JAARGANGEN 1890 T/M 1899

1890

AMERSFOORT-EDE-AMERSFOORT.(1890.10.12)

Ook de Heer H. Roosdorp, te Amsterdam, heeft aan de uitdaging van de heeren Houtman en Raland gehoor gegeven om met hen te rijden om het kampioenschap voor het wielrijden voor Nederland.

De wielerwedstrijd van de heeren Raland en Houtman met de heeren Holst, Trakranen en Roosdorp, om het kampioenschap voor Nederland, zal gehouden worden op Zondag 12 Ootober — mits met goed weder en drogen weg — op den weg van Amersfoort naar Ede en terug.

De uitslag van den j. 1. Zondag gehouden wielerwegwedstrijd over een afstand van 50 K.M., zijnde de weg van Amersfoort naar Ede en terug, welke wedstrijd gehouden werd op uitdaging van de heeren H. L. Raland, te Deventer, en J. D. Houtman, te Haarlem, wel naar aanleiding van den op Zondag 21 September j. 1. te Groningen gehouden bondswedstrijd om het kampioenschap op den weg, welke wedstrijd was uitgeschreven door het Bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond en waar de Heer Raland de eerst aankomende was in 2 uur 6 min en de Heer Houtman tweede in denzelfden tijd — was als volgt: De Heer H. Roosdorp, te Amsterdam, legde thans de 50 K.M. af in 1 uur 58 minuten, de Heer B. Trakanen, te Amsterdam, in 1 uur 58 min. 6 sec. en de Heer J. D. Houtman, te Haarlem, in 1 uur 58 min. 39 sec. De Heer Raland moest te Ede, na 25 K.M. afgelegd te hebben, den strijd opgeven, wijl hij iets achter was, terwijl hij bovendien bij het terugrijden een verkeerden weg is ingeslagen en zoodoende te Zeist aankwam.

 

1891

LEIDEN-HILLEGOM-LEIDEN.(1891.10.12)

Wegwedstrijd, uitgeschreven door de Clubs in Zuid-Holland, afstand 50 K.M. met keerpunt: De gekozen weg leidde als volgt: Rhijnzicht bij Leiden uitgangspunt, Rijnsburg, Noordwijk, Piet-Gjjzenbrug, Sassenheim, Lisse en Hillegom (keerpunt). De weg was gedeeltelijk grint-, gedeeltelijk straatweg. Sommige einden van den straatweg waren bepaald slecht, en de grintweg was, volgens de rijders en volgens eigen overtuiging, hier en daar zeer slecht. Op enkele plaatsen waren zelfs modderpoelen, waarmede enkele rijders kennis maakten. Bovendien had de weg te veel kronkelingen. Reed men met goede vaart, dan moest men vóor de talrijke bochten steeds inhouden. Te 12.35 werd het sein tot afrit gegeven. Aau de start verschenen: Delbaere, Houtman, Koning, Witte veen, Bayer, V. d. Kolk, Meursing en Kohier, allen op puenmatics, en Koning, Witteveen en Houtman zelfs weder op hunne racemachines. Koning ging snel af en was dadelijk pl.m. 50 M. voor, doch Delbaere ging hem dadelijk na en volgde hem op den voet. Witteveen was derde; daarna de rest. Even voorbij Rijusburg maakte Houtman kennis met den grond; hij stapte echter weder op, maar viel spoedig weder en had zich dusdanig bezeerd, dat hjj den strijd moest opgeven. Een eind verder, bij Noordwijk, vonden wij Meursing, treurig zijn wiel bekijkende, daar de achterband gebarsten was ; deze moest dus ook terug. Langzaam terugkeerende, zagen. wij er reeds twee aankomen; het waren Delbaere en Koning, die het op hadden gegeven. Koning was bij Piet-Gijzenbrug gevallen en had het opgegeven, waarna Delbaere zijn voorbeeld volgde en zonder hem den tocht niet verder vervolgen wilde. Witteveen was intusschen bijgekomen en ging door. Langzamerhand naderden wij het afritpuut, en daar gekomen, kwam spoedig de eerste aan, nl. Witteveen, die den rit volbracht had in 1 u., 40 min., 32 sec: een zeer goede tijd, daar de weg allerslechtst was. De tweede liet een klein kwartier op zich wachten en kwam aan in 2 u., 3 min, 36 sec, zijnde Bayer, uit Rotterdam. De derde was V. d. Kolk, uit Rotterdam, in 2 uur, 10 min., 13 sec. de vierde Kohier, eveneens uit Rotterdam. De wielrijders verzamelden zich nu op Rhijzicht en gingen vandaar gedeeltelijk huiswaarts, gedeeltelijk naar het diner in Hötel Central, te Leiden.

 

1893

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND.(1893.05.15)

Gisteren is op den weg van Velsen naar Limmen en terug de wielerwedstrijd gehouden om het kampioenschap van Noord-Holland. Afstand 25 K.M. Het heerlijkste weder begunstigde dezen vriendschappelijken strijd, en hoewel er buiten nog al een flinke wind stond, was die toch niet hinderlijk voor de rijders. Te kwart over een ging de eerste afdeeling onder weg, daarna achtereenvolgens de vier overige groepen, telkens 5 minuten later. Er kwamen eenige rijders terug, die het hadden moeten opgeven door gebreken aan hunne machines.

