nog stillen Delftschen straatweg begon er wat schot in te komen. Men pacede in behoorlijk tempo voort zonder te demarreéren hetgeen ook niet noodig was want eerst over den Moerdijk zou feitelijk den wedstrijd eerst beginnen.  Nadat de gewone en een extra pont de deelnemers en volgauto's over het Hollandsch Diep had gebracht, ving subiet een felle strijd aan. Er werd direct gedemarreerd, kennelijk met de bedoeling een heele boel van die lastige aanhangertjes kwijt te raken. Nu, die bedoeling slaagde opperbest. Want toen Leddy, Vreeswijk, Innemee en Hulst er eens een paar maal aan hadden getrokken, was het hoofdpeleton spoedig tot 15 man geslonken. In snel tempo werd Breda bereikt, waar de bondsgedelégeerde voor Noord-Brabant, de heer Dekkers, de renners opwachtte en waar noodig, assisteerde. Breda eenmaal door, op den mooien weg naar de grens, werd het tempo nog aanmerkelijk opgevoerd met dit gevolg: dat Bakker. Knijf, N. Krens en v. d. Ende die tot nog toe de leiding hadden.kunnen houden, successievelijk móesten loslaten, waardoor het hoofdpeleton nog slechts gevormd werd door Leddy, Asberg, Vreeswijk, Erkelens, Hulst en de amateurs: Lut, Knoop, Krijgsman, Innemee en Wartel. Knoop maakte hier een duikeling, doch slaagde er weer vrij spoedig in weer bij de hoofdgroep te komen en v. d. Ende verrastte hier allen door zich uit de tweede ploeg los te rukken en weer contact met de leiders te verkrijgen, een mooi stukje werk. Met Strijbeek in zicht werd er voor de extra prijzen gespurt die voor de eersten die de grens bereikten waren uitgeloofd. Leddy toonde zich hier de matador door zonder bijzondere inspanning Asberg en Vreeswijk in den spurt te slaan. In de buurt van Oostwolle kon de kleine Krijgsman het niet meer houden en tóen bij Rijkevorssel Asberg een lekken band kreeg, bestond het hoofdpeleton nog slechts uit 8 man. te weten Leddy. Vreeswijk. Erkelens, Lut, Knoop. Hulst, Innemee en Wartel, die als rijder een puiken indruk maakte. Een tiental kilo- meters voor Lier werden de renners opgewacht door den zesdaagschen crack Piet van Kempen. Het was heel vriendelijk van v. Kempen hier te komen om den weg te wijzen, doch hij, kweet zich al bijzonder slecht van zijn taak.

Bij Mechelen sloeg hij een verkeerden weg in. Hierdoor maakten Leddy, Vreeswijk. Holst en ook Wartel en Lut een omweg van pl.m. 4 K.M met dit gevolg, dat plotseling de tweede groep die den juisten weg had gevolgd, met wel 2 K..M. voorsprong aan de leiding kwam De vergissing van v. Kempen bracht begrijpelijkerwijze bog al consternatie, maar a quelque chose malheur est bon en zoo ook aan deze. Want deze vergissing deed een pracht race ontstaan. Leddy. Vreeswijk en Hulst, die al gedacht hadden, dat zij het bedaard aan konden doen en het op een spurtje konden laten aankomen, moesten nu rijden wat zij konden om hen, die zoo fortuinlijk op de eerste plaats waren gekomen, te achterhalen.

En reeds waren de heuvels voor  Brussel in zicht. Beurtelings leidend vlogen zij op de leiders toe. Wild werd tegen den eersten heuvel opgetornd en Vreeswijk kwam daarbij ten val. Doch hij springt direct weer op zijn machine krijgt weer contact, en zet met de beide anderen de achtervolging voort. Den eerste die zij te pakken kregen was Innemee, die een lekken band had gehad en ook een beetje moe ontmoedigd was en een sigaret opstekend, het verder kalm aan deed. En dan omhoog schietend, wordt de felle jacht ook Vreeswijk te machtig. Hij moet loslaten, doch Huist klemt zich aan Leddy vast en zij passeeren v d Ende en Asberg, die nu gezelschap van Vreewijk krijgt.

Leddy en Hulst jagen zoo hard zij kunnen en eerst even over de eindstreep slagen zij er in Bakker, die alleen voorop ging te pakken te krijgen. Bakker spurt nog fel mee. doch Leddy en Hulst weten met gering verschil voor hem binnen te komen. In den spurt won Leddy nog van Hulst. De total, klassifi- catie wees dus Bakker als derde aan. Maar deze jongeman is amateur en werd dus eerste in deze categorie. Vreeswijk eindigde als vierde doch werd (op grond dat hij den omweg had gemaakt) met Asberg derde geplaatst.

De uitslag was: 1e. F. Leddy, in 5 uur 48 min. en 7 sec. (tijd van den Haag af met aftrek van het oponthoud bij de ponten); 2e. Hulst (1/2 wiellengte); 3e. Asberg en Vreeswijk (allen profs.); 5e. H. J. Bakker (1e amateur), 6e. J. v. d. Ende, 7e. Erkelens (prof.), 8e. Joolen (buiten mededinging) 8e. J. Wartel, 9e. Innemee, 10e. R. Veldkamp (2e amateur), 11e. van Oers, amateur, die twee lekke banden kreeg, 12e. D. Stam, 1e der nieuwelingen, 13e. J. Oudshoorn, 14e. Krijgsman 15e. Knijf, 16e. H. Rutten, 17e. M. Innemee. 18e. B. v. Graf- horst, 19e. Fr. Rutten (1e veteraan) en 20e N. Krens.

 

LEIDEN-UTRECHT-LEIDEN.(1925.09.06)

Wegwedstrijd Leiden—Utrecht.

Heden — Zondag — heeft de Leidsche Ren. en Toeristenvereeniging Swift een nationalen wedstrijd gehouden van Leiden naar Utrecht en terug (afstand ongeveer 100 KM.). Door het regenweder van de laatste dagen verkeerde de weg niet in al te besten toestand, wat echter niet belette dat de wedstrijd een uitstekend verloop had. Het aantal deelnemers bedroeg ongeveer 100. De start was bij de hoeve „IK leer nog" aan den Hoogen Rijndijk.

De uitslagen waren : Veteranen: J. J. Sybrands (Germaan) 3 u. 2 min. 53 sec; 2. H. van Heijningen (D. O. S.) op 2 lengten; 3. J. E. van den Burg (Excelsior) .4. W. Buitendijk (Pedaalriders), 5. P. van Rossum (Hollandia). Keerpuntprijs: W. Buitendijk (Pedaalridders).

Nieuwelingen : 1. W. Heskes (Sparta) 2 uur 45 min. 40 sec; 2. W. Kesting (Germaan): 3. F. van Kuyen (Hollandia); 4. F. Heskes (Germaan); 5. E. J. B. Sebrechts (Pedaalridders); 6. J. van Tuyl (Hollandia). Troostprijzen: 1. M. Woudenberg (Pedaalridders); 2. W. de Ruyter (Hollandia); 3. M. Bijlaardt (Sparta); 4. N. Willeken (Hollandia); 5 p. J. Govers (Apollo); 6. L. C. Verhoeven (Pedaalridders). Keerpuntprijs: N. Willekom (Hollandia). Amateurs: 1. J. v. d. Ende (Sparta). 3 uur 45 sec; 2. F. Oudenaarde (Pedaalridders); 3. W. F. Kuys (Sparta); 4. L. Kersbergen; 5. H. Overeen (Pedaalridders); 6. C. Verhoeven (Excelsior); 7. G. Besselink (Excelsior). Keerpuntprijs: W. F. Kuijs (Sparta). De amateur Knoop (3 uur 58 min.) werd wegens hinderen gediskwalificeerd.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1925.08.22)

Het wereldkampioenschap op den weg.(Amateurs)

Een onzer sportcorrespondenten seint ons nog uit Apeldoorn: In tegenstelling met de algemeene verwachting en ook met die der deelnemers zelven, is men in een groep van meer dan twintig man op de finish toegevlogen. Men had gemeend, dat enkele der kopstukken zich al kort na het vertrek van de overigen zouden losscheuren en dat dan een na langen, wanhopigen strijd ten leste moederziel alleen de eindstreep zou passeeren. Nadat ongeveer 40 K.M. waren afgelegd, kreeg het er ook den schijn van dat het aldus zou geschieden. De Franschman Blanchonnet liep toen na de Woeste Hoeve, tegen den heuvel op, weg. De Zwitser Leimer vloog hem na en ook de Belg Hoevenaers slaagde er in hem te pakken te krijgen En met hun drieën zetten, zij er veel spoed achter. De slag was aangevangen en toen het drietal na eenige minuten zijn voorsprong tot een paar honderd meter had vergroot, meenden wij, dat de blijvende scheiding was tot stand gekomen. Er werd nu met 41,42, zelfs 45 K.M. snelheid gereden en de groep werd dan ook uit elkaar getrokken. De Engelschman Temme, de Deen Hansen en Jan Maas wisselen elkander om de paar honderd meter aan den kop af. Eerst ging er gedurende vele kilometers geen terrein meer verloren en daarna, toen ook de Italianen te hulp kwamen, werd met veel moeite meter aan meter gewonnen. Van onze renners had van der Aar moeten loslaten. Mulder had een lekken band gekregen en v. d. Bergh was naar het derde peloton afgezakt. Onze hoop was dus nog uitsluitend gevestigd op Maas, die bijzonder soepel draaide, in de achtervolging een groote rol speelde en dus mede oorzaak was, dat na een zeer lange, harde jacht de vluchtelingen werden achterhaald.

Deze werkelijk opwindende strijd is voor ons het hoogtepunt van dit kampioenschap geweest. Daarna werd de race vlak en regelmatig.

Het bleef met ongeveer 32 K.M. gaan, toen dan ook nog 15 K.M. gereden moesten worden en in het hoofdpeloton nog bijeen waren 4 Engelschen, 4 Belgen, 2 Duitschers, 3 Italianen, 3 Nederlanders, 1 Deen, l Hongaar, 2 Franschen en 3 Zwitsers, dus 23 man, zijn wij maar naar de finish gesneld, in de stellige overtuiging, dat het een eindspurt en masse zou worden. Er werd daar gestreden tusschen een Belg, een Franschman, drie Nederlanders en een Engélschman. Dc spurt was fel en vinnig en met een half wiel voorsprong liep de Belg Hoevenaers het eerst over den streep. Tweede was de Franschman Boeher (en niet Leducq zooals eerst medegedeeld werd) en derde met handbreedte de Amsterdammer G. v. d. Bergh, die weer enkele centimeters voer zijn stadgenoot van der Aar lag. Vader en moeder Hoevenaers, dié uit Antwerpen waren overgekomen, vlogen op hun zoon toe en omhelsden den gelukkigen jongeman vele malen. En toen begaven zij zich gedrieën van officials omringd naar Prins Hendrik, die staande op de streep in gezelschap van den burgemeester van Apeldoorn de aankomst der deelnemers had afgewacht. De Prins overhandigde den winnaar een fraaie krans en wenschte hem geluk. Er werden van geluk tranen gestort en moeder Hoevenaers omhelsde haar zoon telkens weer opnieuw. De Prins leefde in dit tafereeltje zichtbaar mee en de Belgische officials konden hun aandoening nauwelijks bedwingen. De regeling was in een woord voortreffelijk. Niemand heeft eenige hinder gehad, niemand, ook de renners niet, zijn ook maar een seconde verontrust geworden. Ook de buitenlanders hadden geen woorden van lof genoeg.

Wat de deelnemers betreft, de Franschen maakten den indruk vermoeid te zijn. Na de groote poging in het begin kwam Blanchonet weinig meer naar voren. Hij begon meer en meer in het laatste gelid te raken, trapte al zwaarder en zwaarder en gaf ten leste totaal uitgereden na ongeveer 155 K. M. den strijd op. Leducq hield zich ook erg stil en Bocher maakte nog den besten indruk.

De twee Denen Haysen en Maansson reden best. Laatstgenoemde kwam met Maas te vallen en kon niet verder gaan. Hansen toonde zich een best koplooper, hij voerde het peloton gedurig aan, was, toen hij gevallen was, er weer direct bij en zou het heel wat verder hebben gebracht, indien hij zich op het eind gunstiger positie had gezocht. De Duitschers hadden geen initiatief; zij reden alleszins behoorlijk, doch volstonden er mee een wieltje te houden. Uitstekende racerijders zijn de Engelschen; hun beste man leek ons Wild, die telkens, wanneer hij pech had in no time het peloton weer achterhaalde. De spurt werd hem noodlottig.

De Hongaren konden niét mee komen, evenmin als de Egyptenaar, die het na 25 K.M. liet zitten.

Zeer goed hebben gereden de Oostenrijkers Hang èn de Pool Lange, die eerste vooral. Hang is een man van gelijke kwaliteit als de besten uit West-Europa. De Zwitsers vonden het traject te vlak. Tegen de heuvels op, trokken zij hard op. Het kostte hun geen inspanning. Na de poging van Lehner was er ook bij hen het initiatief uit.

De Belgen weerden zich eerst lustig, maar halverwege den wedstrijd deed alleen Hoevenaars nog pogingen om te ontsnappen. Toen het een kwestie van de sprint werd, leefde in Hoevenaars, een zeer bekend wegrenner, die in België tallooze groote wedstrijden won, het zelfvertrouwen geheel op en hij sprintte als iemand, die slechts een toertje voor zijn genoegen had gemaakt. Hij won welverdiend en aan het zoeken van zijn plaats viel de geroutineerde knaap te herkennen. Tot slot de Nederlanders. Volmondig verklaren wij, dat Maas de beste was. Bij de groote poging was hij niet alleen de eenige die in het formidabele tempo mee kon, maar hij droeg er ook het zijne toe bij, dat die poging mislukte. Tot het moment, waarop hij over den Deen Hansson heen viel en zijn voorwiel brak, was hij zeer frisch en draaide hij soepel en licht. Direct na hem noemen wij Muller, die veel pech had. Toen hij zijn eerste lekke band had, ontstond de groote jacht. Ruim dertig kilometer heeft hij toen alleen gereden, maar hij hield vol en kwam er bij. Direct volgde de tweede lekke band en hij liep weer in, hij marcheerde goed aan den kop en zat bij het inzitten goed aan het wiel van Hoevenacrs. Toen hij den Belg zou aanvallen, liep zijn stadgenoot, van den Bergh naar buiten. Muller raakte een paaltje en viel. Wellicht had hij Bocher de tweede plaats ontnomen, wellicht nog meer gedaan. Van der Aar was de minste, doch zijn energie dient geprezen. Van den Bergh reed moedig en zonder uit te blinken, viel hij ons zeer mee. Zijn spurt was brutaal.

