JAARGANGEN 1900 T/M 1919

1909

TOER DOOR NEDERLAND.01e ETAPPE.(1909.08.19)

Van morgen vroeg was er op het Rembrandtplein een voor dat uur ongewone drukte, nu daar de wielrijders bijeenkwamen, die deelnemen aan den reeds uitvoerig vermelden driedaagschen tocht door Nederland, uitgeschreven door de Amsterdamscha Sportclub »Olympia«. In het cafe “De Kroon” was de samenkomst en reeds vroeg was de volijverige secretaris met andere bestuursleden bezig de laatste maatregelen te nemen. Vóór het café zelf stonden reeds vóór zessen vele belangstellenden, ten einde van het vertrek der wielrenners getuige te zijn. Hoewel het vertrek op zes uur bepaald was, had dit door eenige omstandigheden aanmerkelijke vertraging, zoodat pas om kwart voor zevenen het opstellen der amateurs voor café »De Kroon« een aanvang nam. Een 25-tal hadden ingeschreven, die allen waren opgekomen. Het waren: C. Kruysbrink, M. Gooy, A.T. Slot, B. S. Driessen, C. Out, allen te Amsterdam; C. de Visser, Botterdam; J. C. Konz, Amsterdam; A. v. d. Pol, Rotterdam; J. Wentink, Amsterdam; A. Franssen, Haarlem; J. Hönemann, Amsterdam; L. Groussot, Baarn; G. van Staveren, Oude-Wetering; Chr. Kalkman, Botterdam; J. Beereboom, Vlaardingen; O. Beereboom, Vlaardingen; M. Simmermans, Bergen-op-Zoom ; G. Boos, Amsterdam; U. van Dam, Delft; Br. Tacke, Duitschland; Behaeghe Achilles, Vinkeveen; Bellersen, Vinkeveen; H. Duim, Amsterdam; en A. Lauwers, België. De Franschman Behaeghe kon niets deelnemen, aangezien zijn rijwiel, wegens een nalatigheid in het vervullen der formaliteiten aan de grenzen, niet door de douanen was doorgelaten. Een Duitscher, Baul Boggenbuch, had zich nog laten inschrijven, zoodat toch door een 25 tal deelnemers gestart werd. Allen verschenen in sportcostuum en waren van hun nummer en een rood-witten band om den linkerarm voorzien. Te circa 7 uur werd het sein tot vertrek gegeven. Tegelijk vertrok eea auto, waarin de jury was gezeten. Heden gaat het, zooals reeds bericht werd, over Utrecht, Ede, Arnhem, Nijmegen, Mook, Venloo en Boermond naar Maastricht, waar men te ongeveer 4 uur hoopt te arriveeren. Morgen Maastricht—Groningen en Zondag Groningen— Amersfoort, met als eindpunt het sportterrein Birkhoven, waar Zondagmiddag athletische wedstrijdea worden gehouden.

 

TOER DOOR NEDERLAND.02E ETAPPE.(1909.08.20)

De tweede dagmarsch van Maastricht naar Groningen heeft, tengevolge van de onvoldoende regeling een betreurenswaardig einde gehad. 's Morgens om kwart over vijven waren de deelnemers van Maastricht vertrekken, waarbij eenige op den weg naar Valkenburg verdwaald raakte. Vóór half drie 's middags bereik te hét hoofdpeloton Zwolle, om terstond den rit naar het Noorden voort te zetten. De juryleden,. die per auto de reis maakte waren te Meppel blijven eten kwamen achterna en waren: niet tijdig te Groningen om de aankomst van de rijders aldaar te controleeren. De hoofdgroep kwam . daar te ruim kwart voor achten aan.

't Was reeds donker en op den weg was het druk van menschen en rijtuigen, dië naar de eindstreep waren gekomen om bij de aankomst tegenwoordig te zijn. De eindstreep lag iets buiten Groningen, op heb grondgebied van de gemeente Helpman en de eenige veldwachter van dat dorp was niet bij machte den weg vrij te houden. Ongelukken konden niet uitblijven.