De bepaling was, dat de gemiddelde tijd van de rijders van elke club zou gelden voor den tijd van die club. De uitslag was de volgende: le prijs, gouden medaille, „De Kettinggangers," in 50 min. 3 sec.; 2e prijs „Edo," in 50 min. 16 sec. ; 3e prijs „Achilles," in 53 min. 28 sec.; 4e prijs „Hoorn," in 56 min. 24 sec; 5e prijs „Alasca," in 56 min. 36 sec; 6e prijs de A. V. C. in 58 min. 2 sec.

Voor den personeelen wedstrijd was door den Alg Ned. Wielrijdersbond een verguld zilveren medaille uitgeloofd. Zij werd gewonnen door Van der Griendt, uit Haarlem, die den weg reed in 46 min. 24 sec, de kortste tijd van den dag, en bovendien record, want Koning, die vroeger het record maakte, reed er 46 min. 30 sec. over. De tweede prijs werd behaald door Jaap Eden (den wereldkampioen op de schaats) in 46 min. 36 sec; 3e prijs J. J. Ott Bultman in 48 min.; 4e prijs verloot tusschen Van der Kwast en Vorstman, die beiden 53 min. 12 sec. reden.

De wedstrijd eindigde met een feestmaaltijd en de prijsuitdeeling.

 

ROTTERDAM-UTRECHT-ROTTERDAM.(1893.07.10)

Gisteren werd de door de Rotterdamsche Sportvereeniging T. H. O. R. uitgeschreven wielerwedstrijd van Rotterdam naar Utrecht en terug gehouden.

Ingeschreven waren de heeren Frans Ernst, Den Haag; H. Gerlings, Utrecht; Jaap Eden, Haarlem ; C. Witteveen, Utrecht; „Eejected", te Amsterdam; Ch. Belien, Antwerpen; Willy Kux, Dortmund; G. Adolfs, Amsterdam; H. v. d. Linden, Eotterdam; J. de Hon, Antwerpen; Jantsens, Antwerp., G. J.Frohn, Baarn; J.P.van Hoorn, Groningen; Israels, Antwerpen; D. W. v. Ees, Katwijk ; D. Durt, Antwerpen ; G. M. Verhoeven, Rotterdam; H. A. J. Kwisthout, Breda; G. Martens, te Amsterdam ; H. van Eekhoven, Jos. van Dievort en Jordens, te Antwerpen; W. Baüer, te Rotterdam ; J. Fischer, Antwerpen ; A. Segers, te Breda; K. Mastenbroek, te Hoorn; B. F. Boersma, te Amsterdam, en J. Bolle, te Antwerpen. De belangstelling in dezen afstandsrit — de weg heen en terug was 116 K.M. lang — was bijzonder groot.

Te 10.42 verlieten de deelnemers Rotterdam en reeds te 12.28 kwam Jaap Eden als eerste te Utrecht aan, onmiddellijk gevolgd door Van Hoorn en Witteveen. Te 12.36 keerden de heeren Prohn en Belien ; 12.37 de heeren Baijer, Bolle, Hon, Gerlings, Fischer ; 12.47 de heeren Eekhoven, Verhoeven en Linden ; 12.52 Ernst; 12.55 Jordens ; 12.57 Martens ; 12.58 Kwisthout, Dievórt en Adolfs. De laatste stapte af en gaf den strijd op. Kux had de ketting van zijn wiel gebroken en was reeds voor Gouda afgevallen; evenzoo Mastenbroek. Te Harmelen brak het wiel van Kwisthout. Langs den geheelen weg waren posten geplaatst. Bij het keerpunt en op verschillende punten van den weg werd den wedstrjjders een verfrissching aangeboden.

Te 2 uur, 48 min,, 26 sec. kwam de eerste te Rotterdam terug. Het was alweder Jaap Eden. Hij had den weg afgelegd in 4 uur, 6 min., 26 sec. Hij won een drinkhoorn een gouden medaille, benevens een groote bronzen medaille, geschonken door Hare Majesteit de Koningin, welke medaille, om het eigendom te worden, het volgend jaar verdedigd moet worden. 2e prijs, O. Witteveen in 4.33.41 uur, gouden medaille beneyens bronzen medaille, geschonken door Hare Majesteit de Koningin-Regentes, welke eveneens het volgend jaar verdedigd moet worden. 3e prijs Belien, in 4.38.35 uur, een verguld zilveren medaille, geschonken door den burgemeester van Rotterdam, benevens zilveren medaille, als eerst-aankomenden buitenlander. 4e prijs, van Hoorn, in 4.38.59 uur. 5e prijs, Fischer. 6e prijs, Bayer, terwijl door de jury was bepaald, dat zij die den weg binnen de 5 uur nog zouden afleggen, een bronzen medaille zouden ontvangen. Daardoor kwam nog in aanmerking de Heer Eekhoven.