Met groote voldoening mogen wij op dit wereldkampioenschap terugzien. Ten eerste is liet sportieve succes onzer landgenooten alleszins bevredigend. Maar wie weet van welke beteekenis dit kampioenschap nog voor de vader-landsche wielersport kan zijn! Wat dit betreft hopen wij in onze verwachtingen niet teleurgesteld te worden. Het was een ware succes dag voor de organisatiecommissie en voor de N.W.B. Zij ten leste nog vermeld dat het 183 KM lange traject afgelegd is geworden in 5 uur 34 min. 9 sec. Dus met een gemiddelde van even 32 KM per uur.

 

1926

AMSTERDAM-UTRECHT-AMSTERDAM.(1926.09.14)

RECORDRIT AMSTERDAM—UTRECHT v.v.

Zondag werd door de A. S. C. „Olympia" een recordrit gehouden over het traject Amsterdam— Utrecht en terug, afstand 68 km, om den zilveren „Kikkert"-beker. De veertig deelnemers werden om de drie minuten gestart en, hoewel er veel wind was, zijn jde gemaakte tijden niet slecht. De uitslagen waren als volgt:

Amateurs: 1. E. G. Bremer, in 1 uur 58 min. 11 sec; 2. A. Lamens, 2.01.27; 3. B. Möntemann, 2.0237; 4. C. Peterse Jr., 2.05.54; 5. A. Moerman, 2.06.17; 6. S. v. Solkema, 2.08.09; 7. N. H. v. Hengel, 2.10.15; 8. L. Burger, 2.17.46; 9. J. W. Tosserain, 2.20.41.

Beginnelingen: 1. 11. Brouwer, 2.05.40; 2. K. Voorn, 2.09.14; 3. A. IJsbrandy, 2.09.24; 4. J. Overvliet, 2.13.29; 5. C. J. v. d. Hulst, 2.14.31; 6. J. A. Smit, 2.15.35; 7. P. Betz, 2.26.44; 8. H. Padberg, 2.30.40.

Veteranen: 1. H. Voorn, 2.10.17; 2. J. C. Lamens Sr., 2.14.22; 3. P. Bijl, 2.15.09; 4. H. Krist, 2.15.15; 5. F. B. v. Huysto, 2.17.14.

 

DEN HAAG.(1926.08.29)

De Ronde van den Haag.

De jaarlijksche, reeds klassiek geworden, wedstrijd van de R. R. C. Sparta de Ronde van Den Haag geheel en, welke gisteren heeft plaats gehad, is ook ditmaal een groot succes geworden. De regeling was best, het aantal deelnemers groot en het weer — alsmede de autoriteiten — werkten mee, zoodat het geheel best geslaagd mag heeten. Gereden werd van de Boorlaan over Scheveningen, Kijkduin en Voorburg naar den Haag (eindpunt Bezuidenhoutsche weg) welke route tweemaal moest worden afgelegd, in totaal -78 K. M.

In de categorie der amateurs waren 35 deelnemers, en die der nieuwelingen 73 en van de veteranen kwamen en 21 uit. Er is hard gereden, hetgeen de gemaakte tijd uitwijst. In de stille ochtenduren (het vertrek had even over zevenen plaats) was dit ook mogelijk. Van de amateurs won met een eindspurt in groep, de Amsterdammer v. Boven. De overwinning kwam hem ten volle toe, want reeds in de eerste ronde had hij een voorsprong van plm. 700 meter genomen welke echter teloor ging toen te Voorburg vlak voor zijn neus de afsluitboomen van den spoor weg Den Haag-Utrecht gesloten werden. Aan het daar ondervonden oponthoud is het ook toe te schrijven, dat de tijd der nieuwelingen iets gunstiger dan die der amateurs is. De uitslagen waren als volgt:

Amateurs: 1e. J. C. A. van Boven. (Amsterdam) in 2 uur 12 min. 46 sec.; 2e. E. Witte (Schiedam); 3e. A. Stephan (Amsterdam); 4e. J. v. d. Ende (Den Haag),

Nieuwelingen: 1e. A. v. Herpen (Rotterdam) in 2 uur 12 min. 44 sec.; 2e. M. Capteijn (Den Haag); 3e. F. W. Janbroers (Amsterdam); 4e. C. Mulder (Amsterdam).

Veteranen: 1e. W. Buitendijk (Rotterdam) in 2 uur 19 min. 52 sec.; 2e. R. J. H. Veldkamp (Leidschendam); 3e. F. Cleeren (Velseroord); 4e. J. P. v. d. Berg (Den Haag).

 

DEN HAAG-BRUSSEL.(1926.03.22)

Vreeswijk winnaar.

Onze sportredacteur schrijft ons uit Brussel. De jaarlijksche wedstrijd Den Haag— Brussel, georganiseerd door de Residentie Rennersclub „Sparta" is ditmaal weer een groot succes geworden voor de kranige Haagsche vereéniging en de wielersport, ondanks het feit, dat de deelneming dit jaar minder groot was dan andere jaren. De oorzaak van die geringere deelneming moet men in hoofdzaak zoeken in de vrij groote kosten welke van den renner, die in zulk een grooten wedstrijd wil uitkomen, gevergd worden. Dat heeft vele rijders, die anders zelden of nooit ontbreken in een wegwedstrijd als deze belet om ook te trachten in dezen, vrijwel een der voornaamste ritten van het seizoen, lauweren te oogsten. Toch, zooals wij reeds zeiden, is de rit desondanks een succes geworden, in hoofdzaak doordat sportief de deelnemers iets fraais hebben laten zien, organisatorisch omdat alles tot in de puntjes is verloopen. Geen wanklank werd gehoord, er ontbrak niets aan de regeling en waar het geluk tevens met de rijders was, deed zich geen enkel incident voor dat een schaduw had kunnen werpen op dezen vierden Den Haag - Brusssel rit. Het eenige waarover men op dezen eersten lentedag wellicht te klagen zou kunnen hebben was het weer. Het had den ganschen nacht sterk gevroren en een ijskoude wind blies den rijders op hun vroegen tocht naar de Moerdijk-pont in het gelaat. Er was echter een troost: de zon. Een staalblauwe hemel koepelde over het landschap en 't zonnetje, dat nu reeds een flinke kracht begint te krijgen, was een welkome warmtebron op deze guren dag. Dank zij de vriendelijke bemiddeling van den heer Louwman, een der firmanten van de firma Louwman en Farqui alhier, waren wij in de gelegenheid om in diens Dodge Touring, welke ons veilig langs de route der renners voerde, den strijd van nabij te volgen, een strijd welke overigens spoediger gestreden was dan men algemeen verwacht had.

De wedstrijd begon feitelijk pas na de pont. dus in Willemsdorp. Alle deelnemers 38 in getal, waren echter verplicht om in Den Haag in de Wagenstraat voor het clublokaal der R.R.G. Sparta te starten om half acht en zorg te dragen dat zij voor tien uur aan de pont waren, opdat zij overgezet konden worden om 10 uur en ongeveer een uur later dus de feitelijke start voor den wedstrijd kon worden gegeven. Dat eerste gedeelte over Delft. Rotterdam en Dordrecht viel lang niet mee, eensdeels omdat de weg niet bijster fraai was, anderdeels, omdat de Koude wind velen parten speelde. Zelfs hadden enkele rijders reeds op dit eerste gedeelte met bandenpech te kampen en het gevolg was dan ook, dat van de 38 rijders die in den Haag door den heer Borremans, den kanselier van de Belgische Legatie waren gestart, slechts 36 opnieuw in Willemsdorp gehoor konden geven aan het startsein.

En van dat ogenblik af werd er een straffe pace gereden, zoo zelfs dat er vrij spoedig teekening in den strijd kwam. Er was een hoofdpeloton van een man of 20 en een tweede van de overigen, dat van lieverlede afzakte. Slechts enkelen van die achterblijvers wisten dezelfde snelheid te ontwikkelen als het hoofdpeloton, ja zelfs zagen een viertal rijders met den veteraan Rutten aan 't hoofd. Kans zich weer bij de leiders te voegen, die met een gemiddelde van iets onder de 40 K.M. op de grens aanstormden. Rutten zelf echter moest op het zelfde oogenblik dat hij de achterblijvers bij de hoofdgroep had gebracht, aan den kant met een lek bandje achterblijven, wat hem een achterstand van een vijf minuten bezorgde. Aan de grens waar de wedstrijdleiding alles zoodanig voor de rijders verzorgd had, dat deze direct konden doorrijden, bestond de hoofdgroep uit 18 man met van Oers, van Rossum en Kersbergen aan den kop. Ongeveer 5 minuten later volgde Rutten alleen en daarna in groepjes de achterblijvers, die steeds meer afzakten. Er was in alle dorpen en gehuchten een groote belangstelling voor den rit, in Holland zelfs nog meer, dan in België, wat wel verwondering mag baren, aangezien men in België uiterst veel liefhebbers telt voor de wielersport.

Even over de grens kwam de groote verrassing. Daar was het leidende peloton reeds tot acht rijders geslonken, te weten Krijgsman, Bobby, Vreeswijk, van Oers, Knoop, van Rossum, v. d. Horst en de Wolf. Plotseling na Rijckevorsel ging Knoop er met een sneltreinvaartje van door en in weinig tijd had hij zich een voorsprong verzekerd van ongeveer drie honderd meter. Van de overigen deed men aanvankelijk geen poging om den vluchteling te achterhalen, maar ten slotte kregen dé Wolf, van Oers en Vreeswijk toch den geest en in een snel tempo zetten zij den vluchteling achterna én hadden hem na ongeveer tien minuten van hard jagen bij den kraag. Het viertal bleef aanvankelijk goed bij elkaar, maar even voorbij Lier moest De Wolf toch achterblijven, zoodat de hoofdgroep daarna nog maar uit drie man bestond. Van Oers kon blijkbaar ook het tempo niet volgen, zoodat ten slotte alleen nog Vreeswijk en Knoop aan den kop zaten. Tezamen gingen zij, steeds in flinke vaart rijdend op Vilvoorde aan, waar een mooie macadam èn betonweg gelegenheid gaf om de snelheid nog wat op te voeren. Langs de buitenwijken van Brussel bereikte men toen den prachtig gelegen, spiegelgladden boulevard, welke naar de Cinquantenaire leidde, waar dc finish plaats had. Maar even te voren plm. 500 meter voor de eindstreep, kregen de renners eerst nog een stevigen klim en daar zag Knoop zich de kans om in den sprint nog de eerste plaats te bezetten ontgaan.

Want toen kwam de routine den beroepsrijder Vreeswijk goed te pas, Knoop moest loslaten en alleen stoof toen de ander op de finish aan, waar hij door tal van enthousiaste Hagenaars, die den strijd hadden gevolgd in auto's en vrachtwagens, luide werd toegejuicht slechts 59 seconden later volgde Knoop als eerste amateur. En met langer of korter tusschenpoozen volgden toen de andere rijders die niet minder fel om de plaatsen hadden gestreden, zooals uit den volgenden uitslag blijkt, waarbij wij opmerken dat de tijd alleen werd opgenomen over den afstand Moerdijk—Brussel pl.m. 124 K.M.

1. G. Vreeswijk, Alphen a. d. Rijn in 3 uur 47 min. 6 sec.

2. J. G. Knoop, Den Haag in 3 uur 48 min. 5 sec.

3. W. de Wolf, Den Haag in 3 uur 54 min. 37 sec.

4. P. v. d. Horst, Klundert in 3 uur 50 min. 48 sec

5. J. G. v. d. Ende, Den Haag in 3 uur 58 min. 27 sec.

6. J. H. M. van Rossum, Rijswijk in 4 uur 3 min. 5 sec.

7. A. Krijgsmans Den Haag in 4 uur 4 min. 2 sec.

8. E. A. van Riet, Den Haag in 4 uur 6 "min. 15 sec.

9. H. J. Bakker, den Haag in 4 uur 6 min. 16 sec

10. M. v. d. Bijllaardt, Den Haag in 4 uur 11 mm. 18 sec.

11. C. Peters. Den Haag, 12. J. Wild schut, Den Haag en 13. E. Rutten den Haag, allen in 4 uur 14 min. 55 sec., 14. G. E. v. d. Linden, den Haag in 4 uur 18 min. 13 sec. 15. T.C Bobbe den Haag, 16. G. Oudshoorn, Den Haag, 17. R. J. H. Veltkamp, Leidschendam en 18. A. Kleingeld Leidschendam allen in 4 uur, 21 min. n sec 19. J. H. Stam, in 4 uur 23 min. 30 sec. De rijders van Riet en Bakker bleken verkeerd te zijn gereden bij 't binnenkomen van Brussel door de sobere richtingaanwijzing en kwamen daardoor van de verkeerde zijde aan de finish.

 

1927

DEN HAAG.(1927.09.04)

De ronde van den Haag.