Toen de voorste groep deelnemers, na den langen, vermoeienden rit, hun laatste krachten inspanden voor den eindspurt en in volle vaart zoo hard zij nog konden langs den weg stoven, kwamen zij in botsing met een brood wagen, die bij de eindstreep dwars over den weg stond. Acht der deelnemers vielen met hun machines door en over elkaar heen. Gelukkig liep het ongeval boven verwachting goed af en bleef geen van de gevallenen ernstig verwond te zijn. Allen hadden vleeschwonden, die zoo goed en zoo kwaad als het ging in een dichtbijzijnd koffiehuis werden verbonden. Van de fietsen waren er een paar erg beschadigd. Tengevolge van dit noodlottig einde van den rit was het bezwaarlijk de volgorde van aankomst op te geven. Onder elkaar hebben de deelnemers dat toen maar zoo wat opgemaakt. . De uitslag werd als volgt vastgesteld: 1. M. Gooy, Amsterdam; 2. Chr. Kalkman, Rotterdam ; 3. G. van Staveren, Oude-Wetering; 4. C. Peereboom, Botterdam. Tot het hoofdpeleton behoorden verder: A. Franssen, Haarlem; A. van de Pol, Rotterdam; Achilles, Vinkeveen; A. Louwers, Westmael bij Leuven; C. van Dam, Delft; C. Kruysbrink, Amsterdam; J. Hoeneman, Amsterdam; T. Slot, Amsterdam, en J. Wentink, Amsterdam. -Beilersen had van Nijmegen tot Zwolle van den trein gebruik gemaakt en valt dus af. De auto met de jury is 's avonds niet meer gekomen, banddefecten waren de oorzaak, dat de wagen met zijn berijders vannacht in Assen is gebleven. En van de renners, die nog werden verwacht, is één, de heer; Slot, uitgevallen door een ongeval met zijn voorwiel. Te kwart na negen kwamen er weer twee binnen, Simmermans, Bergen op Zoom en Groussot, Baarn, beiden flink en frisch, maar opgehouden. Ook alweer door bandenellende, en als de laatste te kwart na tien, de heer Konz, Amsterdam, eveneens in gunstige conditie. De Belg Lauwers was 't hiermede niet eens; hij beweerde dat hij eerstaankomende zou zijn geweest, als hij niet gevallen was. M. Gooy was te Arnhem,, tengevolge van een banddelect nog ruim anderhalf uur achter; hij had echter mooi ingeloopen, was te Assen nog maar tien minuten bij de hoofdgroep achter en had deze tusschen Assen en Groningen ingehaald. Heden hebben de deelnemers rust. Morgen eindrit van Groningen naar het sportterrein Birkhoven, bij Amersfoort.

 

TOER DOOR NEDERLAND.03E ETAPPE.(1909.08.22)

De laatste etappe Groningen-Amersfoort, 173 km. werd gisterochtend aangevangen te 7.34.

De 15 deelnemers die gelijktijdig uit Groningen waren vertrokken arriveerden aan het Katerveer als volgt: Om 11.21 Achillis, C. Kalkman, C. Peereboom

en G. van Staveren, vier minuten daarna, te 11.25, kwamen L. Groussot, M. Gooij, A. van der Pol, C. de Visser en J. Wentong; weder 14 minuten daarna, te 11.39, arriveerden G. M. Fransen; 3 minuten later 11.42 C. van Dam, terwijl eindelijk te 12.17 de beide laatsten, J. C. Konz en M. Simmernians, aankwamen.

De rijders waren oogenschijnlijk niet zoo vermoeid als toen ze hier Vrijdag- middag passeerden, maar zagen er uit als schoorsteenvegers, zeker door de

slechte wegen en den regen. Na aan het Katerveer zich wat te hebben afge- wasschèn en vèrfrischt en den inwendigen mensch wat te hebben versterkt,

voeren zij successievelijk met roeibootjes over naar den Gelderschen oever, van waar zij precies ½ uur na aankomst de reis naar Amersfoort voortzetten. Een groote massa belangstellenden had zich langs den weg en aan het Katerveer verzameld.

De eerste wielrenner passeerde om 2.27 de eindstreep, die, met het oog op het te Heipman bij Groningen gebeurde, niet was genomen op het sport- terrein Birkhoven, bij Amersfoort (halfweg Soest), doch vóór de stad, bij het Militair Hospitaal.

Eerstaankomende was daar ook nu weer, evenals Donderdag te Groningen, M. Gooy, uit Amsterdam.

Pas om klokke drie bereikte het eerstaangekomen team het sportterrein; tusschen de eindstreep en Birkhoven hadden deze vier, Achillies, Kalkman, Van Staveren en C. Peereboom, zich wat vèrfrischt, iets gegeten, enz. "

Die team, om 7.35 uit Groningenvertrokken, Meppel bereikte om 10.15, Zwolle om 11.18 en Amersfoort om 2.27. Van Groningen tot Meppel had het ’t voorrecht van een geweldigen plasregen en op den geheelen weg sterken tegenwind. Toch waren de renners zoo weinig vermoeid, dat enkelen hunner op de baan op het sportterrein nog kunstjes vertoonden; met name Van der Pol, die een aardig baantje achteruit fietste.

Er was veel geestdrift bij de aankomst op het sportterrein, zoowel van Olympia-leden als van belangstellenden uit de provincie Utrecht.