 

1894

AMSTERDAM-ARHNEM-AMSTERDAM.(1894.06.25)

De afstandsrit Amsterdam—Arnhem en terug, die gisteren gehouden werd, is uitstekend geslaagd. De wegwedstrijd was uitgeschreven door Amsterdam's Wielrijders Bondslokaal. Hij was internationaal. Ingeschreven waren 33 rijders, waarvan 10 vreemdelingen. Aan den afrit verschenen 20 mededingers C. Witteveen Jr., Haarlem; J. Schrauwen, Amsterdam; J. F. D. Doornekamp, Amsterdam; F. R. Roos Jr. Amsterdam; E. Peters, Wittenberg; Hugo Zeinert, Euskirchen; W. de Jong, 's-Gravenhage; K. Mastenbroek, Hoorn; J. P. Smit, Utrecht; M. Cordang, Maastricht; J. J. v. d. Dries, Amsterdam; A. W. Horton, Londen; P. J. van den Bergh, Tilburg; M. Aldewereld, Amsterdam, H. Bloem, Utrecht;  Ab Huisken, Amsterdam; T. Rodenhuijs, Apeldoorn; F. W. Bolk, Utrecht; Paul Mündner, Berlijn. De bekende Engelsche wielrijder Hale had geen rijbewijs als amateur kunnen krijgen. Hij reed toch mede, maar natuurlijk buiten mededinging. In 't geheel reden er dus, behalve de Hollanden, vier vreemdelingen mede : Horton (Engelschman), Mündner, Peters en Zeinert (Duitschers). De verwachting was, dat het er tusschen Witteveen, Horton en Mündner om zou gaan. Om halfnegen begaven de mededingers zich naar de plaats van afrit aan den Diemerdijk, voorbij den spoorwegovergang, en om kwart voor negen reden ze tegelijk af. Al dadelijk werd er een flinke gang in gezet. Cordang, v. d. Dries en Mündner namen de leiding en scheidden zich al spoedig van de anderen af. Witteveen had, kort na den afrit, een ongeluk met den luchtband van zijn machine, waardoor hij een oponthoud van eenige minuten had. Met een verbazend snellen gang werd de heenweg naar Arnhem afgelegd; de sterke wind, dien de rijders in 't heengaan in hun voordeel hadden, werkte daartoe niet weinig mee. In ruim een half uur waren de eerste rijders te Naarden; dit eind hadden ze dus afgelegd met een; vaart van 37 KM. in het uur. Tengevolge van deze enorme snelheid raakten verscheidene rijders achter en gaven eenigen, o. a. Peters en Zeinert, twee Duitschers, het op. Witteveen, die onderweg herhaaldelijk van machine verwisselde, haalde langzamerhand mooi op en was bij Ede vooraan, onmiddellijk gevolgd door, Cordang, v. d. Dries en Bolk. Dertien minuten na hen kwamen de vreemdelingen Hale, Mündner en Horton. Het keerpunt bij Arnhem werd het eerst bereikt door Cordang, die voor de heenreis een kleine drie uur noodig had. Onmiddellijk werd de terugtocht aanvaard; thans ging het tegen den hevigen wind in. De Hollanders bleven hun voorsprong prachtig: behouden. Cordang, een nieuweling, die nog nooit op een wedstrijd was uitgekomen, maar die zich blijkbaar op de Limburgsche wegen uitstekend geoefend had, reed prachtig en liep hoe langer hoe meer uit. Om kwart vóór vieren ongeveer passeerde Cordang de eindstreep. Den geheelen afstand 190 K.M. had hij afgelegd in den prachtigen tijd van 6 uur -13 min. 40 seconden. Witteveen was tweede in 7 uur 403/5 sec, Horton, derde in 7 u. 9 m. 46°/5 sec, Schrauwen vierde in 7 uur 23 m. 393/0 sec, Doornekamp vijfde in 7u. 40 m., 18 sec; Bloem zesde, in 7 u. 52 m. 44 sec, Mündner zevende in 8 u. 3 m. 39 sec, Roos achtste in 8 u. 11 m. 9 sec, Huisken negende in 8 uur 31 m. De Engelschman Hale, die buiten mededinging was, maakte een tijd van 7u.28 m. 27 3/5 s. Cordang, de winner, kwam nog frisch aan; den posten langs den weg riep hij, nadat hij toch al een 180 K.M. had afgelegd, nog met krachtige, opgewekte stem zijn nummer toe. Dat de wedstrijd zoo uitnemend slaagde, komt zeker voor een niet gering deel toe aan de uitstekende regeling, die de Raad van Beheer van het Bondslokaal te Amsterdam op zich genomen had. Van Amsterdam tot Arnhem stonden langs den weg op alle dubieuse plaatsen, bij zijwegen, bruggen, tollen en spoorweg-overgangen, bij gevaarlijke bochten, enz., posten met vlaggen, waarop het aantal afgelegde kilometers was aangegeven. Op gevaarlijke plaatsen waren roode vlaggen. Des avonds werden de prijzen op het Bondslokaal uitgereikt.

 

ROTTERDAM-UTRECHT-ROTTERDAM.(1894.07.16)