Gisteren heeft wederom de door de 's Gravenhaagsche Renners-Vereeniging Sparta uitgeschreven wedstrijd „de Ronde van den Haag"  geheeten, plaats gehad. Dat deze inmiddels klassiek geworden wedstrijd onder de renners populair is geworden, bewijst wel dat in de afdeeling der amateur, 53 man deelnamen, in de afdeeling der nieuwelingen 71 en in die der veteranen 22. Ook nu mocht de Haagsche vereeniging zich weer in de volle medewerking der autoriteiten verheugen en vooral mag de assistentie van de zijde der politie gememoreerd worden. Op de regeling viel dan ook niet, af te dingen. Precies te 7 uur 's morgens werd het sein tot vertrek gegeven. De start was aan de Boorlaan en vandaar liep het traject over Scheveningen, via Visschershaven naar Kijkduin en dan over Loosduinen, Rijswijk, Voorburg, rond Marlot naar de voorlaan terug. Dit traject moest tweewaal worden afgelegd. De totaalafstand bedroeg pl.m. 75 K.M. In de 1e ronde had (wat de categorie der amateurs betreft) nabij de Visschershaven de eerste valpartij plaats. Van Riet moest dientengevolge opgeven en Hofland kon hier niet langer volgen. En eenige kilometers voor Rijswijk kwamen weder een aantal renners over een steen, die op den weg lag, te rollen met dit gevolg. dat Buis (uit Halfweg) en Innemee (den Haag) wegens blessuren moesten ophouden. In de 2e ronde was het de Scheveninger Evenbly die door de badplaats een snelle race aangaf. Hier was hij op eigen terrein en liet hij zijn dorpsgenooten zien wat hij kon. Doch over het algemeen waren het Bakker, v. d. Ende en den Rotterdammer v. Herpen die het tempo aangaven en gezegd moet worden dat er een beste tijd is gemaakt. In de eindspurt had er een onregelmatigheid plaats, doordat een motorrijder tusschen de hoofdgroep van 6 man in bleef. Maar met v. Herpen heeft uit deze hoofdgroep toch wel de beste man gewonnen. De uitslagen luiden: Amateurs: (gestart 53) 1. J. van Hennep, Rotterdam, 2 uur 12 m. 40 sec; 2. J. van Kuijn, Den Haag, 3. Bakker Den Haag, 4 Van den Ende. Den Haag. 5. Heskes, Den Haag.6. W. Kientz. Den Haag, 7. Evenblij, Den Haag. 8. H. Schilder, Halfweg. 9. Visser Rotterdam, 10. G. Hendriks, Amsterdam.

Nieuwelingen (gestart 72): 1. J. van Dompeling, Amsterdam 2 uur 18 min. 45 sec., 2. Schiesbergen. Amsterdam. 3. Robben. Amsterdam, 4. Van Wilkom, Den Haag, 5. Rijken, Den Haag en Warmoeskerk, Antwerpen, 6. Van de Bijlaardt, Den Haag. 7. Hoogendijk, Amsterdam, 8. De Jong Den Haag. 9. Egberts Deventer, 10. Biggelaar, Zevenbergen.

Veteranen: (gestart 22): 1. Schouwman, Den Haag 2 uur, 25 min. 32 sec, 2. Bakkermans, 3. Gravendijk,4 Van Heijne allen Den Haag, 5. J. v. Daal, Amsterdam.

 

DEN HAAG-BRUSSEL.(1927.03.27)

De wedstrijd Den Haag—Brussel. De Belg J. Aerts wint den open wedstrijd voor amateurs.

Evenals vorig jaar werd deze rit tot Willemsdorp ingezet met één 30 K.M. Nadat de pont de deelnemers zou hebben overgezet, zou te Moerdijk de eigenlijke wedstrijd beginnen. Doch er is een kink in den kabel gekomen, De aanvrage om dezen internationalen wedstrijd te mogen houden, welke eind Januari bij den Nederl. Wielerbond was ingediend, was door dit lichaam niet naar de U.C.I. doorgezonden. Doch aan Sparta was daar geen bericht van gegeven. Omdat nu bedoelde aanvrage den secretaris van de U.C.I niet had bereikt, heeft deze, op het laatste moment, telegralisch bericht, dat hij voor dezen wedstrijd geen vergunning kon verleenen. Om nu conflicten te vermijden werd toen besloten, dat van Moerdijk tot aan de grens in een tempo zou worden gereden, dat door een auto van den Belgischen Wielerbond, die de renners was tegemoet gegaan, zou worden aangegeven. Van de grens zou dan de eigenlijke wedstrijd aanvangen. Zoo is het dan ook geschied. Iets minder dan de helft van den geheelen afstand (nl. 84 van de 147 K.M.) is dus een temporit geweest en 63 K.M. zijn als wedstrijd verreden. Maar die eerste 84 K.M. hadden toch reeds van een groot aantal der renners de krachten gesloopt en wel hierdoor wij tegen den harden wind in werd gereden. Het was voor de grens reeds te zien, dat het uren lange worstelen tegen den feilen wind velen te machtig was geweest en slechts weinige minuten nadat aan de grens (waar Belgische autoriteiten en grensbeambten de grootste welwillendheid betoonden) het sein tot vertrek was gegeven, begonnen er afvallers te komen. Ook in België blies de wind krachtig en tot Brussel toe hebben de renners er tegen op moeten tornen. Het is dan ook de wind geweest die dezen wedstrijd heeft beheerscht en hem van veel kleur heeft geroofd. „Eerst zagen we, enkele kilometers na Strij. Meek, Evers loslaten, toen gingen we v. Akelyen voorbij die zijn fiets repareerde, toen Rust en vervolgens J. v. Herpen. Stappers, Verburg. Bramsen (gevallen), een Belg wiens nummer we niet konden zien, Verhoeven, Brinkhof, J. Kooyman, Koejemans. Overman. Witte, toen een groepje gevormd door J. Visschers. A. Kuip en Fens, toen vervolgens Schrijvenaar, Visschers. Jansen. R. Kooyman, dé Belg Legien, Spierdijk, en Möntemann en toen het was nog even voor Oostmalle, zagen wij L. Buis. die een lekken band had gehad en juist weer was opgestapt. Hij reeds bewonderenswaardig tegen den wind in, vloog nog een tiental renners voorbij die even hadden losgelaten en nauwelijks Oostmalle achter den rug had hij de hoofdgroep weer te pakken. Hij bleef er niet achter hangen maar ging in eens door naar voren en meer dan duidelijk was het reeds toen dat hij een groot woord in de beslissing zou meespreken, van Rooy die een geblesseerde hand had moest toen ook loslaten doch later kwam hij weer bij om nog geen 1000 meter van het eindpunt weer contact te verliezen. Enfin, in de buurt van Lier, toen er plotseling een flinke regenbui viel, bleven er nog een paar achter en met ongeveer 30 man bijeen trokken we op Mechelen aan.

Twee derde van de deelnemers waren we dus reeds verloren. Tot nog toe waren er niet veel demarrages geweest, doch nu begonnen ze te komen. Eerst trok de Amsterdammer J. v d. Heijden er tusschen uit, toen Buis en even tater was het weer Buis die ging. Daarna gingen een paar Belgen, later weer Braspenning en ten leste van Oers. Het hielp allemaal niets en telkens schoof de ploeg weer in elkaar. Een paar kilometer voor het eindpunt moes- ten echter de hoogten bij Vilvoorden beklommen worden en bij dit, bij tegenwind, dubbel zware werk lieten er weer een paar los waaronder van Rooy en van Oers die zich niet lekker gevoelde. Op den rechten weg naar de Cinquantenaire, waar de finish was. (een prachtig stuk van 400 meter lengte) had toen de eindspurt plaats. Buis leidde, doch plotseling schoot aan den anderen kant Aerts weg en nam wel 6 lengten voorsprong. Buis was verrast en zette hem vinnig na. Hij liep snel in doch kon er niet meer komen. Met volle lengte werd hij geslagen.

In den spurt viel ook nog bijzonder op de kleine W. Ransen uit Eindhoven, die zich uit het laatste gelid plotseling tot de 7e plaats opwerkte en met gering verschil eindigde. De uitslag werd:

1e. J. Aerts (Brussel); 2e. L. Buis (Halfweg) 1 lengte; 3e. T. v. d. Hey. den (Amsterdam) ;4e. J. Stephan (Amsterdam); 5e. A. Braspenning (Noord.Brabant); 6e. J. Oudenaarde (Rotterdam) 7e. W. Ransen (Eindhoven) 8e. H.J Bakker (Den Haag). 9e. W. de Wolf (den Haag); 10e Pauwels (Antwerpen), het verschil tusschen nummer 3 en 10 bedroeg slechts 2 lengten, zoo dicht zaten allen op elkaar. Als elfden werden geklasseerd Duiker (Rotterdam), v. d. Wulp (Amsterdam), v. d. Boechel (Brussel), Janbroers (Adam). Buitendijk (Rotterdam), v. Bugenhout (Brussel), Lovagie (Brussel), v. d. Meersen (Brussel). J. Adaw (Adam) en nog een Belg die vlak achter de 10 prijswinnaars aanspurtten. De rijtijd beroei. 3 uur en 15 minuten voor de laatste 90 K.M

De clubprijs (plaatsing van de beste vier) was voor Laecken Sportif; 2e. Antwerp Bicycle Club 3e. Sporting Club Brussel en 4e. Sparta (Den Haag)

Bij de finish was de belangstelling zeer groot doch bij de doortocht te Breda was de belangstelling toch nog grooter. Wat nu de clubwedstrijd van Sparta betreft: voor dezen was geen toestemming noodig en werd dus van den Moerdijk af als wedstrijd gereden. Wij zagen het dertigtal deelnemers enkele kilometers van Moerdijk passeeren en op dat moment gingen Stam en de beroepsrenners Jan Snoek en Vreeswijk aan het hoofd. Doch kort daarop is J. Knoop er moedig tusschen uit getrokken. Vermoedelijk in de veronderstelling dat deze jongeling het geen 100 K.M. moederziel alleen in den wind zou uithouden, liet men hem even gaan, met dit gevolg .... dat geen mensch hem voor Brussel heeft teruggezien. Aan den grens had hij reeds 5 minuten voorsprong. Hij zette prachtig door en hield energiek vol en hoewel hij te Mechelen nog een lekken band kreeg behield hij voldoenden voorsprong om niet meer verontrust te worden. Hii kwam 10 meter voor alle andere binnen. De uitslag werd 1e J. Knoop. 2e M. Wortel 3e Jan Sneok (wiellengte), 4e M. v. d Leur 5. J.Lorrie; 6e Vreeswijk. 7e Stam. 8. v. d. Putten, 9e W.F. Kuys, 10e Heskes en 11e v. Beekum.

 

RONDE DOOR ZUID-LIMBURG.(1927.06.20)

Maandag heeft te Heerlen de ronde door Zuid-Limburg als selectie-wedstrijd plaats gehad. Tevens was hieraan verbonden het kampioenschap van Limburg voor profs.

De route liep over Heerlen, Valkenburg, Cauberg, Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Heerlen, Sittard, Beek, Maastricht, Gulpen, Nyswiller, Simpelveld, Heerlen, afsand 120 km. in dit traject komen verschillende zware en lange bermen voor.

Om 12 uur gaf wethouder Schroeder het teeken van vertrek voor profs. Er waren 5 deelnemers o.a. Franssen, Kampioen vau Nederland en Rinus van der Wiel, Rotterdam. Om 12.15 starten 27 amateurs, waarbij de beste Limburgsche, verder Buis, Halfweg van Oers, Jan Maas enz.

Wij hebben de amateurs hallweg gevolgd; er werd gemiddeld met een vaart van 32—35 K. M. gereden. Aan den Gauberg gingen Maas, Buis, Sprakelaar en Bockem aan den haal en in Maastricht was het peloton tot 15 man hervormd.

Tal van demarrages volgden waarbij Sprakelaar, Bockem en vooral Buis zich onderscheidden. Met Bockem aan het hoofd kwam hét hoofdpeloton om half twee Heerlen binnen. Er waren toen 48 K. M. in 1 uur 18 min. afgelegd. Bij de profs, hadden van der Wiel en Franssen de leiding. De Amsterdammer Wijnberg passeerde als eerste nieuweling Heerlen, gevolgd door een viertal andere renners.

Van Heerlen werd de tocht naar Sittard voortgezet. Er was langs den weg vooral te Heerlen, Valkenburg en Maastricht een enorme belangstelling.

De uitslag was: 1ste Buis (Halfweg) in 3 uur 56 min. 11 sec.; 2de Joh. Maas (Roosendaal) op 11/2 lengte; 3de B. Duiker (Rotterdam) in 3 uur 57 min. 2 sec (deze renner arriveerde met een afgebroken stuur); 4de N. v. Deursen (Venlo) 3 lengten; 5de J. Gremers (Beek) in 3 uur 58 mm. 27 sec; 6de E.

Meulen (Heerlen) 3 uur 58 mm. 55 sec.; 7de A. v. Herpen (Rotterdam), die op een damesfiets de streep passeerde, welke bij onderweg geleend bad toen het stuur van zijn fiets was afgebroken. in 3 uur 59 mm. 4 sec.; 8ste W.

Gober (Heerlen) 4 uur 1 min. 4 sec.; 9de op den Camp (Kerkrade) 4 uur 2 min. 3 sec. ; 10de van Oers (Langenweg) 4 uur 2 mm. 27 sec.; 11de Bockom 4 uur 18 min. en 12de L. Mangel, (Venlo) in 4 uur 26 min.

Van den strijd der vijf beroepsrenners die om het kampioenschap van Limburg streden. Kregen wij de volgende inlichtingen. Voor de tweede maal in Heerlen terug, dus ongeveer na 50 KM. schudden J. v. d. Wiel (Rotterdam)

die buiten mededinging reed, en Franssen, de drie overige deelnemers v. Hal. Ramakers en Snackcrs van zich af. Zij bleven, niet hun tweeën aan het hoofd gaan en liepen meer en meer uit tot dat ten leste de zelfde heuvel na Nijswiller die Buis deed winnen, ook de overwinning aan den Limburger Franssen bracht. Ongeveer 15 K.M. voor het eind moest v. d. Wiel loslaten om met 500 meter achterstand te eindigen. De uitslag was: 1e (kampioen van Limburg) Jos. Franssen (Ubachsberg) in den mooien tijd van 3 uur 44 min. 47 sec; 2e. J. v. d. Wiel (Rotterdam) 3 uur 45 min. 41 sec;

3e A. Ramakers (Schaesberg) 3 uur 52 min. 10 sec; 4e. M. v. Hal (Heerlen) in 4 uur 5 min. 11 sec; 5e M. Snackers (Eijgelshoven) 4 uur 5 min. 13 sec.