De prijzen werden toegekend als volgt:

1. Chr. Kalkman, uit Rotterdam, die te Maastricht 1, te Groningen 2 en te Amersfoort 2 aankwam en dus 5 punten had. Hem viel daardoor ten deel, behalve de krans van »Olympia«, die hem bij monde van haar secretaris, den heer J. Nijland, onderdaverende toejuichingen werd overhandigd, de Coventry-trio le klasse baan-racemachine met gouden medaille, uitgeloofd door de firma M. Adler, te Amsterdam.

2. G. v. Staveren, uit Oude Wetering, 2—3—3, die met 8 punten won, een kunstvoorwerp vaun F 75,  en de verguld zilveren medaille. van den Ned. Hótelhoudersbond.

3. M. Gooy, Amsterdam, 6—l—5, die met 12 punten verwierf een kunstvoorwerp ter waarde van F. 50, benevens een zilveren medaille van den Ned. Hotelhoudersbond.

4. Achilles, uit Vinkeveen, 7—4—l, kunstvoorwerp van ’25 met bronzen medaille van den Ned. Hötelhoudersbond.

5. A. van der Pol, Rotterdam, 5—3—7, groot verguld zilveren kruis van den heer N. Citroen, te Amsterdam.

6. H. Fransen, Hilversum, 3—3—10, groot verguld zilveren geëmailleerd kruis 'van de firma J. A. A.

 

DWARS DOOR NOORD-BRABANT.(1909.10.03)

De wieler-wegwedstrijd van ’s-Hertogenbosch naar Bergen-op-Zoom, langs de wielerpaden, dwars door Noord-Brabant, uitgeschreven door „Het Rijwiel", heeft veel belangstelling gewekt. De liefhebberij voor wegwedstrijden begint weer te herleven.

Voor dezen wedstrijd, de „burgemeesterswedstrijd" bijgenaamd, omdat niet minder dan vijf burgemeesters, die van Den Bosch, Tilburg, Breda, Roosen- daal en Bergen-op-Zoom, medailles hadden uitgeloofd, hadden, niet minder dan 38 amateurs ingeschreven en voor de afdeeling nieuwelingen 45 rijders.

Om halftwaalf gingen de 84 deelnemers van het Stationsplein te ’s-Hertogen- bosch op naar Bergen-op-Zoom, terwijl de heer Adrian per automobiel den tocht tot controle, meemaakte.

Die wind was Zuid en het -weer dreigde met regen, die dan ook in den namiddag, alhoewel in geringe mate, viel.

Er stonden langs den weg honderden en honderden toeschouwers, die de rijders luide aanmoedigden.

De nieuwelingen waaren ruim tien minuten later van Den Bosch vertrokken dan de amateurs en hun groep volgde op ongeveer 3 K.M. afstands achter de amateurs. De afrit geschiedde uitstekend en ging prachtig geregeld.

Enkele deelnemers kwamen gedurende den rit te vallen, o. a. Roos-, even voorbij Breda, die zich bij zijn val nogal aan het gelaat verwondde.

De regen was intusschen erger geworden, zoodat eenige rijders, ander wie Nijland, Damen, Stedehouder en anderen den strijd te Roosendaal opgaven. Die regen was mede oorzaak, dat afgezien werd van het plan om de laatste kilometers op de wielerbaan, teBergen-op-Zoom te rijden. Een dichte drom toeschouwers stond daar aan den ingang van de stad de aankomst der deelnemers af te wachten.

De amateurs „Ulysses" en Tamsen waren geruimen tijd aan het hoofd geweest, maar eerstgenoemde had het ongeluk dat de ketting van zijn fiets brak, zoodat hij op een geleende rijwiel verder moest.

De Belg Wouters, de eenige buitenlandsche deelnemer, wist daarvan gebruik te maaken om zich van de leiding meester te maaken en er alleen van door te gaan.

Hij slaagde er in als- eerste de èindstreep te bereiken en den afstand van 82 K.M. 800 M. te rijden in 2 uur 41 min. 32 seci;

Een kwartier later kwamen v. d Pol en Ulysses tegelijk aan. Bij loting werd de tweede prijs aan v. d. Pol en de derde aan Ulysses toegekend. Hun rijtijd was 2 uur 57 m. 30 sec; Daarna volgden Tamse, Van Kersen; Bellersen; C. Peereboom; K. 0. Schippers; Van Beem en Hönneman, De Klerk, Gooy, v. d. Wiel, Achilles, yan Dam, Paymans, y. Staveren en Konz.

Van de nieuwelingen was eerste aankomende Lambrechts in 2 u. 52 min 16 sec.; tweede v. Eckelen, met 4 minuten verschil, en verder Holling Hollaar, v. d Wiel; v. Vliet; Houben; De Hen; Hendriks; Wulfse; De Koff.