Evenals op 't gebied van kunst en wetenschap, zijn er ook op 't gebied van sport vereenigingen, die krachtig propaganda naar buiten maken, welker levensteekenen vele zijn en andere, die van geen grootere eerzucht doen blijken dan min of meer gezellige„onder-onsjes" te zijn. Nu is voor een dergelijke kalme bescheidenheid en zelfgenoegzaamheid wel iets te zeggen, maar 't ware is 't toch niet: zoo licht gaat de buitenwereld spreken van gebrek aan energie, van een teringachtig bestaan en nog veel meer leelijks. De Rotterdamsche. wielrijders-vereeniging T. H. O. R. (een zuigelingetje van nog geen twee jaar) behoeft voor dergelijke insinuaties niet te duchten: alle grond ontbreekt er toe. Dat is een vereeniging, die wat aandurft en als ze eenmaal iets heeft ondernomen, zich flink doet gelden met de reclame-trom, zooals dat in onzen tijd behoort, 't Vorige jaar heeft deze vereeniging voor de eerste maal een wedstrijd Rotterdam-Utrecht en terug uitgeschreven, dat was iets geheel nieuws voor Nederland en deze place-to-place rit slaagde boven alle verwachting: er was veel deelneming uit 't buitenland en de beste binnenlandsche rijders dongen mede. Gisteren. Zondag, is deze welgeslaagde proef herhaald en het resulaat is een bevestiging geweest van 't welslagen in 't vorige jaar: de deelneming was buitengewoon grooten het aantal prijzen stond daarmede in gelijke verhouding — 43 deelnemers waren er voor 28 prijzen. 't Weer was, buiten alle verwachting, heel gunstig, op den terugweg hadden de rijders met nogal sterken tegenwind te kampen; de wegen waren ondanks den overvloedigen regen der laatste dagen, in vrij goeden staat. Om half elf vond vóór aan de Avenue Concordia te Kralingen het vertrek plaats van: Prot, Antwerpen; G. Neujean, Londen; J. M. Plantfeber, L.Weinthal, Rotterdam; A. G. Immink, Utrecht; Joh. Spaans, Ouden Rijn; Louis Israels, Antwerpen; M. N. Peereboom, Haarlem; D. W. Van Ees, Groningen; G. De Roodt, Kralingen; Gustave Kleinberg, Jos. Van Dievort, Apers. Antwerpen; J. Schrauwen, Amsterdam; Armand Huysmans, Brussel; Piet Van Wijck, den Haag; C. Witteveen Jr., Haarlem; A. A.Chase, Londen; Leon Poncin, Antwerpen; F. R. Roos Jr., Amsterdam; M. Cordamp, Maastricht; H. Van den Eynden, Antwerpen; G. J. Pool, Zalt-Boramel; G. N. Lemmerzaad, Oude Wetering; Huub Van der Griendt, Haarlem; H. Verzett. Rotterdam; H. J. Wolter Jr., Amersfoort; B. J. G, Faassen, J. P. Smit, P. G. Van Appel, Utrecht; Flamant. A. Sannes, Stendel, Antwerpen; Arthur M. Randall, Londen; J. Kraemer, G. M.Verhoeven, Rotterdam; J. Beisenherz, Amsterdam; S. J. v. Emmerik, Kralingen; H. Bloem, Utrecht; A. F. Vlug, Utrecht; B. E. Boersma, Amsterdam; M. Aldewereld, Amsterdam; I. H. W. Schwarze, Amsterdam: E. Broymans, Antwerpen; J. J. Van der Dries, Amsterdam. De Belgen Belien, Bolle en De Becker reden niet mede, hoewel zé hadden ingeschreven en van de buitenlanders werd Chase dus ‘t meest geducht. Zooals immer bij een wegwedstrijd, bleven de jury-leden en de breede schare belangstellenden, waaronder tal van vreemdelingen, na de start achter in groote spanning, welke steeds toenam naarmate 't tegen twee uur liep, op welken tijd men in 't beste geval den eersten rijder kon verwachten. Er waren al geruchten tot de wachtenden gekomen van rijders, die ongelukken hadden gehad aan hun banden of hun machines en van verdere deelneming moesten afzien, er werden mededeelingen gedaan van den stand te Woerden, te Gouda en te Utrecht (aan 't keerpunt was Cordang om 12 uur 19 min. eerste vier minuten vóór Wolter en dan volgden Chase, Vlug, Smit, Faassen, e.a. en zoo liep 't tegen half drie toen, na een reeks valsche signalen, Cordang als eerste kwam met een aardig gangetje kwam binnenrijden met den tijd 3 uur 53, min. 40 sec. — 12 min. en 46 sec. binnen den tijd van 't vorige jaar door Jaap Eden gemaakt, die onderweg nogal eens vertraging had gehad. Gordang, een Maastrichtenaar, die bij den wedstrijd Amsterdam—Arnhem, waarin hij overwinnaarwerd, voor 'teerst van zich heeft doen spreken, heeft dooreengenomen per uur 30 kilometer gereden.Hij heeft dus voor de eerste maal verworven de medaille van 11. M. de Koningin en is tevens eigenaar geworden van een bronzen beeld op voetstuk. Tweede werd C. Witteveen in 4 uur 5 min. 34 sec. (ook binnen record), die nu eigenaar is geworden van de medaille van H. M. de Koningin-Regentes, alsmede van een goudenmed., geschonken door den burgemeester; J. Schrauwen werd derde in 4 uur 10 min. 8 sec. en heeft dus verworven de groote zilveren med. van den commissaris der Koningin in Zuid-Holland, benevens een horloge. De Engelschman Chase kwam vierde aan met den rijtijd 4 uur 12 min. 39 sec. (prijs Noorsche drinkhoorn met zilver), Smit van Utrecht verwierf als vijfde in 4 uur 17 min. 16 min. een likeurstel, Wolter van Amersfoort als zesde in 4 uur 17 min. 51 sec. een verg. zilv. med.; de Belg B0ymans was zevende in 4 uur 27 min. 13 sec. en kreeg een groote zilv. med., uitgeloofd door den heer A. Van Stolk Czn. en een zilv. med. als eerstaankomende Belgische rijder. Daarop volgden Apers (4—29—35), Faassen (4—30—21), Flamant (4—30—31) Stendel (4 - 31—5), Van Wijk (4—33—8), Van Appel (4— 33—25), Peereboom (4—35—53). deze allen verwierven verg. zilv. medailles. Verhoeven (4— 36—14) verwierf behalve een zilveren med. ook een gouden med. als eerstaankomende Rotterdammer een zilveren med. kregen Israels Randall, Boersma, Van den Eynden en Poncin; bronzen medailles Roos, Van Emmerik (als lid van „Thor", te Rotterdam wonend, ook een kunstvoorwerp), Prot en De Roodt. De overigen deden over den afstand langer dan 5 ½  uur en werden dus als niet geplaatst beschouwd.