In de categorie der Nieuwelingen overheerschten de twee Amsterdammers de Graaf en Wijnberg. In het begin durfde nog de Limburgers, nog de Hollanders zich geheel te geven. Zij waren een beetje bang van elkaar en vandaar dat het tempo zwak bleef. Geen der deelnemers reed den Gauberg op. Zij liepen allemaal op een drafje naast hun fiets. Na den Gauberg werd er stevig aan getrokken en toen viel de ploeg uiteen. Wijnberg ging toen alleen aan het hoofd, gevolgd door een peloton van 12 man. Toch kreeg deze groep hem niet te pakken en eerst in Heerlen, met het klimmen over de spoorbrug, kon de Graaf, die een meester in het trappen klimmen is, zich bij hem aansluiten. Zij zetten met hun tweeën door en wonnen met vele minuten voorsprong.

De uitslag was: 1e de Graaf (Amsterdam) in 3 uur 58 min. 38 sec; 2e G. Wijnberg (Amsterdam) op 2 lengten; 3e J. Dehlen (Tegelen): 4e P. Ramakers (Schaesberg) ; 5e W. Stoop (Lutterrade); 6e J. Snackers (Eijgelshoven) allen in 4 uur 11 min, 59 sec: 7e L Willimse (Nuth) op eenige lengten, 8e W. Goumans (Hoensbrock) 4 uur 15 min. 38 sec; 9e Fr. Otermans (Sittard) 4 uur 19 min. 18 sec; 10e Jan de Groot (Amsterdam) 4 uur 28 min. 57 sec

 

RIT DOOR ZUID-HOLLAND.(1927.05.23)

De toer van de Pedaalridders.

Ridders waren immers, helden het verhaal van Cervantes zelfs heeft aan die idee der heldhaftigheid voor het nageslacht geen afbreuk kunnen doen. Want Don Quicbotte bleef toch waar de dwaas, de ridder van de droevige figuur….

Zou het mogelijk zijn dat wielrijders, die pedaalridders heeten, zich door wat regen weerhouden lieten van 'n voorgenomen tocht? Kom kom! Die wedstrijd

ging door; dat stond 's ochtends om half 9, toen 't water bij stroomen neerplendte, toch wel vast. Men zou als 't kon nog wat wachten, maar er moest gereden worden. Niet alleen de leden der R. R. O. De Pedaalridders wilden dat —, ook de mededingers uit andere vereenigingen en andere plaatsen. Wielrijders schijnen welhaast allen ridders te zijn.

Gelukkig klaarde ’t omstreeks 9 uur wat op, en toen ging men maar gauw naar Overschie waar de start was voor dezen door De Pedaalridders georganiseerden rit door Zuid-Holland, over een afstand van plm. 135K-M. Het bleek dat er 39 deelnemen, waren, 6 veteranen, 5 amateurs en 29 nieuwelingen (lieden die in open wedstrijden nog geen eerste prijzen hebben behaald).

Binnen 4.1/2 uur tyds was het meerendeel terug in onze goede stad. Er was dus in doorsnee gereden met 'n snelheid van 30 K.M. per uur, zonder dat de renners een oogenblik rust hadden gehad. En na afloop leken ze allemaal zoo frisoh als 'n hoen. Gezeten in 'n voortreffelijke Essex van den heer J. Th. Vollebregt, van de Motorclub Rotterdam, hebben wij dezen rit gevolgd. Een uitvoerig relaas van hetgeen wy aanschouwen mochten zal hier niet volgen, — wy volstaan met den stoeren fietsers een woord van lof te brengen voor hun flinke „werk" en verwijzen voor het overige naar den uitslag.

Amateurs. 1e prijs Job. Maas (tyd 4u. 20 m.) ; 2e prijs C. Bon; 3e prijs J. Oudenaarde; 4e prijs J. Joolen.

Veteranen: 1e prijs A. van Gent (tijd 4 u. 84 m.); 2e prijs C. van Campen; 3e prijs M. Suiker.

Nieuwelingen: le prijs O. Heere (tijd 4 u. 22 m.); 2e prijs D. Bon, 3e prijs Muys, 4e prijs de Kanter, 5e prijs Ferbraehe, 6e prijs G. Versteeg, 7e prijs Smeyers. 8e prijs Bijl, 9e prijs P. Oudenaarde. 10e prijs v. Zanten, 11eprijs Laman.

 

SCHEVENINGEN.(1927.05.24)

„De Kampioen". Scheveningen.

Gisteren heeft, wij meenen voor de vierde maal, de

jaarlijksche veldrit van De Kampioen plaats gehad. En evenals voorgaande keeren trof de uitschrijvende véreeniging slecht weer. Zeer slecht weer zelfs,

tengevolge waarvan even zoovelen honderden er getuige van waren als

er duizenden bij gunstiger omstandigheden getuige van zouden zijn geweest. Gereden werd ditmaal een traject van 14 K.M. van den boulevard rond Scheveningen naar den boulevard terug. Er werd een deel van het strand

genomen, er moesten stukken duin beklommen worden, trappen moesten beklommen worden, enfin, er waren uiteenscheurende obstakels genoeg. Ondanks het slechte stormachtige weer liep het geheel goed van stapel.

De uitslagen waren:

Afdeeling wielrenner, 100 deelnemers: 1. W. Krens in 21 min 7 sec; 2. van 't Riet, 3. Heslinga, 4. W. Kruis, 5. Duquesnoy. 6. Bollen. 7. Groos, 8. Rijinga. 9. Wolters, 10. van Tuijl;

Afdeeling juniores: 60 deelnemers: 1. Polkamp (den Haag) in 26 min. 7 sec.; 2. J. Buis (Halfweg). 3 de Ruiter. 4. Rust, 5. Heytman, 6. Romijn. 7. v. d. Meyden. 8. Hollander.

Afdeeling toeristen. 22 deelnemers: 1. F Bruigom in 27 min. 10 sec.; 2. G. Wooning, 3. H. v. d. straalen. 4. W. Verra, 5. A. Klokkers, 6.. C. Grootveld. 7. L. Vrolijk, 8. v Breneken. 9.L.H. Steinmetz, 10. J. Terhorst;

Afdeeling veteranen: 1. de Jong in 26 min. 5 sec..2.  P. van Rossum, 3. Rombach, 4. Blommestijn, 5. Daniels, 6. v. d Eyckel. 7. K. Vondeling. 8. Broekhuyzen.

Afdeeling dames. 10 deelneemsters: 1. Mej M. v. Alphen (den Haag) in 30 min. 37 sec.; 2. mej. G. Buis (Halfweg). 3. mej. M. v. d. Putten. 4. mej. T. Sieffelaar, 5. Mej. J. v. d. Pol;

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1927.07.21)

De Italiaan Binda wereldkampioen. Hans Bockom, de eenigste aankomende Hollandsche amateur.

KEULEN, 21 Juli. De renners waren te 10.15 vertrokken. Het waren van België zes renners, van Zwitserland eveneens zes, van Denemarken één, van Frankrijk zes, van Italië acht, van Oostenrijk zes, van Hongarije acht, van Nederland zes, van Tsjecho-Slowakije één, van Zweden zes, van Polen drie en van Duitschland zes.

De Nürnbergring is te beschouwen als een soort wegbaan, waarvan een traject van 23 kilometer acht maal moest worden gereden. Een wegbaan echter, die zooveel hoogten en zeer steile zelfs, zooveel diepten en scherpe bochten (ietwat opgehoogd) bevat, dat het eigenlijk te zwaar voor een normaal renner moet worden geacht.

Ónze zes wegrenners hebben geen groote successen te boeken. Niemand trouwens, die daarmede rekening hield. Van Nek gaf reeds in de tweede ronde op wegens zadeldefect. Jan Maas kwam in de tweede ronde in aanraking met een anderen renner, welke hem bijna tweehonderd meter naar beneden deed tuimelen. Hij remde zoo heftig, dat de rem brak. Hij kreeg hierdoor tien minuten achterstand en toen hem nog tweemaal een banddefect trof, gaf ook Maas het op. Van der Heyden was in de eerste ronde iets teruggevallen; in de tweede kwam hij weer bij, in de derde ronde werd hij zoozeer vermoeid, dat hij het moest opgeven. Buis was in de eerste ronde wegens defect achtergeraakt; hij was in de tweede ronde weer iets ingeloopen, doch defecten en een valpartij, welke hem evenals Maas bijna een paar honderd meter lager hadden doen rollen, deden hem de lust tot verderen strijd ontnemen. Ook hij gaf op. De kleine Bockkom en de Limburger Franssen hebben iets zeer buitengewoon kranigs gepresteerd. Zij behooren tot het twintigtal, dat den rit geheel heeft uitgereden. Bockom eindigde als achtste amateur en Franssen was negende professional.

Wij bewonderen in deze beide renners den moed en de wilskracht waarmee ze hebben volgehouden. In een wegwedstrijd wordt zooveel geleden en gestreden achter de voorste gelederen, waarvan het groote publiek, dat alleen oog heeft voor de overwinnaars, geen nota neemt. De strijd van de ach- tersten is veel zwaarder; zij worden niet bezield door de hoop op een overwinning, niet opgezweept door de toejuichingen van het publiek. Wie onder zulke omstandigheden toch volhoudt tot het bittere einde, die heeft althans aan wilskracht meer gepresteerd dan de overwinnaars. Dit nu speelden de jonge Noord-Brabantsche amateur Hans Bockom en de oudere Limburgsche beroepsrenner Josef Franssen klaar. Wij brengen hen voor de getoonde energie, hulde, die ze ten volle hebben verdiend. Vlak voor de finish reed de nieuwe wereldkampioen, de geweldige Italiaan Binda hen voorbij. Toen kwamen ze met moeite door de haag van enthousiastén, die Binda huldigden, heen.

Onder een stortregen zetten zij door om nog een volle ronde van 23 km. langs dit abnormaal zware traject af te leggen. Toen zij een klein uur later terugkwamen Was het publiek verdwenen. Dit had zich geborgen in het enorme restaurant. De stille helden hadden geen ovatie in ontvangst te nemen doch werden van harte gelukgewenscht, door de enkele landgenooten die op hun komst hadden gewacht. Het kostte ons zelfs moeite gewaar te worden dat ze als zestiende en zeventiende waren binnengekomen.

Wereldkampioen is geworden de Italiaan Binda, die het traject heeft afgelegd in 6 uren 37 min., 29 en 4 sec; 2 Girardengo, Italiaansche beroepsrenner in 6 uur 44 m. 44 sec; 3 Piemontsi, in 6 uur 48 m. 20.2 sec; 4 Belloni in 6 uur 49.07; 5 Jean Aerts, Belgisch amateur in 6 uur 49 min. 20 sec; 6 Rud. Wolke, Duitsch amateur in 6.51.53; 7 Oressio Italiaansch amateur 6 u. 55 min. 19 s.; 8. Bohlin, Zweedsch amateur 6 u. 55 m. 35 s.; 9 Brossy, Frankrijk; 10 Nebe Duitsch beroepsrenner; 11 Nanthey, idem; 12 Strandberg, Zweedsch amateur; 13 W. Kap, Oostenrijksch beroepsrenner; 14 Otto Kap, idem; 15 Eriksen, Zweedsch amateur; 16 Hans Bockom, Neder- landsch amateur en Josef Fransen, Nederlandsch beroepsrenner.

 

DE TOER DOOR NEDERLAND.01E ETAPPE.(1927.08.17)

Eerste etappe Amsterdam—Maastricht.

Onze bijz. corr. telefoneert uit Maastricht: Nadat te half acht te Duivendreoht was gestart ging het in een dertig kilometer tempo naar Utrecht. Overal waren honderden menschen langs den weg en overal kreeg men bijzondere medewerking van de politie. Bij de pyramide van Austerlitz kreeg de Luxemburger Rasqui pech, maar in Woudenberg kwam hij weer bij het peleton. In Scherpenzeel vielen Oudenaarden, Buitendyk, Laman en Erich Rösch, de laatste zoodanig, dat hij op moest geven. Oudenaarden kwam in Renswoude weer bij het hoofdpeloton en Laman in Ede. Buitendyk had in Arnhem acht minuten achterstand. Gebroeders Wolke kregen in Renswoude pech en bij de Klomp trokken de Brabanders het peleton uit elkaar en raakten Evers, „Felix" en Van der Ende los. In Arnhem was het verkeer op bijzondere wijze geregeld en daar bleek de Amsterdammer Wynberg 20 seconden voorsprong te hebben. Na Arnhem was de neutralisatie opgeheven en werd opnieuw gestart. Van der Putten en Evers raken in Heune los en Felix in Mook. Even verder kwamen Duyker, Hofstede en Wynberg te vallen. Alleen Duiker kon zich later weer bij het hoofdpeleton voegen. In Venlo reden Schilperoort en Van der List tegen een boom en raakten een heel stuk achter. De premie van de club De Valk werd in Venlo door Braspenning gewonnen. Bij Echt raakte Amstein door pech achter en nam Braspenning een grooten voorsprong, doch onder aanvoering van de Duitsche ploeg werd hij weer achterhaald. Verder kwam er geen verandering meer De uitslag was: 1. Heini.Kessmeyer (Duitschland); 2. 3. Oudenaarden (Rotterdam); 3. R. Wolke (Duitschland); 4. A. Braspenning (Zundert); 5. H. Bockkom (Eindhoven); 6. T. Maas (Roosendaal); Erich Reim (Duitschland); J. Lammers (Amsterdam); J. Visschers (Rotterdam); J. Dumm (Duitschland). R. Strating (Assen) en W. Damm (Duitschland) tezamen.