Te Bergen-op-Zoom bracht de wedstrijd den heelen dag een ongewone drukte, aangezien eerst tegen den avond de deelnemers weer vertrokken.

 

1910

TOER DOOR NEDERLAND.01E ETAPPE.(1910.07.06)

Hedenmorgen vroeg te zes uur ongeveer zijn de deelnemers aan den weg-wedstrijd «Toer door Nederland uitgeschreven door de sportclub “Olympia” alhier, van Amsterdam vertrokken naar Maastricht het doel van den eersten dag. Het getal deelnemers bedroeg 28. Te half elf werd Arnhem bereikt in deze volgorde j F. Baay, Amsterdam, Jan Martinussen, Gulpen, C. van Dam, Delft, J. Aupers, Amsterdam, J.C.A. Kok, Utrecht, O. Kruisbrink, Amsterdam, J. Peereboom, Vlaardingen, A. ten Berk de Boer, Apeldoorn, G. J. H. Beckers, Blerik, A. A. Bellersen, Vinkeveen, H. D. Tamse, Gouda, P. v. Kersen, Dordrecht, G. H. Fransen, Hilversum, C. Peereboom, Vlaardingen. en H. Hollaar 's-Gravenhage. Te elf uur vertrokken de deelnemers van Arnhem  naar Maastricht.

Deelnemers aan den Wegwedstrijd van de Amsterdamsche Sportclub »0lympia« zijn gistermiddag de eersten te ongeveer halfzes te Maastricht

aangekomen.

Het waren: Franssen, te Hilversum, Bellersen, te Vinkeveen, Van Dam, te

Delft, Hollaar, te Den Haag, Martinnussen, te Gulpen. Te kwart voor zes kwamen Tamse, te Gouda, J. Peereboom, te Vlaardingen, Ten Berk de Boer, te Apeldoorn, Aupers, te Amsterdam, Groeneveld, te Woerden. Van Nijmegen af hadden ze regen; na Sittard hondenweer. De renners zagen er ontoonbaar uit, zoo bemodderd en onkenbaar als zij waren. Afgemat leken ze niet.

Nader meldt men ons uit Maastricht:

Wiersma brak nabij Koermond zijn stuur; jammer genoeg. Hij was steeds bij de eersten. Straathof kwam met den trein aan; hij had in Nijmegen een onbeduidend ongeluk gehad. Nog enkele andere wielrijders kwamen met den trein mee. Is 't weer zooals nu, dan gaan de deelnemers per trein tot Arnhem en verder per fiets naar Groningen.

Achtereenvolgens kwamen nog aan: 11 Klok, te Utrecht, Beckers, te Blerick, 13 Kruisbrink, te Amsterdam, 14 Ordas, te idem, 15 Van Hoofd, te idem, 16 Winter, te idem, 17 Bertram, te Wijlré, 18 Peereboom, te Vlaardingen, 19 Wiersma, te Amsterdam.

Als eereprijs voor den winner van den geheelen toer heeft de heer A. Citroen, Kalverstraat alhier, een zilveren lauwerkrans en medaille uitgeloofd.

De heer Berveling, alhier, heeft voorden deelnemer, die bij aankomst op de Wielerbaan alhier, op Zaterdagmiddag den besten tijd maakt over 1 KM, een

Swift-rijwiel als prijs toegekend.

De prijsuitdeeling zal Zaterdagavond te Amsterdam in het lokaal «Bellevue» geschieden.

 

TOER DOOR NEDERLAND.02 ETAPPE.(1910.07.07)

Toer door Nederland. De rijwieltoer door Nederland is gestaakt. In plaats van per rijwiel, trokken de deelnemers per spoor naar Groningen.

 

TOER DOOR NEDERLAND.03 ETAPPE.(1910.07.08)

Hedenmorgen zijn de vijftien - deelnemers die nog waren overgebleven van den toer door Nederland, van Groningen vertrokken, voor den eindrit Groningen—Amsterdam. Zij hadden nu den wind, die nog altijd uit het Noorden woei, mee, zoodat er weinig kans was op een herhaling van den mislukten vorigen rit. toen de deelnemers, door den hevigen wind en het slechte weer, genoodzaakt waren te Nijmegen den trein naar Groningen te nemen en daardoor velen teleurstelden, die te Arnhem, Zwolle, Deventer en elders uit den treure waren blijven wachten ca; natuurlijk niets zagen komen. Uit Assen wordt ons geseind, dat daar heden-morgen 8 uur 3 min. passeerden G. H. Fransen; te Hilversum, gebr. J. ca C. Peereboom, te Vlaardingen, A. A. Bellersen, te Vinkeveen, C. van Dam, te Delft, A. ten Berk de Boer, te Apeldoorn; C. Kruisbrink, te Amsterdam, K. Winter, idem;. J. Aupers, idem, F. A. Wiersma, idem, h den Tamse, te Gouda, en J. Martinussen, te Gulpen, Om 8 uur 11 min. volgden J. C. Ordas, te Amster-dam, en Jos Bertram, te Wijlré, om 8 uur 20. min. H. J. Groeneveld, te Woerden. Zooals wij reeds mededeelden was het eindpunt van den wedstrijd op de Amsterdamsche wielerbaan. De laatste kilometer werd daar gereden en aangezien de deelnemers te drie uur ongeveer _ verwacht worden, waren er tegen dat uur nog heel wat belangstellenden rondom de baan ca in de om geving aanwezig om de rijders op te wachten.