De regeling van den wedstrijd liet over 't geheel niets te wenschen over, de start in 't bijzonder was zeer goed voorbereid ter voorkoming van ongelukken.

 

LEIDEN-UTRECHT-LEIDEN.(1894.07.23)

Dezelfde mannetjes, die men voor acht dagen in de Avenue Concordia te Kralingen bijeen zag om deel tenemen aan den wieler-wegwedstrijd Rotterdam—Utrecht, waren, wat de beste afstandsrijders betreft tenminste, gisteren in de Academie-stad voor den wedstrijd Leiden— Utrecht en terug, uitgeschreven door „All Right", aanwezig. Vier-en-twintig wielrenners hadden ingeschreven en twintig namen deel aan den wedstrijd. De afstand is juist 100 kilometer, over 't geheel was het gunstig weder: 's morgens wat regen, 's middags zonneschijn. De uitslag was: eerste M. Cordang (Maastricht) in 3 uur 21 min. 37 sec. die daardoor verwierf den beker van „All right", benevens een zilveren medaille, terwijl hij als eerste aan 't keerpunt nog een zilveren medaille krijgt en een verg. zilv. med. van de vereeniging T. H. O. R. omdat hij als lid dier vereeniging het record voor 100 K.M., in handen van C. A. Koning (3 uur 2-2 min. 7 sec.) heeft geslagen. Tweede was C. Witteveen van Haarlem in 3 uur 30 min. 33 sec. (gouden medaille); derde J. Schrauwen van Amsterdam in 3 uur 30 min. 35 sec. (groote verg. zilv. med.); vierde Spaans van Oudenrijn (kl. verg. zilv. med.); vijfde Van Ees van Groningen (gr. zilv. med.); zesde Doornekamp van Amsterdam (kl. zilv. med.); zevende Kluijver van Hilversum (gr. bronzen med.); achtste Faassen van Utrecht (gr. bronzen med.); negende Van Appel van Utrecht (kl. bronzen med.); tiende Van der Kroft van Leiden (kl. bronzen med.)

 

MAASTRICHT-NIJMEGEN-MAASTRICHT.(1894.08.20)

Aan den Zondag gehouden internationalen wegwedstrijd Maastricht—Nijmegen en terug, namen deel 25 van de 42 ingeschreven wielrijders, waaronder 2 Nederlanders, die den eersten en tweeden prijs behaalden. De deelnemers vertrokken te 6 uur 30 voorm. De prijzen werden behaald als volgt: le pr. M. Cordang, Maastricht, die te 3 uur 44 m. 55 s. arriveerde; 2e pr. C. Witteveen, Haarlem, te 4 uur 34 m. 31 s.; 3e pr. Gr. van Ooien, Luik, te 4 uur 54 m. 59 s.; 4e pr. J. Apers, Bourg-Léopold, te 4 uur 56 m. 1 s.; 5e pr. F. Sehlink, Berlijn, te 5 uur i m. 23 s.; 6e pr. H. Luijten, Antwerpen, te 5 uur 27 m. 34 s. 7e pr. O. Thilo, Mühlhausen, te 5 u. 37 m. 25 s. 8e pr. R. Nüllens. Luik, te 5 uur 41 m; 9e pr. W. Sehweinsman, Bannen, te 6 uur 08 m. 55 s.; 10e pr. T. Finster Lodz (Rusland) te 6 uur 43 m; He pr. P. Rhoen, Aken, te 6 uur 51 m.; 12e pr. C. Plum, Aken; 13e pr. A. Garcia, Brussel.

In dezen wedstrijd verbeterde Cordang het wereld, record 100 K. M. dat hij bracht op 3 u. 5 min. 38 sec

 

1895

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG.(1895.06.09)

Te Venloo is Zondag een wielerwedstrijd gehouden om het kampioenschap van Limburg, op een afstand van 50 kilometer. De eerste prijs in kampioenschap is toegekend aan Mc. Dumoulin, die dien afstand in

1 u. 39 in. volbracht; — 2e H. Arnolds, uit Sittard, in l u. 39 4/5  m.; —3e D. Seteur, uit Venloo, in l u. 46 minuten.