 

DE TOER DOOR NEDERLAND.02e ETAPPE.(1927.08.18)

De tweede etappe. Gisteren werd de tweede etappe, Maastricht—Deventer, gereden. Onder bekwame leiding van den starter, den heer Fokkinga, werd, meldt het „Hbld." om 8 uur te Maastricht gestart. Alle deelnemers, uitgezonderd Hofstede en de Nooy vertrokken in goede conditie. De Duitsche Rösch, die in de eerste etappe wegens een val had opgegeven, startte weer. Tusschen Sittard en Roermond gaf de winnaar van de eerste etappe, Kessmeye,  den strijd op. Bij Reuver brak Buitendijk zijn voorvork en staakte den strijd. Te Nijmegen bij de neutralisatie van den wedstrijd was de stand: 1. Van der Ende, Rud. Wolke, Bruno Wolke, Erich, Reim, Rösch, Vink. Geyer en Bockom; 1 minuut achterstand Ebeling; 1.40 achterstand Braspenning. Lammers en Oudenaarden. Met zeven minuten 40 sec. achterstand Bimm, Rösen en Maas, met 12 min. achterstand Amstein en Innemee met 13.40 m. achterstand Van der List en Visscher, met 14.30 m. achterstand Duijker, Schilperoort. Klopper, Baaymans en de Jonge, met 15 min. achterstand, Gysdorf en Kohl met 18 m. achterstand Rasqui, met 20 m. Regeling en met 22 m. De Graaf. Op den Velperweg te Arnhem werd opnieuw gestart, in de volgorde van aankomst. Bij De Steeg hadden Oudenaarde, Braspenning en Lammers nog een achterstand van 1 minuut, een paar kilometer voor de finish kwam Maas met de Duitschers Dumm en Rösen bij het hoofdpeloton. De uitslag was ten slotte als volgt: 1. Ebeling, 2. Geyer, 3. Braspenning, 4. Rudolf Wolke. 5. Bruno Wolke, 6. Bockom, 7. Oudenaarde, 8. Van der Ende. 9. Lammers. 10. Zind, 11. Maas, 12. Rösen, 13. Dumm. Het totaal-klassement der beide dagen is: 1. Braspennine, 2. Ebeling. 3. Rud. Wolke, ieder 7 punten. Geyer 8. Oudenaarde 9. Bruno Wolke en Bockom 11. Lammers 15. Zind 16., Punten, allen zonder achterstand. Maas Rösen en Dumm ieder 3 min. 40 sec. achterstand.

 

TOUR DOOR NEDERLAND.03E ETAPPE.(1927.08.19)

De derde etappe Deventer—Groningen 120 km.

Om 9 uur startten de renners op het Stationsplein te Deventer. Tot voorbij Zwolle was de wedstrijd geneutraliseerd. Niet gestart zijn Kessmeyer, Hofstede, De Nooy, Strating en Everts. De renners, die één der vorige etappes niet hebben beëindigd, werden toch voor de etappeprijzen van dezen derden dag toegelaten, doch voor de  laatste etappe starten  alleen zij, die voor de totaal-classificatie in aanmerking komen. Voor de etappe-prijzen Deventer—Groningen startten de Duitscheia Rösch en Kohl en onze landgenooten Buitendijk en Wijnberg. Alle renners zijn frisch. Langs het geheele traject was de belangstelling zeer groot en vooral in Groningen waren duizenden menschen, die langs het met touwen afgezette' weggedeelte stonden. Daar was de regeling door politie en andere autoriteiten keurig in orde. Met Maas aan het hoofd ving om 10 uur de strijd aan, waarbij Braspenning het eerste slachtoffer was van bandenpech. Het tempo werd tot ruim 40 km opgevoerd, doch Braspenning wist na 8 min. het peloton weer te bereiken. De Duitscher Dumm kreeg pech en het veld werd uiteengerukt door hèt snelle tempo. Bij Meppel kwamen Maas en Visser te vallen. De brug te Meppel stond open, zoodat bijna alle achterblijvenden weer bij de leiders kwamen. Na Meppel kreeg Oudenaarde 300 m voorsprong, doch de Duitsche ploeg zette den vluchteling achterna. Bij de Drentsche hoofdplaats wist Jan Maas het hoofdpeloton weer te bereiken. Bij Heykersmilde kwamen R. Wolke en Ebeling te vallen en stapte W. Geysdorf wegens defect af. Voor Assen voegde Ebeling zich weer bij het hoofd-peloton. Bij Kloosterveen gaf E. Beim op en zetten de Gebr. Wolke de achtervolging van het hoofdpeloton voort, dat zij 5 km voorbij Assen hereikten.

Lammers en de renner uit de Opelploeg kwamen te vallen. Eerstgenoemde zette den strijd voort maar de Duitscher werd met een bloedende hoofd- wonde in de Opelauto opgenomen.

J. Oudenaarde, Rasqui, Amsteyn en Rossen Waren intusschen los geraakt; Het hoofdpeloton bestond toen uit J. Maas, Braspenning, Bockom, Duyker, Gebr. Wolke, Ebeling, Geyer en W. Damm. Braspenning probeerde een paar maal vergeefs weg te loopen, voorbij Vries kwamen Rasqui, Bosch, Oudenaarde, Kohl en Amsteyn bij het hoofdpeloton.

Bij het Drentsche Pont stond de brug open, daardoor de leiders ruim ! drie minuten moesten wachten. De tweede groep werd hier twee minuten vastgehouden, waarna het hoofdpeloton in 40 km tempo op de finish afging met den volgenden uitslag:

No. 1 werd R. Wolke (D.), 2. E. Rösch (D.), 3. B. Wolke (D.), 4. P. Rösen (D.), 5. J. Maas, Roosendaal; 6. L. Geyer (D.), 7. H. Bockkom, Eindhoven; 8. A. Braspenning, Zundert; 9. J. Oudenaarde, Rotterdam; 10. B. Duyker, Rotterdam; 11. W. Damm, 12. A. Ebeling (D.); 13. J. Jos. Rasqui, Luxemburg; 14. K. Kohl (D.).

Het totaal klassement der drie etappes luidt thans: 1. H. Wolke, 8 pnt. 2. Braspenning, 13 pnt. 8. B. Wolke, 13 pnt. ,4. Geyer, 13 pnt, 5. Oudenaarde, 17 pnt. " 6. Bockkom, 18 pnt. 7. Ebeling, 18 pnt. 8. Lammers 20 pnt., achterstand 3 min.; 9. Maas 21 p 3-40; 10 RRosen 21 p. 3-40; 11 Amstein 33 p. 10-22; 12 Duyker 30 p. 13-44; 13 Innemee 39 p. 16-44; 14 Schilperoord 43 p. 16-44; 15 Klopper 43 p, 16-44; 16 Vissehers 48 p. 22-14; 17 v. d. Eind 38 p. 23; 18 Rasquli 43 p. 27-13; 19 Kohl 48 p. q3l-46; 20 De Jonge 57 p. 33-54; 21 Regeling 53 p. 38-35; 22 v,d. List 62 p. 42-14; 23 de Graaf 63 p: 46-53; 24 Stolwijk 66 p, 1 uur13 min. 54 sec.; 25 v. d. Putten 74 p. 1-14-6; 26 Laman 60 p. 1-23-38; 27 Paymans 68 p. 1-27-2; 28 Willkomm 66 p. 1-32-29; 29 v. Aketyen 74 p. 1-39-22; 30 de Weert 68 p. 1-42-8; 31 Bruyning 80 p. 1-43-36 32 „Felix" 82 p. 1-55-47.

 

TOER DOOR NEDERLAND.04E ETAPPE.(1927.08.20)

De vierde etappe. Groningen—Amsterdam.

Rudolf Wolke wint den wedstrijd.

Zaterdagmorgen half acht werden de renners te Groningen gestart. Aan den start verschenen vier Duitschers van de Diamantploeg en 7 van de Opel-club, de Luxemburger Rasqui, de Zwitser Amstein en 27 Hollanders.

Het ook in de laatste etappe toelaten van renners, die in een der vorige den strijd hadden opgegeven, wekte bij onze renners eenige ontevredenheid. Na de start werd er direct een 35 km tempo ingezet. Bij Assen kreeg de Duitscher Kohl en de Amsterdammer Klopper bandenpech, en gaf de Amsterdammer De Jonge, die over zadelpijn klaagde, den strijd op, doch bleek bij de finish ruim twee uur na het sluiten van de controle, toch den rit te hebben uitgereden. Bij de brug te Lichtmis, welke open stond, moest het hoofdpeloton ongeveer vijf minuten wachten. De Duitscher Ebeling schijnt niet in goede conditie te zijn en raakt achter. Tegen elf uur werd Katerveer bereikt. - Hier blijkt Bockkom en Van Putten een halve minuut achter te zijn geraakt en Laman boekt een achterstand van drie minuten, terwijl Felix heeft opgegeven. Even na Katerveer demarreeren Innemee en Schilperoort, terwijl de Diamant-ploeg de achtervolging inzet. In Elburg wordt het hoofdpeloton op enkele honderden meters gevolgd door Laman, Willkomm, Van Putten en Akelyen. Even voorbij Elburg geeft Rösch te kennen, niet meer te kunnen. Voor Nunspeet komen Bruyning, v. d. List en de Weerdmeer bij het hoofdpeloton. Met Amstein en Reim aan het hoofd wordt Amersfoort bereikt. Op den weg naar Amersfoort staan duizenden belangstellenden, terwijl op gevaarlijke punten de politie hare volle medewerking verleende. Zoo gaat het op de finish af te Laren, waar een dichte haag van menschen zich aan weerszijden van den weg heeft opgesteld, en de motorpolitie voor de noodige ruimte van den weg zorgde. De uitslag was ten slotte als volgt: 1. Rudolf Wolke, 2. Ebeling, 3. Jan Maas, 4. Jaap Oudenaarde, 5. Lammers, 6. Braspenning, 7. Innemee, 8. Rösen, 9. Duyker; 19 tot en met 21 Bockkom, Bruno Wolke, Dumm, v. d. Ende, Kohl, Rasqui, Stolwijk, Damm, Amstein, Visschers, Schilperoort, Geisdorf; 22. Klopper, achterstand 3 m. 46 s.; 23. Reim, achterstand 4 m.; 84. v. d. List, achterstand 13 m. 39 s.; 25. Bryning, achterstand 16 m. 24 s.; 26. De Weerd, achterstand 27 m. 5 s.; 27. Van Akelyen, achterstand 31 m. 36 s.; 28. v. d. Putten, achterstand 31 m. 56 s.; 29 .Wijnberg, achterstand 41 m. 39 s.; 30. Laman, achterstand 41 m. 43 s.; 31. .Willkomm, achterstand 42 m. 43 s.; 32. Yaymans, achterstand 1 u. 0 m. 6 s. De Jonge niet aangekomen, Regeling gevallen, Geyer id., Felix opgegeven, Rösch id., De Graaf id.

Het totaal klassement der vier etappes luidt: 1. Rudolf Wolke 9 pt., geen achterstand; 2. A. Braspenning 19 pt., id.; 3. A. Ebeling 20 pt., id.; 4. Jaap Oudenaarde 21 pt., id.; 5. Bruno Wolke 23 pt., id.; 6. Hans Bockkom 28 pt., id.; 7. E. Lammers 35 pt., id.; 8. Jan Maas 24 pt., achterstand 3 m. 40 s.; 9. Peter Rösen 29 pt.., achterstand 3 m. 40 s.; 10. Amsteln 43 pt., achterstand 10 m. 22 s.; 11. B. Duyker 39 pt., achterstand 13 m. 44 s.; 12. P. Innemee 46 pt., achterstand 13 m. 44 e.J 13. A. Schilperoort 53 pt., .achterstand 16 m. 44 s.; 14. H. Klopper 65 pt.. achterstand 20 m. 30 s.; 15. J. Visschers 58 pt., achterstand 22 m. 14 s.; 16. J. v. il. Ende 48 pt., achterstand 23 min., 17. J. Rnsqui 53 pt., achterstand 27 m. 13 s.; 18. K. Kohl 58 pt., achterstand 31 m. 46 s.; 19. M. v. d. List 85 pt., achterstand 55 m. 53 s.; 20. A. Stolwijk 76 pt., achterstand 1 u. 13 lil.; 21. L. v. d. Putten 101 pt., achterstand 1 u. 45 m. 42 s.; 22. 11. Bruvning 104 pt.. achterstand 2 U.;  23. j. Laman 88 pt., achterstand 8 u. 2 m. 15 s.; 24. A. de Weerd 93 pt., achterstand 2 n. 9 m. 13 s.; 25. F. van Akeiyen 100 pnt., achterstand 2 u. 10 m. 58 s.; 26. L. Paymans 98 pt., achterstand 2 u. 27 m. 8 s.

Buiten mededinging: 11. Willkomm 95 pt., achterstand 2 u. 15 m. 12 s.