In een deel van onze vorige oplaag konden wij nog melden, dat tegen half zes het eerste peloton van de deelnemers aan den toer door Nederland de Amsterdamsche wielerbaan aan den Zeeburgerdijk bereikten. Van Utrecht af hadden ze den wind vrijwel tegen gehad en sommigen zagen er na aankomst alhier danig vermoeid uit. Na onderling overleg was besloten de eindstreep te Duivendrecht te stellen. De regelings-commissie, die per auto de fietsers volgde, waarschuwde hen een kilometer van te voren, zoodat zij zich op de eindspurt konden voorbereiden, en zorgde dat de weg vrij was. Dat was niet overbodig, want er waren heel wat belangstellenden en uit Amsterdam waren heel wat wielrijders de deelnemers aan den wedstrijd tegemoet gegaan. Van Amersfoort, waar een goed kwartier rust genomen was, reed het hoofdpeloton in één ruk door over Utrecht naar Duivendrecht. Te Utrecht deed Tamse een leelrjken val en hij moest met een verbonden hoofd en op een geleende fiets verder. Toch slaagde hij erin bij de eindspurt nog nummer één aan te komen, onmiddellijk gevolgd door Bellersen. Derde was Franssen, vierde C. Peereboom en vijfde Martinussen, met een wiellengte verschil ongeveer. Bellersen had onderweg bij Harderwijk oponthoud gehad door een defect aan zijn fiets, maar hij was er in geslaagd de anderen voor Amersfoort weer in te halen. De totale classificatie over de drie dagen is, dat A. A. Bellersen, van Vinkeveen, die te Maastricht, te Nijmegon en te Amsterdam telkens de tweede plaats veroverde, den prijs won met 6 punten. Tweede prijs G. H. Franssen, Hilversum, die den eersten dag nummer één en de beide volgende dagen nummer drie was (7 punten). Derde prijs H. D. Tamse, Gouda, die te Maastricht nummer zeven aankwam en de beide volgende dagen telkens nuaimer één was en dus 9 punten behaalde. De clalifieatie van de overige deelnemers is als volgt: C. van Dam, Delft; A. ten Berk de Boer, Apeldoorn ; J. Aupers, Amsterdam; J. C. A. Kok, Utrecht; H. J. Groeneveld, Woerden; J. Peereboom, Vlaardingen ; E, A. Wiersma, Amsterdam; C. Kruisbrink, id.; J. C. Ordas, id.; K. Winter, id., en J. Bertram, Wijlre (Zuid-Limburg). Na aankomst te Duivendrecht reden de deelnemers door naar de wielerbaan aan den Zeeburgerdijk, waar hun nadering door trompetgeschal van den hoogen uitkijktoren op het hotel Zeeburg werd aangekondigd. Er waren rondom de baan en daarbuiten nog heel wat toeschouwers en de winner, Bellersen, reed, met een lauwerkrans omhangen, een eererondje.