 

ROTTERDAM-UTRECHT-ROTTERDAM.(1895.06.09)

Gisteren had vanwege de Rotterdamsche wielrydersvereeniging T.H.O.R. de derde jaarlijksche wegwedstrijd plaats van Rotterdam naar Utrecht en terug, in twee af deelingen: seniores en juniores. Van eerstgenoemden waren 16, van laatstgenoemden 38 personen ingeschreven. Afstand 113 KM. De uitslag was als volgt:

Juniores: 1e prijs W. Z. van dn Mey rui „All Bight" te Leiden, in 3u. 54 min. 42 sec; 2e pr. A. G. Immink van „De Zwaluw" te Utrecht, in 4u. 6 min. 50 sec.; 3e pr. A. Wingelaar, van id. in 4 u, 7. m. 25 sec; 4e pr. G. L. Kluiver, Eilversumsche „Velo Club"; 5e pr. T. A. de Vletter van „Utile Dulci" te Den Haag; 6e pr. J. C. M. Bragma van „De Zwaluw" te Ehenen; 7e pr, J. M. H. Boele, van „Achillus", te Amsterdam j 8e pr. Aerts, van „ünion Cycliet", te Saint Gilloise (België); 9e pr. J. W. v. d. Velden Jr., van de „Wielr. Club", te Dordrecht, en „T. H. O. K."; 10e pr. Ed. Myin, van de Antwerpsche „Bicycle-Club"; lle pr. De Wilde, „Leid&che Wielrijdersvereeniging"; 12e pr. Hippolyte Pratte, van de Antwerpsche „Bicycle-Club". Bovendien ontving Myin een verguld zilveren medaille voor het eerst aanwezend lid der Antwerpsche Bicycle-Club, en van der Velden een bronzen medaille voor het eerst aankomend Chiblid in de afdeeling Juniores.

Senioren: 1e prijs M. Cordang, van de vereeniging „Meteor" en „T. H. O. R." in 3u. 36 min. 34 sec, dat is 17 minuten vlugger dan in 1894; 2e pr. P. Hart Nibbrig Jr., van „E. D. O." Hilversum, in 3 u. 58 min. 22 sec.; 3e pr. Joh. Doornekamp, vao „A. A. C." Amsterdam, in 4 u. 0 min. 11 sec.; 5e pr. Lura, van „A. B. Blub" Antwerpen; 5e pr. B. J. G. Faasen, van „De Zwaluw" Utrecht; 6e prijs Joh. Spaans, van „De Zwalzw". Ouden Rijn,- 7e pr. Willadsen, „Danish C. Union", kampieoen Denemarken; 8e pr. Hk. BBisenherz Jr., „A. A. O", Amsterdam; 9e pr. Henri Sannes, „A. B. C." Antwerpen; 10e pr, Th. H. Saakes Jr., „Snelvoeters", Den Haag. Bovendien behaalde Cordang een bronzen medaille als eerstaanwezend Clublid van „T. H. O. E", in de afdeeling Seniores.

Cordang heeft dus weer zijn reputatie als wegrjjder opgehouden.

Witteveen moest tengevolge van kramp des strijd opgeven.

 

AMSTERDAM-ARNHEM-AMSTERDAM(1895.06.23)

Precies om 9.45 had gistermorgen by den Omval de start plaats voor bovengenoemden wegwedstrijd. Eene groote menigte was daar aanwezig, De jury bestond uit de heeren: A. Scheltema Beduin, algemeen voorzitter en voorzitter der jury te Amsterdam; A. V. Schakel, tydwaarnemer te Amsterdam; Otto Cohen, Starter; A. C. Bruyn, algemeen secretaris; Th. Goedvriend, voorzitter te Arnhem; D. Fockema, tijdwaarnemer te id.; H. Meiners, setaris ts id. De volgende pryzen waren voor dezen wedstryd uitgeloofd: een eereprys bestaande uit een fraai bewerkten zilveren beker, aangeboden door de firma Ferwerda & Tieman. Winnaar in 1894: M. Cordang.te Maastricht. Verder zyn uitgeloofd: le prys gouden Herinnerings kruis; 2e pr, zilveren med. benevens een kist champagne; 3e pr. verguld zilveren med.; 4e pr. groote zilveren med.; 5e pr. zilveren med. benevens een door den heer C. Bouebakker uitgeloofd kunstvoorwerp; 6e, 7e, 8e, 9e en 10e prüs zilv. med. Verder wordt door de Vereeniging ter bevordering van het Vreemdelingenkeer te Amsterdam, een zilv. med. togekend voor den rijder die van de verst gelegen plaats komt, en den geheelen afstand Amsterdamv. v. aflegt. Voor den buitenlander, die het eerst den eindstreep passeert, was bovendien nog door den heer Otto Cohen, te Amsterdam, eene gouden medaille beschikbaar gesteld. De heer B. H. Helling, alhier, had voor den eerst aankomenden Amsterdammer gravure uitgeloofd. De volgende ryders namen aan den wedstrijd deel: Charles Bougard van Brussel; J. M. N. Vrouwes en C. Witteveen jr. van Haarlem; G. L. Kluijver van Hilversum; M. Cordang van Maastricht; W. van Leeuwen en J. D. F. Doornekamp van Amsterdam, en J. J. v. d. Dries van Utrecht. Van deze kwam Van Leeuwen al spoedig terug, daar zijn band voorby Diemen was leeggelopen. Voor Muiden was Bougard al eenige honderden meters achter. By Naarden had hy de overigen al weder ingehaald. Daar passeerden alle deelnemers gelijk den bedekten weg, die door de goede zorgen van den kapitein der genie weder in orde was gemaakt (tijd 9 uur 20 min.) In Laren gaven Witteveen en v. d. Dries het op en nog vóór Amersfoort Kluyver. In Amersfoort was de stand als volgt: Cordang om 10.8, Doornekamp om 10.17, Vrouwes 10.17 en Bougard om 10.19. Doornekamp’s band sprong, maar op eene andere machine ging hy verder. In Arnhem was de stand als volgt: 1. Cordang 11.33.52, Doornekamp 11.42.24, Vrouwes, 11.15.35, Bongard 11.52. Vertrek: Doornekamp 11.43.52, Cordang 11.46.14, Vrouwes, 11.51 en Bougard 12.04.40. Doornekamp was dus het, eerste weggegaan, en op den terugweg had hij nog al moeite met zyn banden. Zoo ook Cordang, die 23 min. oponthoud had. Cordang kon evenwel Doornekamp nog inhalen en kwam één aan. Zyn tijd is 6 nur 38 min. 45 sec. Daarna kwam Vrouwes, die voorby Naarden Doornekamp gepasseerd had. Tijd 6 uur 47 min. 30 sec. Doornekamp was derde in 6 uur 53 min. 17 sec, Bougard vierde in 7 u. 57 min. 10 sec. Cordang heeft nu tweemaal den wedstrijd gewonnen, waardoor hy eigenaar van den uitgeloofden zilveren beker is geworden. Zyne records van verleden jaar verbeterde hij. De heenreis werd door hem verbeterd met 21 min. 8 sec, de heen- en terugreis met 6 min. De feestdag werd besloten met een zeer gezellig diner in het Ameriean-Hotel, terwijl de prijzen die avonds in Amsterdam's Wielrijders Bondslokaal — wedstrydgevende vereeniging — werden uitgereikt,