 

1928

DEN HAAG-BRUSSEL.(1928.03.26)

Precies te 7 uur zijn gisteren de deelnemers uit de Wagenstraat te 's Gravenhage vertrokken en de omstandigheden, waaronder dit vertrek plaats had konden niet gunstiger zijn. Het was heerlijk zoel en zonnig voorjaarsweer en het was zoo goed als windstil, zoodat er onder de 130 renners (enkelen waren niet opgekomen, waaronder de drie Luxemburgers) een opgewekte stemming heerschte. Van het geneutraliseerde gedeelte van Den Haag naar Willemsdorp valt uiteraard niet veel te zeggen. De regeling en de wegaanduiding waren goed en tegen half tien werd in twee ponten het Hollandse!. Diep overgestoken. Te Moerdijk zou opnieuw worden gestart, doch daar was een gedeelte van den weg opgebroken en zoo werd besloten de start tot voorbij dat gedeelte te verleggen. Een en ander had tengevolge, dat het sein tot vertrek eerst te kwart voor elf kou worden gegeven. Wij waren met de auto tot Zevenbergen vooruit gegaan en daar passeerde ons de lange rij der kleurige renners, die door een ware stoet van auto's en motorrijwielen gevolgd werd, onder aanvoering van v. Rossum, v. d. Ende, Bakker, v. Muyen en van Oers, die voor een snel tempo zorg droegen. Al dadelijk liet het zich aanzien, dat het een harde race zou worden. Er werd ditmaal niet gelummeld en bij den aanvang van het seizoen wilde men elkanders krachten wel eens meten. Al dadelijk begonnen er achterblijvers te komen, deels slachtoffers van lekke banden, doch ook deels veteranen en nieuwelingen en enkele amateurs voor wie het tempo te machtig was. Onder waarlijk groote belangstelling werd Breda bereikt en niet zoodra was de Baroniestad achter den rug of op den mooien breeden weg naar Princenhage ving de slag aan. Hier werd het peloton in drie stukken getrokken. Er zat tusschen iedere groep een afstand van plm. 500 meter en al strijdend begonnen ook deze groepen weer te dunnen, zoodat de deelnemers sterk verspreid kwamen te liggen.

Tusschen Rijsbergen en Zundert achterhaalden wij de hoofdgroep juist toen er een valpartij plaats had. Een zevental renners duikelden over elkaar en wij konden alleen maar onderscheiden dat er de favoriet Buis bij was, en de prof. Franssen, benevens de amateurs van d. Horst en Vleghaar. Franssen en v. d. Horst konden na eenigen tijd doorgaan, doch Buis en Vleghaar hebben wij niet meer terug gezien. Op dat moment werd de leidende groep getrokken door Wijnberg, die gevolgd werd door J. Krul, A. Graaf, v. d. Reijt, M. de Jong. W. Dompeling A. J. Kuis, B. J. de Vos, J. G. Lorie, J. v. d. Pol, M. v. Oers, Ghr. Hendrikse. F. v. Rooy, T. Veldman, J. Wildschut, J. Boshoff, A. J. Braspenning. v. d. Ende, G. de Ruiter, v. Rossum, Bakker en Maas.

Bij het passeeren van de grens te Wuestwezel trok Braspcnning de groep en nu ging het zeer hard. Ondanks het feit, dat de triptiek voor onze auto reeds een dag te voren was ingeleverd vorderde het nog ruim 25 minuten eer de triptiek was afgeteekend en met een achterstand van bijna een half uur konden wij dus de renners gaan najagen. Er waren auto's, die nog 10 minuten langer aan dc grens werden opgehouden dan wij en sommigen dezer hebben de renners niet voor Brussel teruggezien. Wij kregen de leiders in Mechelen weer te pakken en op weg daar naar toe, terwijl onze wagen er een zwaar tempo in had, konden wij zien hoe geweldig er op dit traject door de leiders was huisgehouden. Zoowel de tweede als de eerste groep was door het moordende tempo in stukken en brokken gevallen. Telkens en telkens passeerden wij renners, die moederziel alleen voortstampten en na Deurne reden wij achtereenvolgens voorbij Bakker en v. d. Ende, die een kapot wiel had gehad, verder Wildschut, v. d. Legt, v. Hal, Peeters, J. Sijbrands, J. Snijders, v. d. Velde, Duyker en Berkhout. Een heel eind daarvoor lagen weer J. PI. Stam, W. Roest en J. v. d. Pol. Weer daarvoor kampten Stephan en J. H. v. Renswou, de Graaf en F. v. Rooy. Dan halen wij van Oers in en v. Kuyen. En daarna bereikten wij een groep bestaande uit G. Ramakers, A. Polak, T. Veldman, Jos. Franssen, J. Bollinckx, Vreeswijk, J. Robbers, J. E. v. d. Waerden, verder C. Hendrikse (alleen), J. Boshoff (alleen) en dan een groepje van drie man, te weten v. d. Stuyft, v. Muyen en v. d. Reyt. En dan roept een motorcontroleur ons toe, dat de hoofdgroep nog maar uit vier man bestond en reeds een eind vooruit was.

Van Oude God vlogen wij toen naar Mechelcn, nieuwsgierig wie de 4 leiders zouden zijn. En daar even voor Mechelcn passeeren wij den Hagenaar v. Rossum, die zooeven dc leiders heeft moeten loslaten, zoodat er dan nog slechts drie man aan het hoofd gaan.

Vol spanning wachten wij af wie het zullen zijn en dan in Mechelcn zien wij in hard tempo voor ons uitgaan de twee Brabanders Maas en Braspenning en de Hagenaar A. Kuis, zoodat dus drie amateurs de leiding hebben. Bij het omgaan van een hoek loopt dan plotseling een wiel van Braspenning vast en nu gaan Kuis en Maas, beurtelings leidend er hard van door. Braspenning verliest stellig 600 meter, doch in Elewijt zien wij hem snel naderen en met een spurt krijgt hij de beide anderen weer te pakken. Even volgt een rustpauze, doch dan schudden de twee Brabanders ook den Hagenaar Kuis van zich af. Tien kilometer voor Terneuzen, waar de heuvels beginnen, let Kuis even niet op. Hij is slechts een paar meter los en daarvan profiteert het tweetal, Maas en Braspenning demareeren tegen den heuvel op en nemen telkens over. Wel blijft Kuis langen tijd op 50 meter volgen, doch dan trekt Maas nog harder. De Brabanders klimmen uitstekend en winnen meer en meer terrein om dan verder onbcdreigd op Brussel toe te peddelen. Het wordt een eindspurt tusschen deze twee en reeds op plm. 350 meter komt Maas naar voren. Hij weet Braspenning achter zich te houden om ten leste met 2 lengten te winnen.

Dc uitslagen luiden als volgt, waarbij in het oog moet worden gehouden, dat de opgegeven tijd slaat op het traject Moerdijk— Brussel, plm. 120 K..M.

De uitslag luidt:  1. J. Maas (eerste amateur). Tijd van af Moerdijk 3 uur 49 min. 6 sec. 2. A. J. Braspenning (amateur) 3 uur 49 mm. 6 sec. 3. A. Kuys (am.) 3 u. 2 m. 40 s. 4. J. H. M. van Rossum (am.) 4 u. 7 s. 5. J. Franssen (eerste professional) 4 u. 7 sec.6. A. Polak (eerste nieuweling) 4 u. 3.m. 14 sec. 7. J L. M. van Kuyen (am.).4 u. 2 m. 31 s. 8. A. van der Stuyft (eerste veteraan) 4 u 3 m. 7 s. 9. J. Robbers (nieuwel.) 4 u. 3 m. 7 , 10. P. F. J. van de Reyt (am.). 11. G. v. Ramaekers (prof.). 12. M. van Oers, (am.). 13. T. Veldman (nieuwel.). 14. C. A. Bakker (prof.). 15. Chr. Hendrikse (am.). 16. F. Aerts (uieuwel.). 17. J. H. Stam (am.). 18. J. v. d. Ende (am.). 19. J. Bollinckz (veteraan). 20. J. Boshoff (nieuwel.). 21. A. C. Stephan (am.). 22. F. van Rooy (prof.). 23. J. H. san Renswouw (nieuwel.). 24. G. Vreeswijk (prof.). 25. B. Duyker (am.). 26. H. Pieters (nieuwel.). 27. J. v. d. Pol (am.). 28. A. M. J. v. d. Starre (am.). 29. W. v. d. Kloot (am.). 30. J. J. Sijbrands (veteraan). Bij de aankomst te Brussel was aanwezig Dr. B. C. E. v. d. Berckhof van Kockengen, Attaché van het Nederl. Gezantschap.

 

1929

DEN HAAG—BRUSSEL.(1929.04.22)

Voor de 7e maal is gisteren de door de R.R.C. Sparta georganiseerden wedstrijd Den Haag-Brussel gehouden. Deze wedstrijd is in verband met werkzaamheden ter verbetering van de wegen in België eenige weken verschoven moeten worden, waardoor vele renners, die aanvankelijk van de partij zouden zijn, hun inschrijving moesten terugnemen, terwijl inmiddels het baanseizoen was begonnen en zij door verbintenissen elders thans verhinderd waren. Het uitstellen van den wedstrijd heeft dan ook op de kwaliteit der deelnemers, wel ongunstig gewerkt. Ook nu konden aan den wedstrijd verschillende categorieën deelnemen (die echter allen tegelijk vertrokken) en wel: nieuwelingen, veteranen en amateurs en onafhankeüjken. Tevens was er een clubwedstrijd aan verbonden.

De route was dit jaar als volgt: Den Haag Rotterdam — Dordrecht — Willérnsdorp — Moerdijk — Breda — Princenhage — Rijsbergen — Zundert — Wernhout — Wuestwezel— Brasschaet — Merxem — Deurne — Oude God - Contich — Mechelen — Hofstade — Perk — Elewijt — Nosseghem — Steenokerszeel — Ophem — Sterrebeek — Tervueren — Quatre Bras — Avenue de Tervueren — Brussel (Cinriuantenairc) een afstand van plm. 170 K.M., waarvan echter het gedeelte den Haag Moerdijk (in verband met de pont) werd geneutraliseerd.

Te zes uur begon het in de Wagenstraat reeds druk te worden. In Hotel Regina troffen de deelnemers nog de laatste voorbereidingen en te 7 uur kon het sein tot vertrek gegeven worden. Ongeveer honderd renners bonden den strijd aan, waaronder plm. 40 Belgen. Zooals reeds opgemerkt, begon de eigenlijke wdstrijd eerst aan de overzijde van het Hollandsch Diep en waar de deelnemers de pont van 10 uur moesten nemen, konden zij het dus kalm aandoen. Om echter in geval van pech voldoende tijd tot reparecren te hebben werd er direct toch een flink tempo ingezet en toen Rotterdam bereikt was, vond men daar de politie en de Rotterdamsche clubs op haar post om de deelnemers de richting aan te wijzen. Dat de regeling goed was bewees ook Zwijndrecht. waar extra ponten gereed lagen en daardoor kon men het verder wat kalmer aandoen. Tegen half tien was de Moerdijk bereikt en nadat de renners zich op de pont nog eens goed hadden geprepareerd, kon te kwart over tien aan de overzijde de ollicieele start plaats hebben.

Het eerst vertrok de groote groep van nieuwelingen, amateurs en onalhankelijken plus de veteranen (omvattende tevens de volledige teams van 13 Nederlandsche en Belgische clubs) en een kwartier later vertrokken de leden van Sparta, die speciaal in den clubwedstrijd uitkwamen. De belangstelling langs den weg was groot, vooral in Breda, waar duizenden het passeeren der renners gadesloegen. Ook hier was de regeling keurig in orde. De grens gaf al mede geen oponthoud en zonder te behoeven af te stappen konden de deelnemers haar passeeren.

Een kilometer voor het grensdorpje Zundert werd een sprint gehouden, waarvoor de aldaar woonachtige renner Braspenninx met zijn vrienden een prijs had beschikbaar gesteld. Op 400 meter werden de renners door een vlag gewaarschuwd en het was de Hagenaar Kuys die, met Valentijn als tweede, den prijs In de wacht sleepte. Bij het passeeren van de grens ging een groep van 8 man aan het hoofd en het waren voornamelijk de twee Hollanders Kuys en Buijs en de twee Belgen Hees en De Laedt die, met het windje in den rug, voor een hoog tempo zorg droegen. Even te voren waren de Hagenaars Van Rossum en v. d. Ende door een lek bandje uit dit leidende peloton gevallen en zij volgden nu met enkele minuten achterstand op de hielen gezeten door hun stadgenooten Wildschut en Innemee en de Belgen de gebroeders de Koninck. van Ranst e. a. Nabij Merxem kreeg laatslgenoemde een lekken band, waardoor hij zijn goede plaats verspeelde.

Bij Oude God konden wij waarnemen, dat het hoofdpeloton hardnekkig werd nagejaagd door van Rossum en Stam terwijl achter dezen v. Kuven. Snoek niet de bekende stayer), A. v. d. Stuylt. Hees. de Laedt en Polak voor hunne kansen streden. Dat er daar vooraan inmiddels een zwaar gevecht had plaats gehad werd ons duidelijk te Mechelen waar wij gelegenheid hadden te constateeren, dat het leidende peloton tot drie man was geslonken. Het werd gevormd door den Hagenaar Kuys, de Brabander Valentijn en de Enschedeer Bos die het vorige jaar in Duitschland reeds eenige opmerkelijke successen in wegwedstrijden heeft gehoekt. Beurt om beurt zorgden ze voor het aangeven van het tempo dat constant op 35 K.M. bleef waarmede zij zich de kans van achterhaald te worden van het lijf hielden. Doch even voorbij Mechelen dreigde een stom voorval het resultaat van hun harde werken te niet te doen. Want daar waren de afsluitboomen van den spoorweg neergelaten. Maar geen nood. Want in België bloeit de wegrensport en leeft het volk er geheel in mee. Is het dan te verwonderen dat de overwegwachter de boomen even optrok om het trio door te laten?