Van het houden van een eindrit over een afstand van 1 K. M. op de baan werd afgezieh, maar de rijders reden nog om 't hardst één ronde en daarbij maakte Franssen den besten tijd, n.l. 293/B sec. Hij won daarmede een Swift-rijwiel, dat als extra prijs was uitgeloofd. Vóór de aankomst van de deelnemers aan den toer door Nederland waren op de wielerbaan wedstrijden gehouden voor een niet talrijk publiek. Een amateurs-wedstrijd op tandem over 1 K. M. in twee ritten tusschen Jansen—Driessen en NijlandBrant werd beurtelings door ieder van do twee gewonnen Waterreus reed daarna achter motorgangmaking een rit op tijd over 10 K. M., die hij aflegde in 10 m. 20 '/, sec Een rit met motorgangmaking over 15 K.M. tusschen Bijleveld en Roos werd gemakkelijk door Bijleveld gewonnen met drie ronden voorsprong in 16 min. 64/8 sec. Hij viel in de laatste bocht, maar bezeerde zich niet erg en kon de eindstreep nog halen. De prijzen, behaald door de winners in den Toer door Nederland, werden is avonds in »Bellevue« uitgereikt door den heer J. M. van Schaik, voorzitter van de Amsterdamsche Sportclub «Olympia», welke den toer georganiseerd heeft. Omtrent de vierdaagsche wielrijdersafstandsritten, uitgeschreven door den N. B. L. 0., wordt nog het volgende medegedeeld: leder is vrij in de keuze van beginpunt. Een wielrijder kan dus afrijden uit Breda of Amsterdam naar gelang van omstandigheden, doch hij mag even goed op den morgen van 10 Augustus — 8 uur voormiddags — afrijden uit Deventer of Venloo. Aan de controle-posten, kenbaar aan de nationale vlag, melden zich de rijders bij vertrek en aankomst aan en wordt hun rijkaart door officieren afgeteekend. De controleposten zijn te Breda, Amsterdam (Omval), Deventer, Venloo, Leeuwarden, Kampen en Groningen. De deelnemers moeten zelf in hun logies, enz. voorzien en ontvangen van de controleerende officieren inlichtingen betreffende hotels.

 

1912

TOER DOOR NOORD-BRABANT.(1912.09.08)

Deze groote wegwedstrijd door Noord- Brabant over een afstand van 205 K.M. werd gisteren verreden, ondanks meer dan slechte weer. Den geheelen dag viel de regen bij stroomen, zoodat de "strijd op de doorweekte en modderige wegen voor de renners al bijzonder zwaar was. Het vertrek dat op 8.5 uur was vastgesteld, had eerst te 9.5 uur plaats en het waren 16  amateurs, 29 profs, en onafhankelijken en 75 nieuwelingen, dus te zamen 120 renners van de 182 inschrijvers, die op dat uur in kleine groepjes met successievelijk 3 minuut tusschenruimte den zwaren tocht aanvaardden. Zooals te verwachten was, kwamen al spoedig eenige valpartijtjes voor, hoofdzakelijk door slippen op de glibberige wegen, en de laatst vertrekkenden waren nog niet goed en wel gestart, of er kwamen er al eenigen terug, nu reeds dik onder de modder.'=En zoo kwamen er natuurlijk meer; ‘s middags arriveerden ze uit alle richtingen en de andere jongens waren nu gewoonweg onherkenbaar door hel slijk. Het was meelijwekkend. Door het late vertrekuur en de ongunstige omstandigheden, waaronder werd gereden, werd het vermoedelijk uur van aankomst, natuurlijk verre overschreden en het was dan ook reeds schemerdonker toen de eerste renner geheel alleen aan kwam zetten, 't Was de bekende Jos Jansen uit Blerik, die te 6 uur 7 min. 25 sec. de eindstreep passeerde. Eerst een half uur later arriveerden de gebroeders P. en J. v. d. Wiel, dicht op de hielen gezeten door v. d. Schee, terwijl C. v. d. Wiel weer 16 min. na dezen volgde. Toen kwamen er met meerdere of mindere tusschenruimte telkens opnieuw renners opdagen, zonder lantaarn natuurlijk uiterst voorzichtig rijdend op den glibberigen niet verlichten weg. Te 8 uur 22 werd de controle gesloten en hadden op dat moment 32 renners de eindstreep gepasseerd. Doordat evenwel bijna alle aangekomenen op een verschillend tijdstip waren vertrokken en ook de berichten van de controle-stations nog niet waren binnengekomen, kon de definitieve uitslag nog niet worden opgemaakt, doch wel als vaststaand mag worden aangenomen, dat Jos Jansen winnaar is geworden van de afdeeling profs en onafhankelijken, terwijl van de amateurs de kleine Amsterdammer, Blekemolen, die ondanks alle misère, bij aankomst merkwaardig frisch en vroolijk was, winnaar zal zijn voor den Hagenaar Hazejager. Van de prijsuitdeeling kwam natuurlijk om deze reden ook niets.

We laten heironder een volledigen uitslag volgen van den Toer door Noord-Brabant:

Amateurs: 1e prijs: zilveren kruis met lauwerkrans, O. Blekemolen, Amsterdam; -9 uur 49 min. en een vijfde sec; 2e. Gouden horloge: L. Hazejager, den Haag 9u. 51; 3e. gouden medaille, A. de Bruin, Amsterdam, Jac Brunt, Hilversum, beiden in 10 ü. 30 min. 30 sec.; 4e. verguld zilveren kruis, A. ten Berk de Boer, Apeldoorn, 10-40-30; 5e. groot verguld zilveren medaille. G. v. Eembergen, den Haag, 10-41-07; 6e. verguld zilveren medaille, R. Henck, Hiliegersberg, 12-21.