 

LEIDEN-UTRECHT-LEIDEN.(1895.07.15)

Gisteren werd de tweede jaarlijksche wegwedstrijd Leiden—Utrecht en terug gehouden, Aan dezen wedstrijd, over een afstand van 100 K.M., uitge- schreven door de Leidsche wielrijdersvereeniging AU Right, namen een groot aantal rijders deel. Het weer hield zich goed en de belangstelling van het publiek was groot. De eerste prijs, een groote zilveren beker, werd gewonnen door M. Cordang, van Maastricht, in 3 uur 16 min. 22 sec. (verleden jaar deed hij er ruim 5 minuten langer over). Tweede was J. M. N. Vrouwes, van Amsterdam, in 3 u. 18 min. 33 sec, derde Joh. Spaans, van Utrecht, in 3 u. 18 min. 40 sec. J. Otterbeek, van Amsterdam, kwam als vierde aan in 3 u. 24 min. 41 sec.

 

MAASTRICHT.(1895.08.13)

Zondag is op het sportterrein te Maastricht een wedstrijd gehouden over 50 Engelsche mijlen (80,450 K-M.). Opgekomen waren 9 deelnemers, nl.: G. Vaessen. Luik; W. Schulz, Dusseldorf; Schilling, Amsterdam ; J. Arnolds, Sittard; H. Jacquet, Luik; M. Cordang, Maastricht; P. Genotte, Luik; J. Spaans, Utrecht, en W. Stendel, Antwerpen. De uitslag was als volgt: 1. Cordang, in 2 uur 20 min. 46 sec.; 2. Spaans; 3. Vaessen, en 4. Jacquet. De tijden der 3 laatstgenoemden werden niet opgenomen.

 

1896

AMSTERDAM-ARNHEM-AMSTERDAM.(1896.06.22)

De jaarlijksche wegwedstrijd Amsterdam—Arnhem en terug, uitgeschreven door Amsterdamse Wielrjjders Bondslokaal, werd gisteren gehouden en is naar wensch geslaagd. Dit is een wedstrijd uitsluitend voor amateurs, en dit was de reden, dat onder de deelnemers geen groote beroemdheden voorkwamen, omdat de meest bekende rijders thans profesionals zijn. Dit neemt niet weg, dat de wedstrijd zeer spannend was, dat een goede tijd werd gemaakt, want Cordang's record van verleden jaar werd verbeterd, en dat er veel belangstelling was. Er waren 12 deelnemers, waaronder eenige buiten- landsche renners. Om tien minuten over achten vlogen de rijders, met een sterken wind in den rug, den weg naar Diemen op. Het waren: Joseph de Ridder, Antwerpen, Johan Spaans, Ouden Rijn, J. N. van der Knoop, Vlaardingen, H. A. Dapplea, Amsterdam, W. Daverkusen, Keulen, J. Pos Dzn., Amsterdam, Louis Israëls, Antwerpen, P. Asbeck Brune Jr., Amsterdam, J. J. Vis id., Old Boy (pseud.), id., E. J. Kappers, id. en Nasdus (pseud.). id. Bij het Merwedekanaal tusschen Diemen en Muiden hadden de rijders eenig oponthoud, doordat de brug ingedraaid werd. De Ridder, Spaans, Van den Knoop, Daverkusen en Poa wisten er nog juist bijtijds over te komen, de laatste zelfs toen de brug al aan het draaien was. De anderen moesten wachten, maar raakten door dit oponthoud toch niet meer dan vier minuten achter. Te Arnhem, aan het keerpunt, was Spaans eerste te 10 u. 52 min. 20 sec, v. d. Knoop tweede, ruim een minuut later, onmiddellijk gevolgd door De Ridder, Pos was vierde, en dan kwamen achtereenvolgens Nardus, Old Boy. Dapples, Kappers, Via, laraëls, Daverkusen. De laatste was te Arnhem om 12 u. 1 min. 10 sec. Brune had het onderweg opgegeven omdat zijn luchtband was leeggeloopen. Spaans legde den afstand Amsterdam—Arnhem af in 2 u. 42 min. 18 sec. En verbeterde daarmee het record van Cordang. Op den terugweg bleef Spaans aan het hoofd; eenigen van de deelnemers hadden oponthoud door open bruggen of gesloten spoorwegovergangen. Omstreeks half drie, toen er aan de Weesperzijde een groot aantal belangstellenden stond te wachten, kwam Spaans als eerste aan. Hij had den geheelen afstand gereden in 6 uur, 24 min. 18 sec. De tijd van Cordang, verleden jaar, was 6 u. 38 min. De tijden van de overigen waren als volgt: V. d. Knoop 6 u. 49 min. 5 sec., De Ridder 6 u. 53 min. 6 sec., Nardus 7 u. 8 min. 10 sec, Pos 7 u. 22 min. 55 sec, Daverkusen 7u. 48 min. 53 sec, Kappers 7 u. 51 min. 31 sec, Old Boy 7 u. 55 min. 2 sec, Dapples 8 u. 5 min. 34 sec, Vis 8 u. 43 min. 21 sec Na afloop van den wedstrijd was er diner voor de regelingscommissie en de deelnemers in het Americanhötel, en 's avonds was er prijsuitdeeling in de buitensociëteit van het Bondslokaal, aan de Wielerbaan.