Wij meenden reeds, dat de wedstrijd met een sprintje tusschen de drie genoemden zou eindigen. Doch het zou anders loopen. Want toen nog zoowat 20 K.M. gereden moesten worden overkwam Kuys hetzelfde wat hem in den wegwedstrijd van de Olympische Spelen overkwam. Hij zakte n.l. door zijn fiets en stond daar in eens hopeloos langs den weg. Gelukkig liep Kuys bij zijn val zoo goed als geen kwetsuren op. Nu waren dus nog maar twee man aan de leiding en deze joegen er in steeds hooger tempo van door. Ten leste begon v. d. Bos lichte teekenen van vermoeidheid te vertoonen. vermoedelijk speelden de heuvels hem parten. En Valentijn die een goed klimmer is en de heuvels goed nam, profiteerde. Tien a twaalf kilometer voor het eind demarreerde Valentijn plotseling. Hij schudde v. d. Bos van zich af en liep alleen op het eindpunt toe, van den Bos. die toen geen haast meer maakte, een zestal minuten achter zich latende. De uitslag werd als volgt:

Categorie Onafhankelijker en amateurs.

le. N. Valentijn. onafhankelijke, St. Willebrord, in 3uur 44 min. 28 sec. 2. L.J. van de Bos (Amateur) Enschede in 3 uur 50 min. 29 sec.; 3. Is. Mechant  (Veteraan) Brussel 3 uur 52 min. 3 sec.; 4. W.H Cober (Amateur) Blent, 3 uur 57 min 51 sec. 5. A. v. d. Stuyft  (Veteraan) Antwerpen; 6. J. van Kuyen (Amateurs) Den Haag; 7. A. Polak, Onafhankelijke, Steenbergen; 8. J.J. Snoek Nieuweling Den Haag; 9. C. de Laedt (Amateur) Brussel;  10. J.H.M van Rossum, Onafhankelijken Den Haag;

 

BRUSSEL-DEN HAAG.(1929.08.04)

Gisteren is de jaarlijksche wegwedstrijd Brussel—den Haag, uitgeschreven door de Haagsche Rennersvereeniging Hollandia, gehouden.

De deelnemers vertrokken 's morgens om halfacht uit de Belgische hoofdstad en arriveerden 's middags om halfvier op de wielerbaan Rijswijk, waar de veteraan A. v. d. Stuyft zich het eerst liet zien. Ongeveer 100 toeschouwers stonden hier de renners op te wachten. Tijd werd niet opgenomen. De uitslagen zijn:

Amateurs: 1. Van Rossem (den Haag); 2. v. d. Ende (idem); 3. Worries (idem); 4. H. Polak (Steenbergen); 5. Blatter (Zwitserland); 6. A. J. Kuys (den Haag); 7. Boshof (Scheveningen); 8. Van Kuyen (den Haag); 9. Ph. Inneme. (idem); 10. T. Raaymaker (Rotterdam).

Veteranen: 1. A. v. d. Stuyft (Antwerpen); 2. W. H. Schlebaum (Soestdijk). Nieuwelingen: 1. P. J. H. Vluggen (Weststraten); 2. J. Nicolaas (Veldwezel); 3. J. C. Boshof (Scheveningen); 4. J. de Vries (Delft); 5. W. J. v. d. Heiden (Maastricht). Clubleden: 1. J. v. d. Heuvel (den Haag); 2. A. C. Schouman (idem); 3, C. J. Kipping (idem); 4. J. Stolwijk (idem); 5. J. Warnar (idem).

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1929.08.11)

Betrouwbaarheidsrit

Felle kamp tegen wind en stof.

Betrouwbaarheidsrit van „Feyenoord".

Ruim 80 K.M. in even twee uur.

ROTTERDAM, 11 Aug. — De Rott. Rennersclub „Feyenoord" organiseerde Zondag een nationalen betrouwbaarheidsrit over 85 K.M. Aanvankelijk was het traject Rotterdam—Numansdorp en terug vastgesteld, doch aangezien de weg naar laatstgenoemde plaats was opgebroken, werd nu Rotterdam

—Zwyndrecht —Heerjansdam—Heinenoord— Crooswyk en terug gereden, waarna nog eens de afstand Barendrecht—Heerjansdam-—Zwijndrecht

—finish moest afgelegd worden. Totaal 85 K.M. Voor dezen rit bestond groote belangstelling, hetgeen bleek uit het aantal inschrijvingen. Niet alleen

uit Rotterdam, doch ook uit Den Haag, Amsterdam

en andere plaatsen in ons land meldden de renners zich aan. Totaal werden 160 deelnemers ingeschreven. Van de Haagsche vereeniging „Sparta" kwamen 32 leden uit.

In „De Spil" heerschte al vroeg in den ochtend een prettige stemming. Daar toch moesten de renners zich aanmelden en werden de rugnummers

verstrekt. Velen keken hun karretjes nog eens goed na, controleerden hun banden en zorgden voor voldoende proviand.

Een incident.

Het was de Ned. Wielren Unie ter oore gekomen dat er ook deelnemers zonder startbewijs zouden meerijden. Daarom was een der consuls present om een en ander te controleeren. Inderdaad bleken van de 28 veteranen er 24 geen startkaart te bezitten en het bestuur van „Feyenoord" was genoodzaakt deze klasse te laten uitvallen. Dat was voor de gehandicapten een leelijke tegenvaller. Zij wisten zich te troosten door een onderlingen wedstrijd in elkaar te zetten De strubbeling had echter nog al wat tijd gevorderd en bijna een half uur te laat trok de groote stoet renners naar de startplaats.

Volgens opgave van den heer Loeff, den volijverigen secretaris van „Feijenoord", zouden 34 amateurs en onafhankelijken, 36 nieuwelingen, 45

juniores en 4 veteranen starten.

Aan den start.

Om te voorkomen, dat de renners oponthoud zouden krijgen, was de startplaats verlegd naar de grens van Rijsoord, dus over den overweg van de

spoorlijn Rotterdam—Dordt. Onder de velen, die den strijd aanbonden, waren bekende Rotterdamsche en Haagsche wegrenners. Er stond een felle

wind, die weinig goeds voor de deelnemers beloofde.

Het was te voorzien, dat de „Jongens" hard zouden moeten werken om dit allesbehalve gemakkelijke traject af te leggen en den strijd tot een goed einde te brengen. Het eerst vertrokken de amateurs en onafhankelijken. Precies elf uur werd het sein tot vertrek gegeven.

De heer Visser, een echte wielersport-enthousiast, had ons een plaats in zijn auto aangeboden, zoodat wij gemakkelijk „den strijd op den weg" konden volgen. Van de verschillende groepen oordeelden we die van de amateurs het belangrijkst en daarom vertrokken we onmiddelijk na het startsein met hen in de richting Zwijndrecht.

Een 40 K.M.-tempo.

De ploeg zette er dadelijk een flink tempo in. Niettegenstaande den fellen wind, dien men pal tegen had, werd toch in een 40 KM.-tempo op

Zwijndrecht aangestevend. De renners zaten als een klit op elkaar en niemand dacht er aan om nu een weglooppoging te wagen. Bij Rijsoord vorderde een stuk weg over 200 a 300 M. de grootste voorzichtigheid. Een dikke laag mul zand bedekte hier den straatweg. Alles ging gelukkig goed.

Eerst door Zwijndrecht, in de luwte van de fabrieken, die daar staan, waagde de Hagenaar van Rossum de eerste demarrage. Hij was spoedig 100 meter weg, doch kreeg niemand mee en op den smallen, stoffigen weg naar Groote Lindt was hij weldra weer ingehaald. Dat belette niet, dat bij Heerjansdam opnieuw een weglooppoging volgde. Hier gooide een veldwachter roet in het eten. Alle renners moesten afstappen, omdat „zijn edele" moest zien of iedere fiets wel een geldig belastingplaatje droeg. Dit korte oponthoud had tot

gevolg, dat er wijziging in den toestand kwam.

Het tempo, dat voor Heerjansdam iets gezakt was, werd weer opgevoerd tot 40 KM. en nu vormden zich drie peletons met onderling verschil van drie

A vier honderd meter. Het hoofdpeleton bestond hoofdzakelijk uit Hagenaars, Rotterdammer Raaymakers en de Amsterdammer Knol hadden ze niet kwijt kunnen raken. Het tweede peleton werd door de Rotterdamsche renners gevormd. Buitengewoon mooi werk leverden tusschen Heerjansdam en Heinenoord de renners van Gilst, v. d. Bylandt en Wildschut, zij maakten zich van het tweede peleton los en in moordend tempo —onze snelheidsmeter

wees 45 KM- aan, toen ze voorbij vlogen — ging het op de leiding aan. Na enkele minuten hadden ze de hoofdgroep te pakken. Het keuren aan de controle te Crooswijk ging zeer snel en in hetzelfde snelle tempo waarmee ze gekomen waren, werd de terugweg aanvaard. Veel verandering kwam er niet in den stand. Vele renners hadden op de heenreis al opgegeven. Lekke bandjes waren er weinig en het was alleen aan de felle wind, het doordrin- gende stof en het hooge tempo te wijten, dat maar een klein deel van de 34 renners die vertrokken waren, de finish bereikte. In den sprint won van Rossum op overtuigende wijze. Worries werd tweede met enkele lengten verschil De Rotterdammer Raaymaker nam de vierde plaats in. De Hagenaar reed de 85 KM. in 2 uur 11 min 38.4 sec. De uitslag bij de amateurs en onafhankelijken was als volgt: 1. Van Rossum, 2. Worries, 3. v. d. Ende, allen Den Haag; 4. Raaymakers, R'dam, 5. Knol, Adam; 6. v. Gilst, Ulvenhout, 7. Van Herpen, R'dam, 8. Goossens, A.'dam, 9. v. d. Bylaardt, Den Haag, 10. Wildschut, Den Haag.

Junioren en nieuwelingen.

Uit den aard der zaken kunnen we geen verslag geven van het verloop van den strijd der juniores en nieuwelingen, wij vernamen, dat ook in deze

klassen hard was gestreden. Een valparty van de juniores op het slechte stuk weg bij Rijsoord kostte eenige fietsen, maar gewonden waren er niet.

In Heerjansdam werden de juniores ook door de politie aangehouden om de „plaatjes-controle" uit te voeren. Zelfs werden ze terug gestuurd. En toen ze later ten tweede male probeerden te passeeren werden 20 hunner wegens te snel rijden naar het bureau gebracht en moesten daar namen en adressen opgeven. Daardoor viel hun strijd geheel in 't water en kon geen uitslag gegeven worden voor deze klasse.

By de nieuwelingen en veteranen waren de uitslagen als volgt:

Nieuwelingen: 1. Dolder (2 uur 12 min., 7 sec); 2. Pieter; 3. Schulte; 4. Hiddes; 5. Roskamp; 6. De Vries.

Veteranen: 1. Hilgeman (2 uur, 26 min., 40 sec); 2. Van Rossum; 3. v. d. Toolen.

 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN OP DEN WEG.(1929.08.17)

Zaterdag hebben de wereldkampioenschappen op den weg plaats gehad. Het traject was 200 Kilometer lang en er kwamen 3 bergen in voor; de eerste na 30 Kilometer, de tweede na 145 Kilometer de derde na 160 Kilometer.

Om zeven uur vertrokken de professionals en om acht uur de amateurs.

Zestien beroepsrenners, te weten drie Belgen. drie Franschen, twee Hollanders, drie Italianen, een Luxemburger, drie Zwitsers en een Oostenrijker vingen den strijd aan.

In Rapperswil zaten de twee Hollanders, Franssen en Polak, nog in de groep, maar met bezorgdheid zagen wij hun verrichtingen op den berg tegemoet, die toen na 30 Kilometer voor ons lag. Van 414 meter moesten wij tot 935 meter klimmen op een afstand van achttien Kilometer, een lange stijging dus. De meeste renners stonden op hun pedalen, behalve de Italiaan Binda en de Belg Ronsse, die beiden groot favoriet waren en zich meesters in het bergbeklimmen toonden.

De eerste die bij dit zware werk los liet was Polak uit Zevenbergen; daarna verloren de drie Zwitsers contact, vervolgens Franssen en J. Bidot en daarna nog Le Drogo.

Toen de eerste boven op den berg was, waren genoemden van honderd tot tweehonderd meter achter. De eerste die bij het dalen weer bij kwamen waren Franssen en de drie Zwitsers en geleidelijk sloten zich ook weer aan de Belg Wauters en de Hollander Polak.

Langs de Zugersee reden wij nu over een slechten scherpen weg, die maar flauw golfde naar Luzern, waar een enorme menigte langs den weg stond geschaard en daar in Luzern kwam Dervaes met Polak aan zijn achterwiel

zich bij de leiders voegen, zoodat de groep van zestien man weer bijeen was. Onder uitbundige toejuichingen passeerden de renners Luzern, waar de bevoorradingscontrole was.

Op den betrekkelijk vlakken weg, die toen volgde, kreeg de race een monotoon karakter.

Toen Polak na 127 K.M. een lekken band kreeg, zagen wij hem zoowaar bij de 131 K.M. weer bijkomen. Wij naderden nu Aarau (145 K.M.), waar van 388 meter tot 621 meter in 6 K.M. moet worden gestegen, en wij begrepen dat op dien korten maar zwaren berg (het pad slingerde daar steeds) de

slag zou vallen. De kopstukken hadden zich tot hiertoe gespaard. Juist toen wij den berg opgingen, kreeg de Zwitser H. Suter een lekke band en bleven ook de 2 andere Zwitsers achter. Frantz trok het eerst den berg op en wel in een tempo, hetwelk de heele groep uiteenrukte. Na de Zwitsers liet Polak

los, toen Franssen, daarna Bulla en Frascarelli. Verder Piemontesie en Le Drogo. Boven gekomen gingen nog maar 4 man voorop, te weten Binda. Ronsse, Marcel, Bidot en Frantz. Bij het dalen werden fantastische

snelheden bereikt.

Toen wij op een kort vlak gedeelte kwamen was de leidende groep weer 10 man sterk geworden en waren alleen nog maar achter de drie Zwitsers, de Belg Wauters en de twee Hollanders. Er waren op dat moment 150 K.M. afgelegd. Omkijkend zagen wij op 500 meter Franssen aankomen. Hij schoot op de leiders toe en er waren nog maar 48 K.M. af te leggen. Wij hadden er hoop op, dat hij zou bijkomen, doch toen kregen wij de derde berg na 160 K.M.. eer, zeer lastig deel, dat een stijging van 210 meter over 7 K.M. had. Wij keken om en zagen Franssen. Hij had er niet veel snelheid in. De vraag was zou hij het halen. Maar toen begon het gezwoeg omhoog weer. Het waren Binda, Ronsse en Frantz, die hier hun krachten toonden en voor de tweede

maal trok het leidend peleton aan stukken. Dit drietal, benevens de Oostenrijker Bulla, was het eerste boven, doch bij het dalen kwamen

Frascarelli en Piemontesi en Le Drogo en Derveas weer bij. Toen op ongeveer 20 K.M. van den finish was er een spoorwegovergang gesloten.