Profesionals en onafhankelijken: le. prijs: f 5O met lauwerkrans: Jos Jansen, Blerik, 8.03.25; 2e. prijs f 35 P. v. d. Schef, Poortugaal, 8.56.10; 3e. f 3O, P. v. d. Wiel, Rotterdam, 8.56.27; 4e. f 25 J. v. d. Wiel, Rotterdam, 8.56-27 en een vijfde sec; 5e. f 20, C van de Wiel Rotterdam 9.07.09 en vier vijfde sec; 6e. f 17.50, M. Damen Terheijden, 9.26.28 en een vijfde sec. 7e. f 15 P. Gebuis, Rotterdam, 9.29.28 en een vijfde sec; 8e. f 10, G. Franssen, Hilversum, 9.29.30; 9e. f 10, P. Rutgrink, den Haag, 9.58.

Nieuwelingen: le. prijs: gouden medaille met lauwerkrans, W. Tholenaars, Zevenbergen, 9.21.10 (tevens winnaar van den Gothania-beker); 2e. gouden medaille, uitgeloofd door den heer J. D. Vïruly, Breda. J. Koot Oirschot en H. van Hout Blerik, beiden 9.30; 3e. zilveren horloge, M. v.d. List, Zegge, 9.30 en drie vijfde sec; 4e. verguld zilveren kruis J. v.d. Reijden, Scheveningen, 9.46; 6e. verguld zilveren medaille uitgeloofd door den heer Jhr. Bosch v. Drakestein, Breda, D. Ping Amsterdam, beiden 9.48; 7e. pr. zilveren eerekruis, J. Zonneveld, Wassenaar, 9.55; 8e. groote zdiveren medaiffe O. Granenveld, Piershi1, 9.56. De overige prijzen, alle zilveren medailles, werden gewonnen door: A. Maas, Geidrop, 10-2; J. Damen, Strijp en B. de Jong, Zevenbergen, 10-6; U. Mathijssen, Rijsbergen, 10-9-10: L. v.d. Vleuten, Someren, 10-9-30: J. v. d. O. Oudenhoven, Woensefl, 10-14; W. Meerters Den Bosch, 10-26.,

 

AMSTERDAM-ELBURG.(1912.10.07)

De Amsterdamsche Sportclub „Olympia" heeft Zondag een recordrit gehouden van Amsterdam naar Elburg en terug, afstand 200 K.M. Winnaar was G. H, Pranssen, te Hilversum, die den afstand in 7 uur aflegde.

 

1919

LEIDEN-UTRECHT-LEIDEN.(1919.09.14)

Betrouwbaarheidsrit Leiden—Utrecht en terug. (100 K.M.)

De Leidsche Ren- en Toeristenvereeniging Swift had Zondag een betrouwbaarheidsrit uitgeschreven van Leiden naar Utrecht en terug voor amateurs, nieuwelingen en veteranen.

Voor deze rit was groote belangstelling. 61 nemers uit verschillende plaatsen van Noord- en Zuid-llolland gaven zioh'op en het aantal medailles en prijzen voor dezen wedstrijd geschonken was groot, zoodat de dag voor de jeugdige vereeniging als een succes kan worden besohouwd. 's Morgens haifelf vereenigden do deelnemers met het bestuur en de jury .zich op ihto Burchtplein en vertrokken vervolgens naar het café ~Ik leer nog aan den Hoogen Rijndijk onder Zoetedwoude w-aar gestart werd en ook de eindstart zol plaats .hebben. Er werd uitnemend gereden, doch zonder ongelukken liep de match niet al. Een der deelnemers brak zelfs een been. De uitslag was: Amateurs. 18 deelnemers. Tijd 3 u. 01 m. 45 sec. 1. J. Zonneveld, Den Haag; 2. A. van der Stel, Den Haag; 3. W. Ooms, Den Haag; 4. N. J. de Jong, Den Haag; 5. J. Anspach, Halfweg.

Veteranen. Tijd 3 u. 11 m. 19 sec. 9 deelnemers, 1. C. van der Wiel, Rotterdam; 2. J. Sijbrands, Amsterdam; 3. W. J. Janse, Den Haag.

Nieuwelingen. Tijd 3 u. 05 m. 13 sec. 33 deelnemers, 1. J. Augustijn, Amsterdam; 2. G. J. van Leeuwen, Amsterdam; 3. 1. Waldschmidt, Den Haag; 4. J. Scheepens, Den Haag, en 5. J. van Altena, Haarlem.

Nog dienen met onderscheiding vermeld te worden de heeren M. J. P. Pieferse, die als 54-jarige de rit meemaakte, en-A. J. Wil (nieuweling), die het gansche traject aan den kop reed en eerst in het laatst geklopt werd.