 

ROTTERDAM-UTRECHT-ROTTERDAM.(1896.07.13)

De wegwedstrijd Rotterdam Utrecht en terug, uitgeschreven door de Rotterdamsche wielervereeniging T. H. O. R. is uitstekend geslaagd. De wedstrijd was gesplitst in een voor amateurs en een voor beroepsrijders. Die voor amateurs werd gewonnen door H. van Koolbergen, Leiden, in 3 u. 48 min. 29 sec ; Job. J. J. Kronenberg, Amsterdam, tweede in 4 u. 2 min. 53 sec.; P. J. Jansen Jr., Rotterdam, derde in 4u. 14 m. 31 s. Daarna volgden H. G. T. Driedonk., te Standdaarbuiten, H. J. de Wijs, Rotterdam, A. Wingelaai', Utrecht, Paul Bor, Parijs, Th. H. Saakes, 's-Gravenhage, en F. L, Heimei. Amsterdam.

De afd. beroepsrijders werd gewonnen door H. Luyten, Antwerpen, in 3 u. 44 min. 34 sec; tweede was A. G. Immink, Utrecht, in 3 u. 47 m. 2 s. ; derde G. v. Ooien, te Luik, in 3. u. 47 m. 39 s.; vierde Maurik Garin, te Roubaix, in 3 u. 51 m. 7 s.; vijfde. Vrouwes, in 4 u. sm. 8 s.; zesde Reding, van Antwerpen, in 4 u. 34 m. Luyten deed mede onder protest van de jury, omdat hij dezer dagen gereden heeft op de wielerbaan te Berlijn, welke baan door de I. C. A. is uitgesloten, waardoor hij gediscinalificeerd wordt. Twee deelnemers aan de eerste afdeeling: Nardus (Amsterdam) en Knoop, uit Vlaardingen, vielen kort na den afrit. Nardus brak den linkerarm en Knoop bezeerde zich aan zijn schouderblad. Cordang was wel ingeschreven, maar kwam niet uit.

 

OSCH.(1896.09.09)

Te Osch is een internationale wegwedstrijd gehouden, uitgeschreven door de Wieler-vereeniging Velo aldaar. Er waren vele vreemde wielrijders opgekomen, en twee buitenlandsche clubs. De wedstrijd was verdeeld in twee afdeelingen : wegwedstrijd van Osch naar Uden, tweemaal af te leggen, afstand 45 K.M., en van Osch naar Nistelrode, afstand 20 K.M. In de le afd. werd door 13 en in de 2e door 12 deelnemers gereden. In de le afd. werd de le prijs behaald door J. P. van der Bruggen te s-Hertogenhoscb, in 1 u. 22 m. 2 s, de 2e door H. G. J. Driedonks te Standdaarbuiten, in 1 u. 24 m. 4 s., de 3e door J. Overmeer te Arnhem, in 1 u. 25 m. 42 s.

In de 2e afd. le prijs J. N. van der Knoop te Vlaardingen, 35 m. 50 s, 2e pr. A. Koopmans te Dordrecht, 35 m. 54 s,  3 pr. H. G. J. Driedonks te Standdaarbuiten, 35 m. 59 s. Bovendien werd een zilveren medaille aangeboden aan de Gochsche club, als de verst komende buitenlandsche, en een idem aan de Helmondsche, als de verst komende binnenlandsche wielerclub.

 

1897

CLUBKAMPIOENSCHAP.VAN T.A.V.E.N.U.(1897.10.18)

Bij den Zondag gehouden onderlingen wegwedstrijd door de leden van de wielerclub T. A. V.E.N. U. tusschen Delft en Overschie werd het club- kampioenschap (verguld zilveren kampioenskruis) verworven door W. Vonk van 's-Gravenhage in 34 m. 60sec., de 2e prjjs (zilveren medaille) door B. Hotz van Leiden in 34 m. 51 sec. en de 3e prijs (kl. zilv. med.)door J. Otto van Delft in 34 m. 6 sec.