De renners konden door een tunnel passeeren, doch wij moesten blijven wachten.

Zoodra de overwegboomen omhoog waren gegaan ontstond er een gerace om weer bij de renners te komen en toen.... toen gebeurde het. Voor ons reed een auto en daarachter bevond zich een motor met duo, waarop een

dame zat. Dc auto voor ons remde plotseling en met een vaart van ongeveer 30 K.M. schoot onze auto door. De bestuurder remde wel, maar het schijnt dat de rem niet pakte en misschien lag het ook wel aan den bestuurder, maar in ieder geval wij reden de motorfiets zoo hard aan, dat de dame en de bestuurder met een bocht in de berm vlogen en het motorrijwiel totaal vernield werd en wij botsten zeer hevig tegen een auto. Het rechtervoorwiel brak en van den anderen auto vloog het achterwiel aan den weg. Onze radiator boorde zich in de auto en al de ruiten sloegen aanscherven. De auto's zaten eenvoudig in elkaar.

Wij zagen de botsing aankomen en zetten ons schrap en beschermden ons tegen de glasscherven. Onze bril bleef in den slag en de rechterknie kreeg een flinke slag. Wonder boven wonder had niemand van ons verwondingen. Wij vertrokken uit de vernielde auto en renden naar achter waar een prachtige wagen stond, waarin 2 jonge Zwitsers zaten.

Zij hadden het ongeluk gezien. „Mijne heeren wij zijn journalisten uit België en Holland en wij moeten bij de aankomst zijn. Wij mogen passeeren op ons bewijs en vermoedelijk wilt U die aankomst ook wel zien. Breng ons naar

voren." Het zaakje was dadelijk in orde en daar gingen wij weer in een fijne ruime wagen met beste remmen en beste chauffeurs.

De renners achterhalend passeerden wij achtereenvolgens I. en Marcel Bidot. Bulla, Piemontes en Le Drogo, die hadden moeten los laten. En even later zagen wij Frascarceli langs den weg staan. Aan den kop gingen toen Ronsse, Frantz, Binda en Dervaes. Op 400 mêeter zagen wij toen Frantz een spurt

inzetten met Ronsse aan zijn wiel en Binda er naast. Het scheen dat Frantz zou gaan winnen, maar in de laatste meters won Ronsse terrein en sloeg hij den Luxmburger met een handbreedte, terwijl Binda met een halve lengte derde was en Dervaes met een lengte vierde.

En waar was Franssen nu gebleven? De pechvogel, die nog zoo goed in den wedstrijd was, had op plm. 28 K.M. voor het einde toen hij op 500 meter achter de leiders aankwam, een lekken band gekregen, waardoor hij in het

laatste gelid eindigde. Hij heeft een zeer goeden indruk gemaakt.

De uitslag was:

1. Wereldkampioen Ronsse (België 6 uur 48 min. 53 sec; 2. Frantz (Luxemburg) handbreedte; 3. Binda (Italië) halve lengte; 4. Dervaes (België) 1 lengte, en vervolgens ongeveer minuut na minuut Frascarceli (Italië),

Marcel Bidot (Frankrijk), Le Drogo (Frankrijk), Bulla (Oostenrijk). Piemontesi (Italië), J. Bidot (Frankrijk). Wauters (België). H. Suter (Zwitserland). Hofmann (Zwitserland), Franssen (Nederland) en ongeveer 5 a 6 minuten

na dezen Polak (Nederland) die de verdienste heeft het parcours te hebben uitgereden zonder tegen de bergen op behoeven te loopen. Polak kreeg 2 lekke banden.

Het kampioenschap der amateur.

Hieraan hebben dertig renners deelgenomen. Het scheelde maar weinig of Cober had niet mogen uitkomen. Door een misverstand zijnerzijds had hij vergeten den dag te voren zijn fiets te laten plombeeren. Daardoor had hij zichzelf uitgeschakeld. Hij kwam dan ook niet op de lijst der renners voor. Toen hij zich 's ochtends naar den start begaf, stond hij daar begrijpelijker- wijs met een hopeloos gezicht. Was hij hu daarvoor uit Nederland gekomen? De Zwitsersche amateurs, hartelijke en beste kamaraden als zy zyn, trokken zich zyn lot aan. zy hebben voor hem gepleit alsof het hun eigen belang gold met het gevolg, dat ten leste zyn flets toch geplombeerd is. Hy mocht meeryden. waarop hy zich met een stralen gezicht naar den start begaf.

Wat nu den wedstryd der amateurs betreft, deze heeft een weinig boeiend verloop gehad. In den beginne is een scherp tempo ingezet, maar op den natten weg is de snelheid spoedig gedaald. Men was bang voor vallen en bij den eersten berg kwam er pas weer stryd in. De Franschen gaven het tempo by de bestyging aan en op den scherpen weg rekte het peleton zich bedenkelijk. Er kwam wat actie maar geleidelijk sloten de renners zich weer aan, zoo ook Vober. die niet sterk is in het bergklimmen.

By het dalen deed zich in een scherben bocht een valpartij voor, waarby Maas het slachtoffer werd. Verdoofd bleef hy eenige minuten langs den weg liggen en toen hy weer overeind kon komen — hy had geen noemenswaardig letsel opgeloopen — was voor hem de kan verkeken. Hy kon naar Zurich terugkeeren. Lang, heel lang is er toen niets bijzonders gebeurd. In een 25 KM. tempo reden de renners verder. Af en toe had een demarage plaats, maar het eind was. dat na 145 KM. nog pl. 20 man bijeen zaten. w.o. Cober en von Aurich. Op den tweeden berg by Aarau ging evenals by de professionals de slag aan. De Italianen en de Zwitsers poogden hier hun slag te slaan. Het peloton ging in stukken.

Coer werd het hier te machtig en hij sukkelde naar achter, doch von Aurich hield zich hier kranig en bleef in de voorste ploeg. Ten laatste lagen de renners over duizend meter verspreid met de Italianen Gestri en Bertoni aan den kop. Slechts eenige kilometers verder volgde een derde berg en hier bleek het dat von Aurich te veel van zijn kracht had verspeeld. Hy moest de leiders los laten. Zich door velen gepasseerd wetend, deed hij de nog resteerendè 35 K. M. bedaard aan.

Bij het dalen voegden de Zwitsers, de Franschen en de Deen Harmsen zich weer bij de leiders. Deze waren zoo onverstandig om het tempo, toen zy 30 K.M. van de finish verwijderd waren, danig te verslappen en het gevolg daarvan was dan ook dat er een groep van twaalf op de eindstreep toeging. Italianen. Zwitsers en Pranschen. waren daarin met hun volle ploeg vertegenwoordigd en in den laatstén K.M. ontstond een zenuwachtig gedrang om een goede positie voor de eindspurt te verkrygen. Op 400 M. kwam een der Zwitsers naar voren, maar op 250 M. streefden twee Italianen hem voorby terwijl hy ook door een Franschman gepasseerd is.

De uitslag werd:

1. Bartolazzl (Italië); wereldkampioen, tyd 7 uur 20 min. 36 3/5 sec.

2. Bertoni (Italië), wiellengte; 3. Brossi. (Frankryk), halve lengte: 4. Ruegg (Zwitserland) 3/4 lengte: 5. Aumerle. (Frankryk) 1 lengte. (Deze renner arriveert op lekken band.) 6. Wanzenried. (Zwitserland) 1 1/2 lengte. 7. Hofmann (Duitschland) op 3 lengten. 8. Caironi (Italië). 9. Gestri (Italië). 10. Remold. (Duitschland). 11. Istenes, (Hongarije). 12. West. (Engeland). 13. Szenes, (Hongarye). 14. Jenkins (Engeland). 15. Aurich (Nederland) 3 meter daarachter.

* * *

By de aankomst was de regeling perfect in orde. Er stonden tienduizenden belangstellenden langs den weg geschaard. Het publiek werd achter houten rasterwerk opgesteld. Na de nederlaag van Binda was de vreugde in het kamp der Italianen groot. Op uitbundige haast krankzinnige wyze uitten de Italianen zich. Zij zoenden Bertolazzi tot de jonge man er haast onder bezweek en evenals Ronsse moest hy langs de massa menschen ryden om de toejuichingen in ontvangst te nemen.

En nu morgen — Zondag — de laatste dag. De dag der stayers. Dan zitten de wereldkampioenschappen er weer op.

 

DOOR NOORD-BRABANT.(1929.09.22)

De Limburgers blinken uit.

Men schrijft ons: Zaterdag werd door de wielerclub „Het Zuiden" te Eind- hoven, bij gelegenheid van het door „Het Zuiden" behaalde clubkampioen- schap van Nederland op 16 Sept. JL, een groote internationale wegwedstrijd gehouden.

Voor dezen wedstrijd, waaraan 80 wielrenners deelnamen, was door Z.Ex. den Minister van Waterstaat en de provinciale autoriteiten toestemming verleend. Het was dan ook omstreeks twee uur Zaterdagmiddag op den Boschdijk te Eindhoven een enorme drukte bij den start. Duizenden stonden hier langs den weg en sloegen het vertrek der renners gade. De regeling bij den start en finish, door de Eindhovensche politie, onder leiding van dhr. van Keulen, adj. inspecteur, was voortreffelijk. Motorpolitie volgde het parcours, terwijl over het geheele traject de politie op haar post was, en voor veilige passage zorgde. Een woord van bijzonderen dank werd dan ook aan de politie gebracht voor hare schitterende regeling. Voor het vertrek verzamelden zich in de groote zaal van Hotel Vlemmings alle deelnemers met het Bestuur van „Het Zuiden". Hier nam dhr. J.,Darmstadt, bestuurslid van de N.W.U., die als kamprechter fungeerde, het woord. Spr. wijst er op, met welke moeilijkheden „Het Zuiden" te kampen heeft gehad en verheugt er zich over, dat Eindhoven thans voor de tweede maal het wielerclubkampioen- schap van Nederland wist te winnen. Naast de voetbal bezit Eindhoven thans ook de wielerclub kampioen. Hij feliciteerde de winnende ploeg hartelijk onder aanbieding van een fraaie bloemenmand aan den team-leider Frans Watereus namens de Limburgsche renners. Ook huldigt spreker de andere renners van de winnende ploeg, nl. Hans Bokkom en de kleine Hanzen, die zich zoo groot heeft getoond. Ook de voorzitter der club dhr. J. C. v. d. Horst, feliciteert spr. met het behaalde succes.

De aanwezige Limburgers hieven daarna een driewerf hoera aan op „Het Zuiden". De woorden van spreker worden met een daverend applaus begroet.

Dhr. J. C. v. d. Horst, voorzitter van „Het Zuiden", dankt dhr. Darmstadt voor zijne woorden namens de Limburgsche Sportvrienden en besluit met een Leve Limburg!

Hierna stelden de renners zich op en om 2.30 uur werd het sein tot vertrek gegeven. De stoet werd geopend met den wagen waarin hadden plaats genomen dhr. van Keulen, adj. insp. van politie, en de kamprechter dhr. Darmstadt. Een leger van auto- en motor-controleurs ging mede. Onmiddellijk werd er een stevig tempo in gezet, en het waren speciaal de Belg Verdijk (bekend uit de Ronde van Frankrijk), Joep Franzen, Hans Bokkom en Brilman, die het hooge tempo aangaven aan den kop. Gedurende bijna den geheelen rit stond er een stevige wind, terwijl de regen neerplaste. Toch verminderde het tempo niet. De Belg Verdijk en Hans Bokkom gingen er bij Beek en Donk tusschen uit, en werden eerst 30 K.M. verder weer ingehaald. Bokkom, die door een lekken band achter raakte, reed schitterend en kwam geheel alleen weer bij de leiders, in de eindspurt liep zijn ketting af en was zijn kans verkeken. Polak uit Steenbergen zakte door zijn fiets en moest staken. Joep Fransen, die alleen los was, en met een voorsprong van 10 minuten het eerst over de streep vloog, werd niet geklasseerd, omdat een controle hem bij Tilburg een verkeerden weg had laten rijden, wel jammer voor Joep, die schitterend reed. Hij ontving echter een troostprijs. Na Fransen moeten wij W. Cober noemen, die ondanks driemaal bandenpech als 4e amateur aankwam. En dan de kleine Vroomen uit Heerlen, die op schitterende wijze de le plaats bezette bij de Nieuwelingen met 8 minuten voorsprong over 120 K.M. Na afloop had in Hotel Vlemmings de prijsuitdeeling plaats. De drie eerst aankomende van elke categorie werden de prijzen uitgereikt door dhr. Darmstadt, onder passende woorden, terwijl dhr. v. d. Horst de overige prijzen uitreikte. Het is een groot succes geweest voor „Het Zuiden" en een mooie propaganda voor de club. Bij de finish waren duizenden aanwezig. De totaal uitslag is:

Beroepsrenners: 1 Cécar Boogaerd, St. Jansteen f 100.—; 2 R. Brilman, Amsterdam f 75.—; 3 M. Valentijn, St. Willibrord f 50.—; 4 Ch. Clapdorp, België f 40.—; 5 J. v. d. Heiden,, Amsterdam f 25.—

Amateurs: 1 P. Vermaire, Oosterhout (nieuw rijwiel); 2 L. Buis, Halfweg (platette); 8 P. N. Griensven, Tilburg (beker); 4 W. Cober, Heerlerheide (stel tuben); 5. K. Riederbach, Heerlen (beker).

Nieuwelingen: 1 Vroomen, Heerlen (beker); 2. F. Flooren, Schooten (frame); 3. v. d. Heiden, Maastricht (2 tuben); 4 Tempelaar, Nuth (een pullover); 5 v. Breutelen, Hilversum (medaille).