 

ROTTERDAM-UTRECHT.(1919.05.18)

Onder goede belangstelling heefft de Rotterdamsche rennersclub De Pedaalridders haar tweeden wedstrijd om den Breemans-beker over het wegvak Rotterdam—Utrecht gehouden. Er stond veel wind. Precies halftien startten de profs, daarna om de drie minuten de amateurs en nieuwelingen. De uitslag is als volgt: Afdeeling A: 1. J. van der Wiel, 3 uur 5 minuten 13 sec.; 2. J. Stedehouder, 3 uur 10 minuten 12 sec; 3. T. van Dijk en B. Gebius, 3 uur 21 minuten 89 sec.

Afdeeling B: 1. K. Scharringhausen, 3 uur .14 minuten 13 sec.; 2. J. Verhagen, 3 uur 13 min. 09 sec.; 3. Unterhorst. 3 uur 29 minuten 51 sec.; 4. C. van der Poel, 3 uur 41 minuten 5 sec; 6. Heijkoop, 3 uur 47 min 09 sec.; 6. T. Mast, 3 uur 49 minuten 5 sec. De weg was slecht en gedeeltelijk opgebroken.

 

ROTTERDAM-UTRECHT.(1919.06.29)

Voor den Nationalen Betrouwbaarheidsrit, die de R. R. C. de Pedaalridders Zondag a.s. op het wegvak Rotterdam—Utrecht zal houden schreven in :

Amateurs: Jac. Verhagen. Rotterdam, H. J. van Duuren, Amsterdam. P. Schippers, Rotterdam, K. Scharringhausen, Rotterdam, J. P. Zonneveldt, Den Haag, J. Heesters, ’s-Hertogenbosch, G. D. Tewes, Amsterdam, J. van der Ende, N. J. Janse en L. Haverkamp, Den Haag, K. L. Franken, Haarlem, M. F. Disseldorp, 's-Hertogenbosch;

Veteranen: C. Strookman, Th. Kernpers, C. van der Wiel en C. van der Poel, Rotterdam .

Nieuwelingen: G. J. yan Leeuwen Jr., Amsterdam, F. van Heusden, JI. van der Velde Jr. en D. van der Waag, Rotterdam, G. Hulst, Leiden A. Unterhorst en T. Heykoop, Rotterdam, J. A. Killestein. Utrecht, J. J. de Haas, Amsterdam, W. Jansen en W. -Moonen, Rotterdam, H. Blommersteyn, W. Berserinck en J. Heppener, Den Haag, G. P. Haket. Scheveningen, P. Stark, Jan Boere en C. E. Nijhuis, Rotterdam.

De Rotterdamsche rennersclub de Pedaalridders heeft gisteren een nationalen betrouwbaarheidsrit van Rotterdam naar Utrecht gehouden. Met het organiseeren van dezen historischen wegwedstrijd uit de dagen van Cordang, Jaap Eden, G. M. Verhoeven, J. Durenkamp, Jan Verhoef o.a. bekend, hebben de Pedaalridders gisteren een buitengewoon succes gehad. Deze dag is in alle opzichten, vooral sportief, geslaagd. Over den 110 K.M. langen weg werd hard gereden en vooral in Gouda en vele dorpen was de belangstelling en de medewerking zeer groot. Precies 10 uur stratten de amateurs op den Gravenweg te Rotterdam en 3 minuren later de veteranen gevolgd met een tusschenpooze van 3 minutenen door de nieuwelingen. 33 renners namen aan den rit deel. De uitslag is:

Amateurs: 1. Joh. Zonneveld ( Den Haag) 3 uur 41 sec.; 2. Kl. Fransen (Haarlem) ½ wiel, 3. K. Scharringhausen (Rotterdam) een lengte.

Veteranen: 1. C. van der Wiel (Rotterdam) 3 uur 6 min. 18 sec.; 2. C. van der Poel (Rotterdam) 3 uur 15 min. 57 sec.; 3. C. Strookman (Rotterdam) 3 uur 32 min. 16 sec. Een extra prijs werd togekend aan den heer W. Janse, (Den Haag) die buiten mededinging medereed en den zelfden rijtijd maakte als C. van der Wiel. .

Nieuwelingen: 1. A. Unterhorst (Rotterdam) rijtijd 3 uur 12 min. 57 sec; 2. J. J. de Haas (Amsterdam), rijtijd 3 uur 24 min. .51 sec.; 3. H. van der Velde Jr. (Rotterdam) rijtijd 3 uur 24 min. 55 sec.; 4. H. Blommersteyn (Den Haag) rijtijd 30 uur 40 min. 40 sec.; 5. G. C. Hulst (Leiden) rijtijd 3 uur 54 min.